Sri Tripurasundari Dandakam – ಶ್ರೀ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ದಂಡಕಂ


ಜಯತಿ ನಿಜಸುಧಾಂಭಃ ಸಂಭವಾ ವಾಗ್ಭವಶ್ರೀಃ
ಅಥ ಸರಸ ಸಮುದ್ಯತ್ ಕಾಮತತ್ತ್ವಾನುಭಾವಾ |
ತದನು ಪರಮಧಾಮ ಧ್ಯಾನಸಂಲಕ್ಷ್ಯ ಮೋಕ್ಷಾ
ರವಿ ಶಶಿ ಶಿಖಿರೂಪಾ ತ್ರೈಪುರೀ ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿಃ || ೧ ||

ಜಯ ಜಯ ಜಗದೇಕಮಾತರ್ನಮಶ್ಚಂದ್ರ ಚೂಡೇಂದ್ರ ಸೋಪೇಂದ್ರ ಪದ್ಮೋದ್ಭವೋಷ್ಣಾಂಶು ಶೀತಾಂಶು ಶಿಖಿ ಪವನ ಯಮ ಧನದ ದನುಜೇಂದ್ರಪತಿ ವರುಣಪ್ರಮುಖ ಸಕಲ ಸುರ ಮುಕುಟಮಣಿ ನಿಚಯಕರ ನಿಕರ ಪರಿಜನಿತ ಪುರ ವಿವಿಧ ರುಚಿರುಚಿರ ಕುಸುಮಚಯ ಬುದ್ಧಿಲುಬ್ಧ ಭ್ರಮದ್ಭ್ರಮರಮಾಲಾ ನಿನಾದಾನುಗತ ಮಂಜುಶಿಂಜಾನ ಮಂಜೀರಕಲ ಕನಕಮಯ ಕಿಂಕಿಣೀ ಕ್ವಾಣಯನ್ ನೃತ್ಯದುದ್ದಾಮ ನಿಭೃತಪದಲಲಿತ ಕಿಂಕರಾಲಂಕೃತ ಸುಚಂಕ್ರಮಣ ಲೀಲೇ ಸುಲೀಲೇ, ಸ್ಥಲಾಂಭೋಜ ನಿಭಚರಣ ನಖರತ್ನ ಕಾಂತಿಚ್ಛಲೇನ ಹರನಯನ ಹವ್ಯಾಶನಪ್ರತಿಕೃತಾನಂಗ ವಿಜಯಶ್ರಿಯಾ ಅಸೌ ಭವತ್ಯಾ ಭವ ಇವ ಶರಣಾಗತಃ ಪಾದಮೂಲೇ ಸಮಾಲೀನ ಇವಾಲಕ್ಷ್ಯತೇ ಸುಲಕ್ಷ್ಯತೇ, ಲಲಿತ ಲಾವಣ್ಯತರು ಕಂದಲೀ ಸುಭಗ ಜಂಘಾಲತೇ ಚಿಲ್ಲತೇ || ೨ ||

ಗಲಿತ ಕಲಧೌತ ಪ್ರಭೋರುದ್ಯುತೇ ಸುದ್ಯುತೇ ವಿದ್ಯುದುದ್ಯೋತ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಬಂಧೋಜ್ಜ್ವಲಾನರ್ಘ ಕಾಂಚೀ
ಕಲಾಪಾನುಸಂಯಮಿತ ಸುನಿತಂಬ ಬಿಂಬಸ್ಥಲೇ ಸುಸ್ಥಲೇ || ೩ ||

ಸ್ಮರದ್ವಿರದ ಪರಿರಚಿತ ನವರೋಮರಾಜ್ಯಂಕುಶೇ ನಿರಂಕುಶೇ || ೪ ||

ದಕ್ಷಿಣಾವರ್ತ ನಾಭಿಭ್ರಮತ್ರಿವಲಿತಟ ಪರಿಲುಠಿತ ಲಲಿತ ಲಾವಣ್ಯರಸ ಸುರನಿಮ್ನಗಾ ಭೂಷಿತ ಸುಮಧ್ಯ ದೇಶೇ ಸುದೇಶೇ, ಸ್ಫುರತ್ತಾರ ಹಾರಾವಲೀ ಗಗನ ಗಂಗಾತರಂಗ ವ್ರಜಾಲಿಂಗಿತೋತ್ತುಂಗ ನಿಬಿಡಸ್ತನ ಸೌವರ್ಣ
ಗಿರಿಶಿಖರ ಯುಗ್ಮೇ ಅಯುಗ್ಮೇ ಉಮೇ || ೫ ||

ಮುರಾರಿಕರ ಕಂಬುರೇಖಾನುಗತ ಕಂಠಪೀಠೇ ಸುಪೀಠೇ, ಲಸತ್ ಸರಳ ಸವಿಲಾಸ ಭುಜಯುಗಳ ಪರಿಹಸಿತ
ನವಕೋಮಲ ಮೃಣಾಲೇ ಸುನಾಲೇ || ೬ ||

ಮಹಾರ್ಹಮಣಿವಲಯಜ ಮಯೂಖಚಯ ಮಾಂಸಲ ಕರಕಮಲ ನಖರತ್ನ ಕಿರಣೇ ಜಿತರಣೇ ಸುಕರಣೇ ಸುಶರಣೇ || ೭ ||

ಸ್ಫುರತ್ ಪದ್ಮರಾಗೇಂದ್ರ ಮಣಿಕುಂಡಲೋಲ್ಲಸಿತ ಕಾಂತಿಚ್ಛಟೋಚ್ಛುರಿತ ಗಂಡಸ್ಥಲೀ ರಚಿತ ಕಸ್ತೂರಿಕಾ ಪತ್ರರೇಖಾ ಸಮುದ್ಘಾತ ಸುನಾಸೀರ ಗಾಂಡೀವ ಶೋಭೇ ಸುಶೋಭೇ || ೮ ||

ಮಹಾಸಿದ್ಧ ಗಂಧರ್ವಗಣ ಕಿನ್ನರೀ ತುಂಬುರು ಪ್ರಮುಖ ವರರಚಿತ ವರವಿವಿಧ ಪದಮಂಗಳಾನಂಗ ಸಂಗೀತ ಸುಖಶ್ರವಣ ಸಂಪೂರ್ಣಕರ್ಣೇ ಜಯ ಸ್ವಾಮಿನಿ || ೯ ||

ಶಶಿ ಶಕಲ ಸುಗಂಧಿ ತಾಂಬೂಲ ಪರಿಪೂರ್ಣಮುಖಿ ಸುಮುಖಿ || ೧೦ ||

ಬಾಲಪ್ರವಾಲ ಪ್ರಭಾಧರ ದಲೋಪಾಂತ ವಿಶ್ರಾಂತ ದಂತದ್ಯುತಿ ದ್ಯೋತಿತಾಶೋಕ ನವಪಲ್ಲವಾಸಕ್ತ ಶರದಿಂದು ಕರನಿಕರ ಸಾಂದ್ರಪ್ರಭೇ ಸುಪ್ರಭೇ ದೇವಿ || ೧೧ ||

ವಿಶ್ವಕರ್ಮಾದಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿಧಿ ಸೂತ್ರ ಸುಸ್ಪಷ್ಟ ನಾಸಾಗ್ರ ರೇಖೇ ಸುರೇಖೇ || ೧೨ ||

ಕಪೋಲತಲ ಕಾಂತಿವಿಭವೇನ ನ ವಿಭಾಂತಿ ನಶ್ಯಂತಿ ಯಾಂತಿ ಧಾವಂತಿ ತೇಜಾಂಸಿ ಚ ತಮಾಂಸಿ ಚ ವಿಮಲತರ ತರಲತರ ತಾರಕಾನಂಗ ಲೀಲಾ ವಿಲಾಸೋಲ್ಲಸತ್ ಕರ್ಣಮೂಲಾಂತ ವಿಶ್ರಾಂತ ವಿಪುಲೇಕ್ಷಣಾಕ್ಷೇಪ ವಿಕ್ಷಿಪ್ತ
ರುಚಿರಚಿತ ನವಕುಂದ ನೀಲಾಂಬುಜಪ್ರಕರ ಪರಿಭೂಷಿತಾಶಾವಕಾಶೇ ಸುಕಾಶೇ || ೧೩ ||

ಚಲದ್ಭ್ರೂಲತಾ ವಿಜಿತ ಕಂದರ್ಪಕೋದಂಡ ಭಂಗೇ ಸುಭಂಗೇ || ೧೪ ||

ಮಿಲನ್ಮಧ್ಯಮೃಗನಾಭಿಮಯ ಬಿಂದುಪದ ಚಂದ್ರತಿಲಕಾಯಮಾನೇಕ್ಷಣಾಲಂಕೃತಾರ್ಧೇಂದು ರೋಚಿಲ್ಲಲಾಟೇ ಸುಲಾಟೇ || ೧೫ ||

ಲಸದ್ವಂಶಮಣಿ ಜಾಲಕಾಂತರಿತ ವರ ಚಲತ್ ಕುಂತಲಾಂತಾನುಗತ ಕುಂದಮಾಲಾನುಷಕ್ತ ಭ್ರಮದ್ಭ್ರಮರ ಪಂಕ್ತೇ ಸುಪಂಕ್ತೇ || ೧೬ ||

ವಹದ್ಬಹಳ ಪರಿಮಳ ಮನೋಹಾರಿ ನವಮಾಲಿಕಾ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಮಾಲತೀ ಕೇತಕೀ ಚಂಪಕೇಂದೀವರೋದಾರ ಮಂದಾರ ಮಾಲಾನು ಸಂಗ್ರಥಿತ ಧಮ್ಮಿಲ್ಲಮೂರ್ಧಾವನದ್ಧೇಂದು ಕರಸಂಚಯೋಯಂ ಗಗನತಲ ಸಂಚರೋಯಂ ಯಶಶ್ಚತ್ರ ರೂಪಃ
ಸದಾ ದೃಶ್ಯತೇ ತೇ ಶಿವೇ || ೧೭ ||

ಯಸ್ಯ ಮಧುರಸ್ಮಿತ ಜ್ಯೋತಿಷಾ ಪೂರ್ಣಹರಿಣಾಂಕಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಕ್ಷಣಾಕ್ಷೇಪ ವಿಕ್ಷಿಪ್ಯತೇ ತಸ್ಯ ಮುಖಪುಂಡರೀಕಸ್ಯ ಕವಿಭಿಃ ಕದಾ ಕೋಪಮಾ ಕೇನ ಕಸ್ಮಿನ್ ಕಥಂ ದೀಯತೇ || ೧೮ ||

ಸ್ಫುಟ ಸ್ಫಟಿಕ ಘಟಿತಾಕ್ಷಸೂತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಚಯ ಚಕ್ರಪರಿವರ್ತನ ವಿನೋದ ಸಂದರ್ಶಿತ ನಿಶಾಸಮಯಚಾರೇ ಸುಚಾರೇ, ಮಹಾಜ್ಞಾನಮಯ ಪುಸ್ತಕಂ ಹಸ್ತಪದ್ಮೇ ಅತ್ರ ವಾಮೇ ದಧತ್ಯಾ ಭವತ್ಯಾ ತದಾ ಸುಸ್ಫುಟಂ ವಾಮಮಾರ್ಗಸ್ಯ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ತ್ವಂ ಸಮುಪದಿಷ್ಯತೇ || ೧೯ ||

ದಿವ್ಯಮುಖಸೌರಭೇ ಯೋಗಪರ್ಯಂಕ ಬದ್ಧಾಸನೇ ಸುವದನೇ ಸುರಸನೇ ಸುದರ್ಶನೇ ಸುಮದನೇ ಸುಹಸನೇ ಸುರೇಶಿ ಜನನಿ ತುಭ್ಯಂ ನಮೋ ಜಯ ಜನನಿ ತುಭ್ಯಂ ನಮೋ ಜಯ ಜನನಿ ತುಭ್ಯಂ ನಮಃ || ೨೦ ||

ಅ ಇ ಉ ಋ ಲು* ಇತಿ ಲಘುತಯಾ ತದನು ದೈರ್ಘ್ಯೇಣ ಪಂಚೈವ ಯೋನಿಸ್ತಥಾ ವಾಗ್ಭವಂ ಪ್ರಣವ ಔ ಬಿಂದುರಃ, ಕ ಖ ಗ ಘ ಙ ಚ ಛ ಜ ಝ ಞ ಟ ಠ ಡ ಢ ಣ ತ ಥ ದ ಧ ನ ಪ ಫ ಬ ಭ ಮ ಯ ರ ಲ ವ ಶ ಷ ಸ ಹ ಳ ಇತಿ ಸುಬದ್ಧ ರುದ್ರಾತ್ಮಿಕಾಂ ಅಮೃತಕರ ಕಿರಣಗಣ ವರ್ಷಿಣೀಂ ಮಾತೃಕಾಂ ಉದ್ಗಿರಂತೀ ಹಸಂತೀ ಲಸಂತೀ ವಸಂತೀ ತದಾ ತತ್ರ ಕಮಲವನ ಭವನಭೂಮೌ ಭವಂತೀ ಭವಭೇದಿನೀ ಭಯಭಂಜಿನೀ ಸಭೂರ್ಭುವಃಸ್ವರ್ಭುವನಮೂರ್ತಿ ಭವ್ಯೇ ಸುಭವ್ಯೇ ಸುಕಾವ್ಯೇ || ೨೧ ||

ಸುಕೃತಿನಾ ಯೇನ ಸಂಭಾವ್ಯಸೇ ತಸ್ಯ ಜರ್ಜರಿತ ಜರಸೋವಿರಜಸೋಽಪಿ ಪುತ್ರೀಕೃತಾರ್ಕಸ್ಯ ಸತ್ತರ್ಕ ಪದವಾಕ್ಯ ಆಗಮ ವೇದ ವೇದಾಂಗ ವೇದಾಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸೌರ ಶೈವಾದಿ ವೈಷ್ಣವ ಪುರಾಣೇತಿಹಾಸ ಸ್ಮೃತಿ ಗಾರುಡ ಭೂತತಂತ್ರ ಸ್ವರೋದಯ ಜ್ಯೋತಿಷಾಯುರ್ವೇದ ನಾನಾಖ್ಯಾನ ಪಾತಾಳಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ಮಂತ್ರಶಿಕ್ಷಾದಿಕಂ ವಿವಿಧ ವಿದ್ಯಾಕುಲಂ ಲಿಖಿತ ಪದಗುಂಫ ಸಂಬಂಧ ರಸ ಸತ್ಕಾಂತಿ ಸೋದಾರ ಭಣಿತ ಪ್ರಬಂಧ ಪ್ರಭೂತಾರ್ಥ
ಸಮಾಲಂಕೃತಾಶೇಷ ಭಾಷಾ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಲೀಲೋದಯಾಸಿದ್ಧಿ ರೂಪಯಾತಿ ಸದ್ಯ ಅಂಬಿಕೇ || ೨೨ ||

ವಾಗ್ಭವೇನೈಕೇನ ವಾಗ್ದೇವಿ ವಾಗೀಶ್ವರೋ ಜಾಯತೇ ಕಿನ್ನುಕಿಲ ಕಾಮಾಕ್ಷರೇಣ ಸಕೃದುಚ್ಚರಿತೇನೈವ ತವ ಸಾಧಕೋ ಬಾಧಕೋ ಭವತಿ ಭುವಿ ಸರ್ವ ಶೃಂಗಾರಿಣಾಂ ತನ್ನಯನಪಥ ಪತಿತ ನೇತ್ರನೀಲೋತ್ಪಲಾ ಝಟಿತಿ ಯದಿ
ಸಿದ್ಧ ಗಂಧರ್ವಗಣ ಸುಂದರೀ ಲಲಿತವರವಿದ್ಯಾಧರೀ ವಾ ಸುರೀವಾಮರೀವಾ ಮಹೀನಾಥನಾಥಾಂಗನಾ ವಾ
ಜ್ವಲನ್ಮದನ ಶರನಿಕರ ದಲಿತ ಸಂಕ್ಷೋಭಿತಾ ನಿಗಡಿತೇವ ಜ್ವಲಿತೇವ ಸ್ಖಲಿತೇವ ಮುಷಿತೇವ ಸಂಪದ್ಯತೇ, ಶಕ್ತಿಬೀಜೈಕ ಸಂಧ್ಯಾಯಿನಾಂ ಯೋಗಿನಾಂ ಭೋಗಿನಾಂ ವೈನತೇಯಾಯತೇ ದಾಹಿನಾಂ ಅಮೃತಮೇಘಾಯತೇ ದುಸ್ಸಹವಿಷಾಣಾಂ ನಿಶಾನಾಥಚೂಡಾಯತೇ ಧ್ಯಾಯತೇ ಧಾರ್ಯತೇ ಯೇನಬೀಜತ್ರಯಂ ತಸ್ಯನಾಮ್ನೈವ ಪಶುಪಾಶಮಲಪಂಜರಂ ತೃಟ್ಯತಿ ತದಾಜ್ಞಯಾ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ ಚ ಗುಣಾಷ್ಟಕಂ ಭಕ್ತಿಭಾಜಾಂ ಮಹಾಭೈರವಿ ಕವಲಿತ ಸಕಲತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕೇ ಸುಸ್ವರೂಪೇ ಸುರೂಪೇ ಪರಿಣತಶಿವಾಯಂ ತ್ವಾಯಿ ತದಾ ಕಃ ಪರಃ ಶಿಷ್ಯತೇ, ಕಾ ಕ್ರಿಯಾ ಶಿಷ್ಯತೇ ಯದಿ ತ್ವದ್ಭಕ್ತಿಹೀನಸ್ಯ ತತ್ವಸ್ಯ ಕಾ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾ ಕಾರಿತಾ ತದಿತಿ ತಸ್ಮಿನ್ ವಿಧೌ ತಸ್ಯ ಕಿಂ ಧಾಮ ಕಿಂ ನಾಮ ಕಿಂ ಕರ್ಮ ಕಿಂ ಶರ್ಮ ಕಿಂ ನರ್ಮ ಕಿಂ ವರ್ಮ ಕಿಂ ಧರ್ಮ ಕಾ ಗತಿಃ ಕಾ ರತಿಃ ಕಾ ಮತಿಃ ಕಿಂ ವರ್ಜನೀಯಂ ಚ || ೨೩ ||

ಝಟಿತಿ ಯದಿ ಸರ್ವಶೂನ್ಯಾಂತರ್ಭೂಮೌ ನಿಜೇಚ್ಛಾ ಸಮುನ್ಮೇಷ ಸಮಯಂ ಸಮಾಸಾದ್ಯ ಬಾಲಾರ್ಕ ಕೋಟ್ಯಂಶರೂಪಾ ವಿಗರ್ಭೀಕೃತಾಶೇಷ ಸಂಸಾರ ಬೀಜಾಽನುಬದ್ಧಾಸಿ ಕಂದಂ ತದಾ ತ್ವಂ ಅಂಬಿಕಾ ಗೀಯಸೇ ತದನು ಪರಿಜನಿತ ಕುಟಿಲಾಗ್ರ ತೇಜೋಽಂಕುರಾ ಜನನಿ ವಾಮೇತಿ ಸಂಸ್ತೂಯಸೇ, ತತಃ ಬದ್ಧ ಸುಸ್ಪಷ್ಟ ರೇಖಾ ಶಿಖಾ ಜ್ಯೇಷ್ಠೇತಿ ಸಂಭಾವ್ಯಸೇ, ಸೈವ ಶೃಂಗಾಟಕಾಕಾರತಾಂ ಆಗತಾ ತದಾ ರೌದ್ರೀತಿ ವಿಖ್ಯಾಪ್ಯಸೇ || ೨೪ ||

ತಾಶ್ಚ ವಾಮಾದಿಕಾಸ್ವತ್ ಕಲಾಸ್ತ್ರೀನ್ ಗುಣಾನ್ ಸಂದಧತ್ಯಃ ಕ್ರಿಯಾ ಜ್ಞಾನಚಯ ವಾಂಛಾ ಸ್ವರೂಪಾಃ ಕ್ರಮಾತ್ ತಾಮರಸಜನ್ಮ ಮಧುಮಥನ ಪುರವೈರಿಣಾಂ ಬೀಜಭಾವಂ ಭಜಂತ್ಯಃ ಸೃಜಂತ್ಯಸ್ತ್ರಿಭುವನಂ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ಇತಿ ತೇನ ಸಂಕೀರ್ತ್ಯಸೇ || ೨೫ ||

ತತ್ರ ಶೃಂಗಾಟಪೀಠೋಲ್ಲಸತ್ ಕುಂಡಲಾಕಾರ ತೇಜೋ ಕುಲಾತ್ ಪ್ರೋಲ್ಲಸಂತೀ ಸಗಂಧೀ ಶಿವಾರ್ಕಂ ಸಮಾಸ್ಕಂದ್ಯ ಚಾಂದ್ರಂ ಮಹಾಮಂಡಲಂ ದ್ರಾವಯಂತೀ ಪಿಬಂತೀ ಸುಧಾಂ ಕುಲವಧೂಃ ಕುಲಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಪರಪುರುಷ ಕುಲೀನಮವಲಂಬ್ಯ ವಿಶ್ವಂ ಪರಿಭ್ರಾಮ್ಯ ಸರ್ವಸ್ವಮಾಕ್ರಮ್ಯ ತೇನೈವ ಮಾರ್ಗೇಣ ನಿಜಕುಲನಿವಾಸಂ ಸಮಾಗತ್ಯ ಸಂತುಷ್ಯಸೀತಿ ಪ್ರಿಯಃ ಕಃ ಪತಿಃ ಕಃ ಪ್ರಭುಃ ಕೋಽಸ್ತು ತೇನೈವ ಜಾನೀಮಹೇ ಹೇ ಮಹೇಶಾನಿ ರಮಸೇ ಚ ಕಾಮೇಶ್ವರೀ ಕಾಮಗಿರ್ಯಾಲಯೇಽನಂಗಕುಸುಮಾದಿಭಿಃ ಸೇವಿತಾ ತದುಪರಿ ಜಾಲಂಧರಪೀಠೇ ವಜ್ರಪೀಠೇಷು ವಜ್ರೇಶ್ವರೀ ಪರಿಜನಾನ್ನಟಯಸಿ ಪುನಃ ಪೂರ್ಣಗಿರಿಗಹ್ವರೇ ನಗ್ನವಸನಾರ್ಚಿತೇ ಭಗಮಾಲಿನೀ ವಿಲಸಸಿ ದೇವಿ ಜ್ವಲನ್ಮಮದನ ಶರನಿಕರ ಮಧು ವಿಕಸಿತ ಸಮದ ಮಧುಕರ ಕದಂಬ ವಿಪಿನ ವಿಭವೇ ಭಗವತಿ
ಶ್ರೀ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರಿ ಶ್ರೀ ಓಡ್ಯಾಣಪೀಠೇ ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಶಿವೇ || ೨೬ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀಚರಣ ಕಿಂಕಿಣೀಶಿಂಜಿತಂ
ಮಹಾಪ್ರಣತಿ ದೀಪಕಂ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀದಂಡಕಮ್ |
ಇಮಂ ಭಜತಿ ಭಕ್ತಿಮಾನ್ ಪಠತಿ ಯಃ ಸುಧೀಃ ಸಾಧಕಃ
ಸ ಚಾಷ್ಟಗುಣ ಸಂಪದಾಂ ಭವತು ಭಾಜನಂ ಸರ್ವದಾ || ೨೭ ||

ಸೌಧಾಂಬುಧಾವರುಣಪೋತ ಸುವರ್ಣಶೈಲ
ಕಾದಂಬ ದಿವ್ಯವನ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಣಭೂಮೌ |
ಭಾಸ್ವತ್ ವಿಚಿತ್ರಮಣಿ ಮಂಡಪ ದಿವ್ಯಪೀಠ-
-ಮಧ್ಯಸ್ಥಿತಾಂ ಭುವನಮಾತರಮಾಶ್ರಯಾಮಿ || ೨೮ ||

ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ರುದ್ರ ಹರಿ ಚಂದ್ರ ಸಹಸ್ರರಶ್ಮಿ-
-ಸ್ಕಂದ ದ್ವಿಪಾನನ ಹುತಾಶನ ವಂದಿತಾಯೈ |
ವಾಗೀಶ್ವರಿ ತ್ರಿಭುವನೇಶ್ವರಿ ವಿಶ್ವಮಾತ-
-ರಂತರ್ಬಹಿಶ್ಚ ಕೃತ ಸಂಸ್ಥಿತಯೇ ನಮಸ್ತೇ || ೨೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀದೀಪಕನಾಥಸಿದ್ಧ ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ದಂಡಕಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed