Sri Subrahmanya Sahasranama Stotram – శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య సహస్రనామ స్తోత్రం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

ఋషయ ఊచుః |
సర్వశాస్త్రార్థతత్త్వజ్ఞ సర్వలోకోపకారక |
వయం చాతిథయః ప్రాప్తా ఆతిథేయోఽసి సువ్రత || ౧ ||

జ్ఞానదానేన సంసారసాగరాత్తారయస్వ నః |
కలౌ కలుషచిత్తా యే నరాః పాపరతాః సదా || ౨ ||

కేన స్తోత్రేణ ముచ్యంతే సర్వపాతకబంధనాత్ |
ఇష్టసిద్ధికరం పుణ్యం దుఃఖదారిద్ర్యనాశనమ్ || ౩ ||

సర్వరోగహరం స్తోత్రం సూత నో వక్తుమర్హసి |
శ్రీసూత ఉవాచ |
శృణుధ్వం ఋషయః సర్వే నైమిశారణ్యవాసినః || ౪ ||

తత్త్వజ్ఞానతపోనిష్ఠాః సర్వశాస్త్రవిశారదాః |
స్వయంభువా పురా ప్రోక్తం నారదాయ మహాత్మనే || ౫ ||

తదహం సంప్రవక్ష్యామి శ్రోతుం కౌతూహలం యది |
ఋషయ ఊచుః |
కిమాహ భగవాన్బ్రహ్మా నారదాయ మహాత్మనే || ౬ ||

సూతపుత్ర మహాభాగ వక్తుమర్హసి సాంప్రతమ్ |
శ్రీసూత ఉవాచ |
దివ్యసింహాసనాసీనం సర్వదేవైరభిష్టుతమ్ || ౭ ||

సాష్టాంగం ప్రణిపత్యైనం బ్రహ్మాణం భువనేశ్వరమ్ |
నారదః పరిపప్రచ్ఛ కృతాంజలిరుపస్థితః || ౮ ||

నారద ఉవాచ |
లోకనాథ సురశ్రేష్ఠ సర్వజ్ఞ కరుణాకర |
షణ్ముఖస్య పరం స్తోత్రం పావనం పాపనాశనమ్ || ౯ ||

హే ధాతః పుత్రవాత్సల్యాత్తద్వద ప్రణతాయ మే |
ఉపదిశ్య తు మామేవం రక్ష రక్ష కృపానిధే || ౧౦ ||

బ్రహ్మోవాచ |
శృణు వక్ష్యామి దేవర్షే స్తవరాజమిదం పరమ్ |
మాతృకామాలికాయుక్తం జ్ఞానమోక్షసుఖప్రదమ్ || ౧౧ ||

సహస్రాణి చ నామాని షణ్ముఖస్య మహాత్మనః |
యాని నామాని దివ్యాని దుఃఖరోగహరాణి చ || ౧౨ ||

తాని నామాని వక్ష్యామి కృపయా త్వయి నారద |
జపమాత్రేణ సిద్ధ్యంతి మనసా చింతితాన్యపి || ౧౩ ||

ఇహాముత్ర పరం భోగం లభతే నాత్ర సంశయః |
ఇదం స్తోత్రం పరం పుణ్యం కోటియజ్ఞఫలప్రదమ్ |
సందేహో నాత్ర కర్తవ్యః శృణు మే నిశ్చితం వచః || ౧౪ ||

ఓం అస్య శ్రీసుబ్రహ్మణ్యసహస్రనామస్తోత్ర మహామంత్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః అనుష్టుప్ఛందః సుబ్రహ్మణ్యో దేవతా శరజన్మాక్షయ ఇతి బీజం శక్తిధరోఽక్షయ కార్తికేయ ఇతి శక్తిః క్రౌంచధర ఇతి కీలకం శిఖివాహన ఇతి కవచం షణ్ముఖాయ ఇతి ధ్యానం శ్రీసుబ్రహ్మణ్య ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |

కరన్యాసః –
ఓం శం ఓంకారస్వరూపాయ ఓజోధరాయ ఓజస్వినే సుహృదయాయ హృష్టచిత్తాత్మనే భాస్వరరూపాయ అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
ఓం రం షట్కోణమధ్యనిలయాయ షట్కిరీటధరాయ శ్రీమతే షడాధారాయ తర్జనీభ్యాం నమః |
ఓం వం షణ్ముఖాయ శరజన్మనే శుభలక్షణాయ శిఖివాహనాయ మధ్యమాభ్యాం నమః |
ఓం ణం కృశానుసంభవాయ కవచినే కుక్కుటధ్వజాయ అనామికాభ్యాం నమః |
ఓం భం కందర్పకోటిదీప్యమానాయ ద్విషడ్బాహవే ద్వాదశాక్షాయ కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
ఓం వం ఖేటధరాయ ఖడ్గినే శక్తిహస్తాయ కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః |

హృదయాదిన్యాసః –
ఓం శం ఓంకారస్వరూపాయ ఓజోధరాయ ఓజస్వినే సుహృదయాయ హృష్టచిత్తాత్మనే భాస్వరరూపాయ హృదయాయ నమః |
ఓం రం షట్కోణమధ్యనిలయాయ షట్కిరీటధరాయ శ్రీమతే షడాధారాయ శిరసే స్వాహా |
ఓం వం షణ్ముఖాయ శరజన్మనే శుభలక్షణాయ శిఖివాహనాయ శిఖాయై వషట్ |
ఓం ణం కృశానుసంభవాయ కవచినే కుక్కుటధ్వజాయ కవచాయ హుమ్ |
ఓం భం కందర్పకోటిదీప్యమానాయ ద్విషడ్బాహవే ద్వాదశాక్షాయ నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
ఓం వం ఖేటధరాయ ఖడ్గినే శక్తిహస్తాయ అస్త్రాయ ఫట్ |
భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్బంధః |

ధ్యానమ్ |
ధ్యాయేత్షణ్ముఖమిందుకోటిసదృశం రత్నప్రభాశోభితం
బాలార్కద్యుతిషట్కిరీటవిలసత్కేయూరహారాన్వితమ్ |
కర్ణాలంబితకుండలప్రవిలసద్గండస్థలాశోభితం
కాంచీకంకణకింకిణీరవయుతం శృంగారసారోదయమ్ || ౧ ||

ధ్యాయేదీప్సితసిద్ధిదం శివసుతం శ్రీద్వాదశాక్షం గుహం
ఖేటం కుక్కుటమంకుశం చ వరదం పాశం ధనుశ్చక్రకమ్ |
వజ్రం శక్తిమసిం చ శూలమభయం దోర్భిర్ధృతం షణ్ముఖం
దేవం చిత్రమయూరవాహనగతం చిత్రాంబరాలంకృతమ్ || ౨ ||

స్తోత్రమ్ |
అచింత్యశక్తిరనఘస్త్వక్షోభ్యస్త్వపరాజితః |
అనాథవత్సలోఽమోఘస్త్వశోకోఽప్యజరోఽభయః || ౧ ||

అత్యుదారో హ్యఘహరస్త్వగ్రగణ్యోఽద్రిజాసుతః |
అనంతమహిమాఽపారోఽనంతసౌఖ్యప్రదోఽవ్యయః || ౨ ||

అనంతమోక్షదోఽనాదిరప్రమేయోఽక్షరోఽచ్యుతః |
అకల్మషోఽభిరామోఽగ్రధుర్యశ్చామితవిక్రమః || ౩ ||

[* అతులశ్చామృతోఽఘోరో హ్యనంతోఽనంతవిక్రమః *]
అనాథనాథో హ్యమలో హ్యప్రమత్తోఽమరప్రభుః |
అరిందమోఽఖిలాధారస్త్వణిమాదిగుణోఽగ్రణీః || ౪ ||

అచంచలోఽమరస్తుత్యో హ్యకలంకోఽమితాశనః |
అగ్నిభూరనవద్యాంగో హ్యద్భుతోఽభీష్టదాయకః || ౫ ||

అతీంద్రియోఽప్రమేయాత్మా హ్యదృశ్యోఽవ్యక్తలక్షణః |
ఆపద్వినాశకస్త్వార్య ఆఢ్య ఆగమసంస్తుతః || ౬ ||

ఆర్తసంరక్షణస్త్వాద్య ఆనందస్త్వార్యసేవితః |
ఆశ్రితేష్టార్థవరద ఆనంద్యార్తఫలప్రదః || ౭ ||

ఆశ్చర్యరూప ఆనంద ఆపన్నార్తివినాశనః |
ఇభవక్త్రానుజస్త్విష్ట ఇభాసురహరాత్మజః || ౮ ||

ఇతిహాసశ్రుతిస్తుత్య ఇంద్రభోగఫలప్రదః |
ఇష్టాపూర్తఫలప్రాప్తిరిష్టేష్టవరదాయకః || ౯ ||

ఇహాముత్రేష్టఫలద ఇష్టదస్త్వింద్రవందితః |
ఈడనీయస్త్వీశపుత్ర ఈప్సితార్థప్రదాయకః || ౧౦ ||

ఈతిభీతిహరశ్చేడ్య ఈషణాత్రయవర్జితః |
ఉదారకీర్తిరుద్యోగీ చోత్కృష్టోరుపరాక్రమః || ౧౧ ||

ఉత్కృష్టశక్తిరుత్సాహ ఉదారశ్చోత్సవప్రియః |
ఉజ్జృంభ ఉద్భవశ్చోగ్ర ఉదగ్రశ్చోగ్రలోచనః || ౧౨ ||

ఉన్మత్త ఉగ్రశమన ఉద్వేగఘ్నోరగేశ్వరః |
ఉరుప్రభావశ్చోదీర్ణ ఉమాపుత్ర ఉదారధీః || ౧౩ ||

ఊర్ధ్వరేతఃసుతస్తూర్ధ్వగతిదస్తూర్జపాలకః |
ఊర్జితస్తూర్ధ్వగస్తూర్ధ్వ ఊర్ధ్వలోకైకనాయకః || ౧౪ ||

ఊర్జావానూర్జితోదార ఊర్జితోర్జితశాసనః |
ఋషిదేవగణస్తుత్య ఋణత్రయవిమోచనః || ౧౫ ||

ఋజురూపో హ్యృజుకర ఋజుమార్గప్రదర్శనః |
ఋతంభరో హ్యృజుప్రీత ఋషభస్త్వృద్ధిదస్త్వృతః || ౧౬ ||

లులితోద్ధారకో లూతభవపాశప్రభంజనః |
ఏణాంకధరసత్పుత్ర ఏక ఏనోవినాశనః || ౧౭ ||

ఐశ్వర్యదశ్చైంద్రభోగీ చైతిహ్యశ్చైంద్రవందితః |
ఓజస్వీ చౌషధిస్థానమోజోదశ్చౌదనప్రదః || ౧౮ ||

ఔదార్యశీల ఔమేయ ఔగ్ర ఔన్నత్యదాయకః |
ఔదార్య ఔషధకర ఔషధం చౌషధాకరః || ౧౯ ||

అంశుమానంశుమాలీడ్య అంబికాతనయోఽన్నదః |
అంధకారిసుతోఽంధత్వహారీ చాంబుజలోచనః || ౨౦ ||

అస్తమాయోఽమరాధీశో హ్యస్పష్టోఽస్తోకపుణ్యదః |
అస్తామిత్రోఽస్తరూపశ్చాస్ఖలత్సుగతిదాయకః || ౨౧ ||

కార్తికేయః కామరూపః కుమారః క్రౌంచదారణః |
కామదః కారణం కామ్యః కమనీయః కృపాకరః || ౨౨ ||

కాంచనాభః కాంతియుక్తః కామీ కామప్రదః కవిః |
కీర్తికృత్కుక్కుటధరః కూటస్థః కువలేక్షణః || ౨౩ ||

కుంకుమాంగః క్లమహరః కుశలః కుక్కుటధ్వజః |
కుశానుసంభవః క్రూరః క్రూరఘ్నః కలితాపహృత్ || ౨౪ ||

కామరూపః కల్పతరుః కాంతః కామితదాయకః |
కల్యాణకృత్క్లేశనాశః కృపాళుః కరుణాకరః || ౨౫ ||

కలుషఘ్నః క్రియాశక్తిః కఠోరః కవచీ కృతీ |
కోమలాంగః కుశప్రీతః కుత్సితఘ్నః కలాధరః || ౨౬ ||

ఖ్యాతః ఖేటధరః ఖడ్గీ ఖట్వాంగీ ఖలనిగ్రహః |
ఖ్యాతిప్రదః ఖేచరేశః ఖ్యాతేహః ఖేచరస్తుతః || ౨౭ ||

ఖరతాపహరః స్వస్థః ఖేచరః ఖేచరాశ్రయః |
ఖండేందుమౌలితనయః ఖేలః ఖేచరపాలకః || ౨౮ ||

ఖస్థలః ఖండితార్కశ్చ ఖేచరీజనపూజితః |
గాంగేయో గిరిజాపుత్రో గణనాథానుజో గుహః || ౨౯ ||

గోప్తా గీర్వాణసంసేవ్యో గుణాతీతో గుహాశ్రయః |
గతిప్రదో గుణనిధిః గంభీరో గిరిజాత్మజః || ౩౦ ||

గూఢరూపో గదహరో గుణాధీశో గుణాగ్రణీః |
గోధరో గహనో గుప్తో గర్వఘ్నో గుణవర్ధనః || ౩౧ ||

గుహ్యో గుణజ్ఞో గీతిజ్ఞో గతాతంకో గుణాశ్రయః |
గద్యపద్యప్రియో గుణ్యో గోస్తుతో గగనేచరః || ౩౨ ||

గణనీయచరిత్రశ్చ గతక్లేశో గుణార్ణవః |
ఘూర్ణితాక్షో ఘృణినిధిః ఘనగంభీరఘోషణః || ౩౩ ||

ఘంటానాదప్రియో ఘోషో ఘోరాఘౌఘవినాశనః |
ఘనానందో ఘర్మహంతా ఘృణావాన్ ఘృష్టిపాతకః || ౩౪ ||

ఘృణీ ఘృణాకరో ఘోరో ఘోరదైత్యప్రహారకః |
ఘటితైశ్వర్యసందోహో ఘనార్థో ఘనసంక్రమః || ౩౫ ||

చిత్రకృచ్చిత్రవర్ణశ్చ చంచలశ్చపలద్యుతిః |
చిన్మయశ్చిత్స్వరూపశ్చ చిరానందశ్చిరంతనః || ౩౬ ||

చిత్రకేలిశ్చిత్రతరశ్చింతనీయశ్చమత్కృతిః |
చోరఘ్నశ్చతురశ్చారుశ్చామీకరవిభూషణః || ౩౭ ||

చంద్రార్కకోటిసదృశశ్చంద్రమౌలితనూభవః |
ఛాదితాంగశ్ఛద్మహంతా ఛేదితాఖిలపాతకః || ౩౮ ||

ఛేదీకృతతమఃక్లేశశ్ఛత్రీకృతమహాయశాః |
ఛాదితాశేషసంతాపశ్ఛురితామృతసాగరః || ౩౯ ||

ఛన్నత్రైగుణ్యరూపశ్చ ఛాతేహశ్ఛిన్నసంశయః |
ఛందోమయశ్ఛందగామీ ఛిన్నపాశశ్ఛవిశ్ఛదః || ౪౦ ||

జగద్ధితో జగత్పూజ్యో జగజ్జ్యేష్ఠో జగన్మయః |
జనకో జాహ్నవీసూనుర్జితామిత్రో జగద్గురుః || ౪౧ ||

జయీ జితేంద్రియో జైత్రో జరామరణవర్జితః |
జ్యోతిర్మయో జగన్నాథో జగజ్జీవో జనాశ్రయః || ౪౨ ||

జగత్సేవ్యో జగత్కర్తా జగత్సాక్షీ జగత్ప్రియః |
జంభారివంద్యో జయదో జగజ్జనమనోహరః || ౪౩ ||

జగదానందజనకో జనజాడ్యాపహారకః |
జపాకుసుమసంకాశో జనలోచనశోభనః || ౪౪ ||

జనేశ్వరో జితక్రోధో జనజన్మనిబర్హణః |
జయదో జంతుతాపఘ్నో జితదైత్యమహావ్రజః || ౪౫ ||

జితమాయో జితక్రోధో జితసంగో జనప్రియః |
ఝంఝానిలమహావేగో ఝరితాశేషపాతకః || ౪౬ ||

ఝర్ఝరీకృతదైత్యౌఘో ఝల్లరీవాద్యసంప్రియః |
జ్ఞానమూర్తిర్జ్ఞానగమ్యో జ్ఞానీ జ్ఞానమహానిధిః || ౪౭ ||

టంకారనృత్తవిభవః టంకవజ్రధ్వజాంకితః |
టంకితాఖిలలోకశ్చ టంకితైనస్తమోరవిః || ౪౮ ||

డంబరప్రభవో డంభో డంబో డమరుకప్రియః | [డమడ్డ]
డమరోత్కటసన్నాదో డింభరూపస్వరూపకః || ౪౯ ||

ఢక్కానాదప్రీతికరో ఢాలితాసురసంకులః |
ఢౌకితామరసందోహో ఢుంఢివిఘ్నేశ్వరానుజః || ౫౦ ||

తత్త్వజ్ఞస్తత్వగస్తీవ్రస్తపోరూపస్తపోమయః |
త్రయీమయస్త్రికాలజ్ఞస్త్రిమూర్తిస్త్రిగుణాత్మకః || ౫౧ ||

త్రిదశేశస్తారకారిస్తాపఘ్నస్తాపసప్రియః |
తుష్టిదస్తుష్టికృత్తీక్ష్ణస్తపోరూపస్త్రికాలవిత్ || ౫౨ ||

స్తోతా స్తవ్యః స్తవప్రీతః స్తుతిః స్తోత్రం స్తుతిప్రియః |
స్థితః స్థాయీ స్థాపకశ్చ స్థూలసూక్ష్మప్రదర్శకః || ౫౩ ||

స్థవిష్ఠః స్థవిరః స్థూలః స్థానదః స్థైర్యదః స్థిరః |
దాంతో దయాపరో దాతా దురితఘ్నో దురాసదః || ౫౪ ||

దర్శనీయో దయాసారో దేవదేవో దయానిధిః |
దురాధర్షో దుర్విగాహ్యో దక్షో దర్పణశోభితః || ౫౫ ||

దుర్ధరో దానశీలశ్చ ద్వాదశాక్షో ద్విషడ్భుజః |
ద్విషట్కర్ణో ద్విషడ్బాహుర్దీనసంతాపనాశనః || ౫౬ ||

దందశూకేశ్వరో దేవో దివ్యో దివ్యాకృతిర్దమః |
దీర్ఘవృత్తో దీర్ఘబాహుర్దీర్ఘదృష్టిర్దివస్పతిః || ౫౭ ||

దండో దమయితా దర్పో దేవసింహో దృఢవ్రతః |
దుర్లభో దుర్గమో దీప్తో దుష్ప్రేక్ష్యో దివ్యమండనః || ౫౮ ||

దురోదరఘ్నో దుఃఖఘ్నో దురారిఘ్నో దిశాం పతిః |
దుర్జయో దేవసేనేశో దుర్జ్ఞేయో దురతిక్రమః || ౫౯ ||

దంభో దృప్తశ్చ దేవర్షిర్దైవజ్ఞో దైవచింతకః |
ధురంధరో ధర్మపరో ధనదో ధృతివర్ధనః || ౬౦ ||

ధర్మేశో ధర్మశాస్త్రజ్ఞో ధన్వీ ధర్మపరాయణః |
ధనాధ్యక్షో ధనపతిర్ధృతిమాన్ధూతకిల్బిషః || ౬౧ ||

ధర్మహేతుర్ధర్మశూరో ధర్మకృద్ధర్మవిద్ధ్రువః |
ధాతా ధీమాన్ధర్మచారీ ధన్యో ధుర్యో ధృతవ్రతః || ౬౨ ||

నిత్యోత్సవో నిత్యతృప్తో నిర్లేపో నిశ్చలాత్మకః |
నిరవద్యో నిరాధారో నిష్కలంకో నిరంజనః || ౬౩ ||

నిర్మమో నిరహంకారో నిర్మోహో నిరుపద్రవః |
నిత్యానందో నిరాతంకో నిష్ప్రపంచో నిరామయః || ౬౪ ||

నిరవద్యో నిరీహశ్చ నిర్దర్శో నిర్మలాత్మకః |
నిత్యానందో నిర్జరేశో నిఃసంగో నిగమస్తుతః || ౬౫ ||

నిష్కంటకో నిరాలంబో నిష్ప్రత్యూహో నిరుద్భవః |
నిత్యో నియతకల్యాణో నిర్వికల్పో నిరాశ్రయః || ౬౬ ||

నేతా నిధిర్నైకరూపో నిరాకారో నదీసుతః |
పులిందకన్యారమణః పురుజిత్పరమప్రియః || ౬౭ ||

ప్రత్యక్షమూర్తిః ప్రత్యక్షః పరేశః పూర్ణపుణ్యదః |
పుణ్యాకరః పుణ్యరూపః పుణ్యః పుణ్యపరాయణః || ౬౮ ||

పుణ్యోదయః పరం జ్యోతిః పుణ్యకృత్పుణ్యవర్ధనః |
పరానందః పరతరః పుణ్యకీర్తిః పురాతనః || ౬౯ ||

ప్రసన్నరూపః ప్రాణేశః పన్నగః పాపనాశనః |
ప్రణతార్తిహరః పూర్ణః పార్వతీనందనః ప్రభుః || ౭౦ ||

పూతాత్మా పురుషః ప్రాణః ప్రభవః పురుషోత్తమః |
ప్రసన్నః పరమస్పష్టః పరః పరిబృఢః పరః || ౭౧ ||

పరమాత్మా పరబ్రహ్మ పరార్థః ప్రియదర్శనః |
పవిత్రః పుష్టిదః పూర్తిః పింగళః పుష్టివర్ధనః || ౭౨ ||

పాపహారీ పాశధరః ప్రమత్తాసురశిక్షకః |
పావనః పావకః పూజ్యః పూర్ణానందః పరాత్పరః || ౭౩ ||

పుష్కలః ప్రవరః పూర్వః పితృభక్తః పురోగమః |
ప్రాణదః ప్రాణిజనకః ప్రదిష్టః పావకోద్భవః || ౭౪ ||

పరబ్రహ్మస్వరూపశ్చ పరమైశ్వర్యకారణమ్ |
పరర్ధిదః పుష్టికరః ప్రకాశాత్మా ప్రతాపవాన్ || ౭౫ ||

ప్రజ్ఞాపరః ప్రకృష్టార్థః పృథుః పృథుపరాక్రమః |
ఫణీశ్వరః ఫణివరః ఫణామణివిభూషణః || ౭౬ ||

ఫలదః ఫలహస్తశ్చ ఫుల్లాంబుజవిలోచనః |
ఫడుచ్చాటితపాపౌఘః ఫణిలోకవిభూషణః || ౭౭ ||

బాహులేయో బృహద్రూపో బలిష్ఠో బలవాన్ బలీ |
బ్రహ్మేశవిష్ణురూపశ్చ బుద్ధో బుద్ధిమతాం వరః || ౭౮ ||

బాలరూపో బ్రహ్మగర్భో బ్రహ్మచారీ బుధప్రియః |
బహుశ్రుతో బహుమతో బ్రహ్మణ్యో బ్రాహ్మణప్రియః || ౭౯ ||

బలప్రమథనో బ్రహ్మా బహురూపో బహుప్రదః |
బృహద్భానుతనూద్భూతో బృహత్సేనో బిలేశయః || ౮౦ ||

బహుబాహుర్బలశ్రీమాన్ బహుదైత్యవినాశకః |
బిలద్వారాంతరాలస్థో బృహచ్ఛక్తిధనుర్ధరః || ౮౧ ||

బాలార్కద్యుతిమాన్ బాలో బృహద్వక్షా బృహద్ధనుః |
భవ్యో భోగీశ్వరో భావ్యో భవనాశో భవప్రియః || ౮౨ ||

భక్తిగమ్యో భయహరో భావజ్ఞో భక్తసుప్రియః |
భుక్తిముక్తిప్రదో భోగీ భగవాన్ భాగ్యవర్ధనః || ౮౩ ||

భ్రాజిష్ణుర్భావనో భర్తా భీమో భీమపరాక్రమః |
భూతిదో భూతికృద్భోక్తా భూతాత్మా భువనేశ్వరః || ౮౪ ||

భావకో భీకరో భీష్మో భావకేష్టో భవోద్భవః |
భవతాపప్రశమనో భోగవాన్ భూతభావనః || ౮౫ ||

భోజ్యప్రదో భ్రాంతినాశో భానుమాన్ భువనాశ్రయః |
భూరిభోగప్రదో భద్రో భజనీయో భిషగ్వరః || ౮౬ ||

మహాసేనో మహోదారో మహాశక్తిర్మహాద్యుతిః |
మహాబుద్ధిర్మహావీర్యో మహోత్సాహో మహాబలః || ౮౭ ||

మహాభోగీ మహామాయీ మేధావీ మేఖలీ మహాన్ |
మునిస్తుతో మహామాన్యో మహానందో మహాయశాః || ౮౮ ||

మహోర్జితో మాననిధిర్మనోరథఫలప్రదః |
మహోదయో మహాపుణ్యో మహాబలపరాక్రమః || ౮౯ ||

మానదో మతిదో మాలీ ముక్తామాలావిభూషణః |
మనోహరో మహాముఖ్యో మహర్ధిర్మూర్తిమాన్మునిః || ౯౦ ||

మహోత్తమో మహోపాయో మోక్షదో మంగళప్రదః |
ముదాకరో ముక్తిదాతా మహాభోగో మహోరగః || ౯౧ ||

యశస్కరో యోగయోనిర్యోగిష్ఠో యమినాం వరః |
యశస్వీ యోగపురుషో యోగ్యో యోగనిధిర్యమీ || ౯౨ ||

యతిసేవ్యో యోగయుక్తో యోగవిద్యోగసిద్ధిదః |
యంత్రో యంత్రీ చ యంత్రజ్ఞో యంత్రవాన్యంత్రవాహకః || ౯౩ ||

యాతనారహితో యోగీ యోగీశో యోగినాం వరః |
రమణీయో రమ్యరూపో రసజ్ఞో రసభావనః || ౯౪ ||

రంజనో రంజితో రాగీ రుచిరో రుద్రసంభవః |
రణప్రియో రణోదారో రాగద్వేషవినాశనః || ౯౫ ||

రత్నార్చీ రుచిరో రమ్యో రూపలావణ్యవిగ్రహః |
రత్నాంగదధరో రత్నభూషణో రమణీయకః || ౯౬ ||

రుచికృద్రోచమానశ్చ రంజితో రోగనాశనః |
రాజీవాక్షో రాజరాజో రక్తమాల్యానులేపనః || ౯౭ ||

రాజద్వేదాగమస్తుత్యో రజఃసత్త్వగుణాన్వితః |
రజనీశకలారమ్యో రత్నకుండలమండితః || ౯౮ ||

రత్నసన్మౌలిశోభాఢ్యో రణన్మంజీరభూషణః |
లోకైకనాథో లోకేశో లలితో లోకనాయకః || ౯౯ ||

లోకరక్షో లోకశిక్షో లోకలోచనరంజితః |
లోకబంధుర్లోకధాతా లోకత్రయమహాహితః || ౧౦౦ ||

లోకచూడామణిర్లోకవంద్యో లావణ్యవిగ్రహః |
లోకాధ్యక్షస్తు లీలావాన్లోకోత్తరగుణాన్వితః || ౧౦౧ ||

వరిష్ఠో వరదో వైద్యో విశిష్టో విక్రమో విభుః |
విబుధాగ్రచరో వశ్యో వికల్పపరివర్జితః || ౧౦౨ ||

విపాశో విగతాతంకో విచిత్రాంగో విరోచనః |
విద్యాధరో విశుద్ధాత్మా వేదాంగో విబుధప్రియః || ౧౦౩ ||

వచస్కరో వ్యాపకశ్చ విజ్ఞానీ వినయాన్వితః |
విద్వత్తమో విరోధిఘ్నో వీరో విగతరాగవాన్ || ౧౦౪ ||

వీతభావో వినీతాత్మా వేదగర్భో వసుప్రదః |
విశ్వదీప్తిర్విశాలాక్షో విజితాత్మా విభావనః || ౧౦౫ ||

వేదవేద్యో విధేయాత్మా వీతదోషశ్చ వేదవిత్ |
విశ్వకర్మా వీతభయో వాగీశో వాసవార్చితః || ౧౦౬ ||

వీరధ్వంసో విశ్వమూర్తిర్విశ్వరూపో వరాసనః |
విశాఖో విమలో వాగ్మీ విద్వాన్వేదధరో వటుః || ౧౦౭ ||

వీరచూడామణిర్వీరో విద్యేశో విబుధాశ్రయః |
విజయీ వినయీ వేత్తా వరీయాన్విరజా వసుః || ౧౦౮ ||

వీరఘ్నో విజ్వరో వేద్యో వేగవాన్వీర్యవాన్వశీ |
వరశీలో వరగుణో విశోకో వజ్రధారకః || ౧౦౯ ||

శరజన్మా శక్తిధరః శత్రుఘ్నః శిఖివాహనః |
శ్రీమాన్ శిష్టః శుచిః శుద్ధః శాశ్వతః శ్రుతిసాగరః || ౧౧౦ ||

శరణ్యః శుభదః శర్మ శిష్టేష్టః శుభలక్షణః |
శాంతః శూలధరః శ్రేష్ఠః శుద్ధాత్మా శంకరః శివః || ౧౧౧ ||

శితికంఠాత్మజః శూరః శాంతిదః శోకనాశనః |
షాణ్మాతురః షణ్ముఖశ్చ షడ్గుణైశ్వర్యసంయుతః || ౧౧౨ ||

షట్చక్రస్థః షడూర్మిఘ్నః షడంగశ్రుతిపారగః |
షడ్భావరహితః షట్కః షట్ఛాస్త్రస్మృతిపారగః || ౧౧౩ ||

షడ్వర్గదాతా షడ్గ్రీవః షడరిఘ్నః షడాశ్రయః |
షట్కిరీటధరః శ్రీమాన్ షడాధారశ్చ షట్క్రమః || ౧౧౪ ||

షట్కోణమధ్యనిలయః షండత్వపరిహారకః |
సేనానీః సుభగః స్కందః సురానందః సతాం గతిః || ౧౧౫ ||

సుబ్రహ్మణ్యః సురాధ్యక్షః సర్వజ్ఞః సర్వదః సుఖీ |
సులభః సిద్ధిదః సౌమ్యః సిద్ధేశః సిద్ధిసాధనః || ౧౧౬ ||

సిద్ధార్థః సిద్ధసంకల్పః సిద్ధసాధుః సురేశ్వరః |
సుభుజః సర్వదృక్సాక్షీ సుప్రసాదః సనాతనః || ౧౧౭ ||

సుధాపతిః స్వయంజ్యోతిః స్వయంభూః సర్వతోముఖః |
సమర్థః సత్కృతిః సూక్ష్మః సుఘోషః సుఖదః సుహృత్ || ౧౧౮ ||

సుప్రసన్నః సురశ్రేష్ఠః సుశీలః సత్యసాధకః |
సంభావ్యః సుమనాః సేవ్యః సకలాగమపారగః || ౧౧౯ ||

సువ్యక్తః సచ్చిదానందః సువీరః సుజనాశ్రయః |
సర్వలక్షణసంపన్నః సత్యధర్మపరాయణః || ౧౨౦ ||

సర్వదేవమయః సత్యః సదా మృష్టాన్నదాయకః |
సుధాపీ సుమతిః సత్యః సర్వవిఘ్నవినాశనః || ౧౨౧ ||

సర్వదుఃఖప్రశమనః సుకుమారః సులోచనః |
సుగ్రీవః సుధృతిః సారః సురారాధ్యః సువిక్రమః || ౧౨౨ ||

సురారిఘ్నః స్వర్ణవర్ణః సర్పరాజః సదా శుచిః |
సప్తార్చిర్భూః సురవరః సర్వాయుధవిశారదః || ౧౨౩ ||

హస్తిచర్మాంబరసుతో హస్తివాహనసేవితః |
హస్తచిత్రాయుధధరో హృతాఘో హసితాననః || ౧౨౪ ||

హేమభూషో హరిద్వర్ణో హృష్టిదో హృష్టివర్ధనః |
హేమాద్రిభిద్ధంసరూపో హుంకారహతకిల్బిషః || ౧౨౫ ||

హిమాద్రిజాతాతనుజో హరికేశో హిరణ్మయః |
హృద్యో హృష్టో హరిసఖో హంసో హంసగతిర్హవిః || ౧౨౬ ||

హిరణ్యవర్ణో హితకృద్ధర్షదో హేమభూషణః |
హరప్రియో హితకరో హతపాపో హరోద్భవః || ౧౨౭ ||

క్షేమదః క్షేమకృత్క్షేమ్యః క్షేత్రజ్ఞః క్షామవర్జితః |
క్షేత్రపాలః క్షమాధారః క్షేమక్షేత్రః క్షమాకరః || ౧౨౮ ||

క్షుద్రఘ్నః క్షాంతిదః క్షేమః క్షితిభూషః క్షమాశ్రయః |
క్షాలితాఘః క్షితిధరః క్షీణసంరక్షణక్షమః || ౧౨౯ ||

క్షణభంగురసన్నద్ధఘనశోభికపర్దకః |
క్షితిభృన్నాథతనయాముఖపంకజభాస్కరః || ౧౩౦ ||

క్షతాహితః క్షరః క్షంతా క్షతదోషః క్షమానిధిః |
క్షపితాఖిలసంతాపః క్షపానాథసమాననః || ౧౩౧ ||

ఉత్తర న్యాసః |
కరన్యాసః –
ఓం శం ఓంకారస్వరూపాయ ఓజోధరాయ ఓజస్వినే సుహృదయాయ హృష్టచిత్తాత్మనే భాస్వరరూపాయ అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
ఓం రం షట్కోణమధ్యనిలయాయ షట్కిరీటధరాయ శ్రీమతే షడాధారాయ తర్జనీభ్యాం నమః |
ఓం వం షణ్ముఖాయ శరజన్మనే శుభలక్షణాయ శిఖివాహనాయ మధ్యమాభ్యాం నమః |
ఓం ణం కృశానుసంభవాయ కవచినే కుక్కుటధ్వజాయ అనామికాభ్యాం నమః |
ఓం భం కందర్పకోటిదీప్యమానాయ ద్విషడ్బాహవే ద్వాదశాక్షాయ కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
ఓం వం ఖేటధరాయ ఖడ్గినే శక్తిహస్తాయ కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః |

హృదయాదిన్యాసః –
ఓం శం ఓంకారస్వరూపాయ ఓజోధరాయ ఓజస్వినే సుహృదయాయ హృష్టచిత్తాత్మనే భాస్వరరూపాయ హృదయాయ నమః |
ఓం రం షట్కోణమధ్యనిలయాయ షట్కిరీటధరాయ శ్రీమతే షడాధారాయ శిరసే స్వాహా |
ఓం వం షణ్ముఖాయ శరజన్మనే శుభలక్షణాయ శిఖివాహనాయ శిఖాయై వషట్ |
ఓం ణం కృశానుసంభవాయ కవచినే కుక్కుటధ్వజాయ కవచాయ హుమ్ |
ఓం భం కందర్పకోటిదీప్యమానాయ ద్విషడ్బాహవే ద్వాదశాక్షాయ నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
ఓం వం ఖేటధరాయ ఖడ్గినే శక్తిహస్తాయ అస్త్రాయ ఫట్ |
భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్విమోకః |

ఫలశ్రుతి |
ఇతి నామ్నాం సహస్రాణి షణ్ముఖస్య చ నారద |
యః పఠేచ్ఛృణుయాద్వాపి భక్తియుక్తేన చేతసా || ౧ ||

స సద్యో ముచ్యతే పాపైర్మనోవాక్కాయసంభవైః |
ఆయుర్వృద్ధికరం పుంసాం స్థైర్యవీర్యవివర్ధనమ్ || ౨ ||

వాక్యేనైకేన వక్ష్యామి వాంఛితార్థం ప్రయచ్ఛతి |
తస్మాత్సర్వాత్మనా బ్రహ్మన్నియమేన జపేత్సుధీః || ౩ ||

ఇతి స్కందపురాణే ఈశ్వరప్రోక్తే బ్రహ్మనారదసంవాదే శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య సహస్రనామ స్తోత్రమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

See DetailsClick here to buy


మరిన్ని శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Sri Subrahmanya Sahasranama Stotram – శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య సహస్రనామ స్తోత్రం

స్పందించండి

error: Not allowed