Sri Narayana Stotram 3 (Mahabharatam) – శ్రీ నారాయణ స్తోత్రం ౩ (మహాభారతే)


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో లో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

నారాయణాయ శుద్ధాయ శాశ్వతాయ ధ్రువాయ చ |
భూతభవ్యభవేశాయ శివాయ శివమూర్తయే || ౧ ||

శివయోనేః శివాద్యాయి శివపూజ్యతమాయ చ |
ఘోరరూపాయ మహతే యుగాంతకరణాయ చ || ౨ ||

విశ్వాయ విశ్వదేవాయ విశ్వేశాయ మహాత్మనే |
సహస్రోదరపాదాయ సహస్రనయనాయ చ || ౩ ||

సహస్రబాహవే చైవ సహస్రవదనాయ చ |
శుచిశ్రవాయ మహతే ఋతుసంవత్సరాయ చ || ౪ ||

ఋగ్యజుఃసామవక్త్రాయ అథర్వశిరసే నమః |
హృషీకేశాయ కృష్ణాయ ద్రుహిణోరుక్రమాయ చ || ౫ ||

బృహద్వేగాయ తార్క్ష్యాయ వరాహాయైకశృంగిణే |
శిపివిష్టాయ సత్యాయ హరయేఽథ శిఖండినే || ౬ ||

హుతాశాయోర్ధ్వవక్త్రాయ రౌద్రానీకాయ సాధవే |
సింధవే సింధువర్షఘ్నే దేవానాం సింధవే నమః || ౭ ||

గరుత్మతే త్రినేత్రాయ సుధర్మాయ వృషాకృతే |
సమ్రాడుగ్రే సంకృతయే విరజే సంభవే భవే || ౮ ||

వృషాయ వృషరూపాయ విభవే భూర్భువాయ చ |
దీప్తసృష్టాయ యజ్ఞాయ స్థిరాయ స్థవిరాయ చ || ౯ ||

అచ్యుతాయ తుషారాయ వీరాయ చ సమాయ చ |
జిష్ణవే పురుహూతాయ వసిష్ఠాయ వరాయ చ || ౧౦ ||

సత్యేశాయ సురేశాయ హరయేఽథ శిఖండినే |
బర్హిషాయ వరేణ్యాయ వసవే విశ్వవేధసే || ౧౧ ||

కిరీటినే సుకేశాయ వాసుదేవాయ శుష్మిణే |
బృహదుక్థ్యసుషేణాయ యుగ్మే దుందుభయే తథా || ౧౨ ||

భయేసఖాయ విభవే భరద్వాజాభయాయ చ |
భాస్కరాయ చ చంద్రాయ పద్మనాభాయ భూరిణే || ౧౩ ||

పునర్వసుభృతత్వాయ జీవప్రభవిషాయ చ |
వషట్కారాయ స్వాహాయ స్వధాయ నిధనాయ చ || ౧౪ ||

ఋచే చ యజుషే సామ్నే త్రైలోక్యపతయే నమః |
శ్రీపద్మాయాత్మసదృశే ధరణీధారణే పరే || ౧౫ ||

సౌమ్యాసౌమ్యస్వరూపాయ సౌమ్యే సుమనసే నమః |
విశ్వాయ చ సువిశ్వాయ విశ్వరూపధరాయ చ || ౧౬ ||

కేశవాయ సుకేశాయ రశ్మికేశాయ భూరిణే |
హిరణ్యగర్భాయ నమః సౌమ్యాయ వృషరూపిణే || ౧౭ ||

నారాయణాగ్ర్యవపుషే పురుహూతాయ వజ్రిణే |
వర్మిణే వృషసేనాయ ధర్మసేనాయ రోధసే || ౧౮ ||

మునయే జ్వరముక్తాయి జ్వరాధిపతయే నమః |
అనేత్రాయ త్రినేత్రాయ పింగలాయ విడూర్మిణే || ౧౯ ||

తపోబ్రహ్మనిధానాయ యుగపర్యాయిణే నమః |
శరణాయ శరణ్యాయ శక్తేష్టశరణాయ చ || ౨౦ ||

నమః సర్వభవేశాయ భూతభవ్యభవాయ చ |
పాహి మాం దేవదేవేశ కోఽప్యజోఽసి సనాతనః || ౨౧ ||

ఏవం గతోఽస్మి శరణం శరణ్యం బ్రహ్మయోనినామ్ |
స్తవ్యం స్తవం స్తుతవతస్తత్తమో మే ప్రణశ్యత || ౨౩ ||

ఇతి శ్రీమన్మహాభారతే అనుశాసనపర్వణి నారాయణస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ విష్ణు స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed