Category: Vishnu – విష్ణు

Sri Ranganatha Ashtakam 2 – శ్రీ రంగనాథాష్టకమ్ 2

పద్మాదిరాజే గరుడాదిరాజే విరించిరాజే సురరాజరాజే | త్రైలోక్యరాజేఽఖిలరాజరాజే శ్రీరంగరాజే నమతా నమామి || ౧ || శ్రీచిత్తశాయీ భుజంగేంద్రశాయీ నాదార్కశాయీ ఫణిభోగశాయీ | అంభోధిశాయీ వటపత్రశాయీ శ్రీరంగరాజే నమతా నమామి || ౨...

Dashavatara Stotram – దశావతారస్తోత్రమ్

దేవో నశ్శుభమాతనోతు దశధా నిర్వర్తయన్భూమికాం రంగే ధామని లబ్ధనిర్భరరసైరధ్యక్షితో భావుకైః | యద్భావేషు పృథగ్విధేష్వనుగుణాన్భావాన్స్వయం బిభ్రతీ యద్ధర్మైరిహ ధర్మిణీ విహరతే నానాకృతిర్నాయికా || ౧ || నిర్మగ్నశ్రుతిజాలమార్గణదశాదత్తక్షణైర్వీక్షణై- రన్తస్తన్వదివారవిన్దగహనాన్యౌదన్వతీనామపాం | నిష్ప్రత్యూహతరంగరింఖణమిథః ప్రత్యూఢపాథశ్ఛటా-...

Arta Trana Parayana Ashtakam – ఆర్తత్రాణపరాయణాష్టకమ్

(ఆర్తత్రాణపరాయణాష్టకం (పాఠాంతరం) పశ్యతు >> ) ప్రహ్లాద ప్రభుతాస్తి చేత్తవ హరే సర్వత్ర మే దర్శయన్ స్తంభే చైవ హిరణ్యకశ్యపుపురస్తత్రావిరాసీద్ధరిః | వక్షస్తస్యవిదారయన్నిజనఖైర్వాత్సల్యమావేదయ- న్నార్తత్రాణపరాయణస్స భగవాన్నారాయణో మే గతిః || ౧ ||...

Bala Graha Raksha Stotram – బాలగ్రహరక్షాస్తోత్రమ్

ఆదాయ కృష్ణం సంత్రస్తా యశోదాపి ద్విజోత్తమ | గోపుచ్ఛం భ్రామ్య హస్తేన బాలదోషమపాకరోత్ || ౧ || గోకరీషముపాదాయ నందగోపోఽపి మస్తకే | కృష్ణస్య ప్రదదౌ రక్షాం కుర్విత్యేతదుదీరయన్ || ౨ ||...

Sri Kamalapati Ashtakam – కమలాపత్యష్టకమ్

భుజగతల్పగతం ఘనసుందరం గరుడవాహనమంబుజలోచనమ్ | నళినచక్రగదాకరమవ్యయం భజత రే మనుజాః కమలాపతిమ్ || ౧ || అలికులాసితకోమలకుంతలం విమలపీతదుకూలమనోహరమ్ | జలధిజాశ్రితవామకళేబరం భజత రే మనుజాః కమలాపతిమ్ || ౨ || కిము...

Sri Ramapati Ashtakam – శ్రీ రమాపత్యష్టకమ్

జగదాదిమనాదిమజం పురుషం శరదంబరతుల్యతనుం వితనుమ్ | ధృతకంజరథాంగగదం విగదం ప్రణమామి రమాధిపతిం తమహమ్ || ౧ || కమలాననకంజరతం విరతం హృది యోగిజనైః కలితం లలితమ్ | కుజనైస్సుజనైరలభం సులభం ప్రణమామి రమాధిపతిం...

Sri Ranganatha Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ రంగనాథ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

అస్య శ్రీరంగనాథాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమహామంత్రస్య వేదవ్యాసో భగవానృషిః అనుష్టుప్ఛందః భగవాన్ శ్రీమహావిష్ణుర్దేవతా, శ్రీరంగశాయీతి బీజం శ్రీకాంత ఇతి శక్తిః శ్రీప్రద ఇతి కీలకం మమ సమస్తపాపనాశార్థే శ్రీరంగరాజప్రసాద సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | ధౌమ్య ఉవాచ...

Sri Ranganatha Ashtottara Shatanamavali – శ్రీరంగనాథాష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం శ్రీరంగశాయినే నమః | ఓం శ్రీకాన్తాయ నమః | ఓం శ్రీప్రదాయ నమః | ఓం శ్రితవత్సలాయ నమః | ఓం అనన్తాయ నమః | ఓం మాధవాయ నమః |...

Sri Kalki Stotram – శ్రీ కల్కి స్తోత్రం

సుశాంతోవాచ | జయ హరేఽమరాధీశసేవితం తవ పదాంబుజం భూరిభూషణమ్ | కురు మమాగ్రతః సాధుసత్కృతం త్యజ మహామతే మోహమాత్మనః || ౧ || తవ వపుర్జగద్రూపసంపదా విరచితం సతాం మానసే స్థితమ్ |...

Sri Varadaraja Stotram – శ్రీ వరదరాజ స్తోత్రం

శ్రీమద్వరదరాజేంద్రః శ్రీవత్సాంకః శుభప్రదః | తుండీరమండలోల్లాసీ తాపత్రయనివారకః || ౧ || సత్యవ్రతక్షేత్రవాసీ సత్యసజ్జనపోషకః | సర్గస్థిత్యుపసంహారకారీ సుగుణవారిధిః || ౨ || హరిర్హస్తిగిరీశానో హృతప్రణవదుష్కృతః | తత్త్వరూపత్వష్టృకృత కాంచీపురవరాశ్రితః || ౩...

Sri Vishnu Kavacham – శ్రీ విష్ణు కవచ స్తోత్రం

అస్య శ్రీవిష్ణుకవచస్తోత్రమహామంత్రస్య, బ్రహ్మా ఋషిః, అనుష్టుప్ ఛన్దః, శ్రీమన్నారాయణో దేవతా, శ్రీమన్నారాయణప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | ఓం కేశవాయ అంగుష్ఠాభ్యాం నమః | ఓం నారాయణాయ తర్జనీభ్యాం నమః | ఓం మాధవాయ...

Sri Vishnu Mahimna Stotram – శ్రీ విష్ణు మహిమ్నః స్తోత్రం

మహిమ్నస్తేఽపారం విధిహరఫణీంద్రప్రభృతయో విదుర్నాద్యాప్యజ్ఞశ్చలమతిరహం నాథను కథమ్ | విజానీయామద్ధా నళిననయనాత్మీయవచసో విశుద్ధ్యై వక్ష్యామీషదపి తు తథాపి స్వమతితః || ౧ || యదాహుర్బ్రహ్మైకే పురుషమితరే కర్మ చ పరే- ఽపరే బుద్ధం చాన్యే...

Sri Vishnu Panjara Stotram – శ్రీ విష్ణు పంజర స్తోత్రం

ఓం అస్య శ్రీవిష్ణుపంజరస్తోత్ర మహామంత్రస్య నారద ఋషిః | అనుష్టుప్ ఛందః | శ్రీవిష్ణుః పరమాత్మా దేవతా | అహం బీజమ్ | సోహం శక్తిః | ఓం హ్రీం కీలకమ్ |...

Sri Damodara Stotram – శ్రీ దామోదర స్తోత్రం

సింధుదేశోద్భవో విప్రో నామ్నా సత్యవ్రతస్సుధీః | విరక్త ఇంద్రియార్థేభ్యస్త్యక్త్వా పుత్రగృహాదికమ్ || ౧ || బృందావనే స్థితః కృష్ణమారరాధ దివానిశమ్ | నిస్స్వస్సత్యవ్రతో విప్రో నిర్జనేఽవ్యగ్రమానసః || ౨ || కార్తికే పూజయామాస...

Vakya Vritti – వాక్యవృత్తిః

సర్గస్థితిప్రళయహేతుమచిన్త్యశక్తిం విశ్వేశ్వరం విదితవిశ్వమనన్తమూర్తిమ్ | నిర్ముక్తబన్ధనమపారసుఖామ్బురాశిం శ్రీవల్లభం విమలబోధఘనం నమామి || ౧ || యస్య ప్రసాదాదహమేవ విష్ణుః మయ్యేవ సర్వం పరికల్పితం చ | ఇత్థం విజానామి సదాత్మరూపం తస్యాఙ్ఘ్రిపద్మం ప్రణతోఽస్మి...

Sri Harihara Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ హరిహర అష్టోత్తర శతనామావళీ

ఓం గోవిన్దాయ నమః | ఓం మాధవాయ నమః | ఓం ముకున్దాయ నమః | ఓం హరయే నమః | ఓం మురారయే నమః | ఓం శమ్భవే నమః |...

Sri Harihara Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ హరిహర అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం

గోవిన్ద మాధవ ముకున్ద హరే మురారే శమ్భో శివేశ శశిశేఖర శూలపాణే | దామోదరాఽచ్యుత జనార్దన వాసుదేవ త్యాజ్యా భటా య ఇతి సన్తతమామనన్తి || ౧ || గఙ్గాధరాఽన్ధకరిపో హర నీలకణ్ఠ...

Sri Maha Vishnu Stotram (Garuda Gamana Tava) – శ్రీ మహావిష్ణు స్తోత్రం (గరుడగమన తవ)

గరుడగమన తవ చరణకమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం | మమ తాపమపాకురు దేవ, మమ పాపమపాకురు దేవ || జలజనయన విధినముచిహరణముఖ విబుధవినుతపదపద్మ | మమ తాపమపాకురు దేవ, మమ పాపమపాకురు...

Sri Garuda Dandakam – శ్రీ గరుడ దండకం

శ్రీమాన్ వేంకటనాథార్యః కవితార్కికకేసరీ | వేదాంతాచార్యవర్యో మే సన్నిధత్తాం సదాహృది || నమః పన్నగనద్ధాయ వైకుంఠవశవర్తినే | శ్రుతిసింధుసుధోత్పాదమందరాయ గరుత్మతే || గరుడమఖిలవేదనీడాధిరూఢం ద్విషత్పీడనోత్కంఠితాకుంఠ వైకుంఠపీఠీకృత స్కంధమీడే స్వనీడా గతిప్రీతరుద్రా సుకీర్తిస్తనాభోగ గాఢోపగూఢం...

Sri Sudarshana Kavacham 2 – శ్రీ సుదర్శన కవచం ౨

ప్రసీద భగవన్ బ్రహ్మన్ సర్వమన్త్రజ్ఞ నారద | సౌదర్శనం తు కవచం పవిత్రం బ్రూహి తత్వతః || ౧ || నారద ఉవాచ | శ్రుణుశ్వేహ ద్విజశ్రేష్ట పవిత్రం పరమాద్భుతమ్ | సౌదర్శనం...

Sri Sudarshana Kavacham – శ్రీ సుదర్శన కవచం

ఓం అస్య శ్రీ సుదర్శన కవచ మహామంత్రస్య, నారాయణ ఋషిః, శ్రీ సుదర్శనో దేవతా, గాయత్రీ ఛందః, దుష్టం దారయతీతి కీలకమ్, హన హన ద్విషయ ఇతి బీజం, సర్వశత్రుక్షయార్థే సుదర్శన స్తోత్రపాఠే...

Sri Hari Ashtakam – శ్రీ హర్యష్టకం

హరిర్హరతి పాపాని దుష్టచిత్తైరపి స్మృతః | అనిచ్ఛయాఽపి సంస్పృష్టో దహత్యేవ హి పావకః || ౧ || స గఙ్గా స గయా సేతుః స కాశీ స చ పుష్కరం |...

Sri Hari Nama Mala Stotram – శ్రీ హరి నామమాలా స్తోత్రం

గోవిన్దం గోకులానన్దం గోపాలం గోపివల్లభమ్ | గోవర్ధనోద్ధరం ధీరం తం వన్దే గోమతీప్రియమ్ || ౧ || నారాయణం నిరాకారం నరవీరం నరోత్తమమ్ | నృసింహం నాగనాథం చ తం వన్దే నరకాన్తకమ్...

Sri Hari Nama Ashtakam – శ్రీ హరి నామాష్టకం

శ్రీకేశవాచ్యుత ముకుంద రథాంగపాణే గోవింద మాధవ జనార్దన దానవారే | నారాయణామరపతే త్రిజగన్నివాస జిహ్వే జపేతి సతతం మధురాక్షరాణి || ౧ || శ్రీదేవదేవ మధుసూదన శార్ఙ్గపాణే దామోదరార్ణవనికేతన కైటభారే | విశ్వంభరాభరతభూషిత...

error: Not allowed