Sri Ganapati Gakara Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಗಕಾರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳೀ


ಓಂ ಗಕಾರರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಂಬೀಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಣವಂದಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಣನೀಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಣ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಣನಾತೀತಸದ್ಗುಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಗನಾದಿಕಸೃಜೇ ನಮಃ | ೯

ಓಂ ಗಂಗಾಸುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಂಗಾಸುತಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಂಗಾಧರಪ್ರೀತಿಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗವೀಶೇಡ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗದಾಪಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗದಾಧರನುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗದ್ಯಪದ್ಯಾತ್ಮಕಕವಿತ್ವದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಜಾಸ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮೀವತೇ ನಮಃ | ೧೮

ಓಂ ಗಜವಾಜಿರಥಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಂಜಾನಿರತಶಿಕ್ಷಾಕೃತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಣಿತಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಣೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಂಡದಾನಾಂಚಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಂತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಂಡೋಪಲಸಮಾಕೃತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಗನವ್ಯಾಪಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ | ೨೭

ಓಂ ಗಮನಾದಿವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಂಡದೋಷಹರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಂಡಭ್ರಮದ್ಭ್ರಮರಕುಂಡಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗತಾಗತಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗತಿದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗತಮೃತ್ಯವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗತೋದ್ಭವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಂಧಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಂಧವಾಹಾಯ ನಮಃ | ೩೬

ಓಂ ಗಂಧಸಿಂಧುರಬೃಂದಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಂಧಾದಿಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗವ್ಯಭೋಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗರ್ಗಾದಿಸನ್ನುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗರಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗರಭಿದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗರ್ವಹರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗರಲಿಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗವಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ | ೪೫

ಓಂ ಗರ್ಜಿತಾರಾವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಭೀರಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗದಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಲತ್ಕುಷ್ಠಹರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗರ್ಭಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗರ್ಭಾರ್ಭರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗರ್ಭಾಧಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗರ್ಭವಾಸಿಶಿಶುಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗರುತ್ಮತ್ತುಲ್ಯಜವನಾಯ ನಮಃ | ೫೪

ಓಂ ಗರುಡಧ್ವಜವಂದಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಯೇಡಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಯಾಶ್ರಾದ್ಧಫಲದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಯಾಕೃತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗದಾಧರಾವತಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಂಧರ್ವನಗರಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಂಧರ್ವಗಾನಸಂತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗರುಡಾಗ್ರಜವಂದಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಣರಾತ್ರಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ | ೬೩

ಓಂ ಗರ್ಹಣಾಸ್ತುತಿಸಾಮ್ಯಧಿಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗರ್ತಾಭನಾಭಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗವ್ಯೂತಿದೀರ್ಘತುಂಡಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಭಸ್ತಿಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗರ್ಹಿತಾಚಾರದೂರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗರುಡೋಪಲಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಜಾರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಂಧಮೂಷವಾಜಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗತಶ್ರಮಾಯ ನಮಃ | ೭೨

ಓಂ ಗವೇಷಣೀಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಹನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಹನಸ್ಥಮುನಿಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗವಯಚ್ಛಿದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಂಡಕಭಿದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಹ್ವರಾಪಥವಾರಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಜದಂತಾಯುಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗರ್ಜದ್ರಿಪುಘ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಜಕರ್ಣಿಕಾಯ ನಮಃ | ೮೧

ಓಂ ಗಜಚರ್ಮಾಮಯಚ್ಛೇತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಣಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಣಿಕಾನರ್ತನಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಚ್ಛತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಂಧಫಲೀಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಂಧಕಾದಿರಸಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಣಕಾನಂದದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗರಭಾದಿಜನುರ್ಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ | ೯೦

ಓಂ ಗಂಡಕೀಗಾಹನೋತ್ಸುಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಂಡೂಷೀಕೃತವಾರಾಶಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗರಿಮಾಲಘಿಮಾದಿದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗವಾಕ್ಷವತ್ಸೌಧವಾಸಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗರ್ಭಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗರ್ಭಿಣೀನುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಂಧಮಾದನಶೈಲಾಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಂಡಭೇರುಂಡವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗದಿತಾಯ ನಮಃ | ೯೯

ಓಂ ಗದ್ಗದಾರಾವಸಂಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಹ್ವರೀಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಜೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗರೀಯಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗದ್ಯೇಡ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗತಭಿದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗದಿತಾಗಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗರ್ಹಣೀಯಗುಣಾಭಾವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಂಗಾದಿಕಶುಚಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ | ೧೦೮
ಓಂ ಗಣನಾತೀತವಿದ್ಯಾಶ್ರೀಬಲಾಯುಷ್ಯಾದಿದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಗಕಾರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳೀ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಷ್ಟೋತ್ತರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed