Sri Sudarshana Kavacham 3 – శ్రీ సుదర్శన కవచం – 3


అస్య శ్రీసుదర్శనకవచమహామంత్రస్య నారాయణ ఋషిః శ్రీసుదర్శనో దేవతా గాయత్రీ ఛందః దుష్టం దారయతీతి కీలకం, హన హన ద్విష ఇతి బీజం, సర్వశత్రుక్షయార్థే సుదర్శనస్తోత్రపాఠే వినియోగః ||

ఋష్యాది న్యాసః –
ఓం నారాయణ ఋషయే నమః శిరసి |
ఓం గాయత్రీ ఛందసే నమః ముఖే |
ఓం దుష్టం దారయతీతి కీలకాయ నమః హృదయే |
ఓం హ్రాం హ్రీం హ్రూం ద్విష ఇతి బీజాయ నమః గుహ్యే |
ఓం సుదర్శనే జ్వలత్పావకసంకాశేతి కీలకాయ నమః సర్వాంగే |
కరన్యాసః –
ఓం నారాయణఋషయే నమః అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
ఓం గాయత్రీఛందసే నమః తర్జనీభ్యాం నమః |
ఓం దుష్టం దారయతీతి కీలకాయ నమః మధ్యమాభ్యాం నమః |
ఓం హ్రాం హ్రీం హ్రూం ద్విష ఇతి బీజాయ నమః అనామికాభ్యాం నమః |
ఓం సర్వశత్రుక్షయార్థే శ్రీసుదర్శనదేవతేతి కరతల కరపృష్ఠాభ్యాం నమః |
హృదయాదిన్యాసః –
ఓం నారాయణఋషయే నమః హృదయాయ నమః |
ఓం గాయత్రీఛందసే నమః శిరసే స్వాహా |
ఓం దుష్టం దారయతీతి కీలకాయ నమః శిఖాయై వషట్ |
ఓం హ్రాం హ్రీం హ్రూం ద్విష ఇతి బీజాయ నమః కవచాయ హుమ్ |
ఓం సుదర్శన జ్వలత్పావకసంకాశేతి నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
ఓం సర్వశత్రుక్షయార్థే సుదర్శనదేవతేతి అస్త్రాయ ఫట్ |

అథ ధ్యానమ్ –
సుదర్శనం మహావేగం గోవిందస్య ప్రియాయుధమ్ |
జ్వలత్పావకసంకాశం సర్వశత్రువినాశనమ్ || ౧ ||

కృష్ణప్రాప్తికరం శశ్వద్భక్తానాం భయభంజనమ్ |
సంగ్రామే జయదం తస్మాద్ధ్యాయేదేవం సుదర్శనమ్ || ౨ ||

అథ మంత్రః –
ఓం హ్రాం హ్రీం హ్రూం నమో భగవతే భో భో సుదర్శనచక్ర దుష్టం దారయ దారయ దురితం హన హన పాపం మథ మథ ఆరోగ్యం కురు కురు హుం ఫట్ స్వాహా ||

అథ కవచమ్ –
సుదర్శనమహామంత్రం వల్లభేన ప్రకాశితమ్ |
వైష్ణవానాం హి రక్షార్థం వైష్ణవానాం హితాయ చ |
యంత్రమధ్యే నిరూప్యం చ చక్రాకారం చ లిఖ్యతే || ౧ ||

ఉత్తరాగర్భరక్షీ చ పరీక్షితహితే రతః |
బ్రహ్మాస్త్రవారణం చైవ భక్తానాం భయనాశనమ్ || ౨ ||

వధం చ దుష్టదైత్యానాం ఖండం ఖండం చ కారకః |
వైష్ణవానాం హితార్థాయ చక్రం ధారయతే హరిః || ౩ ||

పీతాంబరః పరబ్రహ్మ వనమాలీ గదాధరః |
కోటికందర్పలావణ్యో గోపీనాం ప్రాణదాయకః || ౪ ||

శ్రీవల్లభః కృపానాథో గిరీంద్రః శత్రుమర్దనః |
దావాగ్నిదర్పహర్తా చ గోపీభయనివారకః || ౫ ||

గోపాలో గోపకన్యాభిః సమావృత్తోఽధితిష్ఠతే |
విద్వజ్జనప్రకాశీ చ రామకృష్ణజగన్మయః || ౬ ||

గోగోపికాశతాకీర్ణో వేణువాదనతత్పరః |
కామరూపీ కళావాంశ్చ కామినాం కామదో విభుః || ౭ ||

మన్మథో మథురానాథో మాధవో మకరధ్వజః |
శ్రీధరః శ్రీకరః శ్రీశః శ్రీనివాసః సతాం గతిః || ౮ ||

భూతీశో భూతిదో విష్ణుర్భూధరో భూతభావనః |
సర్వదుఃఖహరో వీరో దుష్టదానవనాశనః || ౯ ||

శ్రీనృసింహో మహావిష్ణుః మహాదిత్యశ్చ తేజసః |
వాదినాం దయయా నిత్యం ప్రణవో జ్యోతిరూపకః || ౧౦ ||

భానుకోటిప్రకాశీ చ నిశ్చితార్థస్వరూపకః |
భక్తప్రియః పద్మనేత్రో భక్తానాం వాంఛితప్రదః || ౧౧ ||

హృది కృష్ణో ముఖే కృష్ణో నేత్రే కృష్ణ స్వరూపకః |
భక్తిప్రియశ్చ శ్రీకృష్ణః సర్వం కృష్ణమయం జగత్ || ౧౨ ||

కాలమృత్యుః యమాహూతో భూతప్రేతో న దృశ్యతే |
పిశాచా రాక్షసాశ్చైవ హృదిరోగాశ్చ దారుణాః || ౧౩ ||

భూచరాః ఖేచరాః సర్వే డాకినీ శాకినీ తథా |
నాటకం చేటకం చైవ ఛలం ఛిద్రం న దృశ్యతే || ౧౪ ||

అకాలే మరణం తస్య శోకదుఃఖం న లభ్యతే |
సర్వవిఘ్నాః క్షయం యాంతి రక్ష మాం గోపికాప్రియ || ౧౫ ||

భయం దావాగ్ని చోరాణాం విగ్రహే రాజసంకటే |
వ్యాళవ్యాఘ్రమహాశత్రువైరిబంధో న లభ్యతే || ౧౬ ||

ఆధివ్యాధిహరం చైవ గ్రహపీడావినాశనమ్ |
సంగ్రామే చ జయం తస్మాత్ ధ్యాయేద్దేవం సుదర్శనమ్ || ౧౭ ||

ఇమాన్ సప్తదశశ్లోకాన్ యంత్రమధ్యే లిఖేత్తు యః |
వంశవృద్ధిర్భవేత్తస్య శ్రోతా చ ఫలమాప్నుయాత్ || ౧౮ ||

సుదర్శనమిదం యంత్రం లభతే జయమంగళమ్ |
సర్వపాపహరం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః || ౧౯ ||

ఇతి శ్రీమద్వల్లభాచార్యచరణ విరచితం శ్రీ సుదర్శన కవచమ్ |


మరిన్ని శ్రీ సుదర్శన స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed