Sri Suvarchala Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಸುವರ್ಚಲಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ


ಓಂ ಸುವರ್ಚಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಂಜನೇಯ ಸತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೂರ್ಯಪುತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಕಳಂಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಮಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಥಿರಾಯೈ ನಮಃ | ೯

ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಮಲಹೃದಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಕಲಹೃದಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಕಲವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮೃತಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾಪುರವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಂಜನೇಯ ವಕ್ಷಸ್ಥಲವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೧೮

ಓಂ ಸಕಲಮನೋರಥವಾಂಛಿತಪೂರಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂಜನಾಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪತಿಸೇವಾನಿರಂತರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರತ್ನಕಿರೀಟಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜರಾಮರಣವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಫಲದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಕಲವಿದ್ಯಾಪ್ರವೀಣಾಯೈ ನಮಃ | ೨೭

ಓಂ ಮಹಾನಂದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಸಾರಭಯನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಕಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಕಳ್ಯಾಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ವೇತವಾಹನಪುತ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧನಧಾನ್ಯ ಅಕ್ಷಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಂಶವೃದ್ಧಿಕರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಿವ್ಯಪೀತಾಂಬರಧರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೃತ್ಯುಭಯನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೩೬

ಓಂ ನಿತ್ಯಾನಂದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಛಾಯಾಪುತ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕನಕಸುವರ್ಚಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮಭಕ್ತಾಗ್ರಗಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಮಲಹೃದಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಕಾರ್ಯಸಾಧನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪತಿಸೇವಾಧುರಂಧರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಂಶವೃದ್ಧಿಕರಾಯೈ ನಮಃ | ೪೫

ಓಂ ಸಕಲಪಾಪಹರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಂಶೋದ್ಧಾರಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಖಚಕ್ರಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮಶೋಭಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮಗರ್ಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವದುಷ್ಟಗ್ರಹನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆನಂದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಚಿತ್ರರತ್ನಮಕುಟಾಯೈ ನಮಃ | ೫೪

ಓಂ ಆದಿತ್ಯವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುಃಸ್ವಪ್ನದೋಷಹರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಳಾತೀತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೋಕನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುತ್ರಪೌತ್ರದಾಯಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಕಲ್ಪಸಿದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಜ್ವಾಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರ್ಮಾರ್ಥಮೋಕ್ಷದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಮಲಹೃದಯಾಯೈ ನಮಃ | ೬೩

ಓಂ ಸರ್ವಭೂತವಶೀಕರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಪರಿಪಾಲನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಯುನಂದನಸತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಬಲಶಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಸಂಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯವ್ರತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಲಿತಾಯೈ ನಮಃ | ೭೨

ಓಂ ಶಾಂತಿದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಂತಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶಕ್ತಿವರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಕಾಲಮೃತ್ಯುಹರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯದೇವತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೇಮಭೂಷಣಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಕಲಮನೋವಾಂಛಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕನಕವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ | ೮೧

ಓಂ ಧರ್ಮಪರಿವರ್ತನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರ್ಮಶೀಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಾನವಿಶಾರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀಣಾವಾದನಸಂಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಂಶೋದ್ಧಾರಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಂಜನೇಯಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶಾಲನೇತ್ರಾಯೈ ನಮಃ | ೯೦

ಓಂ ವಜ್ರವಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶಾಲವಕ್ಷಸ್ಥಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರ್ಮಪರಿಪಾಲನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದೇವತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜನಾನಂದಕರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವತಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಂಸತೂಲಿಕಾಶಯನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಂಧಮಾದನವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | ೯೯

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೂತಾಂತರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಚಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಕಾರ್ಯಸಾಧನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಮಭಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಕ್ತಿರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಫಲದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಮಪಾದಸೇವಾಧುರಂಧರಾಯೈ ನಮಃ | ೧೦೮

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸುವರ್ಚಲಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed