Saulabhya Choodamani Stotram – ಶ್ರೀ ಸೌಲಭ್ಯಚೂಡಾಮಣಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ |
ಚಕ್ರಾಂಭೋಜೇ ಸಮಾಸೀನಂ ಚಕ್ರಾದ್ಯಾಯುಧಧಾರಿಣಮ್ |
ಚಕ್ರರೂಪಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಂ ಚಕ್ರಮಂತ್ರೇಣ ಚಿಂತಯೇತ್ || ೧ ||

ಸರ್ವಾವಯವಸಂಪೂರ್ಣಂ ಭಯಸ್ಯಾಪಿ ಭಯಂಕರಮ್ |
ಉಗ್ರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಕೇಶಾಗ್ನಿಂ ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಾಸಮಾಕುಲಮ್ || ೨ ||

ಅಪ್ರಮೇಯಮನಿರ್ದೇಶ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವ್ಯಾಪ್ತವಿಗ್ರಹಮ್ |
ಅಷ್ಟಾಯುಧಪರೀವಾರಂ ಅಷ್ಟಾಪದಸಮದ್ಯುತಿಮ್ || ೩ ||

ಅಷ್ಟಾರಚಕ್ರಮತ್ಯುಗ್ರಂ ಸಂವರ್ತಾಗ್ನಿಸಮಪ್ರಭಮ್ |
ದಕ್ಷಿಣೈರ್ಬಾಹುಭಿಶ್ಚಕ್ರಮುಸಲಾಂಕುಶಪತ್ರಿಣಃ || ೪ ||

ದಧಾನಂ ವಾಮತಃ ಶಂಖಚಾಪಪಾಶಗದಾಧರಮ್ |
ರಕ್ತಾಂಬರಧರಂ ದೇವಂ ರಕ್ತಮಾಲ್ಯೋಪಶೋಭಿತಮ್ || ೫ ||

ರಕ್ತಚಂದನಲಿಪ್ತಾಂಗಂ ರಕ್ತವರ್ಣಮಿವಾಂಬುದಮ್ |
ಶ್ರೀವತ್ಸಕೌಸ್ತುಭೋರಸ್ಕಂ ದೀಪ್ತಕುಂಡಲಧಾರಿಣಮ್ || ೬ ||

ಹಾರಕೇಯೂರಕಟಕಶೃಂಖಲಾದ್ಯೈರಲಂಕೃತಮ್ |
ದುಷ್ಟನಿಗ್ರಹಕರ್ತಾರಂ ಶಿಷ್ಟಾನುಗ್ರಹಕಾರಿಣಮ್ || ೭ ||

ಏವಂ ಸೌದರ್ಶನಂ ನಿತ್ಯಂ ಪುರುಷಂ ಹೃದಿ ಭಾವಯೇತ್ |
ಸೌಲಭ್ಯಚೂಡಾಮಣ್ಯಾಖ್ಯಂ ಮಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸಮೀರಿತಮ್ || ೮ ||

ಚೂಡಾಯುಕ್ತಂ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಾಯಾಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಸ್ತೋತ್ರಮುತ್ತಮಮ್ |
ಭಯಂ ಚ ನ ಭವೇತ್ತಸ್ಯ ದುರಿತಂ ಚ ಕದಾಚನ || ೯ ||

ಜಲೇ ವಾಽಪಿ ಸ್ಥಲೇ ವಾಽಪಿ ಚೋರದುಃಖಮಹಾಪದಿ |
ಸಂಗ್ರಾಮೇ ರಾಜಸಂಮರ್ದೇ ಶತ್ರುಭಿಃ ಪರಿಪೀಡಿತೇ || ೧೦ ||

ಬಂಧನೇ ನಿಗಲೇ ವಾಽಪಿ ಸಂಕಟೇಽಪಿ ಮಹಾಭಯೇ |
ಯಃ ಪಠೇತ್ ಪರಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸ್ತೋತ್ರಮೇತಜ್ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ |
ಸರ್ವತ್ರ ಚ ಸುಖೀ ಭೂತ್ವಾ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನವಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೧೧ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸೌಲಭ್ಯಚೂಡಾಮಣಿ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: