Sri Ganapati Gakara Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ గణపతి గకార అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం


(గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ గణేశ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.)

ఓం గకారరూపో గంబీజో గణేశో గణవందితః |
గణనీయో గణో గణ్యో గణనాతీతసద్గుణః || ౧ ||

గగనాదికసృద్గంగాసుతో గంగాసుతార్చితః |
గంగాధరప్రీతికరో గవీశేడ్యో గదాపహః || ౨ ||

గదాధరనుతో గద్యపద్యాత్మకకవిత్వదః |
గజాస్యో గజలక్ష్మీవాన్ గజవాజిరథప్రదః || ౩ ||

గంజానిరతశిక్షాకృద్గణితజ్ఞో గణోత్తమః |
గండదానాంచితో గంతా గండోపలసమాకృతిః || ౪ ||

గగనవ్యాపకో గమ్యో గమానాదివివర్జితః |
గండదోషహరో గండభ్రమద్భ్రమరకుండలః || ౫ ||

గతాగతజ్ఞో గతిదో గతమృత్యుర్గతోద్భవః |
గంధప్రియో గంధవాహో గంధసిందురబృందగః || ౬ ||

గంధాదిపూజితో గవ్యభోక్తా గర్గాదిసన్నుతః |
గరిష్ఠో గరభిద్గర్వహరో గరలిభూషణః || ౭ ||

గవిష్ఠో గర్జితారావో గభీరహృదయో గదీ |
గలత్కుష్ఠహరో గర్భప్రదో గర్భార్భరక్షకః || ౮ ||

గర్భాధారో గర్భవాసిశిశుజ్ఞానప్రదాయకః |
గరుత్మత్తుల్యజవనో గరుడధ్వజవందితః || ౯ ||

గయేడితో గయాశ్రాద్ధఫలదశ్చ గయాకృతిః |
గదాధరావతారీ చ గంధర్వనగరార్చితః || ౧౦ ||

గంధర్వగానసంతుష్టో గరుడాగ్రజవందితః |
గణరాత్రసమారాధ్యో గర్హణస్తుతిసామ్యధీః || ౧౧ ||

గర్తాభనాభిర్గవ్యూతిః దీర్ఘతుండో గభస్తిమాన్ |
గర్హితాచారదూరశ్చ గరుడోపలభూషితః || ౧౨ ||

గజారివిక్రమో గంధమూషవాజీ గతశ్రమః |
గవేషణీయో గహనో గహనస్థమునిస్తుతః || ౧౩ ||

గవయచ్ఛిద్గండకభిద్గహ్వరాపథవారణః |
గజదంతాయుధో గర్జద్రిపుఘ్నో గజకర్ణికః || ౧౪ ||

గజచర్మామయచ్ఛేత్తా గణాధ్యక్షో గణార్చితః |
గణికానర్తనప్రీతో గచ్ఛన్గంధఫలీప్రియః || ౧౫ ||

గంధకాదిరసాధీశో గణకానందదాయకః |
గరభాదిజనుర్హర్తా గండకీగాహనోత్సుకః || ౧౬ ||

గండూషీకృతవారాశిః గరిమాలఘిమాదిదః |
గవాక్షవత్సౌధవాసీ గర్భితో గర్భిణీనుతః || ౧౭ ||

గంధమాదనశైలాభో గండభేరుండవిక్రమః |
గదితో గద్గదారావసంస్తుతో గహ్వరీపతిః || ౧౮ ||

గజేశాయ గరీయసే గద్యేడ్యో గతభీర్గదితాగమః |
గర్హణీయగుణాభావో గంగాదికశుచిప్రదః || ౧౯ ||

గణనాతీతవిద్యాశ్రీబలాయుష్యాదిదాయకః |
ఏవం శ్రీగణనాథస్య నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ || ౨౦ ||

పఠనాచ్ఛ్రవణాత్ పుంసాం శ్రేయః ప్రేమప్రదాయకమ్ |
పూజాంతే యః పఠేన్నిత్యం ప్రీతస్సన్ తస్యవిఘ్నరాట్ || ౨౧ ||

యం యం కామయతే కామం తం తం శీఘ్రం ప్రయచ్ఛతి |
దూర్వయాభ్యర్చయన్ దేవమేకవింశతివాసరాన్ || ౨౨ ||

ఏకవింశతివారం యో నిత్యం స్తోత్రం పఠేద్యది |
తస్య ప్రసన్నో విఘ్నేశస్సర్వాన్ కామాన్ ప్రయచ్ఛతి || ౨౩ ||

ఇతి శ్రీ గణపతి గకారాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ గణేశ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ గణేశ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed