Sri Adi Shankaracharya Stuti Ashtakam – శ్రీమచ్ఛంకరాచార్య స్తుత్యష్టకమ్


(శ్రీమచ్ఛంకరభగవచ్చరణ స్తుత్యష్టకమ్)

శ్రుతీనామా క్రీడః ప్రథితపరహంసో చితగతి-
ర్నిజే సత్యే ధామ్ని త్రిజగదతి వర్తిన్యభిరతః |
అసౌ బ్రహ్మేవాస్మిన్న ఖలు విశయే కిం తు కలయే [**విషయే**]
బృహేరర్థం సాక్షాదనుపచరితం కేవలతయా || ౧ ||

మితం పాదేనైవ త్రిభువనమిహైకేన మహసా
విశుద్ధం తత్సత్వం స్థితిజనిలయేష్వప్యనుగతమ్ |
దశాకారాతీతంస్వమహిమనినిర్వేదరమణం
తతస్తం తద్విష్ణోః పరమపదమాఖ్యాతినిగమః || ౨ ||

న భూతేష్వాసంగః క్వచన నగవాచావిహరణం
న భూత్యా సంసర్గో న పరిచితతా భోగిభిరపి |
తదప్యామ్నాయాంత-స్త్రిపురదహనాత్కేవలదశా
తురీయం నిర్ద్వంద్వం శివమతితరాం వర్ణయతి తమ్ || ౩ ||

న ధర్మస్సౌవర్ణో న పురుషఫలేషు ప్రవణతా
న చైవాహోరాత్ర స్ఫురదరియుతః పార్థివరథః |
అసాహాయే నైవం సతీ వితతపుర్యష్టకజయే
కథం తన్నబ్రూయాన్నిగమ నికురంబః పరశివమ్ || ౪ ||

దుఃఖసార దురంత దుష్కృతఘనాం దుస్సంసృతి ప్రావృషం
దుర్వారామిహ దారుణాం పరిహరన్దూరా దుదారాశయః |
ఉచ్చండప్రతిపక్షపండితయశో నాళీకనాళాంకుర-
గ్రాసో హంసకులావతంసపదభాక్సన్మానసే క్రీడతి || ౫ ||

క్షీరం బ్రహ్మ జగచ్చ నీరముభయం తద్యోగమభ్యాగతం
దుర్భేదం త్వితరేతరం చిరతరం సమ్యగ్విభక్తీకృతమ్ |
యేనాశేషవిశేషదోహలహరీ మాసేదుషీం శేముషీం
సోయం శీలవతాం పునాతి పరమో హంసోద్విజాత్యగ్రణీః || ౬ ||

నీరక్షీరనయేన తథ్యవితథే సంపిండితే పండితై-
ర్దుర్బోధే సకలైర్వివేచయతి యః శ్రీశంకరాఖ్యోమునిః |
హంసోయం పరమోస్తు యే పునరిహా శక్తాస్సమస్తాస్స్థితా
జృంభాన్నింబఫలాశనైకరసికాన్ కాకానమూన్మన్మహే || ౭ ||

దృష్టిం యం ప్రగుణీకరోతి తమసా బాహ్యేన మందీకృతాం
నాళికప్రియతాం ప్రయాతి భజతే మిత్రత్వమవ్యాహతమ్ |
విశ్వస్యోపకృతే విలుంపతి సుహృచ్చక్రస్య చార్తిం ఘనాం
హంసస్సోయమభివ్యనక్తి మహతాం జిజ్ఞాస్యమర్థంముహుః || ౮ ||

ఇతి శ్రీవిద్యారణ్యమునిరచితం శ్రీమచ్ఛంకరాచార్యస్తుత్యష్టకమ్ |


మరిన్ని శ్రీ గురు స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed