Sri Maha Ganapathi Moola Mantra – ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಮೂಲಮಂತ್ರಃ


ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಗಣಕ ಋಷಿಃ ನಿಚೃದ್ಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದಃ ಮಹಾಗಣಪತಿರ್ದೇವತಾ ಓಂ ಗಂ ಬೀಜಂ ಸ್ವಾಹಾ ಶಕ್ತಿಃ ಗ್ಲೌಂ ಕೀಲಕಂ ಮಹಾಗಣಪತಿಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಕರನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ಗಾಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಶ್ರೀಂ ಗೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಹ್ರೀಂ ಗೂಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಕ್ಲೀಂ ಗೈಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಗ್ಲೌಂ ಗೌಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಗಂ ಗಃ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |

ಹೃದಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ಗಾಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಶ್ರೀಂ ಗೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಹ್ರೀಂ ಗೂಂ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಕ್ಲೀಂ ಗೈಂ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ಗ್ಲೌಂ ಗೌಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಗಂ ಗಃ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |
ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಂ ಇತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ |

ಧ್ಯಾನಂ –
ಬೀಜಾಪೂರಗದೇಕ್ಷುಕಾರ್ಮುಕರುಜಾಚಕ್ರಾಬ್ಜಪಾಶೋತ್ಪಲ-
-ವ್ರೀಹ್ಯಗ್ರಸ್ವವಿಷಾಣರತ್ನಕಲಶಪ್ರೋದ್ಯತ್ಕರಾಂಭೋರುಹಃ |
ಧ್ಯೇಯೋ ವಲ್ಲಭಯಾ ಸಪದ್ಮಕರಯಾಽಽಶ್ಲಿಷ್ಟೋ ಜ್ವಲದ್ಭೂಷಯಾ
ವಿಶ್ವೋತ್ಪತ್ತಿವಿಪತ್ತಿಸಂಸ್ಥಿತಿಕರೋ ವಿಘ್ನೇಶ ಇಷ್ಟಾರ್ಥದಃ ||

ಲಮಿತ್ಯಾದಿ ಪಂಚಪೂಜಾ –
ಲಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾತ್ಮಕಂ ಗಂಧಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |
ಹಂ ಆಕಾಶಾತ್ಮಕಂ ಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |
ಯಂ ವಾಯ್ವಾತ್ಮಕಂ ಧೂಪಮಾಘ್ರಾಪಯಾಮಿ |
ರಂ ಅಗ್ನ್ಯಾತ್ಮಕಂ ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ |
ವಂ ಅಮೃತಾತ್ಮಕಂ ಅಮೃತೋಪಹಾರಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ |

ಮೂಲಮಂತ್ರಃ –
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಶಮಾನಯ ಸ್ವಾಹಾ |

ಹೃದಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ಗಾಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಶ್ರೀಂ ಗೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಹ್ರೀಂ ಗೂಂ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಕ್ಲೀಂ ಗೈಂ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ಗ್ಲೌಂ ಗೌಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಗಂ ಗಃ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |
ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಂ ಇತಿ ದಿಗ್ವಿಮೋಕಃ |

ಧ್ಯಾನಂ –
ಬೀಜಾಪೂರಗದೇಕ್ಷುಕಾರ್ಮುಕರುಜಾಚಕ್ರಾಬ್ಜಪಾಶೋತ್ಪಲ-
-ವ್ರೀಹ್ಯಗ್ರಸ್ವವಿಷಾಣರತ್ನಕಲಶಪ್ರೋದ್ಯತ್ಕರಾಂಭೋರುಹಃ |
ಧ್ಯೇಯೋ ವಲ್ಲಭಯಾ ಸಪದ್ಮಕರಯಾಽಽಶ್ಲಿಷ್ಟೋ ಜ್ವಲದ್ಭೂಷಯಾ
ವಿಶ್ವೋತ್ಪತ್ತಿವಿಪತ್ತಿಸಂಸ್ಥಿತಿಕರೋ ವಿಘ್ನೇಶ ಇಷ್ಟಾರ್ಥದಃ ||

ಲಮಿತ್ಯಾದಿ ಪಂಚಪೂಜಾ –
ಲಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾತ್ಮಕಂ ಗಂಧಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |
ಹಂ ಆಕಾಶಾತ್ಮಕಂ ಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |
ಯಂ ವಾಯ್ವಾತ್ಮಕಂ ಧೂಪಮಾಘ್ರಾಪಯಾಮಿ |
ರಂ ಅಗ್ನ್ಯಾತ್ಮಕಂ ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ |
ವಂ ಅಮೃತಾತ್ಮಕಂ ಅಮೃತೋಪಹಾರಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ |

ಸಮರ್ಪಣಂ –
ಗುಹ್ಯಾತಿಗುಹ್ಯಗೋಪ್ತಾ ತ್ವಂ ಗೃಹಾಣಾಸ್ಮತ್ಕೃತಂ ಜಪಮ್ |
ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತು ಮೇ ದೇವ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾನ್ಮಯಿ ಸ್ಥಿರಾ ||

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed