Category: Hanuman – ಹನುಮಾನ್

Sri Anjaneya Stotram – ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಮಹೇಶ್ವರ ಉವಾಚ | ಶೃಣು ದೇವಿ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸರ್ವಭಯಾಪಹಮ್ | ಸರ್ವಕಾಮಪ್ರದಂ ನೄಣಾಂ ಹನೂಮತ್ ಸ್ತೋತ್ರಮುತ್ತಮಮ್ || ೧ || ತಪ್ತಕಾಂಚನಸಂಕಾಶಂ ನಾನಾರತ್ನವಿಭೂಷಿತಮ್ | ಉದ್ಯದ್ಬಾಲಾರ್ಕವದನಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಕುಂಡಲೋಜ್ಜ್ವಲಮ್ || ೨...

Sri Hanumat Kavacham (Ananda Ramayane) – ಶ್ರೀ ಹನುಮತ್ ಕವಚಂ (ಶ್ರೀಮದಾನಂದರಾಮಾಯಣೇ)

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಹನುಮತ್ಕವಚ ಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಋಷಿಃ ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಪರಮಾತ್ಮಾ ದೇವತಾ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ ಮಾರುತಾತ್ಮಜೇತಿ ಬೀಜಂ ಅಂಜನೀಸೂನುರಿತಿ ಶಕ್ತಿಃ ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ರಾಣದಾತೇತಿ ಕೀಲಕಂ ರಾಮದೂತಾಯೇತ್ಯಸ್ತ್ರಂ ಹನುಮಾನ್ ದೇವತಾ ಇತಿ...

Vibhishana Krita Hanuman Stotram – ಶ್ರೀ ಹನುಮತ್ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ವಿಭೀಷಣ ಕೃತಂ)

ನಮೋ ಹನುಮತೇ ತುಭ್ಯಂ ನಮೋ ಮಾರುತಸೂನವೇ | ನಮಃ ಶ್ರೀರಾಮಭಕ್ತಾಯ ಶ್ಯಾಮಾಸ್ಯಾಯ ಚ ತೇ ನಮಃ || ೧ || ನಮೋ ವಾನರವೀರಾಯ ಸುಗ್ರೀವಸಖ್ಯಕಾರಿಣೇ | ಲಂಕಾವಿದಾಹನಾರ್ಥಾಯ ಹೇಲಾಸಾಗರತಾರಿಣೇ || ೨ ||...

Vayu Stuti – ವಾಯು ಸ್ತುತಿಃ

ಅಥ ನಖಸ್ತುತಿಃ | ಪಾಂತ್ವಸ್ಮಾನ್ ಪುರುಹೂತವೈರಿಬಲವನ್ಮಾತಂಗಮಾದ್ಯದ್ಘಟಾ- -ಕುಂಭೋಚ್ಚಾದ್ರಿವಿಪಾಟನಾಧಿಕಪಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಜ್ರಾಯಿತಾಃ | ಶ್ರೀಮತ್ಕಂಠೀರವಾಸ್ಯಪ್ರತತಸುನಖರಾ ದಾರಿತಾರಾತಿದೂರ- -ಪ್ರಧ್ವಸ್ತಧ್ವಾಂತಶಾಂತಪ್ರವಿತತಮನಸಾ ಭಾವಿತಾ ಭೂರಿಭಾಗೈಃ || ೧ || ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಸಮಂತತೋಽಪಿ ಕಲಯನ್ ನೈವೇಶಿತುಸ್ತೇ ಸಮಂ ಪಶ್ಯಾಮ್ಯುತ್ತಮವಸ್ತು ದೂರತರತೋಪಾಸ್ತಂ...

Sri Hanuman Kavacham – ಶ್ರೀ ಹನುಮತ್ ಕವಚಂ

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಹನುಮತ್ ಕವಚಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ವಸಿಷ್ಠ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ದೇವತಾ ಮಾರುತಾತ್ಮಜ ಇತಿ ಬೀಜಂ ಅಂಜನಾಸೂನುರಿತಿ ಶಕ್ತಿಃ ವಾಯುಪುತ್ರ ಇತಿ ಕೀಲಕಂ ಹನುಮತ್ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||...

Sri Hanuman Mala Mantram – ಶ್ರೀ ಹನುಮನ್ಮಾಲಾ ಮಂತ್ರಂ

ಓಂ ಹ್ರೌಂ ಕ್ಷ್ರೌಂ ಗ್ಲೌಂ ಹುಂ ಹ್ಸೌಂ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಪಂಚವಕ್ತ್ರ ಹನೂಮತೇ ಪ್ರಕಟ ಪರಾಕ್ರಮಾಕ್ರಾಂತ ಸಕಲದಿಙ್ಮಂಡಲಾಯ, ನಿಜಕೀರ್ತಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿಧಾವಳ್ಯ ವಿತಾನಾಯಮಾನ ಜಗತ್ತ್ರಿತಯಾಯ, ಅತುಲಬಲೈಶ್ವರ್ಯ ರುದ್ರಾವತಾರಾಯ, ಮೈರಾವಣ ಮದವಾರಣ ಗರ್ವ ನಿರ್ವಾಪಣೋತ್ಕಂಠ...

Sri Hanuman Mangala Ashtakam – ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಮಂಗಳಾಷ್ಟಕಂ

ವೈಶಾಖೇ ಮಾಸಿ ಕೃಷ್ಣಾಯಾಂ ದಶಮ್ಯಾಂ ಮಂದವಾಸರೇ | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಾ ಪ್ರಭೂತಾಯ ಮಂಗಳಂ ಶ್ರೀಹನೂಮತೇ || ೧ || ಕರುಣಾರಸಪೂರ್ಣಾಯ ಫಲಾಪೂಪಪ್ರಿಯಾಯ ಚ | ಮಾಣಿಕ್ಯಹಾರಕಂಠಾಯ ಮಂಗಳಂ ಶ್ರೀಹನೂಮತೇ || ೨ || ಸುವರ್ಚಲಾಕಳತ್ರಾಯ...

Bajrang Baan – ಬಜರಂಗ್ ಬಾಣ್

ನಿಶ್ಚಯ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರತೀತಿ ತೇ, ವಿನಯ ಕರೇಂ ಸನಮಾನ | ತೇಹಿ ಕೇ ಕಾರಜ ಸಕಲ ಶುಭ, ಸಿದ್ಧ ಕರೇಂ ಹನುಮಾನ || ಜಯ ಹನುಮಂತ ಸಂತ ಹಿತಕಾರೀ, ಸುನ ಲೀಜೈ ಪ್ರಭು...

Sri Yantrodharaka Hanuman Stotram – ಶ್ರೀ ಯಂತ್ರೋಧಾರಕ ಹನುಮತ್ (ಪ್ರಾಣದೇವರು) ಸ್ತೋತ್ರಂ

नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमम् । श्री मारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चन सन्निभम् ॥ १ पीनवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणम् । रामप्रियतमं देवं भक्ताभीष्टप्रदायकम् ॥ २ नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितम्...

Sri Anjaneya Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಆಂಜನೇಯಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಮಹಾವೀರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಹನುಮತೇ ನಮಃ | ಓಂ ಮಾರುತಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಸೀತಾದೇವೀಮುದ್ರಾಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |...

Sri Anjaneya Sahasranama Stotram – ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಹನುಮತ್ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛನ್ದಃ ಶ್ರೀಹನುಮಾನ್ಮಹಾರುದ್ರೋ ದೇವತಾ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೌಂ ಹ್ರಾಂ ಬೀಜಂ ಶ್ರೀಂ ಇತಿ ಶಕ್ತಿಃ ಕಿಲಿಕಿಲ ಬುಬು ಕಾರೇಣ ಇತಿ ಕೀಲಕಂ ಲಂಕಾವಿಧ್ವಂಸನೇತಿ ಕವಚಂ ಮಮ...

Sri Anjaneya Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಆಂಜನೇಯೋ ಮಹಾವೀರೋ ಹನುಮಾನ್ಮಾರುತಾತ್ಮಜಃ | ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಪ್ರದಃ ಸೀತಾದೇವೀಮುದ್ರಾಪ್ರದಾಯಕಃ || ೧ || ಅಶೋಕವನಿಕಾಚ್ಛೇತ್ತಾ ಸರ್ವಮಾಯಾವಿಭಂಜನಃ | ಸರ್ವಬಂಧವಿಮೋಕ್ತಾ ಚ ರಕ್ಷೋವಿಧ್ವಂಸಕಾರಕಃ || ೨ || ಪರವಿದ್ಯಾಪರೀಹಾರಃ ಪರಶೌರ್ಯವಿನಾಶನಃ | ಪರಮಂತ್ರನಿರಾಕರ್ತಾ ಪರಯಂತ್ರಪ್ರಭೇದಕಃ ||...

Sri Hanuman Badabanala Stotram – ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಬಡಬಾನಲ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಹನುಮದ್ಬಡಬಾನಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಋಷಿಃ, ಶ್ರೀ ಬಡಬಾನಲ ಹನುಮಾನ್ ದೇವತಾ, ಮಮ ಸಮಸ್ತ ರೋಗ ಪ್ರಶಮನಾರ್ಥಂ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಸಮಸ್ತ ಪಾಪಕ್ಷಯಾರ್ಥಂ ಶ್ರೀಸೀತಾರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಹನುಮದ್ಬಡಬಾನಲ ಸ್ತೋತ್ರ...

Sri Hanuman Langoolastra Stotram – ಶ್ರೀ ಹನುಮಾಲ್ಲಾಂಗೂಲಾಸ್ತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಹನುಮನ್ನಂಜನೀಸೂನೋ ಮಹಾಬಲಪರಾಕ್ರಮ | ಲೋಲಲ್ಲಾಂಗೂಲಪಾತೇನ ಮಮಾರಾತೀನ್ನಿಪಾತಯ || ೧ || ಮರ್ಕಟಾಧಿಪ ಮಾರ್ತಾಂಡಮಂಡಲಗ್ರಾಸಕಾರಕ | ಲೋಲಲ್ಲಾಂಗೂಲಪಾತೇನ ಮಮಾರಾತೀನ್ನಿಪಾತಯ || ೨ || ಅಕ್ಷಕ್ಷಪಣ ಪಿಂಗಾಕ್ಷ ದಿತಿಜಾಸುಕ್ಷಯಂಕರ | ಲೋಲಲ್ಲಾಂಗೂಲಪಾತೇನ ಮಮಾರಾತೀನ್ನಿಪಾತಯ || ೩...

Hanumat Pancharatnam – ಹನುಮತ್ಪಂಚರತ್ನಂ

ವೀತಾಖಿಲವಿಷಯೇಚ್ಛಂ ಜಾತಾನಂದಾಶ್ರುಪುಲಕಮತ್ಯಚ್ಛಮ್ | ಸೀತಾಪತಿದೂತಾದ್ಯಂ ವಾತಾತ್ಮಜಮದ್ಯ ಭಾವಯೇ ಹೃದ್ಯಮ್ || ೧ || ತರುಣಾರುಣಮುಖಕಮಲಂ ಕರುಣಾರಸಪೂರಪೂರಿತಾಪಾಂಗಮ್ | ಸಂಜೀವನಮಾಶಾಸೇ ಮಂಜುಲಮಹಿಮಾನಮಂಜನಾಭಾಗ್ಯಮ್ || ೨ || ಶಂಬರವೈರಿಶರಾತಿಗಮಂಬುಜದಲ ವಿಪುಲಲೋಚನೋದಾರಮ್ | ಕಂಬುಗಲಮನಿಲದಿಷ್ಟಂ ಬಿಂಬಜ್ವಲಿತೋಷ್ಠಮೇಕಮವಲಂಬೇ ||...

Hanuman Namaskara – ಹನುಮನ್ನಮಸ್ಕಾರಃ

ಅತುಲಿತಬಲಧಾಮಂ ಹೇಮಶೈಲಾಭದೇಹಂ ದನುಜವನಕೃಶಾನುಂ ಜ್ಞಾನಿನಾಮಗ್ರಗಣ್ಯಮ್ | ಸಕಲಗುಣನಿಧಾನಂ ವಾನರಾಣಾಮಧೀಶಂ ರಘುಪತಿಪ್ರಿಯಭಕ್ತಂ ವಾತಜಾತಂ ನಮಾಮಿ || ೧ || ಗೋಷ್ಪದೀಕೃತವಾರೀಶಂ ಮಶಕೀಕೃತರಾಕ್ಷಸಮ್ | ರಾಮಾಯಣಮಹಾಮಾಲಾರತ್ನಂ ವಂದೇಽನಿಲಾತ್ಮಜಮ್ || ೨ || ಅಂಜನಾನಂದನಂ ವೀರಂ ಜಾನಕೀಶೋಕನಾಶನಮ್...

Sri Hanumadashtakam – ಶ್ರೀ ಹನುಮದಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀರಘುರಾಜಪದಾಬ್ಜನಿಕೇತನ ಪಂಕಜಲೋಚನ ಮಂಗಳರಾಶೇ ಚಂಡಮಹಾಭುಜದಂಡ ಸುರಾರಿವಿಖಂಡನಪಂಡಿತ ಪಾಹಿ ದಯಾಳೋ | ಪಾತಕಿನಂ ಚ ಸಮುದ್ಧರ ಮಾಂ ಮಹತಾಂ ಹಿ ಸತಾಮಪಿ ಮಾನಮುದಾರಂ ತ್ವಾಂ ಭಜತೋ ಮಮ ದೇಹಿ ದಯಾಘನ ಹೇ ಹನುಮನ್ ಸ್ವಪದಾಂಬುಜದಾಸ್ಯಮ್...

Mantratmaka Sri Maruthi Stotram – ಮಂತ್ರಾತ್ಮಕ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಓಂ ನಮೋ ವಾಯುಪುತ್ರಾಯ ಭೀಮರೂಪಾಯ ಧೀಮತೇ | ನಮಸ್ತೇ ರಾಮದೂತಾಯ ಕಾಮರೂಪಾಯ ಶ್ರೀಮತೇ || ೧ || ಮೋಹಶೋಕವಿನಾಶಾಯ ಸೀತಾಶೋಕವಿನಾಶಿನೇ | ಭಗ್ನಾಶೋಕವನಾಯಾಸ್ತು ದಗ್ಧಲಂಕಾಯ ವಾಗ್ಮಿನೇ || ೨ || ಗತಿ ನಿರ್ಜಿತವಾತಾಯ...

Sri Panchamukha Hanuman Kavacham – ಶ್ರೀ ಪಂಚಮುಖ ಹನುಮತ್ಕವಚಂ

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಪಂಚಮುಖಹನುಮನ್ಮಂತ್ರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಋಷಿಃ ಗಾಯತ್ರೀಛಂದಃ ಪಂಚಮುಖವಿರಾಟ್ ಹನುಮಾನ್ ದೇವತಾ ಹ್ರೀಂ ಬೀಜಂ ಶ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ ಕ್ರೌಂ ಕೀಲಕಂ ಕ್ರೂಂ ಕವಚಂ ಕ್ರೈಂ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ಇತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ | ಶ್ರೀ...

