Sri Dhanvantari Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ ధన్వంతర్యష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం


ధన్వంతరిః సుధాపూర్ణకలశాఢ్యకరో హరిః |
జరామృతిత్రస్తదేవప్రార్థనాసాధకః ప్రభుః || ౧ ||

నిర్వికల్పో నిస్సమానో మందస్మితముఖాంబుజః |
ఆంజనేయప్రాపితాద్రిః పార్శ్వస్థవినతాసుతః || ౨ ||

నిమగ్నమందరధరః కూర్మరూపీ బృహత్తనుః |
నీలకుంచితకేశాంతః పరమాద్భుతరూపధృత్ || ౩ ||

కటాక్షవీక్షణాశ్వస్తవాసుకిః సింహవిక్రమః |
స్మర్తృహృద్రోగహరణో మహావిష్ణ్వంశసంభవః || ౪ ||

ప్రేక్షణీయోత్పలశ్యామ ఆయుర్వేదాధిదైవతమ్ |
భేషజగ్రహణానేహః స్మరణీయపదాంబుజః || ౫ ||

నవయౌవనసంపన్నః కిరీటాన్వితమస్తకః |
నక్రకుండలసంశోభిశ్రవణద్వయశష్కులిః || ౬ ||

దీర్ఘపీవరదోర్దండః కంబుగ్రీవోఽంబుజేక్షణః |
చతుర్భుజః శంఖధరశ్చక్రహస్తో వరప్రదః || ౭ ||

సుధాపాత్రోపరిలసదామ్రపత్రలసత్కరః |
శతపద్యాఢ్యహస్తశ్చ కస్తూరీతిలకాంచితః || ౮ ||

సుకపోలః సునాసశ్చ సుందరభ్రూలతాంచితః |
స్వంగులీతలశోభాఢ్యో గూఢజత్రుర్మహాహనుః || ౯ ||

దివ్యాంగదలసద్బాహుః కేయూరపరిశోభితః |
విచిత్రరత్నఖచితవలయద్వయశోభితః || ౧౦ ||

సమోల్లసత్సుజాతాంసశ్చాంగులీయవిభూషితః |
సుధాగంధరసాస్వాదమిలద్భృంగమనోహరః || ౧౧ ||

లక్ష్మీసమర్పితోత్ఫుల్లకంజమాలాలసద్గలః |
లక్ష్మీశోభితవక్షస్కో వనమాలావిరాజితః || ౧౨ ||

నవరత్నమణీక్లుప్తహారశోభితకంధరః |
హీరనక్షత్రమాలాదిశోభారంజితదిఙ్ముఖః || ౧౩ ||

విరజోఽంబరసంవీతో విశాలోరాః పృథుశ్రవాః |
నిమ్ననాభిః సూక్ష్మమధ్యః స్థూలజంఘో నిరంజనః || ౧౪ ||

సులక్షణపదాంగుష్ఠః సర్వసాముద్రికాన్వితః |
అలక్తకారక్తపాదో మూర్తిమద్వార్ధిపూజితః || ౧౫ ||

సుధార్థాన్యోన్యసంయుధ్యద్దేవదైతేయసాంత్వనః |
కోటిమన్మథసంకాశః సర్వావయవసుందరః || ౧౬ ||

అమృతాస్వాదనోద్యుక్తదేవసంఘపరిష్టుతః |
పుష్పవర్షణసంయుక్తగంధర్వకులసేవితః || ౧౭ ||

శంఖతూర్యమృదంగాదిసువాదిత్రాప్సరోవృతః |
విష్వక్సేనాదియుక్పార్శ్వః సనకాదిమునిస్తుతః || ౧౮ ||

సాశ్చర్యసస్మితచతుర్ముఖనేత్రసమీక్షితః |
సాశంకసంభ్రమదితిదనువంశ్యసమీడితః || ౧౯ ||

నమనోన్ముఖదేవాదిమౌలిరత్నలసత్పదః |
దివ్యతేజఃపుంజరూపః సర్వదేవహితోత్సుకః || ౨౦ ||

స్వనిర్గమక్షుబ్ధదుగ్ధవారాశిర్దుందుభిస్వనః |
గంధర్వగీతాపదానశ్రవణోత్కమహామనాః || ౨౧ ||

నిష్కించనజనప్రీతో భవసంప్రాప్తరోగహృత్ |
అంతర్హితసుధాపాత్రో మహాత్మా మాయికాగ్రణీః || ౨౨ ||

క్షణార్ధమోహినీరూపః సర్వస్త్రీశుభలక్షణః |
మదమత్తేభగమనః సర్వలోకవిమోహనః || ౨౩ ||

స్రంసన్నీవీగ్రంథిబంధాసక్తదివ్యకరాంగుళిః |
రత్నదర్వీలసద్ధస్తో దేవదైత్యవిభాగకృత్ || ౨౪ ||

సంఖ్యాతదేవతాన్యాసో దైత్యదానవవంచకః |
దేవామృతప్రదాతా చ పరివేషణహృష్టధీః || ౨౫ ||

ఉన్ముఖోన్ముఖదైత్యేంద్రదంతపంక్తివిభాజకః |
పుష్పవత్సువినిర్దిష్టరాహురక్షఃశిరోహరః || ౨౬ ||

రాహుకేతుగ్రహస్థానపశ్చాద్గతివిధాయకః |
అమృతాలాభనిర్విణ్ణయుధ్యద్దేవారిసూదనః || ౨౭ ||

గరుత్మద్వాహనారూఢః సర్వేశస్తోత్రసంయుతః |
స్వస్వాధికారసంతుష్టశక్రవహ్న్యాదిపూజితః || ౨౮ ||

మోహినీదర్శనాయాతస్థాణుచిత్తవిమోహకః |
శచీస్వాహాదిదిక్పాలపత్నీమండలసన్నుతః || ౨౯ ||

వేదాంతవేద్యమహిమా సర్వలోకైకరక్షకః |
రాజరాజప్రపూజ్యాంఘ్రిః చింతితార్థప్రదాయకః || ౩౦ ||

ధన్వంతరేర్భగవతో నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ |
యః పఠేత్సతతం భక్త్యా నీరోగః సుఖభాగ్భవేత్ || ౩౧ ||

ఇతి బృహద్బ్రహ్మానందోపనిషదాంతర్గతం శ్రీ ధన్వంతర్యష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్ |


మరిన్ని శ్రీ విష్ణు స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed