Gajendra Moksha (Srimad Bhagavatam) Part 3 – గజేంద్రమోక్షః (శ్రీమద్భాగవతం) 3


[ ద్వితీయోఽధ్యాయఃతృతీయోఽధ్యాయః – చతుర్థోఽధ్యాయః ]

శ్రీశుక ఉవాచ –
తదా దేవర్షిగంధర్వా బ్రహ్మేశానపురోగమాః |
ముముచుః కుసుమాసారం శంసంతః కర్మ తద్ధరేః || ౧ ||

నేదుర్దుందుభయో దివ్యా గంధర్వా ననృతుర్జగుః |
ఋషయశ్చారణాః సిద్ధాస్తుష్టువుః పురుషోత్తమమ్ || ౨ ||

యోఽసౌ గ్రాహః స వై సద్యః పరమాశ్చర్యరూపధృక్ |
ముక్తో దేవలశాపేన హూహూగంధర్వసత్తమః || ౩ ||

ప్రణమ్య శిరసాధీశముత్తమశ్లోకమవ్యయమ్ |
అగాయత యశోధామ కీర్తన్యగుణసత్కథమ్ || ౪ ||

సోఽనుకంపిత ఈశేన పరిక్రమ్య ప్రణమ్య తమ్ |
లోకస్య పశ్యతో లోకం స్వమాగాన్ముక్తకిల్బిషః || ౫ ||

గజేంద్రో భగవత్స్పర్శాద్విముక్తోఽజ్ఞానబంధనాత్ |
ప్రాప్తో భగవతో రూపం పీతవాసాశ్చతుర్భుజః || ౬ ||

స వై పూర్వమభూద్రాజా పాండ్యో ద్రవిడసత్తమః |
ఇంద్రద్యుమ్న ఇతి ఖ్యాతో విష్ణువ్రతపరాయణః || ౭ ||

స ఏకదాఽఽరాధనకాల ఆత్మవాన్
గృహీతమౌనవ్రతమీశ్వరం హరిమ్ |
జటాధరస్తాపస ఆప్లుతోఽచ్యుత-
-స్తమర్చయామాస కులాచలాశ్రమః || ౮ ||

యదృచ్ఛయా తత్ర మహాయశా మునిః
సమాగమచ్ఛిష్యగణైః పరిశ్రితః |
తం వీక్ష్య తూష్ణీమకృతార్హణాదికం
రహస్యుపాసీనమృషిశ్చుకోప హ || ౯ ||

తస్మా ఇమం శాపమదాదసాధు-
-రయం దురాత్మాఽకృతబుద్ధిరత్ర |
విప్రావమంతా విశతాం తమిస్రం
యథా గజః స్తబ్ధమతిః స ఏవ || ౧౦ ||

శ్రీశుక ఉవాచ –
ఏవం శప్త్వా గతోఽగస్త్యో భగవాన్ నృప సానుగః |
ఇంద్రద్యుమ్నోఽపి రాజర్షిర్దిష్టం తదుపధారయన్ || ౧౧ ||

ఆపన్నః కౌంజరీం యోనిమాత్మస్మృతివినాశినీమ్ |
హర్యర్చనానుభావేన యద్గజత్వేఽప్యనుస్మృతిః || ౧౨ ||

ఏవం విమోక్ష్య గజయూథపమబ్జనాభ-
-స్తేనాపి పారిషదతాం గమితేన యుక్తః |
గంధర్వసిద్ధవిబుధైరనుగీయమాన
కర్మాఽద్భుతం స్వభువనం గరుడాసనోఽగాత్ || ౧౩ ||

ఏవం మహారాజ తవేరితో మయా
కృష్ణానుభావో గజరాజమోక్షణమ్ |
స్వర్గ్యం యశస్యం కలికల్మషాపహం
దుఃస్వప్ననాశం కురువర్య శృణ్వతామ్ || ౧౪ ||

అథానుకీర్తయన్త్యేతచ్ఛ్రేయస్కామా ద్విజాతయః |
శుచయః ప్రాతరుత్థాయ దుఃస్వప్నాద్యుపశాంతయే || ౧౫ ||

ఇదమాహ హరిః ప్రీతో గజేంద్రం కురుసత్తమ |
శృణ్వతాం సర్వభూతానాం సర్వభూతమయో విభుః || ౧౬ ||

శ్రీభగవానువాచ –
యే మాం త్వాం చ సరశ్చేదం గిరికందరకాననమ్ |
వేత్ర కీచక వేణూనాం గుల్మాని సురపాదపాన్ || ౧౭ ||

శృంగాణీమాని ధిష్ణ్యాని బ్రహ్మణో మే శివస్య చ |
క్షీరోదం మే ప్రియం ధామ శ్వేతద్వీపం చ భాస్వరమ్ || ౧౮ ||

శ్రీవత్సం కౌస్తుభం మాలాం గదాం కౌమోదకీం మమ |
సుదర్శనం పాంచజన్యం సుపర్ణం పతగేశ్వరమ్ || ౧౯ ||

శేషం చ మత్కలాం సూక్ష్మాం శ్రియం దేవీం మదాశ్రయామ్ |
బ్రహ్మాణం నారదమృషిం ధృవం ప్రహ్లాదమేవ చ || ౨౦ ||

మత్స్యకూర్మవరాహాద్యైరవతారైః కృతాని మే |
కర్మాణ్యనంతపుణ్యాని సూర్యం సోమం హుతాశనమ్ || ౨౧ ||

ప్రణవం సత్యమవ్యక్తం గోవిప్రాన్ధర్మమవ్యయమ్ |
దాక్షాయణీం ధర్మపత్నీం సోమకశ్యపయోరపి || ౨౨ ||

గంగాం సరస్వతీం నందాం కాళిందీం సితవారణామ్ |
ధ్రువం బ్రహ్మఋషీన్సప్త పుణ్యశ్లోకాంశ్చ మానవాన్ || ౨౩ ||

ఉత్థాయాపరరాత్రాం తే ప్రయతాః సుసమాహితాః |
స్మరంతి మమ రూపాణి ముచ్యంతే తేఽంహసోఽఖిలాత్ || ౨౪ ||

యే మాం స్తువంత్యనేనాంగ ప్రతిబుద్ధ్య నిశాత్యయే |
తేషాం ప్రాణాత్యయే చాహం దదామి విపులాం మతిమ్ || ౨౫ ||

శ్రీశుక ఉవాచ –
ఇత్యాదిశ్య హృషీకేశః ప్రాధ్మాయ జలజోత్తమమ్ |
హర్షయన్విబుధానీకమారురోహ ఖగాధిపమ్ || ౨౬ ||

రాజన్నుదితమే తత్తే హరేః కర్మాఘనాశనమ్ |
గజేంద్రమోక్షణం దివ్యం రైవతం త్వంతరం శృణు || ౨౭ ||

ఇతి శ్రీమద్భాగవతే మహాపురాణే అష్టమస్కంధే చతుర్థోఽధ్యాయః || ౪ ||

[ ద్వితీయోఽధ్యాయఃతృతీయోఽధ్యాయః – చతుర్థోఽధ్యాయః ]


గమనిక: "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము తాయారుచేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed