Tagged: Ashtakam – అష్టకమ్

Sri Bhramarambika Ashtakam (Sri Kantarpita) – శ్రీ భ్రమరాంబికాష్టకం (శ్రీకంఠార్పిత)

  శ్రీకంఠార్పితపత్రగండయుగళాం సింహాసనాధ్యాసినీం లోకానుగ్రహకారిణీం గుణవతీం లోలేక్షణాం శాంకరీమ్ | పాకారిప్రముఖామరార్చితపదాం మత్తేభకుంభస్తనీం శ్రీశైల భ్రమరాంబికాం భజ మనః శ్రీశారదాసేవితామ్ || ౧ || వింధ్యాద్రీంద్రగృహాంతరేనివసితాం వేదాన్తవేద్యాం నిధిం మందారద్రుమపుష్పవాసితకుచాం మాయాం మహామాయినీమ్...

Deena Bandhu Ashtakam – దీనబంధ్వష్టకం

యస్మాదిదం జగదుదేతి చతుర్ముఖాద్యం యస్మిన్నవస్థితమశేషమశేషమూలే | యత్రోపయాతి విలయం చ సమస్తమంతే దృగ్గోచరో భవతు మేఽద్య స దీనబంధుః || ౧ || చక్రం సహస్రకరచారు కరారవిందే గుర్వీ గదా దరవరశ్చ విభాతి...

Sri Godavari Stotram (Ashtakam) – శ్రీ గోదావరీ అష్టకం

వాసుదేవమహేశాత్మ-కృష్ణవేణీధునీస్వసా | స్వసారాద్యా జనోద్ధర్త్రీ పుత్రీ సహ్యస్య గౌతమీ || ౧ || సురర్షివంద్యా భువనేనవద్యా యాద్యాత్ర నద్యాశ్రితపాపహంత్రీ | దేవేన యా కృత్రిమగోవధోత్థ- దోషాపనుత్యే మునయే ప్రదత్తా || ౨ ||...

Sri Bhramarambika Ashtakam (Telugu) – శ్రీ భ్రమరంబిక అష్టకం (తెలుగు)

రవిసుధాకర వహ్నిలోచన రత్నకుండల భూషిణీ ప్రవిమలంబుగ మమ్మునేలిన భక్తజన చింతామణీ అవని జనులకు కొంగుబంగారైన దైవశిఖామణీ శివుని పట్టపురాణి గుణమణి శ్రీగిరి భ్రమరాంబికా || ౧ కలియుగంబున మానవులకును కల్పతరువై యుండవా వెలయగును...

Sankata Nama Ashtakam – సంకటనామాష్టకమ్

నారద ఉవాచ – జైగీషవ్య మునిశ్రేష్ఠ సర్వజ్ఞ సుఖదాయక | ఆఖ్యాతాని సుపుణ్యాని శ్రుతాని త్వత్ప్రసాదతః || ౧ || న తృప్తిమధిగచ్ఛామి తవ వాగమృతేన చ | వదస్వైకం మహాభాగ సంకటాఖ్యానముత్తమమ్...

Sri Somasundara Ashtakam – శ్రీ సోమసుందరాష్టకమ్

ఇంద్ర ఉవాచ – ఏకంబ్రహ్మాద్వితీయం చ పరిపూర్ణం పరాపరమ్ | ఇతి యో గీయతే వేదైస్తం వందే సోమసుందరమ్ || ౧ || జ్ఞాతృజ్ఞానజ్ఞేయరూపం విశ్వవ్యాప్యం వ్యవస్థితమ్ | యం సర్వైరప్యదృశ్యోయస్తం వందే...

Vyasa Krita Dakshinamurthy Ashtakam – శ్రీ దక్షిణామూర్త్యష్టకమ్ (వ్యాస కృతం)

శ్రీవ్యాస ఉవాచ – శ్రీమద్గురో నిఖిలవేదశిరోనిగూఢ బ్రహ్మాత్మబోధ సుఖసాంద్రతనో మహాత్మన్ | శ్రీకాంతవాక్పతి ముఖాఖిలదేవసంఘ స్వాత్మావబోధక పరేశ నమో నమస్తే || ౧ || సాన్నిధ్యమాత్రముపలభ్యసమస్తమేత- దాభాతి యస్య జగదత్ర చరాచరం చ...

Sri Vallabha Bhavashtakam 2 – శ్రీ వల్లభభావాష్టకమ్-౨

తరేయుస్సంసారం కథమగతపారం సురజనాః కథం భావాత్మానం హరిమనుసరేయుశ్చ సరసాః | కథం వా మాహాత్మ్యం నిజహృది నయేయుర్వ్రజభువాం భవేదావిర్భావో యది న భువి వాగీశ భవతః || ౧ || శ్రయేయుస్సన్మార్గం కథమనుభవేయుస్సుఖకరం...

Sri Vallabha Bhava Ashtakam – శ్రీ వల్లభభావాష్టకమ్

పతిః శ్రీవల్లభోఽస్మాకం గతిః శ్రీవల్లభస్సదా | మతిః శ్రీవల్లభే హ్యాస్తాం రతిః శ్రీవల్లభేఽస్తు మే || ౧ || వృత్తిః శ్రీవల్లభా యైవ కృతిః శ్రీవల్లభార్థినీ | దర్శనం శ్రీవల్లభస్య స్మరణం వల్లభప్రభోః...

Sri Krishna Sharanashtakam 2 – శ్రీ కృష్ణ శరణాష్టకమ్ ౨

స్వామినీచింతయా చిత్తఖేదఖిన్న ముఖాంబుజః | నిమీలన్నేత్రయుగళః శ్రీకృష్ణశ్శరణం మమ || ౧ || మనోజభావభరితో భావయన్మనసా రతిమ్ | మీలనవ్యాకులమనాః శ్రీకృష్ణశ్శరణం మమ || ౨ || నిశ్శ్వాసశుష్యద్వదనో మధురాధరపల్లవః | మురళీనాదనిరతః...

Sri Govardhanadhara Ashtakam – గోవర్ధనధరాష్టకమ్

గోపనారీ ముఖాంభోజభాస్కరం వేణువాద్యకమ్ | రాధికారసభోక్తారం గోవర్ధనధరం భజే || ౧ || ఆభీరనగరీప్రాణప్రియం సత్యపరాక్రమమ్ | స్వభృత్యభయభేత్తారం గోవర్ధనధరం భజే || ౨ || వ్రజస్త్రీ విప్రయోగాగ్ని నివారకమహర్నిశమ్ | మహామరకతశ్యామం...

Sri Venugopala Ashtakam – శ్రీ వేణుగోపాలాష్టకమ్

కలితకనకచేలం ఖండితాపత్కుచేలం గళధృతవనమాలం గర్వితారాతికాలమ్ | కలిమలహరశీలం కాంతిధూతేన్ద్రనీలం వినమదవనశీలం వేణుగోపాలమీడే || ౧ || వ్రజయువతివిలోలం వందనానందలోలం కరధృతగురుశైలం కంజగర్భాదిపాలమ్ | అభిమతఫలదానం శ్రీజితామర్త్యసాలం వినమదవనశీలం వేణుగోపాలమీడే || ౨ ||...

Sri Ranganatha Ashtakam 2 – శ్రీ రంగనాథాష్టకమ్ 2

పద్మాదిరాజే గరుడాదిరాజే విరించిరాజే సురరాజరాజే | త్రైలోక్యరాజేఽఖిలరాజరాజే శ్రీరంగరాజే నమతా నమామి || ౧ || శ్రీచిత్తశాయీ భుజంగేంద్రశాయీ నాదార్కశాయీ ఫణిభోగశాయీ | అంభోధిశాయీ వటపత్రశాయీ శ్రీరంగరాజే నమతా నమామి || ౨...

Ashtamurti Ashtakam – అష్టమూర్త్యష్టకమ్

తుష్టావాష్టతనుం హృష్టః ప్రఫుల్లనయనాంచలః | మౌళావంజలిమాధాయ వదన్ జయ జయేతి చ || ౧ || భార్గవ ఉవాచ – త్వం భాభిరాభిరభిభూయ తమస్సమస్త- మస్తంనయస్యభిమతం చ నిశాచరాణామ్ | దేదీప్యసే దినమణే...

Sri Adi Shankaracharya Stuti Ashtakam – శ్రీమచ్ఛంకరాచార్య స్తుత్యష్టకమ్

(శ్రీమచ్ఛంకరభగవచ్చరణ స్తుత్యష్టకమ్) శ్రుతీనామా క్రీడః ప్రథితపరహంసో చితగతి- ర్నిజే సత్యే ధామ్ని త్రిజగదతి వర్తిన్యభిరతః | అసౌ బ్రహ్మేవాస్మిన్న ఖలు విశయే కిం తు కలయే [**విషయే**] బృహేరర్థం సాక్షాదనుపచరితం కేవలతయా ||...

Sri Parankusa Ashtakam – శ్రీ పరాంకుశాష్టకమ్

త్రైవిద్యవృద్ధజనమూర్ధవిభూషణం యత్ సంపచ్చ సాత్త్వికజనస్య యదేవ నిత్యమ్ | యద్వా శరణ్యమశరణ్యజనస్య పుణ్యం తత్సంశ్రయేమ వకులాభరణాఙ్ఘ్రియుగ్మమ్ || ౧ || భక్తిప్రభావ భవదద్భుతభావబన్ధ సన్ధుక్షిత ప్రణయసారరసౌఘ పూర్ణః | వేదార్థరత్ననిధిరచ్యుతదివ్యధామ జీయాత్పరాఙ్కుశ పయోధిరసీమ...

Paduka Ashtakam – పాదుకాష్టకం

శ్రీసమంచితమవ్యయం పరమప్రకాశమగోచరం భేదవర్జితమప్రమేయమనన్తముఝ్ఝితకల్మషమ్ | నిర్మలం నిగమాన్తమద్భుతమప్యతర్క్యమనుత్తమం ప్రాతరేవ హి మానసే గురుపాదుకాద్వయమాశ్రయే || ౧ || నాదబిన్దుకళాత్మకం దశనాదవేదవినోదితం మన్త్రరాజపరాజితం నిజమండలాన్తరభాసితమ్ | పంచవర్ణమఖండమద్భుతమాదికారణమచ్యుతం ప్రాతరేవ హి మానసే గురుపాదుకాద్వయమాశ్రయే ||...

Kashi Ashtakam – కాశ్యష్టకమ్

స్వర్గతస్సుఖకరీ దివౌకసాం శైలరాజతనయాతివల్లభా | ఢుంఢిభైరవవిదారితవిఘ్నా విశ్వనాథనగరీ గరీయసీ || ౧ || యత్ర దేహపతనేన దేహినాం ముక్తిరేవ భవతీతి నిశ్చితమ్ | పూర్వపుణ్య నిచయేన లభ్యతే విశ్వనాథనగరీ గరీయసీ || ౨...

Sri Shankara Ashtakam 2 – శ్రీ శంకరాష్టకమ్ 2

హే వామదేవ శివశఙ్కర దీనబన్ధో కాశీపతే పశుపతే పశుపాశనాశిన్ | హే విశ్వనాథ భవబీజ జనార్తిహారిన్ సంసారదుఃఖగహనాజ్జగదీశ రక్ష ||౧|| హే భక్తవత్సల సదాశివ హే మహేశ హే విశ్వతాత జగదాశ్రయ హే...

SrI Hatakeshwara Ashtakam – శ్రీ హాటకేశ్వరాష్టకమ్

జటాతటాన్తరోల్లసత్సురాపగోర్మిభాస్వరమ్ లలాటనేత్రమిన్దునావిరాజమానశేఖరమ్ | లసద్విభూతిభూషితం ఫణీంద్రహారమీశ్వరమ్ నమామి నాటకేశ్వరం భజామి హాటకేశ్వరమ్ || ౧ || పురాన్ధకాదిదాహకం మనోభవప్రదాహకమ్ మహాఘరాశినాశకం అభీప్సితార్థదాయకమ్ | జగత్త్రయైకకారకం విభాకరం విదారకమ్ నమామి నాటకేశ్వరం భజామి హాటకేశ్వరమ్...

Sanghila Krita Uma Maheswara Ashtakam – ఉమమహేశ్వరాష్టకం (సంఘిల కృతం)

పితామహశిరచ్ఛేదప్రవీణకరపల్లవ | నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం మహేశ్వర || ౧ || నిశుంభశుంభప్రముఖదైత్యశిక్షణదక్షిణే | నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం మహేశ్వరి || ౨ || శైలరాజస్యజామాతశ్శశిరేఖావతంసక | నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం మహేశ్వర...

Sadashiva Ashtakam – సదాశివాష్టకమ్

పతంజలిరువాచ- సువర్ణపద్మినీతటాంతదివ్యహర్మ్యవాసినే సుపర్ణవాహనప్రియాయ సూర్యకోటితేజసే | అపర్ణయా విహారిణే ఫణాధరేంద్రధారిణే సదా నమశ్శివాయ తే సదాశివాయ శంభవే || ౧ || సతుంగ భంగ జహ్నుజా సుధాంశు ఖండ మౌళయే పతంగపంకజాసుహృత్కృపీటయోనిచక్షుషే |...

Ardhanarishvara Ashtakam – అర్ధనారీశ్వరాష్టకమ్

అంభోధరశ్యామలకుంతలాయై తటిత్ప్రభాతామ్రజటాధరాయ | నిరీశ్వరాయై నిఖిలేశ్వరాయ నమః శివాయై చ నమః శివాయ || ౧ || ప్రదీప్తరత్నోజ్జ్వలకుండలాయై స్ఫురన్మహాపన్నగభూషణాయ | శివప్రియాయై చ శివప్రియాయ నమః శివాయై చ నమః శివాయ...

Arta Trana Parayana Ashtakam – ఆర్తత్రాణపరాయణాష్టకమ్

(ఆర్తత్రాణపరాయణాష్టకం (పాఠాంతరం) పశ్యతు >> ) ప్రహ్లాద ప్రభుతాస్తి చేత్తవ హరే సర్వత్ర మే దర్శయన్ స్తంభే చైవ హిరణ్యకశ్యపుపురస్తత్రావిరాసీద్ధరిః | వక్షస్తస్యవిదారయన్నిజనఖైర్వాత్సల్యమావేదయ- న్నార్తత్రాణపరాయణస్స భగవాన్నారాయణో మే గతిః || ౧ ||...

error: Not allowed