Category: Hanuman – ಹನುಮಾನ್

Vayu Stuti – ವಾಯು ಸ್ತುತಿಃ

ಅಥ ನಖಸ್ತುತಿಃ | ಪಾಂತ್ವಸ್ಮಾನ್ ಪುರುಹೂತವೈರಿಬಲವನ್ಮಾತಂಗಮಾದ್ಯದ್ಘಟಾ- -ಕುಂಭೋಚ್ಚಾದ್ರಿವಿಪಾಟನಾಧಿಕಪಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಜ್ರಾಯಿತಾಃ | ಶ್ರೀಮತ್ಕಂಠೀರವಾಸ್ಯಪ್ರತತಸುನಖರಾ ದಾರಿತಾರಾತಿದೂರ- -ಪ್ರಧ್ವಸ್ತಧ್ವಾಂತಶಾಂತಪ್ರವಿತತಮನಸಾ ಭಾವಿತಾ ಭೂರಿಭಾಗೈಃ || ೧ || ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಸಮಂತತೋಽಪಿ ಕಲಯನ್ ನೈವೇಶಿತುಸ್ತೇ ಸಮಂ ಪಶ್ಯಾಮ್ಯುತ್ತಮವಸ್ತು ದೂರತರತೋಪಾಸ್ತಂ...

Sri Hanuman Kavacham – ಶ್ರೀ ಹನುಮತ್ ಕವಚಂ

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಹನುಮತ್ ಕವಚಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ವಸಿಷ್ಠ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ದೇವತಾ ಮಾರುತಾತ್ಮಜ ಇತಿ ಬೀಜಂ ಅಂಜನಾಸೂನುರಿತಿ ಶಕ್ತಿಃ ವಾಯುಪುತ್ರ ಇತಿ ಕೀಲಕಂ ಹನುಮತ್ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||...

Sri Hanuman Mala Mantram – ಶ್ರೀ ಹನುಮನ್ಮಾಲಾ ಮಂತ್ರಂ

* – ಹ್ರೌಂ ಕ್ಷ್ರೌಂ ಕ್ಷ್ರ್ಮ್ಯೌಂ ಗ್ಲೌಂ ಹ್ಸೌಂ (ಇತಿ ಪಾಠಭೇದಃ) ಓಂ (ಹ್ರೌಂ ಕ್ಷ್ರೌಂ ಗ್ಲೌಂ ಹುಂ ಹ್ಸೌಂ)* ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಪಂಚವಕ್ತ್ರ ಹನುಮತೇ ಪ್ರಕಟ ಪರಾಕ್ರಮಾಕ್ರಾಂತ ಸಕಲದಿಙ್ಮಂಡಲಾಯ, ನಿಜಕೀರ್ತಿ...

Sri Hanuman Mangala Ashtakam – ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಮಂಗಳಾಷ್ಟಕಂ

ವೈಶಾಖೇ ಮಾಸಿ ಕೃಷ್ಣಾಯಾಂ ದಶಮ್ಯಾಂ ಮಂದವಾಸರೇ | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಪ್ರಭೂತಾಯ ಮಂಗಳಂ ಶ್ರೀಹನೂಮತೇ || ೧ || ಕರುಣಾರಸಪೂರ್ಣಾಯ ಫಲಾಪೂಪಪ್ರಿಯಾಯ ಚ | ಮಾಣಿಕ್ಯಹಾರಕಂಠಾಯ ಮಂಗಳಂ ಶ್ರೀಹನೂಮತೇ || ೨ || ಸುವರ್ಚಲಾಕಳತ್ರಾಯ ಚತುರ್ಭುಜಧರಾಯ...

Bajrang Baan – ಬಜರಂಗ್ ಬಾಣ್

ನಿಶ್ಚಯ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರತೀತಿ ತೇ, ವಿನಯ ಕರೇಂ ಸನಮಾನ | ತೇಹಿ ಕೇ ಕಾರಜ ಸಕಲ ಶುಭ, ಸಿದ್ಧ ಕರೇಂ ಹನುಮಾನ || ಜಯ ಹನುಮಂತ ಸಂತ ಹಿತಕಾರೀ, ಸುನ ಲೀಜೈ ಪ್ರಭು...

Sri Yantrodharaka Hanuman Stotram – ಶ್ರೀ ಯಂತ್ರೋಧಾರಕ ಹನುಮತ್ (ಪ್ರಾಣದೇವರು) ಸ್ತೋತ್ರಂ

ನಮಾಮಿ ದೂತಂ ರಾಮಸ್ಯ ಸುಖದಂ ಚ ಸುರದ್ರುಮಮ್ | ಶ್ರೀ ಮಾರುತಾತ್ಮಸಂಭೂತಂ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂಚನ ಸನ್ನಿಭಮ್ || ೧ ಪೀನವೃತ್ತಂ ಮಹಾಬಾಹುಂ ಸರ್ವಶತ್ರುನಿವಾರಣಮ್ | ರಾಮಪ್ರಿಯತಮಂ ದೇವಂ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಕಮ್ || ೨ ನಾನಾರತ್ನಸಮಾಯುಕ್ತ-ಕುಂಡಲಾದಿವಿರಾಜಿತಮ್ |...

Sri Anjaneya Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಆಂಜನೇಯಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಮಹಾವೀರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಹನುಮತೇ ನಮಃ | ಓಂ ಮಾರುತಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಸೀತಾದೇವೀಮುದ್ರಾಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |...

Sri Anjaneya Sahasranama Stotram – ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಹನುಮತ್ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರ ಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮಚನ್ದ್ರಋಷಿಃ | ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛನ್ದಃ | ಶ್ರೀಹನುಮಾನ್ಮಹಾರುದ್ರೋ ದೇವತಾ | ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೌಂ ಹ್ರಾಂ ಬೀಜಂ | ಶ್ರೀಂ ಇತಿ ಶಕ್ತಿಃ | ಕಿಲಿಕಿಲ ಬು ಬು...

Sri Anjaneya Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಆಂಜನೇಯೋ ಮಹಾವೀರೋ ಹನುಮಾನ್ಮಾರುತಾತ್ಮಜಃ | ತತ್ವಜ್ಞಾನಪ್ರದಃ ಸೀತಾದೇವೀಮುದ್ರಾಪ್ರದಾಯಕಃ || ೧ || ಅಶೋಕವನಿಕಾಚ್ಛೇತ್ತಾ ಸರ್ವಮಾಯಾವಿಭಂಜನಃ | ಸರ್ವಬಂಧವಿಮೋಕ್ತಾ ಚ ರಕ್ಷೋವಿಧ್ವಂಸಕಾರಕಃ || ೨ || ಪರವಿದ್ಯಾಪರೀಹಾರಃ ಪರಶೌರ್ಯವಿನಾಶನಃ | ಪರಮಂತ್ರನಿರಾಕರ್ತಾ ಪರಯಂತ್ರಪ್ರಭೇದಕಃ ||...

Sri Hanuman Badabanala Stotram – ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಬಡಬಾನಲ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಹನುಮದ್ಬಡಬಾನಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಋಷಿಃ, ಶ್ರೀ ಬಡಬಾನಲ ಹನುಮಾನ್ ದೇವತಾ, ಮಮ ಸಮಸ್ತ ರೋಗ ಪ್ರಶಮನಾರ್ಥಂ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಸಮಸ್ತ ಪಾಪಕ್ಷಯಾರ್ಥಂ ಶ್ರೀಸೀತಾರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಹನುಮದ್ಬಡಬಾನಲ ಸ್ತೋತ್ರ...

error: Not allowed