Category: Hanuman – ಹನುಮಾನ್

Sri Anjaneya Stotram – ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಮಹೇಶ್ವರ ಉವಾಚ | ಶೃಣು ದೇವಿ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸರ್ವಭಯಾಪಹಮ್ | ಸರ್ವಕಾಮಪ್ರದಂ ನೄಣಾಂ ಹನೂಮತ್ ಸ್ತೋತ್ರಮುತ್ತಮಮ್ || ೧ || ತಪ್ತಕಾಂಚನಸಂಕಾಶಂ ನಾನಾರತ್ನವಿಭೂಷಿತಮ್ | ಉದ್ಯದ್ಬಾಲಾರ್ಕವದನಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಕುಂಡಲೋಜ್ಜ್ವಲಮ್ || ೨...

Sri Hanumat Kavacham (Ananda Ramayane) – ಶ್ರೀ ಹನುಮತ್ ಕವಚಂ (ಶ್ರೀಮದಾನಂದರಾಮಾಯಣೇ)

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಹನುಮತ್ಕವಚ ಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಋಷಿಃ ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಪರಮಾತ್ಮಾ ದೇವತಾ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ ಮಾರುತಾತ್ಮಜೇತಿ ಬೀಜಂ ಅಂಜನೀಸೂನುರಿತಿ ಶಕ್ತಿಃ ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ರಾಣದಾತೇತಿ ಕೀಲಕಂ ರಾಮದೂತಾಯೇತ್ಯಸ್ತ್ರಂ ಹನುಮಾನ್ ದೇವತಾ ಇತಿ...

Vibhishana Krita Hanuman Stotram – ಶ್ರೀ ಹನುಮತ್ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ವಿಭೀಷಣ ಕೃತಂ)

ನಮೋ ಹನುಮತೇ ತುಭ್ಯಂ ನಮೋ ಮಾರುತಸೂನವೇ | ನಮಃ ಶ್ರೀರಾಮಭಕ್ತಾಯ ಶ್ಯಾಮಾಸ್ಯಾಯ ಚ ತೇ ನಮಃ || ೧ || ನಮೋ ವಾನರವೀರಾಯ ಸುಗ್ರೀವಸಖ್ಯಕಾರಿಣೇ | ಲಂಕಾವಿದಾಹನಾರ್ಥಾಯ ಹೇಲಾಸಾಗರತಾರಿಣೇ || ೨ ||...

Vayu Stuti – ವಾಯು ಸ್ತುತಿಃ

ಅಥ ನಖಸ್ತುತಿಃ | ಪಾಂತ್ವಸ್ಮಾನ್ ಪುರುಹೂತವೈರಿಬಲವನ್ಮಾತಂಗಮಾದ್ಯದ್ಘಟಾ- -ಕುಂಭೋಚ್ಚಾದ್ರಿವಿಪಾಟನಾಧಿಕಪಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಜ್ರಾಯಿತಾಃ | ಶ್ರೀಮತ್ಕಂಠೀರವಾಸ್ಯಪ್ರತತಸುನಖರಾ ದಾರಿತಾರಾತಿದೂರ- -ಪ್ರಧ್ವಸ್ತಧ್ವಾಂತಶಾಂತಪ್ರವಿತತಮನಸಾ ಭಾವಿತಾ ಭೂರಿಭಾಗೈಃ || ೧ || ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಸಮಂತತೋಽಪಿ ಕಲಯನ್ ನೈವೇಶಿತುಸ್ತೇ ಸಮಂ ಪಶ್ಯಾಮ್ಯುತ್ತಮವಸ್ತು ದೂರತರತೋಪಾಸ್ತಂ...

Sri Hanuman Kavacham – ಶ್ರೀ ಹನುಮತ್ ಕವಚಂ

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಹನುಮತ್ ಕವಚಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ವಸಿಷ್ಠ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ದೇವತಾ ಮಾರುತಾತ್ಮಜ ಇತಿ ಬೀಜಂ ಅಂಜನಾಸೂನುರಿತಿ ಶಕ್ತಿಃ ವಾಯುಪುತ್ರ ಇತಿ ಕೀಲಕಂ ಹನುಮತ್ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||...

Sri Hanuman Mala Mantram – ಶ್ರೀ ಹನುಮನ್ಮಾಲಾ ಮಂತ್ರಂ

ಓಂ ಹ್ರೌಂ ಕ್ಷ್ರೌಂ ಗ್ಲೌಂ ಹುಂ ಹ್ಸೌಂ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಪಂಚವಕ್ತ್ರ ಹನೂಮತೇ ಪ್ರಕಟ ಪರಾಕ್ರಮಾಕ್ರಾಂತ ಸಕಲದಿಙ್ಮಂಡಲಾಯ, ನಿಜಕೀರ್ತಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿಧಾವಳ್ಯ ವಿತಾನಾಯಮಾನ ಜಗತ್ತ್ರಿತಯಾಯ, ಅತುಲಬಲೈಶ್ವರ್ಯ ರುದ್ರಾವತಾರಾಯ, ಮೈರಾವಣ ಮದವಾರಣ ಗರ್ವ ನಿರ್ವಾಪಣೋತ್ಕಂಠ...

Sri Hanuman Mangala Ashtakam – ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಮಂಗಳಾಷ್ಟಕಂ

ವೈಶಾಖೇ ಮಾಸಿ ಕೃಷ್ಣಾಯಾಂ ದಶಮ್ಯಾಂ ಮಂದವಾಸರೇ | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಾ ಪ್ರಭೂತಾಯ ಮಂಗಳಂ ಶ್ರೀಹನೂಮತೇ || ೧ || ಕರುಣಾರಸಪೂರ್ಣಾಯ ಫಲಾಪೂಪಪ್ರಿಯಾಯ ಚ | ಮಾಣಿಕ್ಯಹಾರಕಂಠಾಯ ಮಂಗಳಂ ಶ್ರೀಹನೂಮತೇ || ೨ || ಸುವರ್ಚಲಾಕಳತ್ರಾಯ...

Bajrang Baan – ಬಜರಂಗ್ ಬಾಣ್

ನಿಶ್ಚಯ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರತೀತಿ ತೇ, ವಿನಯ ಕರೇಂ ಸನಮಾನ | ತೇಹಿ ಕೇ ಕಾರಜ ಸಕಲ ಶುಭ, ಸಿದ್ಧ ಕರೇಂ ಹನುಮಾನ || ಜಯ ಹನುಮಂತ ಸಂತ ಹಿತಕಾರೀ, ಸುನ ಲೀಜೈ ಪ್ರಭು...

Sri Yantrodharaka Hanuman Stotram – ಶ್ರೀ ಯಂತ್ರೋಧಾರಕ ಹನುಮತ್ (ಪ್ರಾಣದೇವರು) ಸ್ತೋತ್ರಂ

नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमम् । श्री मारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चन सन्निभम् ॥ १ पीनवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणम् । रामप्रियतमं देवं भक्ताभीष्टप्रदायकम् ॥ २ नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितम्...

Sri Anjaneya Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಆಂಜನೇಯಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಮಹಾವೀರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಹನುಮತೇ ನಮಃ | ಓಂ ಮಾರುತಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಸೀತಾದೇವೀಮುದ್ರಾಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |...

error: Not allowed