Sri Adi Shankaracharya Stuti Ashtakam – ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಸ್ತುತ್ಯಷ್ಟಕಂ


(ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರಭಗವಚ್ಚರಣ ಸ್ತುತ್ಯಷ್ಟಕಮ್)

ಶ್ರುತೀನಾಮಾ ಕ್ರೀಡಃ ಪ್ರಥಿತಪರಹಂಸೋ ಚಿತಗತಿ-
ರ್ನಿಜೇ ಸತ್ಯೇ ಧಾಮ್ನಿ ತ್ರಿಜಗದತಿ ವರ್ತಿನ್ಯಭಿರತಃ |
ಅಸೌ ಬ್ರಹ್ಮೇವಾಸ್ಮಿನ್ನ ಖಲು ವಿಶಯೇ ಕಿಂ ತು ಕಲಯೇ [**ವಿಷಯೇ**]
ಬೃಹೇರರ್ಥಂ ಸಾಕ್ಷಾದನುಪಚರಿತಂ ಕೇವಲತಯಾ || ೧ ||

ಮಿತಂ ಪಾದೇನೈವ ತ್ರಿಭುವನಮಿಹೈಕೇನ ಮಹಸಾ
ವಿಶುದ್ಧಂ ತತ್ಸತ್ವಂ ಸ್ಥಿತಿಜನಿಲಯೇಷ್ವಪ್ಯನುಗತಮ್ |
ದಶಾಕಾರಾತೀತಂಸ್ವಮಹಿಮನಿನಿರ್ವೇದರಮಣಂ
ತತಸ್ತಂ ತದ್ವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಮಪದಮಾಖ್ಯಾತಿನಿಗಮಃ || ೨ ||

ನ ಭೂತೇಷ್ವಾಸಂಗಃ ಕ್ವಚನ ನಗವಾಚಾವಿಹರಣಂ
ನ ಭೂತ್ಯಾ ಸಂಸರ್ಗೋ ನ ಪರಿಚಿತತಾ ಭೋಗಿಭಿರಪಿ |
ತದಪ್ಯಾಮ್ನಾಯಾಂತ-ಸ್ತ್ರಿಪುರದಹನಾತ್ಕೇವಲದಶಾ
ತುರೀಯಂ ನಿರ್ದ್ವಂದ್ವಂ ಶಿವಮತಿತರಾಂ ವರ್ಣಯತಿ ತಮ್ || ೩ ||

ನ ಧರ್ಮಸ್ಸೌವರ್ಣೋ ನ ಪುರುಷಫಲೇಷು ಪ್ರವಣತಾ
ನ ಚೈವಾಹೋರಾತ್ರ ಸ್ಫುರದರಿಯುತಃ ಪಾರ್ಥಿವರಥಃ |
ಅಸಾಹಾಯೇ ನೈವಂ ಸತೀ ವಿತತಪುರ್ಯಷ್ಟಕಜಯೇ
ಕಥಂ ತನ್ನಬ್ರೂಯಾನ್ನಿಗಮ ನಿಕುರಂಬಃ ಪರಶಿವಮ್ || ೪ ||

ದುಃಖಸಾರ ದುರಂತ ದುಷ್ಕೃತಘನಾಂ ದುಸ್ಸಂಸೃತಿ ಪ್ರಾವೃಷಂ
ದುರ್ವಾರಾಮಿಹ ದಾರುಣಾಂ ಪರಿಹರನ್ದೂರಾ ದುದಾರಾಶಯಃ |
ಉಚ್ಚಂಡಪ್ರತಿಪಕ್ಷಪಂಡಿತಯಶೋ ನಾಳೀಕನಾಳಾಂಕುರ-
ಗ್ರಾಸೋ ಹಂಸಕುಲಾವತಂಸಪದಭಾಕ್ಸನ್ಮಾನಸೇ ಕ್ರೀಡತಿ || ೫ ||

ಕ್ಷೀರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಗಚ್ಚ ನೀರಮುಭಯಂ ತದ್ಯೋಗಮಭ್ಯಾಗತಂ
ದುರ್ಭೇದಂ ತ್ವಿತರೇತರಂ ಚಿರತರಂ ಸಮ್ಯಗ್ವಿಭಕ್ತೀಕೃತಮ್ |
ಯೇನಾಶೇಷವಿಶೇಷದೋಹಲಹರೀ ಮಾಸೇದುಷೀಂ ಶೇಮುಷೀಂ
ಸೋಯಂ ಶೀಲವತಾಂ ಪುನಾತಿ ಪರಮೋ ಹಂಸೋದ್ವಿಜಾತ್ಯಗ್ರಣೀಃ || ೬ ||

ನೀರಕ್ಷೀರನಯೇನ ತಥ್ಯವಿತಥೇ ಸಂಪಿಂಡಿತೇ ಪಂಡಿತೈ-
ರ್ದುರ್ಬೋಧೇ ಸಕಲೈರ್ವಿವೇಚಯತಿ ಯಃ ಶ್ರೀಶಂಕರಾಖ್ಯೋಮುನಿಃ |
ಹಂಸೋಯಂ ಪರಮೋಸ್ತು ಯೇ ಪುನರಿಹಾ ಶಕ್ತಾಸ್ಸಮಸ್ತಾಸ್ಸ್ಥಿತಾ
ಜೃಂಭಾನ್ನಿಂಬಫಲಾಶನೈಕರಸಿಕಾನ್ ಕಾಕಾನಮೂನ್ಮನ್ಮಹೇ || ೭ ||

ದೃಷ್ಟಿಂ ಯಂ ಪ್ರಗುಣೀಕರೋತಿ ತಮಸಾ ಬಾಹ್ಯೇನ ಮಂದೀಕೃತಾಂ
ನಾಳಿಕಪ್ರಿಯತಾಂ ಪ್ರಯಾತಿ ಭಜತೇ ಮಿತ್ರತ್ವಮವ್ಯಾಹತಮ್ |
ವಿಶ್ವಸ್ಯೋಪಕೃತೇ ವಿಲುಂಪತಿ ಸುಹೃಚ್ಚಕ್ರಸ್ಯ ಚಾರ್ತಿಂ ಘನಾಂ
ಹಂಸಸ್ಸೋಯಮಭಿವ್ಯನಕ್ತಿ ಮಹತಾಂ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯಮರ್ಥಂಮುಹುಃ || ೮ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಮುನಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರಾಚಾರ್ಯಸ್ತುತ್ಯಷ್ಟಕಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಗುರು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed