Sri Dhanvantari Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಧನ್ವಂತರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ


ಓಂ ಧನ್ವಂತರಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಧಾಪೂರ್ಣಕಲಶಾಢ್ಯಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜರಾಮೃತಿತ್ರಸ್ತದೇವಪ್ರಾರ್ಥನಾಸಾಧಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಸ್ಸಮಾನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂದಸ್ಮಿತಮುಖಾಂಬುಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಂಜನೇಯಪ್ರಾಪಿತಾದ್ರಯೇ ನಮಃ | ೯

ಓಂ ಪಾರ್ಶ್ವಸ್ಥವಿನತಾಸುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಮಗ್ನಮಂದರಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೂರ್ಮರೂಪಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬೃಹತ್ತನವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನೀಲಕುಂಚಿತಕೇಶಾಂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಾದ್ಭುತರೂಪಧೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಟಾಕ್ಷವೀಕ್ಷಣಾಶ್ವಸ್ತವಾಸುಕಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿಂಹವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಮರ್ತೃಹೃದ್ರೋಗಹರಣಾಯ ನಮಃ | ೧೮

ಓಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣ್ವಂಶಸಂಭವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯೋತ್ಪಲಶ್ಯಾಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಯುರ್ವೇದಾಧಿದೈವತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೇಷಜಗ್ರಹಣಾನೇಹಸ್ಸ್ಮರಣೀಯಪದಾಂಬುಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನವಯೌವನಸಂಪನ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಿರೀಟಾನ್ವಿತಮಸ್ತಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಕ್ರಕುಂಡಲಸಂಶೋಭಿಶ್ರವಣದ್ವಯಶಷ್ಕುಲಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದೀರ್ಘಪೀವರದೋರ್ದಂಡಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಂಬುಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ | ೨೭

ಓಂ ಅಂಬುಜೇಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುರ್ಭುಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಖಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಕ್ರಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಧಾಪಾತ್ರೋಪರಿಲಸದಾಮ್ರಪತ್ರಲಸತ್ಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶತಪದ್ಯಾಢ್ಯಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕಾಂಚಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಕಪೋಲಾಯ ನಮಃ | ೩೬

ಓಂ ಸುನಾಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಂದರಭ್ರೂಲತಾಂಚಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಂಗುಲೀತಲಶೋಭಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೂಢಜತ್ರವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಹನವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದಿವ್ಯಾಂಗದಲಸದ್ಬಾಹವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೇಯೂರಪರಿಶೋಭಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಚಿತ್ರರತ್ನಖಚಿತವಲಯದ್ವಯಶೋಭಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮೋಲ್ಲಸತ್ಸುಜಾತಾಂಸಾಯ ನಮಃ | ೪೫

ಓಂ ಅಂಗುಲೀಯವಿಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಧಾಗಂಧರಸಾಸ್ವಾದಮಿಲದ್ಭೃಂಗಮನೋಹರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಮರ್ಪಿತೋತ್ಫುಲ್ಲಕಂಜಮಾಲಾಲಸದ್ಗಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶೋಭಿತವಕ್ಷಸ್ಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವನಮಾಲಾವಿರಾಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನವರತ್ನಮಣೀಕ್ಲುಪ್ತಹಾರಶೋಭಿತಕಂಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೀರನಕ್ಷತ್ರಮಾಲಾದಿಶೋಭಾರಂಜಿತದಿಙ್ಮುಖಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿರಜೋಽಂಬರಸಂವೀತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶಾಲೋರಸೇ ನಮಃ | ೫೪

ಓಂ ಪೃಥುಶ್ರವಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಮ್ನನಾಭಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಮಧ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಥೂಲಜಂಘಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಲಕ್ಷಣಪದಾಂಗುಷ್ಠಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಸಾಮುದ್ರಿಕಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಲಕ್ತಕಾರಕ್ತಪಾದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೂರ್ತಿಮದ್ವಾರ್ಧಿಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ | ೬೩

ಓಂ ಸುಧಾರ್ಥಾನ್ಯೋನ್ಯಸಂಯುಧ್ಯದ್ದೇವದೈತೇಯಸಾಂತ್ವನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೋಟಿಮನ್ಮಥಸಂಕಾಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾವಯವಸುಂದರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮೃತಾಸ್ವಾದನೋದ್ಯುಕ್ತದೇವಸಂಘಪರಿಷ್ಟುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಷ್ಪವರ್ಷಣಸಂಯುಕ್ತಗಂಧರ್ವಕುಲಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಖತೂರ್ಯಮೃದಂಗಾದಿಸುವಾದಿತ್ರಾಪ್ಸರೋವೃತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನಾದಿಯುಕ್ಪಾರ್ಶ್ವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸನಕಾದಿಮುನಿಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಶ್ಚರ್ಯಸಸ್ಮಿತಚತುರ್ಮುಖನೇತ್ರಸಮೀಕ್ಷಿತಾಯ ನಮಃ | ೭೨

ಓಂ ಸಾಶಂಕಸಂಭ್ರಮದಿತಿದನುವಂಶ್ಯಸಮೀಡಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಮನೋನ್ಮುಖದೇವಾದಿಮೌಲಿರತ್ನಲಸತ್ಪದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಿವ್ಯತೇಜಃಪುಂಜರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವದೇವಹಿತೋತ್ಸುಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವನಿರ್ಗಮಕ್ಷುಬ್ಧದುಗ್ಧವಾರಾಶಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದುಂದುಭಿಸ್ವನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಂಧರ್ವಗೀತಾಪದಾನಶ್ರವಣೋತ್ಕಮಹಾಮನಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಕಿಂಚನಜನಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವಸಂಪ್ರಾಪ್ತರೋಗಹೃತೇ ನಮಃ | ೮೧

ಓಂ ಅಂತರ್ಹಿತಸುಧಾಪಾತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಯಿಕಾಗ್ರಣ್ಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷಣಾರ್ಧಮೋಹಿನೀರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಸ್ತ್ರೀಶುಭಲಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮದಮತ್ತೇಭಗಮನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕವಿಮೋಹನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ರಂಸನ್ನೀವೀಗ್ರಂಥಿಬಂಧಾಸಕ್ತದಿವ್ಯಕರಾಂಗುಳಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ರತ್ನದರ್ವೀಲಸದ್ಧಸ್ತಾಯ ನಮಃ | ೯೦

ಓಂ ದೇವದೈತ್ಯವಿಭಾಗಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಖ್ಯಾತದೇವತಾನ್ಯಾಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೈತ್ಯದಾನವವಂಚಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವಾಮೃತಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಿವೇಷಣಹೃಷ್ಟಧಿಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಉನ್ಮುಖೋನ್ಮುಖದೈತ್ಯೇಂದ್ರದಂತಪಂಕ್ತಿವಿಭಾಜಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಷ್ಪವತ್ಸುವಿನಿರ್ದಿಷ್ಟರಾಹುರಕ್ಷಃಶಿರೋಹರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಹುಕೇತುಗ್ರಹಸ್ಥಾನಪಶ್ಚಾದ್ಗತಿವಿಧಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮೃತಾಲಾಭನಿರ್ವಿಣ್ಣಯುಧ್ಯದ್ದೇವಾರಿಸೂದನಾಯ ನಮಃ | ೯೯

ಓಂ ಗರುತ್ಮದ್ವಾಹನಾರೂಢಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವೇಶಸ್ತೋತ್ರಸಂಯುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಸ್ವಾಧಿಕಾರಸಂತುಷ್ಟಶಕ್ರವಹ್ನ್ಯಾದಿಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೋಹಿನೀದರ್ಶನಾಯಾತಸ್ಥಾಣುಚಿತ್ತವಿಮೋಹಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಚೀಸ್ವಾಹಾದಿದಿಕ್ಪಾಲಪತ್ನೀಮಂಡಲಸನ್ನುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದಾಂತವೇದ್ಯಮಹಿಮ್ನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕೈಕರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜರಾಜಪ್ರಪೂಜ್ಯಾಂಘ್ರಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿಂತಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ | ೧೦೮

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಧನ್ವಂತರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ |


గమనిక: "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము తాయారుచేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed