Tagged: Ashtakam – అష్టకమ్

Sri Bhramarambika Ashtakam (Sri Kantarpita) – శ్రీ భ్రమరాంబికాష్టకం (శ్రీకంఠార్పిత)

  శ్రీకంఠార్పితపత్రగండయుగళాం సింహాసనాధ్యాసినీం లోకానుగ్రహకారిణీం గుణవతీం లోలేక్షణాం శాంకరీమ్ | పాకారిప్రముఖామరార్చితపదాం మత్తేభకుంభస్తనీం శ్రీశైల భ్రమరాంబికాం భజ మనః శ్రీశారదాసేవితామ్ || ౧ || వింధ్యాద్రీంద్రగృహాంతరేనివసితాం వేదాన్తవేద్యాం నిధిం మందారద్రుమపుష్పవాసితకుచాం మాయాం మహామాయినీమ్...

Deena Bandhu Ashtakam – దీనబంధ్వష్టకం

యస్మాదిదం జగదుదేతి చతుర్ముఖాద్యం యస్మిన్నవస్థితమశేషమశేషమూలే | యత్రోపయాతి విలయం చ సమస్తమంతే దృగ్గోచరో భవతు మేఽద్య స దీనబంధుః || ౧ || చక్రం సహస్రకరచారు కరారవిందే గుర్వీ గదా దరవరశ్చ విభాతి...

Sri Godavari Stotram (Ashtakam) – శ్రీ గోదావరీ అష్టకం

వాసుదేవమహేశాత్మ-కృష్ణవేణీధునీస్వసా | స్వసారాద్యా జనోద్ధర్త్రీ పుత్రీ సహ్యస్య గౌతమీ || ౧ || సురర్షివంద్యా భువనేనవద్యా యాద్యాత్ర నద్యాశ్రితపాపహంత్రీ | దేవేన యా కృత్రిమగోవధోత్థ- దోషాపనుత్యే మునయే ప్రదత్తా || ౨ ||...

Sri Bhramarambika Ashtakam (Telugu) – శ్రీ భ్రమరంబిక అష్టకం (తెలుగు)

రవిసుధాకర వహ్నిలోచన రత్నకుండల భూషిణీ ప్రవిమలంబుగ మమ్మునేలిన భక్తజన చింతామణీ అవని జనులకు కొంగుబంగారైన దైవశిఖామణీ శివుని పట్టపురాణి గుణమణి శ్రీగిరి భ్రమరాంబికా || ౧ కలియుగంబున మానవులకును కల్పతరువై యుండవా వెలయగును...

Sankata Nama Ashtakam – సంకటనామాష్టకమ్

నారద ఉవాచ – జైగీషవ్య మునిశ్రేష్ఠ సర్వజ్ఞ సుఖదాయక | ఆఖ్యాతాని సుపుణ్యాని శ్రుతాని త్వత్ప్రసాదతః || ౧ || న తృప్తిమధిగచ్ఛామి తవ వాగమృతేన చ | వదస్వైకం మహాభాగ సంకటాఖ్యానముత్తమమ్...

Sri Somasundara Ashtakam – శ్రీ సోమసుందరాష్టకమ్

ఇంద్ర ఉవాచ – ఏకంబ్రహ్మాద్వితీయం చ పరిపూర్ణం పరాపరమ్ | ఇతి యో గీయతే వేదైస్తం వందే సోమసుందరమ్ || ౧ || జ్ఞాతృజ్ఞానజ్ఞేయరూపం విశ్వవ్యాప్యం వ్యవస్థితమ్ | యం సర్వైరప్యదృశ్యోయస్తం వందే...

Vyasa Krita Dakshinamurthy Ashtakam – శ్రీ దక్షిణామూర్త్యష్టకమ్ (వ్యాస కృతం)

శ్రీవ్యాస ఉవాచ – శ్రీమద్గురో నిఖిలవేదశిరోనిగూఢ బ్రహ్మాత్మబోధ సుఖసాంద్రతనో మహాత్మన్ | శ్రీకాంతవాక్పతి ముఖాఖిలదేవసంఘ స్వాత్మావబోధక పరేశ నమో నమస్తే || ౧ || సాన్నిధ్యమాత్రముపలభ్యసమస్తమేత- దాభాతి యస్య జగదత్ర చరాచరం చ...

Sri Vallabha Bhavashtakam 2 – శ్రీ వల్లభభావాష్టకమ్-౨

తరేయుస్సంసారం కథమగతపారం సురజనాః కథం భావాత్మానం హరిమనుసరేయుశ్చ సరసాః | కథం వా మాహాత్మ్యం నిజహృది నయేయుర్వ్రజభువాం భవేదావిర్భావో యది న భువి వాగీశ భవతః || ౧ || శ్రయేయుస్సన్మార్గం కథమనుభవేయుస్సుఖకరం...

Sri Vallabha Bhava Ashtakam – శ్రీ వల్లభభావాష్టకమ్

పతిః శ్రీవల్లభోఽస్మాకం గతిః శ్రీవల్లభస్సదా | మతిః శ్రీవల్లభే హ్యాస్తాం రతిః శ్రీవల్లభేఽస్తు మే || ౧ || వృత్తిః శ్రీవల్లభా యైవ కృతిః శ్రీవల్లభార్థినీ | దర్శనం శ్రీవల్లభస్య స్మరణం వల్లభప్రభోః...

Sri Krishna Sharanashtakam 2 – శ్రీ కృష్ణ శరణాష్టకమ్ ౨

స్వామినీచింతయా చిత్తఖేదఖిన్న ముఖాంబుజః | నిమీలన్నేత్రయుగళః శ్రీకృష్ణశ్శరణం మమ || ౧ || మనోజభావభరితో భావయన్మనసా రతిమ్ | మీలనవ్యాకులమనాః శ్రీకృష్ణశ్శరణం మమ || ౨ || నిశ్శ్వాసశుష్యద్వదనో మధురాధరపల్లవః | మురళీనాదనిరతః...

error: Not allowed