Pitru Tarpanam – பித்ருதர்பணம்


பித்ரு தர்பணம்

ஶுசி꞉ –
அபவித்ர꞉ பவித்ரோவா ஸர்வாவஸ்தா²ம் க³தோ(அ)பி வா ।
ய꞉ ஸ்மரேத் புண்ட³ரீகாக்ஷம் ஸ பா³ஹ்யாப்⁴யந்தர꞉ ஶுசி꞉ ॥
புண்ட³ரீகாக்ஷ புண்ட³ரீகாக்ஷ புண்ட³ரீகாக்ஷ ॥

ப்ரார்த²நா –
ஶுக்லாம்ப³ரத⁴ரம் விஷ்ணும் ஶஶிவர்ணம் சதுர்பு⁴ஜம் ।
ப்ரஸந்நவத³நம் த்⁴யாயேத் ஸர்வ விக்⁴நோபஶாந்தயே ॥
வக்ரதுண்ட³ மஹாகாய கோடிஸூர்யஸமப்ரப⁴ ।
நிர்விக்⁴நம் குரு மே தே³வ ஸர்வகார்யேஷு ஸர்வதா³ ॥
ஓம் ஶ்ரீ மஹாக³ணாதி⁴பதயே நம꞉ ।

ஆசம்ய –
ஓம் கேஶவாய ஸ்வாஹா ।
ஓம் நாராயணாய ஸ்வாஹா ।
ஓம் மாத⁴வாய ஸ்வாஹா ।
ஓம் கோ³விந்தா³ய நம꞉ । ஓம் விஷ்ணவே நம꞉ ।
ஓம் மது⁴ஸூத³நாய நம꞉ । ஓம் த்ரிவிக்ரமாய நம꞉ ।
ஓம் வாமநாய நம꞉ । ஓம் ஶ்ரீத⁴ராய நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ருஷீகேஶாய நம꞉ । ஓம் பத்³மநாபா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் தா³மோத³ராய நம꞉ । ஓம் ஸங்கர்ஷணாய நம꞉ ।
ஓம் வாஸுதே³வாய நம꞉ । ஓம் ப்ரத்³யும்நாய நம꞉ ।
ஓம் அநிருத்³தா⁴ய நம꞉ । ஓம் புருஷோத்தமாய நம꞉ ।
ஓம் அதோ²க்ஷஜாய நம꞉ । ஓம் நாரஸிம்ஹாய நம꞉ ।
ஓம் அச்யுதாய நம꞉ । ஓம் ஜநார்த³நாய நம꞉ ।
ஓம் உபேந்த்³ராய நம꞉ । ஓம் ஹரயே நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீ க்ருஷ்ணாய நம꞉ ।

பவித்ரம் –
ஓம் ப॒வித்ர॑வந்த॒: பரி॒வாஜ॒மாஸ॑தே பி॒தைஷாம்᳚ ப்ர॒த்நோ அ॒பி⁴ ர॑க்ஷதி வ்ர॒தம் ।
ம॒ஹஸ்ஸ॑மு॒த்³ரம் வரு॑ணஸ்தி॒ரோ த³॑தே⁴ தீ⁴ரா॑ இச்சே²கு॒ர்த⁴ரு॑ணேஷ்வா॒ரப⁴᳚ம் ॥
ப॒வித்ரம்॑ தே॒ வித॑தம்॒ ப்³ரஹ்ம॑ண॒ஸ்பதே᳚ ப்ரபு⁴॒ர்கா³த்ரா॑ணி॒ பர்யே॑ஷி வி॒ஶ்வத॑: ।
அத॑ப்ததநூ॒ர்ந ததா³॒மோ அ॑ஶ்நுதே ஶ்ரு॒தாஸ॒ இத்³வஹ॑ந்த॒ஸ்தத்ஸமா॑ஶத ॥

பவித்ரம் த்⁴ருத்வா ॥

பூ⁴தோச்சா²டநம் –
உத்திஷ்ட²ந்து பூ⁴தபிஶாசா꞉ ஏதே பூ⁴மிபா⁴ரகா꞉ ।
ஏதேஷாமவிரோதே⁴ந ப்³ரஹ்மகர்ம ஸமாரபே⁴ ॥

ப்ராணாயாமம் –
ஓம் பூ⁴꞉ । ஓம் பு⁴வ꞉ । ஓம் ஸுவ꞉ । ஓம் மஹ꞉ ।
ஓம் ஜந꞉ । ஓம் தப꞉ । ஓம் ஸத்யம் ।
தத்ஸ॑வி॒துர்வரே᳚ண்யம்॒ ப⁴ர்கோ³॑ தே³॒வஸ்ய॑ தீ⁴மஹி ।
தி⁴யோ॒ யோ ந॑: ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ।
ஓமாபோ॒ ஜ்யோதீ॒ ரஸோ॒ம்ருதம்॒ ப்³ரஹ்ம॒ பூ⁴ர்பு⁴வ॒ஸ்ஸுவ॒ரோம் ।

ஸங்கல்பம் –
ஶ்ரீ கோ³விந்த³ கோ³விந்த³ கோ³விந்த³ । ஶ்ரீமஹாவிஷ்ணோராஜ்ஞயா ப்ரவர்தமாநஸ்ய அத்³ய ப்³ரஹ்மண꞉ த்³விதீய பரார்தே² ஶ்வேதவராஹ கல்பே வைவஸ்வத மந்வந்தரே கலியுகே³ ப்ரத²மபாதே³ ஜம்பூ³த்³வீபே பா⁴ரதவர்ஷே ப⁴ரதக²ண்டே³ மேரோ꞉ த³க்ஷிண தி³க்³பா⁴கே³ ஶ்ரீஶைலஸ்ய ___ ப்ரதே³ஶே ___, ___ நத்³யோ꞉ மத்⁴யே புண்யப்ரதே³ஶே ஸமஸ்த தே³வதா ப்³ராஹ்மண ஆசார்ய ஹரி ஹர கு³ரு சரண ஸந்நிதௌ⁴ அஸ்மிந் வர்தமநே வ்யாவஹரிக சாந்த்³ரமாநேந ஶ்ரீ ____ நாம ஸம்வத்ஸரே ___ அயநே ___ ருதௌ ___ மாஸே ___ பக்ஷே ___ திதௌ² ___ வாஸரே ஶ்ரீவிஷ்ணு நக்ஷத்ரே ஶ்ரீவிஷ்ணு யோகே³ ஶ்ரீவிஷ்ணு கரண ஏவம் கு³ண விஶேஷண விஶிஷ்டாயாம் புண்யதிதௌ²
॥ ப்ராசீநாவீதீ ॥
அஸ்மத் பித்ரூநுத்³தி³ஶ்ய அஸ்மத் பித்ரூணாம் புண்யலோகாவாப்த்யர்த²ம் அஸ்மத் பித்ரு தர்பணம் கரிஷ்யே ॥ ஸவ்யம் ॥

நமஸ்காரம் –
ஈஶாந꞉ பித்ருரூபேண மஹாதே³வோ மஹேஶ்வர꞉ ।
ப்ரீயதாம் ப⁴க³வாநீஶ꞉ பரமாத்மா ஸதா³ஶிவ꞉ ॥ 1
தே³வதாப்⁴ய꞉ பித்ருப்⁴யஶ்ச மஹாயோகி³ப்⁴ய ஏவ ச ।
நமஸ்ஸ்வாஹாயை ஸ்வதா⁴யை நித்யமேவ நமோ நம꞉ ॥ 2
மந்த்ரமத்⁴யே க்ரியாமத்⁴யே விஷ்ணோஸ்ஸ்மரண பூர்வகம் ।
யத்கிஞ்சித்க்ரியதே கர்ம தத்கோடி கு³ணிதம் ப⁴வேத் ॥ 4
விஷ்ணுர்விஷ்ணுர்விஷ்ணு꞉ ॥

(த³க்ஷிண தி³ஶமாவர்தய)

அர்க்⁴யபாத்ர உபசார꞉ –
அர்க்⁴யபாத்ரயோ꞉ அமீக³ந்தா⁴꞉ ।
புஷ்பார்தா² இமே அக்ஷதா꞉ ।
அமீ குஶா꞉ ।

॥ ஸவ்யம் ॥
நமஸ்க்ருத்ய ।
ஓம் ஆய॑ந்து ந꞉ பி॒தர॑ஸ்ஸோ॒ம்யாஸோ᳚க்³நிஷ்வா॒த்தா꞉ ப॒தி²பி⁴॑ர்தே³வ॒ யாநை᳚: ।
அ॒ஸ்மிந் ய॒ஜ்ஞே ஸ்வ॒த⁴யா॒ மத³ம்॒ த்வதி⁴॑ ப்³ருவந்து॒ தே அ॑வந்த்வ॒ ஸ்மாந் ॥
இ॒த³ம் பி॒த்ருப்⁴யோ॒ நமோ॑ அஸ்த்வ॒த்³ய யே பூர்வா॑ஸோ॒ ய உப॑ராஸ ஈ॒யு꞉ ।
யே பார்தி²॑வே॒ ரஜ॒ஸ்யா நிஷ॑த்தா॒ யே வா॑ நூ॒நம் ஸு॑வ்ரு॒ஜநா॑ஸு வி॒க்ஷு ॥
பித்ருதே³வதாப்⁴யோ நம꞉ ।

ஓம் ஆக³ச்ச²ந்து மே பிதர இமம் க்³ருஹ்ணந்து ஜலாஞ்ஜலிம் ।

॥ ப்ராசீநாவீதீ ॥

பித்ராதி³ தர்பணம் ।
(* ப்³ராஹ்மணா꞉ – ஶர்மாணம், க்ஷத்ரியா꞉ – வர்மாணம், வைஶ்யா꞉ – கு³ப்தம், இதர – தா³ஸம் )
(முக்²யஸூசநா – ஸஜீவ தர்பணம் ந கரோது இதி ப்ரதிப³ந்த⁴꞉)

அஸ்மத் பிதரம் __(கோ³த்ரம்)__ கோ³த்ரம் __(நாமம்)__ ஶர்மாணம்* வஸுரூபம் ஸ்வதா⁴ நமஸ்தர்பயாமி தர்பயாமி தர்பயாமி ।
அஸ்மத் பிதாமஹம் ___ கோ³த்ரம் ___ ஶர்மாணம்* ருத்³ரரூபம் ஸ்வதா⁴ நமஸ்தர்பயாமி தர்பயாமி தர்பயாமி ।
அஸ்மத் ப்ரபிதாமஹம் ___ கோ³த்ரம் ___ ஶர்மாணம்* ஆதி³த்யரூபம் ஸ்வதா⁴ நமஸ்தர்பயாமி தர்பயாமி தர்பயாமி ।

அஸ்மத் மாதரம் ___ கோ³த்ராம் ___ தா³ம் வஸுரூபாம் ஸ்வதா⁴ நமஸ்தர்பயாமி தர்பயாமி தர்பயாமி ।
அஸ்மத் பிதாமஹீம் ___ கோ³த்ராம் ___ தா³ம் ருத்³ரரூபாம் ஸ்வதா⁴ நமஸ்தர்பயாமி தர்பயாமி தர்பயாமி ।
அஸ்மத் ப்ரபிதாமஹீம் ___ கோ³த்ராம் ___ தா³ம் ஆதி³த்யரூபாம் ஸ்வதா⁴ நமஸ்தர்பயாமி தர்பயாமி தர்பயாமி ।

அஸ்மத் ஸாபத்நீமாதரம் ___ கோ³த்ராம் ___ தா³ம் வஸுரூபம் ஸ்வதா⁴ நமஸ்தர்பயாமி தர்பயாமி தர்பயாமி ।

அஸ்மத் மாதாமஹம் ___ கோ³த்ரம் ___ ஶர்மாணம்* வஸுரூபம் ஸ்வதா⁴ நமஸ்தர்பயாமி தர்பயாமி தர்பயாமி ।
அஸ்மத் மாது꞉ பிதாமஹம் ___ கோ³த்ரம் ___ ஶர்மாணம்* ருத்³ரரூபம் ஸ்வதா⁴ நமஸ்தர்பயாமி தர்பயாமி தர்பயாமி ।
அஸ்மத் மாது꞉ ப்ரபிதாமஹம் ___ கோ³த்ரம் ___ ஶர்மாணம்* ஆதி³த்யரூபம் ஸ்வதா⁴ நமஸ்தர்பயாமி தர்பயாமி தர்பயாமி ।

அஸ்மத் மாதாமஹீம் ___ கோ³த்ராம் ___ தா³ம் வஸுரூபாம் ஸ்வதா⁴ நமஸ்தர்பயாமி தர்பயாமி தர்பயாமி ।
அஸ்மத் மாது꞉ பிதாமஹீம் ___ கோ³த்ராம் ___ தா³ம் ருத்³ரரூபாம் ஸ்வதா⁴ நமஸ்தர்பயாமி தர்பயாமி தர்பயாமி ।
அஸ்மத் மாது꞉ ப்ரபிதாமஹீம் ___ கோ³த்ராம் ___ தா³ம் ஆதி³த்யரூபாம் ஸ்வதா⁴ நமஸ்தர்பயாமி தர்பயாமி தர்பயாமி ।

அஸ்மத் ஆத்மபத்நீம் ___ கோ³த்ராம் ___ தா³ம் வஸுரூபாம் ஸ்வதா⁴ நமஸ்தர்பயாமி தர்பயாமி தர்பயாமி ।
அஸ்மத் ஸுதம் ___ கோ³த்ரம் ___ ஶர்மாணம்* வஸுரூபம் ஸ்வதா⁴ நமஸ்தர்பயாமி தர்பயாமி தர்பயாமி ।
அஸ்மத் ப்⁴ராதரம் ___ கோ³த்ரம் ___ ஶர்மாணம்* வஸுரூபம் ஸ்வதா⁴ நமஸ்தர்பயாமி தர்பயாமி தர்பயாமி ।
அஸ்மத் ஜ்யேஷ்ட²/கநிஷ்ட² பித்ருவ்யம் ___ கோ³த்ரம் ___ ஶர்மாணம்* வஸுரூபம் ஸ்வதா⁴ நமஸ்தர்பயாமி தர்பயாமி தர்பயாமி ।
அஸ்மத் மாதுலம் ___ கோ³த்ரம் ___ ஶர்மாணம்* வஸுரூபம் ஸ்வதா⁴ நமஸ்தர்பயாமி தர்பயாமி தர்பயாமி ।
அஸ்மத் து³ஹிதரம் ___ கோ³த்ராம் ___ தா³ம் வஸுரூபாம் ஸ்வதா⁴ நமஸ்தர்பயாமி தர்பயாமி தர்பயாமி ।
அஸ்மத் ப⁴கி³நீம் ___ கோ³த்ராம் ___ தா³ம் வஸுரூபாம் ஸ்வதா⁴ நமஸ்தர்பயாமி தர்பயாமி தர்பயாமி ।
அஸ்மத் தௌ³ஹித்ரம் ___ கோ³த்ரம் ___ ஶர்மாணம்* வஸுரூபம் ஸ்வதா⁴ நமஸ்தர்பயாமி தர்பயாமி தர்பயாமி ।
அஸ்மத் ப⁴கி³நேயகம் ___ கோ³த்ரம் ___ ஶர்மாணம்* வஸுரூபம் ஸ்வதா⁴ நமஸ்தர்பயாமி தர்பயாமி தர்பயாமி ।
அஸ்மத் பித்ருஷ்வஸாரம் ___ கோ³த்ராம் ___ தா³ம் வஸுரூபாம் ஸ்வதா⁴ நமஸ்தர்பயாமி தர்பயாமி தர்பயாமி ।
அஸ்மத் ஜ்யேஷ்ட²/கநிஷ்ட² மாத்ருஷ்வஸாரம் ___ கோ³த்ராம் ___ தா³ம் வஸுரூபாம் ஸ்வதா⁴ நமஸ்தர்பயாமி தர்பயாமி தர்பயாமி ।
அஸ்மத் ஜாமாதரம் ___ கோ³த்ரம் ___ ஶர்மாணம்* வஸுரூபம் ஸ்வதா⁴ நமஸ்தர்பயாமி தர்பயாமி தர்பயாமி ।
அஸ்மத் பா⁴வுகம் ___ கோ³த்ரம் ___ ஶர்மாணம்* வஸுரூபம் ஸ்வதா⁴ நமஸ்தர்பயாமி தர்பயாமி தர்பயாமி ।
அஸ்மத் ஸ்நுஷாம் ___ கோ³த்ரம் ___ தா³ம் வஸுரூபாம் ஸ்வதா⁴ நமஸ்தர்பயாமி தர்பயாமி தர்பயாமி ।
அஸ்மத் ஶ்வஶுரம் ___ கோ³த்ரம் ___ ஶர்மாணம்* வஸுரூபம் ஸ்வதா⁴ நமஸ்தர்பயாமி தர்பயாமி தர்பயாமி ।
அஸ்மத் ஶ்வஶ்ரூம் ___ கோ³த்ராம் ___ தா³ம் வஸுரூபாம் ஸ்வதா⁴ நமஸ்தர்பயாமி தர்பயாமி தர்பயாமி ।
அஸ்மத் ஸ்யாளகம் ___ கோ³த்ரம் ___ ஶர்மாணம்* வஸுரூபம் ஸ்வதா⁴ நமஸ்தர்பயாமி தர்பயாமி தர்பயாமி ।

அஸ்மத் ஸ்வாமிநம்/ஆசார்யம் ___ கோ³த்ரம் ___ ஶர்மாணம்* வஸுரூபம் ஸ்வதா⁴ நமஸ்தர்பயாமி தர்பயாமி தர்பயாமி ।
அஸ்மத் கு³ரும் ___ கோ³த்ரம் ___ ஶர்மாணம்* வஸுரூபம் ஸ்வதா⁴ நமஸ்தர்பயாமி தர்பயாமி தர்பயாமி ।
அஸ்மத் ரிக்தி²நம் ___ கோ³த்ரம் ___ ஶர்மாணம்* வஸுரூபம் ஸ்வதா⁴ நமஸ்தர்பயாமி தர்பயாமி தர்பயாமி ।
பித்ருதே³வதாப்⁴யோ நம꞉ ।
ஸுப்ரீதோ ப⁴வது ।

குஶோத³கம் –
॥ ப்ராசீநாவீதீ ॥
ஏஷாந்நமாதா ந பிதா ந ப³ந்து⁴꞉ நாந்ய கோ³த்ரிண꞉ ।
தே ஸர்வே த்ருப்திமாயாந்து மயோத்ஸ்ருஷ்டை꞉ குஶோத³கை꞉ ॥

த்ருப்யத த்ருப்யத த்ருப்யத த்ருப்யத த்ருப்யத ।

இஷ்பீட³நோத³கம் –
॥ நிவீதீ ॥
யேகே சாஸ்மத்குலேஜாதா꞉ அபுத்ரா꞉ கோ³த்ரிணோ ம்ருதா꞉ ।
தே க்³ருஹ்ணந்து மயா த³த்தம் வஸ்த்ரநிஷ்பீட³நோத³கம் ।

ஸமர்பணம் –
॥ ஸவ்யம் ॥
காயேந வாசா மநஸைந்த்³ரியைர்வா
பு³த்³த்⁴யாத்மநா வா ப்ரக்ருதேஸ்ஸ்வபா⁴வாத் ।
கரோமி யத்³யத்ஸகலம் பரஸ்மை
நாராயணாயேதி ஸமர்பயாமி ।

நமோ ப்³ரஹ்மண்யதே³வாய கோ³ ப்³ராஹ்மண ஹிதாய ச ।
ஜக³த்³தி⁴தாய க்ருஷ்ணாய கோ³விந்தா³ய நமோ நம꞉ ॥

பவித்ரம் விஸ்ருஜ்ய ।

ஓம் ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ॥

ஓம் தத்ஸத் ப்³ரஹ்மார்பணமஸ்து ॥


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Pitru Tarpanam – பித்ருதர்பணம்

  1. மிக்க நன்றி.. வேறு எந்த இணையத்தளத்திலும் இங்கே கொடுத்துள்ளதுபோல மிக சரியாக உச்சரிப்பதற்குத் தகுந்த தர்பண மந்திரந்கள் காணப்படவில்லை. அனந்த கோடி நமஸ்காரம் .& நன்றி

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed