Category: Ramayanam – ராமாயணம்

Aranya Kanda Sarga 68 – அரண்யகாண்ட³ அஷ்டஷஷ்டி²தம꞉ ஸர்க³꞉ (68)

॥ ஜடாயு꞉ ஸம்ஸ்கார꞉ ॥ ராம꞉ ஸம்ப்ரேக்ஷ்ய தம் க்³ருத்⁴ரம் பு⁴வி ரௌத்³ரேணபாதிதம் । ஸௌமித்ரிம் மித்ரஸம்பந்நமித³ம் வசநமப்³ரவீத் ॥ 1 ॥ மமாயம் நூநமர்தே²ஷு யதமாநோ விஹங்க³ம꞉ । ராக்ஷஸேந ஹத꞉...

Aranya Kanda Sarga 67 – அரண்யகாண்ட³ ஸப்தஷஷ்டி²தம꞉ ஸர்க³꞉ (67)

॥ க்³ருத்⁴ரராஜத³ர்ஶநம் ॥ பூர்வஜோ(அ)ப்யுக்தமாத்ரஸ்து லக்ஷ்மணேந ஸுபா⁴ஷிதம் । ஸாரக்³ராஹீ மஹாஸாரம் ப்ரதிஜக்³ராஹ ராக⁴வ꞉ ॥ 1 ॥ ஸந்நிக்³ருஹ்ய மஹாபா³ஹு꞉ ப்ரவ்ருத்தம் கோபமாத்மந꞉ । அவஷ்டப்⁴ய த⁴நுஶ்சித்ரம் ராமோ லக்ஷ்மணமப்³ரவீத் ॥...

Aranya Kanda Sarga 66 – அரண்யகாண்டே³ ஷட்ஷஷ்டி²தம꞉ ஸர்க³꞉ (66)

॥ ஔசித்யப்ரபோ³த⁴நம் ॥ தம் ததா² ஶோகஸந்தப்தம் விளபந்தமநாத²வத் । மோஹேந மஹதா(ஆ)விஷ்டம் பரித்³யூநமசேதநம் ॥ 1 ॥ தத꞉ ஸௌமித்ரிராஶ்வாஸ்ய முஹூர்தாதி³வ லக்ஷ்மண꞉ । ராமம் ஸம்போ³த⁴யாமாஸ சரணௌ சாபி⁴பீட³யந் ॥...

Aranya Kanda Sarga 65 – அரண்யகாண்டே³ பஞ்சஷஷ்டி²தம꞉ ஸர்க³꞉ (65)

॥ க்ரோத⁴ஸம்ஹாரப்ரார்த²நா ॥ தப்யமாநம் ததா² ராமம் ஸீதாஹரணகர்ஶிதம் । லோகாநாமப⁴வே யுக்தம் ஸாம்வர்தகமிவாநலம் ॥ 1 ॥ வீக்ஷமாணம் த⁴நு꞉ ஸஜ்யம் நி꞉ஶ்வஸந்தம் புந꞉ புந꞉ । த³க்³து⁴காமம் ஜக³த்ஸர்வம் யுகா³ந்தே...

Ayodhya Kanda Sarga 32 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ த்³வாத்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (32)

॥ வித்தவிஶ்ராணநம் ॥ தத꞉ ஶாஸநமாஜ்ஞாய ப்⁴ராது꞉ ஶுப⁴தரம் ப்ரியம் । க³த்வா ஸ ப்ரவிவேஶாஶு ஸுயஜ்ஞஸ்ய நிவேஶநம் ॥ 1 ॥ தம் விப்ரமக்³ந்யகா³ரஸ்த²ம் வந்தி³த்வா லக்ஷ்மணோ(அ)ப்³ரவீத் । ஸகே²(அ)ப்⁴யாக³ச்ச² பஶ்ய...

Aranya Kanda Sarga 14 – அரண்யகாண்ட³ சதுர்த³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (14)

॥ ஜடாயு꞉ஸங்க³ம꞉ ॥ அத² பஞ்சவடீம் க³ச்ச²ந்நந்தரா ரகு⁴நந்த³ந꞉ । ஆஸஸாத³ மஹாகாயம் க்³ருத்⁴ரம் பீ⁴மபராக்ரமம் ॥ 1 ॥ தம் த்³ருஷ்ட்வா தௌ மஹாபா⁴கௌ³ வடஸ்த²ம் ராமலக்ஷ்மணௌ । மேநாதே ராக்ஷஸம்...

Aranya Kanda Sarga 13 – அரண்யகாண்ட³ த்ரயோத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (13)

॥ பஞ்சவடீக³மநம் ॥ ராம ப்ரீதோ(அ)ஸ்மி ப⁴த்³ரம் தே பரிதுஷ்டோ(அ)ஸ்மி லக்ஷ்மண । அபி⁴வாத³யிதும் யந்மாம் ப்ராப்தௌ ஸ்த²꞉ ஸஹ ஸீதயா ॥ 1 ॥ அத்⁴வஶ்ரமேண வாம் கே²தோ³ பா³த⁴தே ப்ரசுரஶ்ரம꞉...

Aranya Kanda Sarga 12 – அரண்யகாண்ட³ த்³வாத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (12)

॥ அக³ஸ்த்யத³ர்ஶநம் ॥ ஸ ப்ரவிஶ்யாஶ்ரமபத³ம் லக்ஷ்மணோ ராக⁴வாநுஜ꞉ । அக³ஸ்த்யஶிஷ்யமாஸாத்³ய வாக்யமேதது³வாச ஹ ॥ 1 ॥ ராஜா த³ஶரதோ² நாம ஜ்யேஷ்ட²ஸ்தஸ்ய ஸுதோ ப³லீ । ராம꞉ ப்ராப்தோ முநிம்...

Aranya Kanda Sarga 11 – அரண்யகாண்ட³ ஏகாத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (11)

॥ அக³ஸ்த்யாஶ்ரம꞉ ॥ அக்³ரத꞉ ப்ரயயௌ ராம꞉ ஸீதா மத்⁴யே ஸுமத்⁴யமா । ப்ருஷ்ட²தஸ்து த⁴நுஷ்பாணிர்லக்ஷ்மணோ(அ)நுஜகா³ம ஹ ॥ 1 ॥ தௌ பஶ்யமாநௌ விவிதா⁴ந் ஶைலப்ரஸ்தா²ந்வநாநி ச । நதீ³ஶ்ச விவிதா⁴...

Aranya Kanda Sarga 10 – அரண்யகாண்ட³ த³ஶம꞉ ஸர்க³꞉ (10)

॥ ரக்ஷோவத⁴ஸமர்த²நம் ॥ வாக்யமேதத்து வைதே³ஹ்யா வ்யாஹ்ருதம் ப⁴ர்த்ருப⁴க்தயா । ஶ்ருத்வா த⁴ர்மே ஸ்தி²தோ ராம꞉ ப்ரத்யுவாசாத² மைதி²லீம் ॥ 1 ॥ ஹிதமுக்தம் த்வயா தே³வி ஸ்நிக்³த⁴யா ஸத்³ருஶம் வச꞉ ।...

Aranya Kanda Sarga 9 – அரண்யகாண்ட³ நவம꞉ ஸர்க³꞉ (9)

॥ ஸீதாத⁴ர்மாவேத³நம் ॥ ஸுதீக்ஷ்ணேநாப்⁴யநுஜ்ஞாதம் ப்ரஸ்தி²தம் ரகு⁴நந்த³நம் । ஹ்ருத்³யயா ஸ்நிக்³த⁴யா வாசா ப⁴ர்தாரமித³மப்³ரவீத் ॥ 1 ॥ அயம் த⁴ர்ம꞉ ஸுஸூக்ஷ்மேண விதி⁴நா ப்ராப்யதே மஹாந் । [அத⁴ர்மந்து] நிவ்ருத்தேந து...

Aranya Kanda Sarga 8 – அரண்யகாண்ட³ அஷ்டம꞉ ஸர்க³꞉ (8)

॥ ஸுதீக்ஷ்ணாப்⁴யநுஜ்ஞா ॥ ராமஸ்து ஸஹஸௌமித்ரி꞉ ஸுதீக்ஷ்ணேநாபி⁴பூஜித꞉ । பரிணாம்ய நிஶாம் தத்ர ப்ரபா⁴தே ப்ரத்யபு³த்⁴யத ॥ 1 ॥ உத்தா²ய து யதா²காலம் ராக⁴வ꞉ ஸஹ ஸீதயா । உபாஸ்ப்ருஶத்ஸுஶீதேந ஜலேநோத்பலக³ந்தி⁴நா...

Aranya Kanda Sarga 7 – அரண்யகாண்ட³ ஸப்தம꞉ ஸர்க³꞉ (7)

॥ ஸுதீக்ஷ்ணாஶ்ரம꞉ ॥ ராமஸ்து ஸஹிதோ ப்⁴ராத்ரா ஸீதயா ச பரந்தப꞉ । ஸுதீக்ஷ்ணஸ்யாஶ்ரமபத³ம் ஜகா³ம ஸஹ தைர்த்³விஜை꞉ ॥ 1 ॥ ஸ க³த்வா(அ)தூ³ரமத்⁴வாநம் நதீ³ஸ்தீர்த்வா ப³ஹூத³கா꞉ । த³த³ர்ஶ விபுலம்...

Aranya Kanda Sarga 6 – அரண்யகாண்ட³ ஷஷ்ட²꞉ ஸர்க³꞉ (6)

॥ ரக்ஷோவத⁴ப்ரதிஜ்ஞாநம் ॥ ஶரப⁴ங்கே³ தி³வம் யாதே முநிஸங்கா⁴꞉ ஸமாக³தா꞉ । அப்⁴யக³ச்ச²ந்த காகுத்ஸ்த²ம் ராமம் ஜ்வலிததேஜஸம் ॥ 1 ॥ வைகா²நஸா வாலகி²ல்யா꞉ ஸம்ப்ரக்ஷாலா மரீசிபா꞉ । அஶ்மகுட்டாஶ்ச ப³ஹவ꞉ பத்ராஹாராஶ்ச...

Aranya Kanda Sarga 5 – அரண்யகாண்ட³ பஞ்சம꞉ ஸர்க³꞉ (5)

॥ ஶரப⁴ங்க³ப்³ரஹ்மலோகப்ரஸ்தா²நம் ॥ ஹத்வா து தம் பீ⁴மப³லம் விராத⁴ம் ராக்ஷஸம் வநே । தத꞉ ஸீதாம் பரிஷ்வஜ்ய ஸமாஶ்வாஸ்ய ச வீர்யவாந் ॥ 1 ॥ அப்³ரவீல்லக்ஷ்மணம் ராமோ ப்⁴ராதரம் தீ³ப்ததேஜஸம்...

Aranya Kanda Sarga 4 – அரண்யகாண்ட³ சதுர்த²꞉ ஸர்க³꞉ (4)

॥ விராத⁴நிக²நநம் ॥ ஹ்ரியமாணௌ து தௌ த்³ருஷ்ட்வா வைதே³ஹீ ராமலக்ஷ்மணௌ । உச்சை꞉ஸ்வரேண சுக்ரோஶ ப்ரக்³ருஹ்ய ஸுபு⁴ஜா பு⁴ஜௌ ॥ 1 ॥ ஏஷ தா³ஶரதீ² ராம꞉ ஸத்யவாந் ஶீலவாந் ஶுசி꞉...

Aranya Kanda Sarga 3 – அரண்யகாண்ட³ த்ருதீய꞉ ஸர்க³꞉ (3)

॥ விராத⁴ப்ரஹார꞉ ॥ இத்யுக்த்வா லக்ஷ்மண꞉ ஶ்ரீமாந்ராக்ஷஸம் ப்ரஹஸந்நிவ । கோ ப⁴வாந்வநமப்⁴யேத்ய சரிஷ்யதி யதா²ஸுக²ம் ॥ 1 ॥ அதோ²வாச புநர்வாக்யம் விராத⁴꞉ பூரயந்வநம் । ஆத்மாநம் ப்ருச்ச²தே ப்³ரூதம் கௌ...

Aranya Kanda Sarga 2 – அரண்யகாண்ட³ த்³விதீய꞉ ஸர்க³꞉ (2)

॥ விராத⁴ஸம்ரோத⁴꞉ ॥ க்ருதாதித்²யோ(அ)த² ராமஸ்து ஸூர்யஸ்யோத³யநம் ப்ரதி । ஆமந்த்ர்ய ஸ முநீந்ஸர்வாந்வநமேவாந்வகா³ஹத ॥ 1 ॥ நாநாம்ருக³க³ணாகீர்ணம் ஶார்தூ³ளவ்ருகஸேவிதம் । த்⁴வஸ்தவ்ருக்ஷலதாகு³ள்மம் து³ர்த³ர்ஶஸலிலாஶயம் ॥ 2 ॥ நிஷ்கூஜநாநாஶகுநி ஜி²ல்லிகாக³ணநாதி³தம்...

Aranya Kanda Sarga 1 – அரண்யகாண்ட³ ப்ரத²ம꞉ ஸர்க³꞉ (1)

॥ மஹர்ஷிஸங்க⁴꞉ ॥ ப்ரவிஶ்ய து மஹாரண்யம் த³ண்ட³காரண்யமாத்மவாந் । த³த³ர்ஶ ராமோ து³ர்த⁴ர்ஷஸ்தாபஸாஶ்ரமமண்ட³லம் ॥ 1 ॥ குஶசீரபரிக்ஷிப்தம் ப்³ராஹ்ம்யா லக்ஷ்ம்யா ஸமாவ்ருத்தம் । யதா² ப்ரதீ³ப்தம் து³ர்த³ர்ஶம் க³க³நே ஸூர்யமண்ட³லம்...

Ayodhya Kanda Sarga 31 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஏகத்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (31)

॥ லக்ஷ்மணவநாநுக³மநப்⁴யநுஜ்ஞா ॥ ஏவம் ஶ்ருத்வா து ஸம்வாத³ம் லக்ஷ்மண꞉ பூர்வமாக³த꞉ । பா³ஷ்பபர்யாகுலமுக²꞉ ஶோகம் ஸோடு⁴மஶக்நுவந் ॥ 1 ॥ ஸ ப்⁴ராதுஶ்சரணௌ கா³ட⁴ம் நிபீட்³ய ரகு⁴நந்த³ந꞉ । ஸீதாமுவாசாதியஶா ராக⁴வம்...

Ayodhya Kanda Sarga 30 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ த்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (30)

॥ வநக³மநாப்⁴யுபபத்தி꞉ ॥ ஸாந்த்வ்யமாநா து ராமேண மைதி²லீ ஜநகாத்மஜா । வநவாஸநிமித்தாய ப⁴ர்தாரமித³மப்³ரவீத் ॥ 1 ॥ ஸா தமுத்தமஸம்விக்³நா ஸீதா விபுலவக்ஷஸம் । ப்ரணயாச்சாபி⁴மாநாச்ச பரிசிக்ஷேப ராக⁴வம் ॥ 2...

Ayodhya Kanda Sarga 29 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஏகோநத்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (29)

॥ வநாநுக³மநயஞ்சாநிர்ப³ந்த⁴꞉ ॥ ஏதத்து வசநம் ஶ்ருத்வா ஸீதா ராமஸ்ய து³꞉கி²தா । ப்ரஸக்தாஶ்ருமுகீ² மந்த³மித³ம் வசநமப்³ரவீத் ॥ 1 ॥ யே த்வயா கீர்திதா தோ³ஷா வநே வஸ்தவ்யதாம் ப்ரதி ।...

Ayodhya Kanda Sarga 28 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ அஷ்டாவிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (28)

॥ வநது³꞉க²ப்ரதிபோ³த⁴நம் ॥ ஸ ஏவம் ப்³ருவதீம் ஸீதாம் த⁴ர்மஜ்ஞோ த⁴ர்மவத்ஸல꞉ । ந நேதும் குருதே பு³த்³தி⁴ம் வநே து³꞉கா²நி சிந்தயந் ॥ 1 ॥ ஸாந்த்வயித்வா புநஸ்தாம் து பா³ஷ்பபர்யாகுலேக்ஷணாம்...

Ayodhya Kanda Sarga 27 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஸப்தவிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (27)

॥ பதிவ்ரதாத்⁴யவஸாய꞉ ॥ ஏவமுக்தா து வைதே³ஹீ ப்ரியார்ஹா ப்ரியவாதி³நீ । ப்ரணயாதே³வ ஸங்க்ருத்³தா⁴ ப⁴ர்தாரமித³மப்³ரவீத் ॥ 1 ॥ கிமித³ம் பா⁴ஷஸே ராம வாக்யம் லகு⁴தயா த்⁴ருவம் । த்வயா யத³பஹாஸ்யம்...

error: Not allowed