Karya Siddhi Hanuman Mantra – ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಮಂತ್ರಂ

  ತ್ವಮಸ್ಮಿನ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ಯೋಗೇ ಪ್ರಮಾಣಂ ಹರಿಸತ್ತಮ | ಹನುಮಾನ್ ಯತ್ನಮಾಸ್ಥಾಯ ದುಃಖ ಕ್ಷಯಕರೋ ಭವ || ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Sri Apaduddharaka Hanuman Stotram – ಶ್ರೀ ಆಪದುದ್ಧಾರಕ ಹನುಮತ್ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಆಪದುದ್ಧಾರಕ ಹನುಮತ್ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಕವಚಸ್ಯ, ವಿಭೀಷಣ ಋಷಿಃ, ಹನುಮಾನ್ ದೇವತಾ, ಸರ್ವಾಪದುದ್ಧಾರಕ ಶ್ರೀಹನುಮತ್ಪ್ರಸಾದೇನ ಮಮ ಸರ್ವಾಪನ್ನಿವೃತ್ತ್ಯರ್ಥೇ, ಸರ್ವಕಾರ್ಯಾನುಕೂಲ್ಯ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ | ಧ್ಯಾನಂ | ವಾಮೇ...

Sri Anjaneya Mangala Ashtakam – ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಮಂಗಳಾಷ್ಟಕಂ

ಗೌರೀಶಿವವಾಯುವರಾಯ ಅಂಜನಿಕೇಸರಿಸುತಾಯ ಚ | ಅಗ್ನಿಪಂಚಕಜಾತಾಯ ಆಂಜನೇಯಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || ೧ || ವೈಶಾಖೇಮಾಸಿ ಕೃಷ್ಣಾಯಾಂ ದಶಮ್ಯಾಂ ಮಂದವಾಸರೇ | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಪ್ರಭೂತಾಯ ಆಂಜನೇಯಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || ೨ || ಪಂಚಾನನಾಯ ಭೀಮಾಯ ಕಾಲನೇಮಿಹರಾಯ...

Anjaneya Bhujanga Stotram – ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಭುಜಂಗ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಪ್ರಸನ್ನಾಂಗರಾಗಂ ಪ್ರಭಾಕಾಂಚನಾಂಗಂ ಜಗದ್ಭೀತಶೌರ್ಯಂ ತುಷಾರಾದ್ರಿಧೈರ್ಯಮ್ | ತೃಣೀಭೂತಹೇತಿಂ ರಣೋದ್ಯದ್ವಿಭೂತಿಂ ಭಜೇ ವಾಯುಪುತ್ರಂ ಪವಿತ್ರಾಪ್ತಮಿತ್ರಮ್ || ೧ || ಭಜೇ ಪಾವನಂ ಭಾವನಾ ನಿತ್ಯವಾಸಂ ಭಜೇ ಬಾಲಭಾನು ಪ್ರಭಾ ಚಾರುಭಾಸಮ್ | ಭಜೇ ಚಂದ್ರಿಕಾ...

Sri Anjaneya Navaratna Mala Stotram – ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ನವರತ್ನಮಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಮಾಣಿಕ್ಯಂ – ತತೋ ರಾವಣನೀತಾಯಾಃ ಸೀತಾಯಾಃ ಶತ್ರುಕರ್ಶನಃ | ಇಯೇಷ ಪದಮನ್ವೇಷ್ಟುಂ ಚಾರಣಾಚರಿತೇ ಪಥಿ || ೧ || ಮುತ್ಯಂ – ಯಸ್ಯ ತ್ವೇತಾನಿ ಚತ್ವಾರಿ ವಾನರೇಂದ್ರ ಯಥಾ ತವ | ಸ್ಮೃತಿರ್ಮತಿರ್ಧೃತಿರ್ದಾಕ್ಷ್ಯಂ...

error: Not allowed