Sri Ganapati Gakara Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಗಕಾರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಓಂ ಗಕಾರರೂಪೋ ಗಂಬೀಜೋ ಗಣೇಶೋ ಗಣವಂದಿತಃ |
ಗಣನೀಯೋ ಗಣೋ ಗಣ್ಯೋ ಗಣನಾತೀತಸದ್ಗುಣಃ || ೧ ||

ಗಗನಾದಿಕಸೃದ್ಗಂಗಾಸುತೋ ಗಂಗಾಸುತಾರ್ಚಿತಃ |
ಗಂಗಾಧರಪ್ರೀತಿಕರೋ ಗವೀಶೇಡ್ಯೋ ಗದಾಪಹಃ || ೨ ||

ಗದಾಧರನುತೋ ಗದ್ಯಪದ್ಯಾತ್ಮಕಕವಿತ್ವದಃ |
ಗಜಾಸ್ಯೋ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮೀವಾನ್ ಗಜವಾಜಿರಥಪ್ರದಃ || ೩ ||

ಗಂಜಾನಿರತಶಿಕ್ಷಾಕೃದ್ಗಣಿತಜ್ಞೋ ಗಣೋತ್ತಮಃ |
ಗಂಡದಾನಾಂಚಿತೋ ಗಂತಾ ಗಂಡೋಪಲಸಮಾಕೃತಿಃ || ೪ ||

ಗಗನವ್ಯಾಪಕೋ ಗಮ್ಯೋ ಗಮಾನಾದಿವಿವರ್ಜಿತಃ |
ಗಂಡದೋಷಹರೋ ಗಂಡಭ್ರಮದ್ಭ್ರಮರಕುಂಡಲಃ || ೫ ||

ಗತಾಗತಜ್ಞೋ ಗತಿದೋ ಗತಮೃತ್ಯುರ್ಗತೋದ್ಭವಃ |
ಗಂಧಪ್ರಿಯೋ ಗಂಧವಾಹೋ ಗಂಧಸಿಂದುರಬೃಂದಗಃ || ೬ ||

ಗಂಧಾದಿಪೂಜಿತೋ ಗವ್ಯಭೋಕ್ತಾ ಗರ್ಗಾದಿಸನ್ನುತಃ |
ಗರಿಷ್ಠೋ ಗರಭಿದ್ಗರ್ವಹರೋ ಗರಲಿಭೂಷಣಃ || ೭ ||

ಗವಿಷ್ಠೋ ಗರ್ಜಿತಾರಾವೋ ಗಭೀರಹೃದಯೋ ಗದೀ |
ಗಲತ್ಕುಷ್ಠಹರೋ ಗರ್ಭಪ್ರದೋ ಗರ್ಭಾರ್ಭರಕ್ಷಕಃ || ೮ ||

ಗರ್ಭಾಧಾರೋ ಗರ್ಭವಾಸಿಶಿಶುಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಕಃ |
ಗರುತ್ಮತ್ತುಲ್ಯಜವನೋ ಗರುಡಧ್ವಜವಂದಿತಃ || ೯ ||

ಗಯೇಡಿತೋ ಗಯಾಶ್ರಾದ್ಧಫಲದಶ್ಚ ಗಯಾಕೃತಿಃ |
ಗದಾಧರಾವತಾರೀ ಚ ಗಂಧರ್ವನಗರಾರ್ಚಿತಃ || ೧೦ ||

ಗಂಧರ್ವಗಾನಸಂತುಷ್ಟೋ ಗರುಡಾಗ್ರಜವಂದಿತಃ |
ಗಣರಾತ್ರಸಮಾರಾಧ್ಯೋ ಗರ್ಹಣಸ್ತುತಿಸಾಮ್ಯಧೀಃ || ೧೧ ||

ಗರ್ತಾಭನಾಭಿರ್ಗವ್ಯೂತಿಃ ದೀರ್ಘತುಂಡೋ ಗಭಸ್ತಿಮಾನ್ |
ಗರ್ಹಿತಾಚಾರದೂರಶ್ಚ ಗರುಡೋಪಲಭೂಷಿತಃ || ೧೨ ||

ಗಜಾರಿವಿಕ್ರಮೋ ಗಂಧಮೂಷವಾಜೀ ಗತಶ್ರಮಃ |
ಗವೇಷಣೀಯೋ ಗಹನೋ ಗಹನಸ್ಥಮುನಿಸ್ತುತಃ || ೧೩ ||

ಗವಯಚ್ಛಿದ್ಗಂಡಕಭಿದ್ಗಹ್ವರಾಪಥವಾರಣಃ |
ಗಜದಂತಾಯುಧೋ ಗರ್ಜದ್ರಿಪುಘ್ನೋ ಗಜಕರ್ಣಿಕಃ || ೧೪ ||

ಗಜಚರ್ಮಾಮಯಚ್ಛೇತ್ತಾ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಗಣಾರ್ಚಿತಃ |
ಗಣಿಕಾನರ್ತನಪ್ರೀತೋ ಗಚ್ಛನ್ಗಂಧಫಲೀಪ್ರಿಯಃ || ೧೫ ||

ಗಂಧಕಾದಿರಸಾಧೀಶೋ ಗಣಕಾನಂದದಾಯಕಃ |
ಗರಭಾದಿಜನುರ್ಹರ್ತಾ ಗಂಡಕೀಗಾಹನೋತ್ಸುಕಃ || ೧೬ ||

ಗಂಡೂಷೀಕೃತವಾರಾಶಿಃ ಗರಿಮಾಲಘಿಮಾದಿದಃ |
ಗವಾಕ್ಷವತ್ಸೌಧವಾಸೀ ಗರ್ಭಿತೋ ಗರ್ಭಿಣೀನುತಃ || ೧೭ ||

ಗಂಧಮಾದನಶೈಲಾಭೋ ಗಂಡಭೇರುಂಡವಿಕ್ರಮಃ |
ಗದಿತೋ ಗದ್ಗದಾರಾವಸಂಸ್ತುತೋ ಗಹ್ವರೀಪತಿಃ || ೧೮ ||

ಗಜೇಶಾಯ ಗರೀಯಸೇ ಗದ್ಯೇಡ್ಯೋ ಗತಭೀರ್ಗದಿತಾಗಮಃ |
ಗರ್ಹಣೀಯಗುಣಾಭಾವೋ ಗಂಗಾದಿಕಶುಚಿಪ್ರದಃ || ೧೯ ||

ಗಣನಾತೀತವಿದ್ಯಾಶ್ರೀಬಲಾಯುಷ್ಯಾದಿದಾಯಕಃ |
ಏವಂ ಶ್ರೀಗಣನಾಥಸ್ಯ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ || ೨೦ ||

ಪಠನಾಚ್ಛ್ರವಣಾತ್ ಪುಂಸಾಂ ಶ್ರೇಯಃ ಪ್ರೇಮಪ್ರದಾಯಕಮ್ |
ಪೂಜಾಂತೇ ಯಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರೀತಸ್ಸನ್ ತಸ್ಯವಿಘ್ನರಾಟ್ || ೨೧ ||

ಯಂ ಯಂ ಕಾಮಯತೇ ಕಾಮಂ ತಂ ತಂ ಶೀಘ್ರಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ |
ದೂರ್ವಯಾಭ್ಯರ್ಚಯನ್ ದೇವಮೇಕವಿಂಶತಿವಾಸರಾನ್ || ೨೨ ||

ಏಕವಿಂಶತಿವಾರಂ ಯೋ ನಿತ್ಯಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಠೇದ್ಯದಿ |
ತಸ್ಯ ಪ್ರಸನ್ನೋ ವಿಘ್ನೇಶಸ್ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ || ೨೩ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಗಕಾರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed