Pitru Tarpanam – ಪಿತೃತರ್ಪಣಂ


ಪಿತೃ ತರ್ಪಣಮ್

ಶುಚಿಃ –
ಅಪವಿತ್ರಃ ಪವಿತ್ರೋವಾ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾಂ ಗತೋಽಪಿ ವಾ ।
ಯಃ ಸ್ಮರೇತ್ ಪುಣ್ಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ಸ ಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯನ್ತರಃ ಶುಚಿಃ ॥
ಪುಣ್ಡರೀಕಾಕ್ಷ ಪುಣ್ಡರೀಕಾಕ್ಷ ಪುಣ್ಡರೀಕಾಕ್ಷ ॥

ಪ್ರಾರ್ಥನಾ –
ಶುಕ್ಲಾಮ್ಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಮ್ ।
ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವ ವಿಘ್ನೋಪಶಾನ್ತಯೇ ॥
ವಕ್ರತುಣ್ಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಸಮಪ್ರಭ ।
ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ।

ಆಚಮ್ಯ –
ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮಾಧವಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಗೋವಿನ್ದಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧುಸೂದನಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಮನಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೃಷೀಕೇಶಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾಮೋದರಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಸಙ್ಕರ್ಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಿರುದ್ಧಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಥೋಕ್ಷಜಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ನಾರಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಜನಾರ್ದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಪೇನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ।

ಪವಿತ್ರಂ –
ಓಂ ಪ॒ವಿತ್ರ॑ವನ್ತ॒: ಪರಿ॒ವಾಜ॒ಮಾಸ॑ತೇ ಪಿ॒ತೈಷಾಂ᳚ ಪ್ರ॒ತ್ನೋ ಅ॒ಭಿ ರ॑ಕ್ಷತಿ ವ್ರ॒ತಮ್ ।
ಮ॒ಹಸ್ಸ॑ಮು॒ದ್ರಂ ವರು॑ಣಸ್ತಿ॒ರೋ ದ॑ಧೇ ಧೀರಾ॑ ಇಚ್ಛೇಕು॒ರ್ಧರು॑ಣೇಷ್ವಾ॒ರಭ᳚ಮ್ ॥
ಪ॒ವಿತ್ರಂ॑ ತೇ॒ ವಿತ॑ತಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣ॒ಸ್ಪತೇ᳚ ಪ್ರಭು॒ರ್ಗಾತ್ರಾ॑ಣಿ॒ ಪರ್ಯೇ॑ಷಿ ವಿ॒ಶ್ವತ॑: ।
ಅತ॑ಪ್ತತನೂ॒ರ್ನ ತದಾ॒ಮೋ ಅ॑ಶ್ನುತೇ ಶೃ॒ತಾಸ॒ ಇದ್ವಹ॑ನ್ತ॒ಸ್ತತ್ಸಮಾ॑ಶತ ॥

ಪವಿತ್ರಂ ಧೃತ್ವಾ ॥

ಭೂತೋಚ್ಛಾಟನಮ್ –
ಉತ್ತಿಷ್ಠನ್ತು ಭೂತಪಿಶಾಚಾಃ ಏತೇ ಭೂಮಿಭಾರಕಾಃ ।
ಏತೇಷಾಮವಿರೋಧೇನ ಬ್ರಹ್ಮಕರ್ಮ ಸಮಾರಭೇ ॥

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಂ –
ಓಂ ಭೂಃ । ಓಂ ಭುವಃ । ಓಂ ಸುವಃ । ಓಂ ಮಹಃ ।
ಓಂ ಜನಃ । ಓಂ ತಪಃ । ಓಂ ಸತ್ಯಮ್ ।
ತತ್ಸ॑ವಿ॒ತುರ್ವರೇ᳚ಣ್ಯಂ॒ ಭರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ಧಿಯೋ॒ ಯೋ ನ॑: ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ।
ಓಮಾಪೋ॒ ಜ್ಯೋತೀ॒ ರಸೋ॒ಮೃತಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॒ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॒ರೋಮ್ ।

ಸಙ್ಕಲ್ಪಮ್ –
ಶ್ರೀ ಗೋವಿನ್ದ ಗೋವಿನ್ದ ಗೋವಿನ್ದ । ಶ್ರೀಮಹಾವಿಷ್ಣೋರಾಜ್ಞಯಾ ಪ್ರವರ್ತಮಾನಸ್ಯ ಅದ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ದ್ವಿತೀಯ ಪರಾರ್ಥೇ ಶ್ವೇತವರಾಹ ಕಲ್ಪೇ ವೈವಸ್ವತ ಮನ್ವನ್ತರೇ ಕಲಿಯುಗೇ ಪ್ರಥಮಪಾದೇ ಜಮ್ಬೂದ್ವೀಪೇ ಭಾರತವರ್ಷೇ ಭರತಖಣ್ಡೇ ಮೇರೋಃ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಗ್ಭಾಗೇ ಶ್ರೀಶೈಲಸ್ಯ ___ ಪ್ರದೇಶೇ ___, ___ ನದ್ಯೋಃ ಮಧ್ಯೇ ಪುಣ್ಯಪ್ರದೇಶೇ ಸಮಸ್ತ ದೇವತಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಚಾರ್ಯ ಹರಿ ಹರ ಗುರು ಚರಣ ಸನ್ನಿಧೌ ಅಸ್ಮಿನ್ ವರ್ತಮನೇ ವ್ಯಾವಹರಿಕ ಚಾನ್ದ್ರಮಾನೇನ ಶ್ರೀ ____ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರೇ ___ ಅಯನೇ ___ ಋತೌ ___ ಮಾಸೇ ___ ಪಕ್ಷೇ ___ ತಿಥೌ ___ ವಾಸರೇ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣು ನಕ್ಷತ್ರೇ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣು ಯೋಗೇ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣು ಕರಣ ಏವಂ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಪುಣ್ಯತಿಥೌ
॥ ಪ್ರಾಚೀನಾವೀತೀ ॥
ಅಸ್ಮತ್ ಪಿತೄನುದ್ದಿಶ್ಯ ಅಸ್ಮತ್ ಪಿತೄಣಾಂ ಪುಣ್ಯಲೋಕಾವಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಅಸ್ಮತ್ ಪಿತೃ ತರ್ಪಣಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ॥ ಸವ್ಯಮ್ ॥

ನಮಸ್ಕಾರಮ್ –
ಈಶಾನಃ ಪಿತೃರೂಪೇಣ ಮಹಾದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ।
ಪ್ರೀಯತಾಂ ಭಗವಾನೀಶಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಸದಾಶಿವಃ ॥ ೧
ದೇವತಾಭ್ಯಃ ಪಿತೃಭ್ಯಶ್ಚ ಮಹಾಯೋಗಿಭ್ಯ ಏವ ಚ ।
ನಮಸ್ಸ್ವಾಹಾಯೈ ಸ್ವಧಾಯೈ ನಿತ್ಯಮೇವ ನಮೋ ನಮಃ ॥ ೨
ಮನ್ತ್ರಮಧ್ಯೇ ಕ್ರಿಯಾಮಧ್ಯೇ ವಿಷ್ಣೋಸ್ಸ್ಮರಣ ಪೂರ್ವಕಮ್ ।
ಯತ್ಕಿಞ್ಚಿತ್ಕ್ರಿಯತೇ ಕರ್ಮ ತತ್ಕೋಟಿ ಗುಣಿತಂ ಭವೇತ್ ॥ ೪
ವಿಷ್ಣುರ್ವಿಷ್ಣುರ್ವಿಷ್ಣುಃ ॥

(ದಕ್ಷಿಣ ದಿಶಮಾವರ್ತಯ)

ಅರ್ಘ್ಯಪಾತ್ರ ಉಪಚಾರಃ –
ಅರ್ಘ್ಯಪಾತ್ರಯೋಃ ಅಮೀಗನ್ಧಾಃ ।
ಪುಷ್ಪಾರ್ಥಾ ಇಮೇ ಅಕ್ಷತಾಃ ।
ಅಮೀ ಕುಶಾಃ ।

॥ ಸವ್ಯಮ್ ॥
ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ।
ಓಂ ಆಯ॑ನ್ತು ನಃ ಪಿ॒ತರ॑ಸ್ಸೋ॒ಮ್ಯಾಸೋ᳚ಗ್ನಿಷ್ವಾ॒ತ್ತಾಃ ಪ॒ಥಿಭಿ॑ರ್ದೇವ॒ ಯಾನೈ᳚: ।
ಅ॒ಸ್ಮಿನ್ ಯ॒ಜ್ಞೇ ಸ್ವ॒ಧಯಾ॒ ಮದಂ॒ ತ್ವಧಿ॑ ಬೃವನ್ತು॒ ತೇ ಅ॑ವನ್ತ್ವ॒ ಸ್ಮಾನ್ ॥
ಇ॒ದಂ ಪಿ॒ತೃಭ್ಯೋ॒ ನಮೋ॑ ಅಸ್ತ್ವ॒ದ್ಯ ಯೇ ಪೂರ್ವಾ॑ಸೋ॒ ಯ ಉಪ॑ರಾಸ ಈ॒ಯುಃ ।
ಯೇ ಪಾರ್ಥಿ॑ವೇ॒ ರಜ॒ಸ್ಯಾ ನಿಷ॑ತ್ತಾ॒ ಯೇ ವಾ॑ ನೂ॒ನಂ ಸು॑ವೃ॒ಜನಾ॑ಸು ವಿ॒ಕ್ಷು ॥
ಪಿತೃದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ।

ಓಂ ಆಗಚ್ಛನ್ತು ಮೇ ಪಿತರ ಇಮಂ ಗೃಹ್ಣನ್ತು ಜಲಾಞ್ಜಲಿಮ್ ।

॥ ಪ್ರಾಚೀನಾವೀತೀ ॥

ಪಿತ್ರಾದಿ ತರ್ಪಣಂ ।
(* ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಃ – ಶರ್ಮಾಣಂ, ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಃ – ವರ್ಮಾಣಂ, ವೈಶ್ಯಾಃ – ಗುಪ್ತಂ, ಇತರ – ದಾಸಂ )
(ಮುಖ್ಯಸೂಚನಾ – ಸಜೀವ ತರ್ಪಣಂ ನ ಕರೋತು ಇತಿ ಪ್ರತಿಬನ್ಧಃ)

ಅಸ್ಮತ್ ಪಿತರಂ __(ಗೋತ್ರಂ)__ ಗೋತ್ರಂ __(ನಾಮಂ)__ ಶರ್ಮಾಣಂ* ವಸುರೂಪಂ ಸ್ವಧಾ ನಮಸ್ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಅಸ್ಮತ್ ಪಿತಾಮಹಂ ___ ಗೋತ್ರಂ ___ ಶರ್ಮಾಣಂ* ರುದ್ರರೂಪಂ ಸ್ವಧಾ ನಮಸ್ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಅಸ್ಮತ್ ಪ್ರಪಿತಾಮಹಂ ___ ಗೋತ್ರಂ ___ ಶರ್ಮಾಣಂ* ಆದಿತ್ಯರೂಪಂ ಸ್ವಧಾ ನಮಸ್ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಅಸ್ಮತ್ ಮಾತರಂ ___ ಗೋತ್ರಾಂ ___ ದಾಂ ವಸುರೂಪಾಂ ಸ್ವಧಾ ನಮಸ್ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಅಸ್ಮತ್ ಪಿತಾಮಹೀಂ ___ ಗೋತ್ರಾಂ ___ ದಾಂ ರುದ್ರರೂಪಾಂ ಸ್ವಧಾ ನಮಸ್ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಅಸ್ಮತ್ ಪ್ರಪಿತಾಮಹೀಂ ___ ಗೋತ್ರಾಂ ___ ದಾಂ ಆದಿತ್ಯರೂಪಾಂ ಸ್ವಧಾ ನಮಸ್ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಅಸ್ಮತ್ ಸಾಪತ್ನೀಮಾತರಂ ___ ಗೋತ್ರಾಂ ___ ದಾಂ ವಸುರೂಪಂ ಸ್ವಧಾ ನಮಸ್ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಅಸ್ಮತ್ ಮಾತಾಮಹಂ ___ ಗೋತ್ರಂ ___ ಶರ್ಮಾಣಂ* ವಸುರೂಪಂ ಸ್ವಧಾ ನಮಸ್ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಅಸ್ಮತ್ ಮಾತುಃ ಪಿತಾಮಹಂ ___ ಗೋತ್ರಂ ___ ಶರ್ಮಾಣಂ* ರುದ್ರರೂಪಂ ಸ್ವಧಾ ನಮಸ್ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಅಸ್ಮತ್ ಮಾತುಃ ಪ್ರಪಿತಾಮಹಂ ___ ಗೋತ್ರಂ ___ ಶರ್ಮಾಣಂ* ಆದಿತ್ಯರೂಪಂ ಸ್ವಧಾ ನಮಸ್ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಅಸ್ಮತ್ ಮಾತಾಮಹೀಂ ___ ಗೋತ್ರಾಂ ___ ದಾಂ ವಸುರೂಪಾಂ ಸ್ವಧಾ ನಮಸ್ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಅಸ್ಮತ್ ಮಾತುಃ ಪಿತಾಮಹೀಂ ___ ಗೋತ್ರಾಂ ___ ದಾಂ ರುದ್ರರೂಪಾಂ ಸ್ವಧಾ ನಮಸ್ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಅಸ್ಮತ್ ಮಾತುಃ ಪ್ರಪಿತಾಮಹೀಂ ___ ಗೋತ್ರಾಂ ___ ದಾಂ ಆದಿತ್ಯರೂಪಾಂ ಸ್ವಧಾ ನಮಸ್ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಅಸ್ಮತ್ ಆತ್ಮಪತ್ನೀಂ ___ ಗೋತ್ರಾಂ ___ ದಾಂ ವಸುರೂಪಾಂ ಸ್ವಧಾ ನಮಸ್ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಅಸ್ಮತ್ ಸುತಂ ___ ಗೋತ್ರಂ ___ ಶರ್ಮಾಣಂ* ವಸುರೂಪಂ ಸ್ವಧಾ ನಮಸ್ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಅಸ್ಮತ್ ಭ್ರಾತರಂ ___ ಗೋತ್ರಂ ___ ಶರ್ಮಾಣಂ* ವಸುರೂಪಂ ಸ್ವಧಾ ನಮಸ್ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಅಸ್ಮತ್ ಜ್ಯೇಷ್ಠ/ಕನಿಷ್ಠ ಪಿತೃವ್ಯಂ ___ ಗೋತ್ರಂ ___ ಶರ್ಮಾಣಂ* ವಸುರೂಪಂ ಸ್ವಧಾ ನಮಸ್ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಅಸ್ಮತ್ ಮಾತುಲಂ ___ ಗೋತ್ರಂ ___ ಶರ್ಮಾಣಂ* ವಸುರೂಪಂ ಸ್ವಧಾ ನಮಸ್ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಅಸ್ಮತ್ ದುಹಿತರಂ ___ ಗೋತ್ರಾಂ ___ ದಾಂ ವಸುರೂಪಾಂ ಸ್ವಧಾ ನಮಸ್ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಅಸ್ಮತ್ ಭಗಿನೀಂ ___ ಗೋತ್ರಾಂ ___ ದಾಂ ವಸುರೂಪಾಂ ಸ್ವಧಾ ನಮಸ್ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಅಸ್ಮತ್ ದೌಹಿತ್ರಂ ___ ಗೋತ್ರಂ ___ ಶರ್ಮಾಣಂ* ವಸುರೂಪಂ ಸ್ವಧಾ ನಮಸ್ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಅಸ್ಮತ್ ಭಗಿನೇಯಕಂ ___ ಗೋತ್ರಂ ___ ಶರ್ಮಾಣಂ* ವಸುರೂಪಂ ಸ್ವಧಾ ನಮಸ್ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಅಸ್ಮತ್ ಪಿತೃಷ್ವಸಾರಂ ___ ಗೋತ್ರಾಂ ___ ದಾಂ ವಸುರೂಪಾಂ ಸ್ವಧಾ ನಮಸ್ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಅಸ್ಮತ್ ಜ್ಯೇಷ್ಠ/ಕನಿಷ್ಠ ಮಾತೃಷ್ವಸಾರಂ ___ ಗೋತ್ರಾಂ ___ ದಾಂ ವಸುರೂಪಾಂ ಸ್ವಧಾ ನಮಸ್ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಅಸ್ಮತ್ ಜಾಮಾತರಂ ___ ಗೋತ್ರಂ ___ ಶರ್ಮಾಣಂ* ವಸುರೂಪಂ ಸ್ವಧಾ ನಮಸ್ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಅಸ್ಮತ್ ಭಾವುಕಂ ___ ಗೋತ್ರಂ ___ ಶರ್ಮಾಣಂ* ವಸುರೂಪಂ ಸ್ವಧಾ ನಮಸ್ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಅಸ್ಮತ್ ಸ್ನುಷಾಂ ___ ಗೋತ್ರಂ ___ ದಾಂ ವಸುರೂಪಾಂ ಸ್ವಧಾ ನಮಸ್ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಅಸ್ಮತ್ ಶ್ವಶುರಂ ___ ಗೋತ್ರಂ ___ ಶರ್ಮಾಣಂ* ವಸುರೂಪಂ ಸ್ವಧಾ ನಮಸ್ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಅಸ್ಮತ್ ಶ್ವಶ್ರೂಂ ___ ಗೋತ್ರಾಂ ___ ದಾಂ ವಸುರೂಪಾಂ ಸ್ವಧಾ ನಮಸ್ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಅಸ್ಮತ್ ಸ್ಯಾಲಕಂ ___ ಗೋತ್ರಂ ___ ಶರ್ಮಾಣಂ* ವಸುರೂಪಂ ಸ್ವಧಾ ನಮಸ್ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಅಸ್ಮತ್ ಸ್ವಾಮಿನಂ/ಆಚಾರ್ಯಂ ___ ಗೋತ್ರಂ ___ ಶರ್ಮಾಣಂ* ವಸುರೂಪಂ ಸ್ವಧಾ ನಮಸ್ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಅಸ್ಮತ್ ಗುರುಂ ___ ಗೋತ್ರಂ ___ ಶರ್ಮಾಣಂ* ವಸುರೂಪಂ ಸ್ವಧಾ ನಮಸ್ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಅಸ್ಮತ್ ರಿಕ್ಥಿನಂ ___ ಗೋತ್ರಂ ___ ಶರ್ಮಾಣಂ* ವಸುರೂಪಂ ಸ್ವಧಾ ನಮಸ್ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಪಿತೃದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ।
ಸುಪ್ರೀತೋ ಭವತು ।

ಕುಶೋದಕಮ್ –
॥ ಪ್ರಾಚೀನಾವೀತೀ ॥
ಏಷಾನ್ನಮಾತಾ ನ ಪಿತಾ ನ ಬನ್ಧುಃ ನಾನ್ಯ ಗೋತ್ರಿಣಃ ।
ತೇ ಸರ್ವೇ ತೃಪ್ತಿಮಾಯಾನ್ತು ಮಯೋತ್ಸೃಷ್ಟೈಃ ಕುಶೋದಕೈಃ ॥

ತೃಪ್ಯತ ತೃಪ್ಯತ ತೃಪ್ಯತ ತೃಪ್ಯತ ತೃಪ್ಯತ ।

ಇಷ್ಪೀಡನೋದಕಮ್ –
॥ ನಿವೀತೀ ॥
ಯೇಕೇ ಚಾಸ್ಮತ್ಕುಲೇಜಾತಾಃ ಅಪುತ್ರಾಃ ಗೋತ್ರಿಣೋ ಮೃತಾಃ ।
ತೇ ಗೃಹ್ಣನ್ತು ಮಯಾ ದತ್ತಂ ವಸ್ತ್ರನಿಷ್ಪೀಡನೋದಕಮ್ ।

ಸಮರ್ಪಣಮ್ –
॥ ಸವ್ಯಮ್ ॥
ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸೈನ್ದ್ರಿಯೈರ್ವಾ
ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮನಾ ವಾ ಪ್ರಕೃತೇಸ್ಸ್ವಭಾವಾತ್ ।
ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ
ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದೇವಾಯ ಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹಿತಾಯ ಚ ।
ಜಗದ್ಧಿತಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಗೋವಿನ್ದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥

ಪವಿತ್ರಂ ವಿಸೃಜ್ಯ ।

ಓಂ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ॥

ಓಂ ತತ್ಸತ್ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ॥


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

2 thoughts on “Pitru Tarpanam – ಪಿತೃತರ್ಪಣಂ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed