Sri Tripurasundari Dandakam – ஶ்ரீ த்ரிபுரஸுந்த³ரீ த³ண்ட³கம்


ஜயதி நிஜஸுதா⁴ம்ப⁴꞉ ஸம்ப⁴வா வாக்³ப⁴வஶ்ரீ꞉
அத² ஸரஸ ஸமுத்³யத் காமதத்த்வாநுபா⁴வா ।
தத³நு பரமதா⁴ம த்⁴யாநஸம்லக்ஷ்ய மோக்ஷா
ரவி ஶஶி ஶிகி²ரூபா த்ரைபுரீ மந்த்ரஶக்தி꞉ ॥ 1 ॥

ஜய ஜய ஜக³தே³கமாதர்நமஶ்சந்த்³ர சூடே³ந்த்³ர ஸோபேந்த்³ர பத்³மோத்³ப⁴வோஷ்ணாம்ஶு ஶீதாம்ஶு ஶிகி² பவந யம த⁴நத³ த³நுஜேந்த்³ரபதி வருணப்ரமுக² ஸகல ஸுர முகுடமணி நிசயகர நிகர பரிஜநித புர விவித⁴ ருசிருசிர குஸுமசய பு³த்³தி⁴ளுப்³த⁴ ப்⁴ரமத்³ப்⁴ரமரமாலா நிநாதா³நுக³த மஞ்ஜுஶிஞ்ஜாந மஞ்ஜீரகல கநகமய கிங்கிணீ க்வாணயன் ந்ருத்யது³த்³தா³ம நிப்⁴ருதபத³ளலித கிங்கராளங்க்ருத ஸுசங்க்ரமண லீலே ஸுலீலே, ஸ்த²லாம்போ⁴ஜ நிப⁴சரண நக²ரத்ந காந்திச்ச²லேந ஹரநயந ஹவ்யாஶநப்ரதிக்ருதாநங்க³ விஜயஶ்ரியா அஸௌ ப⁴வத்யா ப⁴வ இவ ஶரணாக³த꞉ பாத³மூலே ஸமாலீந இவாலக்ஷ்யதே ஸுலக்ஷ்யதே, லலித லாவண்யதரு கந்த³ளீ ஸுப⁴க³ ஜங்கா⁴ளதே சில்லதே ॥ 2 ॥

க³ளித கலதௌ⁴த ப்ரபோ⁴ருத்³யுதே ஸுத்³யுதே வித்³யுது³த்³யோத மாணிக்ய ப³ந்தோ⁴ஜ்ஜ்வலாநர்க⁴ காஞ்சீ
கலாபாநுஸம்யமித ஸுநிதம்ப³ பி³ம்ப³ஸ்த²லே ஸுஸ்த²லே ॥ 3 ॥

ஸ்மரத்³விரத³ பரிரசித நவரோமராஜ்யங்குஶே நிரங்குஶே ॥ 4 ॥

த³க்ஷிணாவர்த நாபி⁴ப்⁴ரமத்ரிவலிதட பரிலுடி²த லலித லாவண்யரஸ ஸுரநிம்நகா³ பூ⁴ஷித ஸுமத்⁴ய தே³ஶே ஸுதே³ஶே, ஸ்பு²ரத்தார ஹாராவளீ க³க³ந க³ங்கா³தரங்க³ வ்ரஜாலிங்கி³தோத்துங்க³ நிபி³ட³ஸ்தந ஸௌவர்ண
கி³ரிஶிக²ர யுக்³மே அயுக்³மே உமே ॥ 5 ॥

முராரிகர கம்பு³ரேகா²நுக³த கண்ட²பீடே² ஸுபீடே², லஸத் ஸரள ஸவிளாஸ பு⁴ஜயுக³ள பரிஹஸித
நவகோமள ம்ருணாலே ஸுநாலே ॥ 6 ॥

மஹார்ஹமணிவலயஜ மயூக²சய மாம்ஸல கரகமல நக²ரத்ந கிரணே ஜிதரணே ஸுகரணே ஸுஶரணே ॥ 7 ॥

ஸ்பு²ரத் பத்³மராகே³ந்த்³ர மணிகுண்ட³லோல்லஸித காந்திச்ச²டோச்சு²ரித க³ண்ட³ஸ்த²லீ ரசித கஸ்தூரிகா பத்ரரேகா² ஸமுத்³கா⁴த ஸுநாஸீர கா³ண்டீ³வ ஶோபே⁴ ஸுஶோபே⁴ ॥ 8 ॥

மஹாஸித்³த⁴ க³ந்த⁴ர்வக³ண கிந்நரீ தும்பு³ரு ப்ரமுக² வரரசித வரவிவித⁴ பத³மங்க³ளாநங்க³ ஸங்கீ³த ஸுக²ஶ்ரவண ஸம்பூர்ணகர்ணே ஜய ஸ்வாமிநி ॥ 9 ॥

ஶஶி ஶகல ஸுக³ந்தி⁴ தாம்பூ³ல பரிபூர்ணமுகி² ஸுமுகி² ॥ 10 ॥

பா³லப்ரவாள ப்ரபா⁴த⁴ர த³ளோபாந்த விஶ்ராந்த த³ந்தத்³யுதி த்³யோதிதாஶோக நவபல்லவாஸக்த ஶரதி³ந்து³ கரநிகர ஸாந்த்³ரப்ரபே⁴ ஸுப்ரபே⁴ தே³வி ॥ 11 ॥

விஶ்வகர்மாதி³ நிர்மாண விதி⁴ ஸூத்ர ஸுஸ்பஷ்ட நாஸாக்³ர ரேகே² ஸுரேகே² ॥ 12 ॥

கபோலதல காந்திவிப⁴வேந ந விபா⁴ந்தி நஶ்யந்தி யாந்தி தா⁴வந்தி தேஜாம்ஸி ச தமாம்ஸி ச விமலதர தரளதர தாரகாநங்க³ லீலா விளாஸோல்லஸத் கர்ணமூலாந்த விஶ்ராந்த விபுலேக்ஷணாக்ஷேப விக்ஷிப்த
ருசிரசித நவகுந்த³ நீலாம்பு³ஜப்ரகர பரிபூ⁴ஷிதாஶாவகாஶே ஸுகாஶே ॥ 13 ॥

சலத்³ப்⁴ரூலதா விஜித கந்த³ர்பகோத³ண்ட³ ப⁴ங்கே³ ஸுப⁴ங்கே³ ॥ 14 ॥

மிலந்மத்⁴யம்ருக³நாபி⁴மய பி³ந்து³பத³ சந்த்³ரதிலகாயமாநேக்ஷணாலங்க்ருதார்தே⁴ந்து³ ரோசில்லலாடே ஸுலாடே ॥ 15 ॥

லஸத்³வம்ஶமணி ஜாலகாந்தரித வர சலத் குந்தலாந்தாநுக³த குந்த³மாலாநுஷக்த ப்⁴ரமத்³ப்⁴ரமர பங்க்தே ஸுபங்க்தே ॥ 16 ॥

வஹத்³ப³ஹல பரிமள மநோஹாரி நவமாலிகா மல்லிகா மாலதீ கேதகீ சம்பகேந்தீ³வரோதா³ர மந்தா³ர மாலாநு ஸங்க்³ரதி²த த⁴ம்மில்லமூர்தா⁴வநத்³தே⁴ந்து³ கரஸஞ்சயோயம் க³க³நதல ஸஞ்சரோயம் யஶஶ்சத்ர ரூப꞉
ஸதா³ த்³ருஶ்யதே தே ஶிவே ॥ 17 ॥

யஸ்ய மது⁴ரஸ்மித ஜ்யோதிஷா பூர்ணஹரிணாங்கலக்ஷ்மீ꞉ க்ஷணாக்ஷேப விக்ஷிப்யதே தஸ்ய முக²புண்ட³ரீகஸ்ய கவிபி⁴꞉ கதா³ கோபமா கேந கஸ்மின் கத²ம் தீ³யதே ॥ 18 ॥

ஸ்பு²ட ஸ்ப²டிக க⁴டிதாக்ஷஸூத்ர நக்ஷத்ரசய சக்ரபரிவர்தந விநோத³ ஸந்த³ர்ஶித நிஶாஸமயசாரே ஸுசாரே, மஹாஜ்ஞாநமய புஸ்தகம் ஹஸ்தபத்³மே அத்ர வாமே த³த⁴த்யா ப⁴வத்யா ததா³ ஸுஸ்பு²டம் வாமமார்க³ஸ்ய ஸர்வோத்தமத்த்வம் ஸமுபதி³ஷ்யதே ॥ 19 ॥

தி³வ்யமுக²ஸௌரபே⁴ யோக³பர்யங்க ப³த்³தா⁴ஸநே ஸுவத³நே ஸுரஸநே ஸுத³ர்ஶநே ஸுமத³நே ஸுஹஸநே ஸுரேஶி ஜநநி துப்⁴யம் நமோ ஜய ஜநநி துப்⁴யம் நமோ ஜய ஜநநி துப்⁴யம் நம꞉ ॥ 20 ॥

அ இ உ ரு லு* இதி லகு⁴தயா தத³நு தை³ர்க்⁴யேண பஞ்சைவ யோநிஸ்ததா² வாக்³ப⁴வம் ப்ரணவ ஔ பி³ந்து³ர꞉, க க² க³ க⁴ ங ச ச² ஜ ஜ² ஞ ட ட² ட³ ட⁴ ண த த² த³ த⁴ ந ப ப² ப³ ப⁴ ம ய ர ல வ ஶ ஷ ஸ ஹ ல இதி ஸுப³த்³த⁴ ருத்³ராத்மிகாம் அம்ருதகர கிரணக³ண வர்ஷிணீம் மாத்ருகாம் உத்³கி³ரந்தீ ஹஸந்தீ லஸந்தீ வஸந்தீ ததா³ தத்ர கமலவந ப⁴வநபூ⁴மௌ ப⁴வந்தீ ப⁴வபே⁴தி³நீ ப⁴யப⁴ஞ்ஜிநீ ஸபூ⁴ர்பு⁴வ꞉ஸ்வர்பு⁴வநமூர்தி ப⁴வ்யே ஸுப⁴வ்யே ஸுகாவ்யே ॥ 21 ॥

ஸுக்ருதிநா யேந ஸம்பா⁴வ்யஸே தஸ்ய ஜர்ஜரித ஜரஸோவிரஜஸோ(அ)பி புத்ரீக்ருதார்கஸ்ய ஸத்தர்க பத³வாக்ய ஆக³ம வேத³ வேதா³ங்க³ வேதா³ந்த ஸித்³தா⁴ந்த ஸௌர ஶைவாதி³ வைஷ்ணவ புராணேதிஹாஸ ஸ்ம்ருதி கா³ருட³ பூ⁴ததந்த்ர ஸ்வரோத³ய ஜ்யோதிஷாயுர்வேத³ நாநாக்²யாந பாதாலஶாஸ்த்ரார்த² மந்த்ரஶிக்ஷாதி³கம் விவித⁴ வித்³யாகுலம் லிகி²த பத³கு³ம்ப² ஸம்ப³ந்த⁴ ரஸ ஸத்காந்தி ஸோதா³ர ப⁴ணித ப்ரப³ந்த⁴ ப்ரபூ⁴தார்த²
ஸமாலங்க்ருதாஶேஷ பா⁴ஷா மஹாகாவ்ய லீலோத³யாஸித்³தி⁴ ரூபயாதி ஸத்³ய அம்பி³கே ॥ 22 ॥

வாக்³ப⁴வேநைகேந வாக்³தே³வி வாகீ³ஶ்வரோ ஜாயதே கிந்நுகில காமாக்ஷரேண ஸக்ருது³ச்சரிதேநைவ தவ ஸாத⁴கோ பா³த⁴கோ ப⁴வதி பு⁴வி ஸர்வ ஶ்ருங்கா³ரிணாம் தந்நயநபத² பதித நேத்ரநீலோத்பலா ஜ²டிதி யதி³
ஸித்³த⁴ க³ந்த⁴ர்வக³ண ஸுந்த³ரீ லலிதவரவித்³யாத⁴ரீ வா ஸுரீவாமரீவா மஹீநாத²நாதா²ங்க³நா வா
ஜ்வலந்மத³ந ஶரநிகர த³ளித ஸங்க்ஷோபி⁴தா நிக³டி³தேவ ஜ்வலிதேவ ஸ்க²லிதேவ முஷிதேவ ஸம்பத்³யதே, ஶக்திபீ³ஜைக ஸந்த்⁴யாயிநாம் யோகி³நாம் போ⁴கி³நாம் வைநதேயாயதே தா³ஹிநாம் அம்ருதமேகா⁴யதே து³ஸ்ஸஹவிஷாணாம் நிஶாநாத²சூடா³யதே த்⁴யாயதே தா⁴ர்யதே யேநபீ³ஜத்ரயம் தஸ்யநாம்நைவ பஶுபாஶமலபஞ்ஜரம் த்ருட்யதி ததா³ஜ்ஞயா ஸித்³த்⁴யதி ச கு³ணாஷ்டகம் ப⁴க்திபா⁴ஜாம் மஹாபை⁴ரவி கவலித ஸகலதத்த்வாத்மிகே ஸுஸ்வரூபே ஸுரூபே பரிணதஶிவாயம் த்வாயி ததா³ க꞉ பர꞉ ஶிஷ்யதே, கா க்ரியா ஶிஷ்யதே யதி³ த்வத்³ப⁴க்திஹீநஸ்ய தத்வஸ்ய கா அர்த²க்ரியா காரிதா ததி³தி தஸ்மின் விதௌ⁴ தஸ்ய கிம் தா⁴ம கிம் நாம கிம் கர்ம கிம் ஶர்ம கிம் நர்ம கிம் வர்ம கிம் த⁴ர்ம கா க³தி꞉ கா ரதி꞉ கா மதி꞉ கிம் வர்ஜநீயம் ச ॥ 23 ॥

ஜ²டிதி யதி³ ஸர்வஶூந்யாந்தர்பூ⁴மௌ நிஜேச்சா² ஸமுந்மேஷ ஸமயம் ஸமாஸாத்³ய பா³லார்க கோட்யம்ஶரூபா விக³ர்பீ⁴க்ருதாஶேஷ ஸம்ஸார பீ³ஜா(அ)நுப³த்³தா⁴ஸி கந்த³ம் ததா³ த்வம் அம்பி³கா கீ³யஸே தத³நு பரிஜநித குடிலாக்³ர தேஜோ(அ)ங்குரா ஜநநி வாமேதி ஸம்ஸ்தூயஸே, தத꞉ ப³த்³த⁴ ஸுஸ்பஷ்ட ரேகா² ஶிகா² ஜ்யேஷ்டே²தி ஸம்பா⁴வ்யஸே, ஸைவ ஶ்ருங்கா³டகாகாரதாம் ஆக³தா ததா³ ரௌத்³ரீதி விக்²யாப்யஸே ॥ 24 ॥

தாஶ்ச வாமாதி³காஸ்வத் கலாஸ்த்ரீன் கு³ணான் ஸந்த³த⁴த்ய꞉ க்ரியா ஜ்ஞாநசய வாஞ்சா² ஸ்வரூபா꞉ க்ரமாத் தாமரஸஜந்ம மது⁴மத²ந புரவைரிணாம் பீ³ஜபா⁴வம் ப⁴ஜந்த்ய꞉ ஸ்ருஜந்த்யஸ்த்ரிபு⁴வநம் த்ரிபுரஸுந்த³ரீ இதி தேந ஸங்கீர்த்யஸே ॥ 25 ॥

தத்ர ஶ்ருங்கா³டபீடோ²ல்லஸத் குண்ட³லாகார தேஜோ குலாத் ப்ரோல்லஸந்தீ ஸக³ந்தீ⁴ ஶிவார்கம் ஸமாஸ்கந்த்³ய சாந்த்³ரம் மஹாமண்ட³லம் த்³ராவயந்தீ பிப³ந்தீ ஸுதா⁴ம் குலவதூ⁴꞉ குலம் பரித்யஜ்ய பரபுருஷ குலீநமவலம்ப்³ய விஶ்வம் பரிப்⁴ராம்ய ஸர்வஸ்வமாக்ரம்ய தேநைவ மார்கே³ண நிஜகுலநிவாஸம் ஸமாக³த்ய ஸந்துஷ்யஸீதி ப்ரிய꞉ க꞉ பதி꞉ க꞉ ப்ரபு⁴꞉ கோ(அ)ஸ்து தேநைவ ஜாநீமஹே ஹே மஹேஶாநி ரமஸே ச காமேஶ்வரீ காமகி³ர்யாளயே(அ)நங்க³குஸுமாதி³பி⁴꞉ ஸேவிதா தது³பரி ஜாலந்த⁴ரபீடே² வஜ்ரபீடே²ஷு வஜ்ரேஶ்வரீ பரிஜநாந்நடயஸி புந꞉ பூர்ணகி³ரிக³ஹ்வரே நக்³நவஸநார்சிதே ப⁴க³மாலிநீ விளஸஸி தே³வி ஜ்வலந்மமத³ந ஶரநிகர மது⁴ விகஸித ஸமத³ மது⁴கர கத³ம்ப³ விபிந விப⁴வே ப⁴க³வதி
ஶ்ரீ த்ரிபுரஸுந்த³ரி ஶ்ரீ ஓட்³யாணபீடே² நமஸ்தே நமஸ்தே நமஸ்தே நமஸ்தே ஶிவே ॥ 26 ॥

இதி ஶ்ரீத்ரிபுரஸுந்த³ரீசரண கிங்கிணீஶிஞ்ஜிதம்
மஹாப்ரணதி தீ³பகம் த்ரிபுரஸுந்த³ரீத³ண்ட³கம் ।
இமம் ப⁴ஜதி ப⁴க்திமான் பட²தி ய꞉ ஸுதீ⁴꞉ ஸாத⁴க꞉
ஸ சாஷ்டகு³ண ஸம்பதா³ம் ப⁴வது பா⁴ஜநம் ஸர்வதா³ ॥ 27 ॥

ஸௌதா⁴ம்பு³தா⁴வருணபோத ஸுவர்ணஶைல
காத³ம்ப³ தி³வ்யவந மத்⁴யம வர்ணபூ⁴மௌ ।
பா⁴ஸ்வத் விசித்ரமணி மண்ட³ப தி³வ்யபீட²-
-மத்⁴யஸ்தி²தாம் பு⁴வநமாதரமாஶ்ரயாமி ॥ 28 ॥

ப்³ரஹ்மேந்த்³ர ருத்³ர ஹரி சந்த்³ர ஸஹஸ்ரரஶ்மி-
-ஸ்கந்த³ த்³விபாநந ஹுதாஶந வந்தி³தாயை ।
வாகீ³ஶ்வரி த்ரிபு⁴வநேஶ்வரி விஶ்வமாத-
-ரந்தர்ப³ஹிஶ்ச க்ருத ஸம்ஸ்தி²தயே நமஸ்தே ॥ 29 ॥

இதி ஶ்ரீதீ³பகநாத²ஸித்³த⁴ விரசிதம் ஶ்ரீ த்ரிபுரஸுந்த³ரீ த³ண்ட³கம் ।


மேலும் ஶ்ரீ லலிதா ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed