Sri Subrahmanya Sahasranama Stotram – ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಋಷಯ ಊಚುಃ |
ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥತತ್ತ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಲೋಕೋಪಕಾರಕ |
ವಯಂ ಚಾತಿಥಯಃ ಪ್ರಾಪ್ತಾ ಆತಿಥೇಯೋಽಸಿ ಸುವ್ರತ || ೧ ||

ಜ್ಞಾನದಾನೇನ ಸಂಸಾರಸಾಗರಾತ್ತಾರಯಸ್ವ ನಃ |
ಕಲೌ ಕಲುಷಚಿತ್ತಾ ಯೇ ನರಾಃ ಪಾಪರತಾಃ ಸದಾ || ೨ ||

ಕೇನ ಸ್ತೋತ್ರೇಣ ಮುಚ್ಯಂತೇ ಸರ್ವಪಾತಕಬಂಧನಾತ್ |
ಇಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಕರಂ ಪುಣ್ಯಂ ದುಃಖದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶನಮ್ || ೩ ||

ಸರ್ವರೋಗಹರಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸೂತ ನೋ ವಕ್ತುಮರ್ಹಸಿ |
ಶ್ರೀಸೂತ ಉವಾಚ |
ಶೃಣುಧ್ವಂ ಋಷಯಃ ಸರ್ವೇ ನೈಮಿಶಾರಣ್ಯವಾಸಿನಃ || ೪ ||

ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನತಪೋನಿಷ್ಠಾಃ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದಾಃ |
ಸ್ವಯಂಭುವಾ ಪುರಾ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ನಾರದಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೇ || ೫ ||

ತದಹಂ ಸಂಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಶ್ರೋತುಂ ಕೌತೂಹಲಂ ಯದಿ |
ಋಷಯ ಊಚುಃ |
ಕಿಮಾಹ ಭಗವಾನ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ನಾರದಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೇ || ೬ ||

ಸೂತಪುತ್ರ ಮಹಾಭಾಗ ವಕ್ತುಮರ್ಹಸಿ ಸಾಂಪ್ರತಮ್ |
ಶ್ರೀಸೂತ ಉವಾಚ |
ದಿವ್ಯಸಿಂಹಾಸನಾಸೀನಂ ಸರ್ವದೇವೈರಭಿಷ್ಟುತಮ್ || ೭ ||

ಸಾಷ್ಟಾಂಗಂ ಪ್ರಣಿಪತ್ಯೈನಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ಭುವನೇಶ್ವರಮ್ |
ನಾರದಃ ಪರಿಪಪ್ರಚ್ಛ ಕೃತಾಂಜಲಿರುಪಸ್ಥಿತಃ || ೮ ||

ನಾರದ ಉವಾಚ |
ಲೋಕನಾಥ ಸುರಶ್ರೇಷ್ಠ ಸರ್ವಜ್ಞ ಕರುಣಾಕರ |
ಷಣ್ಮುಖಸ್ಯ ಪರಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಾವನಂ ಪಾಪನಾಶನಮ್ || ೯ ||

ಹೇ ಧಾತಃ ಪುತ್ರವಾತ್ಸಲ್ಯಾತ್ತದ್ವದ ಪ್ರಣತಾಯ ಮೇ |
ಉಪದಿಶ್ಯ ತು ಮಾಮೇವಂ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಕೃಪಾನಿಧೇ || ೧೦ ||

ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ |
ಶೃಣು ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ದೇವರ್ಷೇ ಸ್ತವರಾಜಮಿದಂ ಪರಮ್ |
ಮಾತೃಕಾಮಾಲಿಕಾಯುಕ್ತಂ ಜ್ಞಾನಮೋಕ್ಷಸುಖಪ್ರದಮ್ || ೧೧ ||

ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಚ ನಾಮಾನಿ ಷಣ್ಮುಖಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ |
ಯಾನಿ ನಾಮಾನಿ ದಿವ್ಯಾನಿ ದುಃಖರೋಗಹರಾಣಿ ಚ || ೧೨ ||

ತಾನಿ ನಾಮಾನಿ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಕೃಪಯಾ ತ್ವಯಿ ನಾರದ |
ಜಪಮಾತ್ರೇಣ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಮನಸಾ ಚಿಂತಿತಾನ್ಯಪಿ || ೧೩ ||

ಇಹಾಮುತ್ರ ಪರಂ ಭೋಗಂ ಲಭತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ |
ಇದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪರಂ ಪುಣ್ಯಂ ಕೋಟಿಯಜ್ಞಫಲಪ್ರದಮ್ |
ಸಂದೇಹೋ ನಾತ್ರ ಕರ್ತವ್ಯಃ ಶೃಣು ಮೇ ನಿಶ್ಚಿತಂ ವಚಃ || ೧೪ ||

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ದೇವತಾ ಶರಜನ್ಮಾಕ್ಷಯ ಇತಿ ಬೀಜಂ ಶಕ್ತಿಧರೋಽಕ್ಷಯ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಇತಿ ಶಕ್ತಿಃ ಕ್ರೌಂಚಧರ ಇತಿ ಕೀಲಕಂ ಶಿಖಿವಾಹನ ಇತಿ ಕವಚಂ ಷಣ್ಮುಖಾಯ ಇತಿ ಧ್ಯಾನಂ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಕರನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ಶಂ ಓಂಕಾರಸ್ವರೂಪಾಯ ಓಜೋಧರಾಯ ಓಜಸ್ವಿನೇ ಸುಹೃದಯಾಯ ಹೃಷ್ಟಚಿತ್ತಾತ್ಮನೇ ಭಾಸ್ವರರೂಪಾಯ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ರಂ ಷಟ್ಕೋಣಮಧ್ಯನಿಲಯಾಯ ಷಟ್ಕಿರೀಟಧರಾಯ ಶ್ರೀಮತೇ ಷಡಾಧಾರಾಯ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ವಂ ಷಣ್ಮುಖಾಯ ಶರಜನ್ಮನೇ ಶುಭಲಕ್ಷಣಾಯ ಶಿಖಿವಾಹನಾಯ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಣಂ ಕೃಶಾನುಸಂಭವಾಯ ಕವಚಿನೇ ಕುಕ್ಕುಟಧ್ವಜಾಯ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಂ ಕಂದರ್ಪಕೋಟಿದೀಪ್ಯಮಾನಾಯ ದ್ವಿಷಡ್ಬಾಹವೇ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷಾಯ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ವಂ ಖೇಟಧರಾಯ ಖಡ್ಗಿನೇ ಶಕ್ತಿಹಸ್ತಾಯ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |

ಹೃದಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ಶಂ ಓಂಕಾರಸ್ವರೂಪಾಯ ಓಜೋಧರಾಯ ಓಜಸ್ವಿನೇ ಸುಹೃದಯಾಯ ಹೃಷ್ಟಚಿತ್ತಾತ್ಮನೇ ಭಾಸ್ವರರೂಪಾಯ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಂ ಷಟ್ಕೋಣಮಧ್ಯನಿಲಯಾಯ ಷಟ್ಕಿರೀಟಧರಾಯ ಶ್ರೀಮತೇ ಷಡಾಧಾರಾಯ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ವಂ ಷಣ್ಮುಖಾಯ ಶರಜನ್ಮನೇ ಶುಭಲಕ್ಷಣಾಯ ಶಿಖಿವಾಹನಾಯ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಓಂ ಣಂ ಕೃಶಾನುಸಂಭವಾಯ ಕವಚಿನೇ ಕುಕ್ಕುಟಧ್ವಜಾಯ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ಓಂ ಭಂ ಕಂದರ್ಪಕೋಟಿದೀಪ್ಯಮಾನಾಯ ದ್ವಿಷಡ್ಬಾಹವೇ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷಾಯ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಓಂ ವಂ ಖೇಟಧರಾಯ ಖಡ್ಗಿನೇ ಶಕ್ತಿಹಸ್ತಾಯ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |
ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ |

ಧ್ಯಾನಮ್ |
ಧ್ಯಾಯೇತ್ಷಣ್ಮುಖಮಿಂದುಕೋಟಿಸದೃಶಂ ರತ್ನಪ್ರಭಾಶೋಭಿತಂ
ಬಾಲಾರ್ಕದ್ಯುತಿಷಟ್ಕಿರೀಟವಿಲಸತ್ಕೇಯೂರಹಾರಾನ್ವಿತಮ್ |
ಕರ್ಣಾಲಂಬಿತಕುಂಡಲಪ್ರವಿಲಸದ್ಗಂಡಸ್ಥಲಾಶೋಭಿತಂ
ಕಾಂಚೀಕಂಕಣಕಿಂಕಿಣೀರವಯುತಂ ಶೃಂಗಾರಸಾರೋದಯಮ್ || ೧ ||

ಧ್ಯಾಯೇದೀಪ್ಸಿತಸಿದ್ಧಿದಂ ಶಿವಸುತಂ ಶ್ರೀದ್ವಾದಶಾಕ್ಷಂ ಗುಹಂ
ಖೇಟಂ ಕುಕ್ಕುಟಮಂಕುಶಂ ಚ ವರದಂ ಪಾಶಂ ಧನುಶ್ಚಕ್ರಕಮ್ |
ವಜ್ರಂ ಶಕ್ತಿಮಸಿಂ ಚ ಶೂಲಮಭಯಂ ದೋರ್ಭಿರ್ಧೃತಂ ಷಣ್ಮುಖಂ
ದೇವಂ ಚಿತ್ರಮಯೂರವಾಹನಗತಂ ಚಿತ್ರಾಂಬರಾಲಂಕೃತಮ್ || ೨ ||

ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |
ಅಚಿಂತ್ಯಶಕ್ತಿರನಘಸ್ತ್ವಕ್ಷೋಭ್ಯಸ್ತ್ವಪರಾಜಿತಃ |
ಅನಾಥವತ್ಸಲೋಽಮೋಘಸ್ತ್ವಶೋಕೋಽಪ್ಯಜರೋಽಭಯಃ || ೧ ||

ಅತ್ಯುದಾರೋ ಹ್ಯಘಹರಸ್ತ್ವಗ್ರಗಣ್ಯೋಽದ್ರಿಜಾಸುತಃ |
ಅನಂತಮಹಿಮಾಽಪಾರೋಽನಂತಸೌಖ್ಯಪ್ರದೋಽವ್ಯಯಃ || ೨ ||

ಅನಂತಮೋಕ್ಷದೋಽನಾದಿರಪ್ರಮೇಯೋಽಕ್ಷರೋಽಚ್ಯುತಃ |
ಅಕಲ್ಮಷೋಽಭಿರಾಮೋಽಗ್ರಧುರ್ಯಶ್ಚಾಮಿತವಿಕ್ರಮಃ || ೩ ||

[* ಅತುಲಶ್ಚಾಮೃತೋಽಘೋರೋ ಹ್ಯನಂತೋಽನಂತವಿಕ್ರಮಃ *]
ಅನಾಥನಾಥೋ ಹ್ಯಮಲೋ ಹ್ಯಪ್ರಮತ್ತೋಽಮರಪ್ರಭುಃ |
ಅರಿಂದಮೋಽಖಿಲಾಧಾರಸ್ತ್ವಣಿಮಾದಿಗುಣೋಽಗ್ರಣೀಃ || ೪ ||

ಅಚಂಚಲೋಽಮರಸ್ತುತ್ಯೋ ಹ್ಯಕಲಂಕೋಽಮಿತಾಶನಃ |
ಅಗ್ನಿಭೂರನವದ್ಯಾಂಗೋ ಹ್ಯದ್ಭುತೋಽಭೀಷ್ಟದಾಯಕಃ || ೫ ||

ಅತೀಂದ್ರಿಯೋಽಪ್ರಮೇಯಾತ್ಮಾ ಹ್ಯದೃಶ್ಯೋಽವ್ಯಕ್ತಲಕ್ಷಣಃ |
ಆಪದ್ವಿನಾಶಕಸ್ತ್ವಾರ್ಯ ಆಢ್ಯ ಆಗಮಸಂಸ್ತುತಃ || ೬ ||

ಆರ್ತಸಂರಕ್ಷಣಸ್ತ್ವಾದ್ಯ ಆನಂದಸ್ತ್ವಾರ್ಯಸೇವಿತಃ |
ಆಶ್ರಿತೇಷ್ಟಾರ್ಥವರದ ಆನಂದ್ಯಾರ್ತಫಲಪ್ರದಃ || ೭ ||

ಆಶ್ಚರ್ಯರೂಪ ಆನಂದ ಆಪನ್ನಾರ್ತಿವಿನಾಶನಃ |
ಇಭವಕ್ತ್ರಾನುಜಸ್ತ್ವಿಷ್ಟ ಇಭಾಸುರಹರಾತ್ಮಜಃ || ೮ ||

ಇತಿಹಾಸಶ್ರುತಿಸ್ತುತ್ಯ ಇಂದ್ರಭೋಗಫಲಪ್ರದಃ |
ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿರಿಷ್ಟೇಷ್ಟವರದಾಯಕಃ || ೯ ||

ಇಹಾಮುತ್ರೇಷ್ಟಫಲದ ಇಷ್ಟದಸ್ತ್ವಿಂದ್ರವಂದಿತಃ |
ಈಡನೀಯಸ್ತ್ವೀಶಪುತ್ರ ಈಪ್ಸಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಕಃ || ೧೦ ||

ಈತಿಭೀತಿಹರಶ್ಚೇಡ್ಯ ಈಷಣಾತ್ರಯವರ್ಜಿತಃ |
ಉದಾರಕೀರ್ತಿರುದ್ಯೋಗೀ ಚೋತ್ಕೃಷ್ಟೋರುಪರಾಕ್ರಮಃ || ೧೧ ||

ಉತ್ಕೃಷ್ಟಶಕ್ತಿರುತ್ಸಾಹ ಉದಾರಶ್ಚೋತ್ಸವಪ್ರಿಯಃ |
ಉಜ್ಜೃಂಭ ಉದ್ಭವಶ್ಚೋಗ್ರ ಉದಗ್ರಶ್ಚೋಗ್ರಲೋಚನಃ || ೧೨ ||

ಉನ್ಮತ್ತ ಉಗ್ರಶಮನ ಉದ್ವೇಗಘ್ನೋರಗೇಶ್ವರಃ |
ಉರುಪ್ರಭಾವಶ್ಚೋದೀರ್ಣ ಉಮಾಪುತ್ರ ಉದಾರಧೀಃ || ೧೩ ||

ಊರ್ಧ್ವರೇತಃಸುತಸ್ತೂರ್ಧ್ವಗತಿದಸ್ತೂರ್ಜಪಾಲಕಃ |
ಊರ್ಜಿತಸ್ತೂರ್ಧ್ವಗಸ್ತೂರ್ಧ್ವ ಊರ್ಧ್ವಲೋಕೈಕನಾಯಕಃ || ೧೪ ||

ಊರ್ಜಾವಾನೂರ್ಜಿತೋದಾರ ಊರ್ಜಿತೋರ್ಜಿತಶಾಸನಃ |
ಋಷಿದೇವಗಣಸ್ತುತ್ಯ ಋಣತ್ರಯವಿಮೋಚನಃ || ೧೫ ||

ಋಜುರೂಪೋ ಹ್ಯೃಜುಕರ ಋಜುಮಾರ್ಗಪ್ರದರ್ಶನಃ |
ಋತಂಭರೋ ಹ್ಯೃಜುಪ್ರೀತ ಋಷಭಸ್ತ್ವೃದ್ಧಿದಸ್ತ್ವೃತಃ || ೧೬ ||

ಲುಲಿತೋದ್ಧಾರಕೋ ಲೂತಭವಪಾಶಪ್ರಭಂಜನಃ |
ಏಣಾಂಕಧರಸತ್ಪುತ್ರ ಏಕ ಏನೋವಿನಾಶನಃ || ೧೭ ||

ಐಶ್ವರ್ಯದಶ್ಚೈಂದ್ರಭೋಗೀ ಚೈತಿಹ್ಯಶ್ಚೈಂದ್ರವಂದಿತಃ |
ಓಜಸ್ವೀ ಚೌಷಧಿಸ್ಥಾನಮೋಜೋದಶ್ಚೌದನಪ್ರದಃ || ೧೮ ||

ಔದಾರ್ಯಶೀಲ ಔಮೇಯ ಔಗ್ರ ಔನ್ನತ್ಯದಾಯಕಃ |
ಔದಾರ್ಯ ಔಷಧಕರ ಔಷಧಂ ಚೌಷಧಾಕರಃ || ೧೯ ||

ಅಂಶುಮಾನಂಶುಮಾಲೀಡ್ಯ ಅಂಬಿಕಾತನಯೋಽನ್ನದಃ |
ಅಂಧಕಾರಿಸುತೋಽಂಧತ್ವಹಾರೀ ಚಾಂಬುಜಲೋಚನಃ || ೨೦ ||

ಅಸ್ತಮಾಯೋಽಮರಾಧೀಶೋ ಹ್ಯಸ್ಪಷ್ಟೋಽಸ್ತೋಕಪುಣ್ಯದಃ |
ಅಸ್ತಾಮಿತ್ರೋಽಸ್ತರೂಪಶ್ಚಾಸ್ಖಲತ್ಸುಗತಿದಾಯಕಃ || ೨೧ ||

ಕಾರ್ತಿಕೇಯಃ ಕಾಮರೂಪಃ ಕುಮಾರಃ ಕ್ರೌಂಚದಾರಣಃ |
ಕಾಮದಃ ಕಾರಣಂ ಕಾಮ್ಯಃ ಕಮನೀಯಃ ಕೃಪಾಕರಃ || ೨೨ ||

ಕಾಂಚನಾಭಃ ಕಾಂತಿಯುಕ್ತಃ ಕಾಮೀ ಕಾಮಪ್ರದಃ ಕವಿಃ |
ಕೀರ್ತಿಕೃತ್ಕುಕ್ಕುಟಧರಃ ಕೂಟಸ್ಥಃ ಕುವಲೇಕ್ಷಣಃ || ೨೩ ||

ಕುಂಕುಮಾಂಗಃ ಕ್ಲಮಹರಃ ಕುಶಲಃ ಕುಕ್ಕುಟಧ್ವಜಃ |
ಕುಶಾನುಸಂಭವಃ ಕ್ರೂರಃ ಕ್ರೂರಘ್ನಃ ಕಲಿತಾಪಹೃತ್ || ೨೪ ||

ಕಾಮರೂಪಃ ಕಲ್ಪತರುಃ ಕಾಂತಃ ಕಾಮಿತದಾಯಕಃ |
ಕಲ್ಯಾಣಕೃತ್ಕ್ಲೇಶನಾಶಃ ಕೃಪಾಳುಃ ಕರುಣಾಕರಃ || ೨೫ ||

ಕಲುಷಘ್ನಃ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಃ ಕಠೋರಃ ಕವಚೀ ಕೃತೀ |
ಕೋಮಲಾಂಗಃ ಕುಶಪ್ರೀತಃ ಕುತ್ಸಿತಘ್ನಃ ಕಲಾಧರಃ || ೨೬ ||

ಖ್ಯಾತಃ ಖೇಟಧರಃ ಖಡ್ಗೀ ಖಟ್ವಾಂಗೀ ಖಲನಿಗ್ರಹಃ |
ಖ್ಯಾತಿಪ್ರದಃ ಖೇಚರೇಶಃ ಖ್ಯಾತೇಹಃ ಖೇಚರಸ್ತುತಃ || ೨೭ ||

ಖರತಾಪಹರಃ ಸ್ವಸ್ಥಃ ಖೇಚರಃ ಖೇಚರಾಶ್ರಯಃ |
ಖಂಡೇಂದುಮೌಲಿತನಯಃ ಖೇಲಃ ಖೇಚರಪಾಲಕಃ || ೨೮ ||

ಖಸ್ಥಲಃ ಖಂಡಿತಾರ್ಕಶ್ಚ ಖೇಚರೀಜನಪೂಜಿತಃ |
ಗಾಂಗೇಯೋ ಗಿರಿಜಾಪುತ್ರೋ ಗಣನಾಥಾನುಜೋ ಗುಹಃ || ೨೯ ||

ಗೋಪ್ತಾ ಗೀರ್ವಾಣಸಂಸೇವ್ಯೋ ಗುಣಾತೀತೋ ಗುಹಾಶ್ರಯಃ |
ಗತಿಪ್ರದೋ ಗುಣನಿಧಿಃ ಗಂಭೀರೋ ಗಿರಿಜಾತ್ಮಜಃ || ೩೦ ||

ಗೂಢರೂಪೋ ಗದಹರೋ ಗುಣಾಧೀಶೋ ಗುಣಾಗ್ರಣೀಃ |
ಗೋಧರೋ ಗಹನೋ ಗುಪ್ತೋ ಗರ್ವಘ್ನೋ ಗುಣವರ್ಧನಃ || ೩೧ ||

ಗುಹ್ಯೋ ಗುಣಜ್ಞೋ ಗೀತಿಜ್ಞೋ ಗತಾತಂಕೋ ಗುಣಾಶ್ರಯಃ |
ಗದ್ಯಪದ್ಯಪ್ರಿಯೋ ಗುಣ್ಯೋ ಗೋಸ್ತುತೋ ಗಗನೇಚರಃ || ೩೨ ||

ಗಣನೀಯಚರಿತ್ರಶ್ಚ ಗತಕ್ಲೇಶೋ ಗುಣಾರ್ಣವಃ |
ಘೂರ್ಣಿತಾಕ್ಷೋ ಘೃಣಿನಿಧಿಃ ಘನಗಂಭೀರಘೋಷಣಃ || ೩೩ ||

ಘಂಟಾನಾದಪ್ರಿಯೋ ಘೋಷೋ ಘೋರಾಘೌಘವಿನಾಶನಃ |
ಘನಾನಂದೋ ಘರ್ಮಹಂತಾ ಘೃಣಾವಾನ್ ಘೃಷ್ಟಿಪಾತಕಃ || ೩೪ ||

ಘೃಣೀ ಘೃಣಾಕರೋ ಘೋರೋ ಘೋರದೈತ್ಯಪ್ರಹಾರಕಃ |
ಘಟಿತೈಶ್ವರ್ಯಸಂದೋಹೋ ಘನಾರ್ಥೋ ಘನಸಂಕ್ರಮಃ || ೩೫ ||

ಚಿತ್ರಕೃಚ್ಚಿತ್ರವರ್ಣಶ್ಚ ಚಂಚಲಶ್ಚಪಲದ್ಯುತಿಃ |
ಚಿನ್ಮಯಶ್ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪಶ್ಚ ಚಿರಾನಂದಶ್ಚಿರಂತನಃ || ೩೬ ||

ಚಿತ್ರಕೇಲಿಶ್ಚಿತ್ರತರಶ್ಚಿಂತನೀಯಶ್ಚಮತ್ಕೃತಿಃ |
ಚೋರಘ್ನಶ್ಚತುರಶ್ಚಾರುಶ್ಚಾಮೀಕರವಿಭೂಷಣಃ || ೩೭ ||

ಚಂದ್ರಾರ್ಕಕೋಟಿಸದೃಶಶ್ಚಂದ್ರಮೌಲಿತನೂಭವಃ |
ಛಾದಿತಾಂಗಶ್ಛದ್ಮಹಂತಾ ಛೇದಿತಾಖಿಲಪಾತಕಃ || ೩೮ ||

ಛೇದೀಕೃತತಮಃಕ್ಲೇಶಶ್ಛತ್ರೀಕೃತಮಹಾಯಶಾಃ |
ಛಾದಿತಾಶೇಷಸಂತಾಪಶ್ಛುರಿತಾಮೃತಸಾಗರಃ || ೩೯ ||

ಛನ್ನತ್ರೈಗುಣ್ಯರೂಪಶ್ಚ ಛಾತೇಹಶ್ಛಿನ್ನಸಂಶಯಃ |
ಛಂದೋಮಯಶ್ಛಂದಗಾಮೀ ಛಿನ್ನಪಾಶಶ್ಛವಿಶ್ಛದಃ || ೪೦ ||

ಜಗದ್ಧಿತೋ ಜಗತ್ಪೂಜ್ಯೋ ಜಗಜ್ಜ್ಯೇಷ್ಠೋ ಜಗನ್ಮಯಃ |
ಜನಕೋ ಜಾಹ್ನವೀಸೂನುರ್ಜಿತಾಮಿತ್ರೋ ಜಗದ್ಗುರುಃ || ೪೧ ||

ಜಯೀ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯೋ ಜೈತ್ರೋ ಜರಾಮರಣವರ್ಜಿತಃ |
ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯೋ ಜಗನ್ನಾಥೋ ಜಗಜ್ಜೀವೋ ಜನಾಶ್ರಯಃ || ೪೨ ||

ಜಗತ್ಸೇವ್ಯೋ ಜಗತ್ಕರ್ತಾ ಜಗತ್ಸಾಕ್ಷೀ ಜಗತ್ಪ್ರಿಯಃ |
ಜಂಭಾರಿವಂದ್ಯೋ ಜಯದೋ ಜಗಜ್ಜನಮನೋಹರಃ || ೪೩ ||

ಜಗದಾನಂದಜನಕೋ ಜನಜಾಡ್ಯಾಪಹಾರಕಃ |
ಜಪಾಕುಸುಮಸಂಕಾಶೋ ಜನಲೋಚನಶೋಭನಃ || ೪೪ ||

ಜನೇಶ್ವರೋ ಜಿತಕ್ರೋಧೋ ಜನಜನ್ಮನಿಬರ್ಹಣಃ |
ಜಯದೋ ಜಂತುತಾಪಘ್ನೋ ಜಿತದೈತ್ಯಮಹಾವ್ರಜಃ || ೪೫ ||

ಜಿತಮಾಯೋ ಜಿತಕ್ರೋಧೋ ಜಿತಸಂಗೋ ಜನಪ್ರಿಯಃ |
ಝಂಝಾನಿಲಮಹಾವೇಗೋ ಝರಿತಾಶೇಷಪಾತಕಃ || ೪೬ ||

ಝರ್ಝರೀಕೃತದೈತ್ಯೌಘೋ ಝಲ್ಲರೀವಾದ್ಯಸಂಪ್ರಿಯಃ |
ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿರ್ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯೋ ಜ್ಞಾನೀ ಜ್ಞಾನಮಹಾನಿಧಿಃ || ೪೭ ||

ಟಂಕಾರನೃತ್ತವಿಭವಃ ಟಂಕವಜ್ರಧ್ವಜಾಂಕಿತಃ |
ಟಂಕಿತಾಖಿಲಲೋಕಶ್ಚ ಟಂಕಿತೈನಸ್ತಮೋರವಿಃ || ೪೮ ||

ಡಂಬರಪ್ರಭವೋ ಡಂಭೋ ಡಂಬೋ ಡಮರುಕಪ್ರಿಯಃ | [ಡಮಡ್ಡ]
ಡಮರೋತ್ಕಟಸನ್ನಾದೋ ಡಿಂಭರೂಪಸ್ವರೂಪಕಃ || ೪೯ ||

ಢಕ್ಕಾನಾದಪ್ರೀತಿಕರೋ ಢಾಲಿತಾಸುರಸಂಕುಲಃ |
ಢೌಕಿತಾಮರಸಂದೋಹೋ ಢುಂಢಿವಿಘ್ನೇಶ್ವರಾನುಜಃ || ೫೦ ||

ತತ್ತ್ವಜ್ಞಸ್ತತ್ವಗಸ್ತೀವ್ರಸ್ತಪೋರೂಪಸ್ತಪೋಮಯಃ |
ತ್ರಯೀಮಯಸ್ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಸ್ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಸ್ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಃ || ೫೧ ||

ತ್ರಿದಶೇಶಸ್ತಾರಕಾರಿಸ್ತಾಪಘ್ನಸ್ತಾಪಸಪ್ರಿಯಃ |
ತುಷ್ಟಿದಸ್ತುಷ್ಟಿಕೃತ್ತೀಕ್ಷ್ಣಸ್ತಪೋರೂಪಸ್ತ್ರಿಕಾಲವಿತ್ || ೫೨ ||

ಸ್ತೋತಾ ಸ್ತವ್ಯಃ ಸ್ತವಪ್ರೀತಃ ಸ್ತುತಿಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸ್ತುತಿಪ್ರಿಯಃ |
ಸ್ಥಿತಃ ಸ್ಥಾಯೀ ಸ್ಥಾಪಕಶ್ಚ ಸ್ಥೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮಪ್ರದರ್ಶಕಃ || ೫೩ ||

ಸ್ಥವಿಷ್ಠಃ ಸ್ಥವಿರಃ ಸ್ಥೂಲಃ ಸ್ಥಾನದಃ ಸ್ಥೈರ್ಯದಃ ಸ್ಥಿರಃ |
ದಾಂತೋ ದಯಾಪರೋ ದಾತಾ ದುರಿತಘ್ನೋ ದುರಾಸದಃ || ೫೪ ||

ದರ್ಶನೀಯೋ ದಯಾಸಾರೋ ದೇವದೇವೋ ದಯಾನಿಧಿಃ |
ದುರಾಧರ್ಷೋ ದುರ್ವಿಗಾಹ್ಯೋ ದಕ್ಷೋ ದರ್ಪಣಶೋಭಿತಃ || ೫೫ ||

ದುರ್ಧರೋ ದಾನಶೀಲಶ್ಚ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷೋ ದ್ವಿಷಡ್ಭುಜಃ |
ದ್ವಿಷಟ್ಕರ್ಣೋ ದ್ವಿಷಡ್ಬಾಹುರ್ದೀನಸಂತಾಪನಾಶನಃ || ೫೬ ||

ದಂದಶೂಕೇಶ್ವರೋ ದೇವೋ ದಿವ್ಯೋ ದಿವ್ಯಾಕೃತಿರ್ದಮಃ |
ದೀರ್ಘವೃತ್ತೋ ದೀರ್ಘಬಾಹುರ್ದೀರ್ಘದೃಷ್ಟಿರ್ದಿವಸ್ಪತಿಃ || ೫೭ ||

ದಂಡೋ ದಮಯಿತಾ ದರ್ಪೋ ದೇವಸಿಂಹೋ ದೃಢವ್ರತಃ |
ದುರ್ಲಭೋ ದುರ್ಗಮೋ ದೀಪ್ತೋ ದುಷ್ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯೋ ದಿವ್ಯಮಂಡನಃ || ೫೮ ||

ದುರೋದರಘ್ನೋ ದುಃಖಘ್ನೋ ದುರಾರಿಘ್ನೋ ದಿಶಾಂ ಪತಿಃ |
ದುರ್ಜಯೋ ದೇವಸೇನೇಶೋ ದುರ್ಜ್ಞೇಯೋ ದುರತಿಕ್ರಮಃ || ೫೯ ||

ದಂಭೋ ದೃಪ್ತಶ್ಚ ದೇವರ್ಷಿರ್ದೈವಜ್ಞೋ ದೈವಚಿಂತಕಃ |
ಧುರಂಧರೋ ಧರ್ಮಪರೋ ಧನದೋ ಧೃತಿವರ್ಧನಃ || ೬೦ ||

ಧರ್ಮೇಶೋ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೋ ಧನ್ವೀ ಧರ್ಮಪರಾಯಣಃ |
ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಧನಪತಿರ್ಧೃತಿಮಾನ್ಧೂತಕಿಲ್ಬಿಷಃ || ೬೧ ||

ಧರ್ಮಹೇತುರ್ಧರ್ಮಶೂರೋ ಧರ್ಮಕೃದ್ಧರ್ಮವಿದ್ಧ್ರುವಃ |
ಧಾತಾ ಧೀಮಾನ್ಧರ್ಮಚಾರೀ ಧನ್ಯೋ ಧುರ್ಯೋ ಧೃತವ್ರತಃ || ೬೨ ||

ನಿತ್ಯೋತ್ಸವೋ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತೋ ನಿರ್ಲೇಪೋ ನಿಶ್ಚಲಾತ್ಮಕಃ |
ನಿರವದ್ಯೋ ನಿರಾಧಾರೋ ನಿಷ್ಕಲಂಕೋ ನಿರಂಜನಃ || ೬೩ ||

ನಿರ್ಮಮೋ ನಿರಹಂಕಾರೋ ನಿರ್ಮೋಹೋ ನಿರುಪದ್ರವಃ |
ನಿತ್ಯಾನಂದೋ ನಿರಾತಂಕೋ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚೋ ನಿರಾಮಯಃ || ೬೪ ||

ನಿರವದ್ಯೋ ನಿರೀಹಶ್ಚ ನಿರ್ದರ್ಶೋ ನಿರ್ಮಲಾತ್ಮಕಃ |
ನಿತ್ಯಾನಂದೋ ನಿರ್ಜರೇಶೋ ನಿಃಸಂಗೋ ನಿಗಮಸ್ತುತಃ || ೬೫ ||

ನಿಷ್ಕಂಟಕೋ ನಿರಾಲಂಬೋ ನಿಷ್ಪ್ರತ್ಯೂಹೋ ನಿರುದ್ಭವಃ |
ನಿತ್ಯೋ ನಿಯತಕಲ್ಯಾಣೋ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪೋ ನಿರಾಶ್ರಯಃ || ೬೬ ||

ನೇತಾ ನಿಧಿರ್ನೈಕರೂಪೋ ನಿರಾಕಾರೋ ನದೀಸುತಃ |
ಪುಲಿಂದಕನ್ಯಾರಮಣಃ ಪುರುಜಿತ್ಪರಮಪ್ರಿಯಃ || ೬೭ ||

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮೂರ್ತಿಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಃ ಪರೇಶಃ ಪೂರ್ಣಪುಣ್ಯದಃ |
ಪುಣ್ಯಾಕರಃ ಪುಣ್ಯರೂಪಃ ಪುಣ್ಯಃ ಪುಣ್ಯಪರಾಯಣಃ || ೬೮ ||

ಪುಣ್ಯೋದಯಃ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿಃ ಪುಣ್ಯಕೃತ್ಪುಣ್ಯವರ್ಧನಃ |
ಪರಾನಂದಃ ಪರತರಃ ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಿಃ ಪುರಾತನಃ || ೬೯ ||

ಪ್ರಸನ್ನರೂಪಃ ಪ್ರಾಣೇಶಃ ಪನ್ನಗಃ ಪಾಪನಾಶನಃ |
ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹರಃ ಪೂರ್ಣಃ ಪಾರ್ವತೀನಂದನಃ ಪ್ರಭುಃ || ೭೦ ||

ಪೂತಾತ್ಮಾ ಪುರುಷಃ ಪ್ರಾಣಃ ಪ್ರಭವಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ |
ಪ್ರಸನ್ನಃ ಪರಮಸ್ಪಷ್ಟಃ ಪರಃ ಪರಿಬೃಢಃ ಪರಃ || ೭೧ ||

ಪರಮಾತ್ಮಾ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪರಾರ್ಥಃ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನಃ |
ಪವಿತ್ರಃ ಪುಷ್ಟಿದಃ ಪೂರ್ತಿಃ ಪಿಂಗಳಃ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಃ || ೭೨ ||

ಪಾಪಹಾರೀ ಪಾಶಧರಃ ಪ್ರಮತ್ತಾಸುರಶಿಕ್ಷಕಃ |
ಪಾವನಃ ಪಾವಕಃ ಪೂಜ್ಯಃ ಪೂರ್ಣಾನಂದಃ ಪರಾತ್ಪರಃ || ೭೩ ||

ಪುಷ್ಕಲಃ ಪ್ರವರಃ ಪೂರ್ವಃ ಪಿತೃಭಕ್ತಃ ಪುರೋಗಮಃ |
ಪ್ರಾಣದಃ ಪ್ರಾಣಿಜನಕಃ ಪ್ರದಿಷ್ಟಃ ಪಾವಕೋದ್ಭವಃ || ೭೪ ||

ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಶ್ಚ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯಕಾರಣಮ್ |
ಪರರ್ಧಿದಃ ಪುಷ್ಟಿಕರಃ ಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮಾ ಪ್ರತಾಪವಾನ್ || ೭೫ ||

ಪ್ರಜ್ಞಾಪರಃ ಪ್ರಕೃಷ್ಟಾರ್ಥಃ ಪೃಥುಃ ಪೃಥುಪರಾಕ್ರಮಃ |
ಫಣೀಶ್ವರಃ ಫಣಿವರಃ ಫಣಾಮಣಿವಿಭೂಷಣಃ || ೭೬ ||

ಫಲದಃ ಫಲಹಸ್ತಶ್ಚ ಫುಲ್ಲಾಂಬುಜವಿಲೋಚನಃ |
ಫಡುಚ್ಚಾಟಿತಪಾಪೌಘಃ ಫಣಿಲೋಕವಿಭೂಷಣಃ || ೭೭ ||

ಬಾಹುಲೇಯೋ ಬೃಹದ್ರೂಪೋ ಬಲಿಷ್ಠೋ ಬಲವಾನ್ ಬಲೀ |
ಬ್ರಹ್ಮೇಶವಿಷ್ಣುರೂಪಶ್ಚ ಬುದ್ಧೋ ಬುದ್ಧಿಮತಾಂ ವರಃ || ೭೮ ||

ಬಾಲರೂಪೋ ಬ್ರಹ್ಮಗರ್ಭೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಬುಧಪ್ರಿಯಃ |
ಬಹುಶ್ರುತೋ ಬಹುಮತೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರಿಯಃ || ೭೯ ||

ಬಲಪ್ರಮಥನೋ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಬಹುರೂಪೋ ಬಹುಪ್ರದಃ |
ಬೃಹದ್ಭಾನುತನೂದ್ಭೂತೋ ಬೃಹತ್ಸೇನೋ ಬಿಲೇಶಯಃ || ೮೦ ||

ಬಹುಬಾಹುರ್ಬಲಶ್ರೀಮಾನ್ ಬಹುದೈತ್ಯವಿನಾಶಕಃ |
ಬಿಲದ್ವಾರಾಂತರಾಲಸ್ಥೋ ಬೃಹಚ್ಛಕ್ತಿಧನುರ್ಧರಃ || ೮೧ ||

ಬಾಲಾರ್ಕದ್ಯುತಿಮಾನ್ ಬಾಲೋ ಬೃಹದ್ವಕ್ಷಾ ಬೃಹದ್ಧನುಃ |
ಭವ್ಯೋ ಭೋಗೀಶ್ವರೋ ಭಾವ್ಯೋ ಭವನಾಶೋ ಭವಪ್ರಿಯಃ || ೮೨ ||

ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯೋ ಭಯಹರೋ ಭಾವಜ್ಞೋ ಭಕ್ತಸುಪ್ರಿಯಃ |
ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದೋ ಭೋಗೀ ಭಗವಾನ್ ಭಾಗ್ಯವರ್ಧನಃ || ೮೩ ||

ಭ್ರಾಜಿಷ್ಣುರ್ಭಾವನೋ ಭರ್ತಾ ಭೀಮೋ ಭೀಮಪರಾಕ್ರಮಃ |
ಭೂತಿದೋ ಭೂತಿಕೃದ್ಭೋಕ್ತಾ ಭೂತಾತ್ಮಾ ಭುವನೇಶ್ವರಃ || ೮೪ ||

ಭಾವಕೋ ಭೀಕರೋ ಭೀಷ್ಮೋ ಭಾವಕೇಷ್ಟೋ ಭವೋದ್ಭವಃ |
ಭವತಾಪಪ್ರಶಮನೋ ಭೋಗವಾನ್ ಭೂತಭಾವನಃ || ೮೫ ||

ಭೋಜ್ಯಪ್ರದೋ ಭ್ರಾಂತಿನಾಶೋ ಭಾನುಮಾನ್ ಭುವನಾಶ್ರಯಃ |
ಭೂರಿಭೋಗಪ್ರದೋ ಭದ್ರೋ ಭಜನೀಯೋ ಭಿಷಗ್ವರಃ || ೮೬ ||

ಮಹಾಸೇನೋ ಮಹೋದಾರೋ ಮಹಾಶಕ್ತಿರ್ಮಹಾದ್ಯುತಿಃ |
ಮಹಾಬುದ್ಧಿರ್ಮಹಾವೀರ್ಯೋ ಮಹೋತ್ಸಾಹೋ ಮಹಾಬಲಃ || ೮೭ ||

ಮಹಾಭೋಗೀ ಮಹಾಮಾಯೀ ಮೇಧಾವೀ ಮೇಖಲೀ ಮಹಾನ್ |
ಮುನಿಸ್ತುತೋ ಮಹಾಮಾನ್ಯೋ ಮಹಾನಂದೋ ಮಹಾಯಶಾಃ || ೮೮ ||

ಮಹೋರ್ಜಿತೋ ಮಾನನಿಧಿರ್ಮನೋರಥಫಲಪ್ರದಃ |
ಮಹೋದಯೋ ಮಹಾಪುಣ್ಯೋ ಮಹಾಬಲಪರಾಕ್ರಮಃ || ೮೯ ||

ಮಾನದೋ ಮತಿದೋ ಮಾಲೀ ಮುಕ್ತಾಮಾಲಾವಿಭೂಷಣಃ |
ಮನೋಹರೋ ಮಹಾಮುಖ್ಯೋ ಮಹರ್ಧಿರ್ಮೂರ್ತಿಮಾನ್ಮುನಿಃ || ೯೦ ||

ಮಹೋತ್ತಮೋ ಮಹೋಪಾಯೋ ಮೋಕ್ಷದೋ ಮಂಗಳಪ್ರದಃ |
ಮುದಾಕರೋ ಮುಕ್ತಿದಾತಾ ಮಹಾಭೋಗೋ ಮಹೋರಗಃ || ೯೧ ||

ಯಶಸ್ಕರೋ ಯೋಗಯೋನಿರ್ಯೋಗಿಷ್ಠೋ ಯಮಿನಾಂ ವರಃ |
ಯಶಸ್ವೀ ಯೋಗಪುರುಷೋ ಯೋಗ್ಯೋ ಯೋಗನಿಧಿರ್ಯಮೀ || ೯೨ ||

ಯತಿಸೇವ್ಯೋ ಯೋಗಯುಕ್ತೋ ಯೋಗವಿದ್ಯೋಗಸಿದ್ಧಿದಃ |
ಯಂತ್ರೋ ಯಂತ್ರೀ ಚ ಯಂತ್ರಜ್ಞೋ ಯಂತ್ರವಾನ್ಯಂತ್ರವಾಹಕಃ || ೯೩ ||

ಯಾತನಾರಹಿತೋ ಯೋಗೀ ಯೋಗೀಶೋ ಯೋಗಿನಾಂ ವರಃ |
ರಮಣೀಯೋ ರಮ್ಯರೂಪೋ ರಸಜ್ಞೋ ರಸಭಾವನಃ || ೯೪ ||

ರಂಜನೋ ರಂಜಿತೋ ರಾಗೀ ರುಚಿರೋ ರುದ್ರಸಂಭವಃ |
ರಣಪ್ರಿಯೋ ರಣೋದಾರೋ ರಾಗದ್ವೇಷವಿನಾಶನಃ || ೯೫ ||

ರತ್ನಾರ್ಚೀ ರುಚಿರೋ ರಮ್ಯೋ ರೂಪಲಾವಣ್ಯವಿಗ್ರಹಃ |
ರತ್ನಾಂಗದಧರೋ ರತ್ನಭೂಷಣೋ ರಮಣೀಯಕಃ || ೯೬ ||

ರುಚಿಕೃದ್ರೋಚಮಾನಶ್ಚ ರಂಜಿತೋ ರೋಗನಾಶನಃ |
ರಾಜೀವಾಕ್ಷೋ ರಾಜರಾಜೋ ರಕ್ತಮಾಲ್ಯಾನುಲೇಪನಃ || ೯೭ ||

ರಾಜದ್ವೇದಾಗಮಸ್ತುತ್ಯೋ ರಜಃಸತ್ತ್ವಗುಣಾನ್ವಿತಃ |
ರಜನೀಶಕಲಾರಮ್ಯೋ ರತ್ನಕುಂಡಲಮಂಡಿತಃ || ೯೮ ||

ರತ್ನಸನ್ಮೌಲಿಶೋಭಾಢ್ಯೋ ರಣನ್ಮಂಜೀರಭೂಷಣಃ |
ಲೋಕೈಕನಾಥೋ ಲೋಕೇಶೋ ಲಲಿತೋ ಲೋಕನಾಯಕಃ || ೯೯ ||

ಲೋಕರಕ್ಷೋ ಲೋಕಶಿಕ್ಷೋ ಲೋಕಲೋಚನರಂಜಿತಃ |
ಲೋಕಬಂಧುರ್ಲೋಕಧಾತಾ ಲೋಕತ್ರಯಮಹಾಹಿತಃ || ೧೦೦ ||

ಲೋಕಚೂಡಾಮಣಿರ್ಲೋಕವಂದ್ಯೋ ಲಾವಣ್ಯವಿಗ್ರಹಃ |
ಲೋಕಾಧ್ಯಕ್ಷಸ್ತು ಲೀಲಾವಾನ್ಲೋಕೋತ್ತರಗುಣಾನ್ವಿತಃ || ೧೦೧ ||

ವರಿಷ್ಠೋ ವರದೋ ವೈದ್ಯೋ ವಿಶಿಷ್ಟೋ ವಿಕ್ರಮೋ ವಿಭುಃ |
ವಿಬುಧಾಗ್ರಚರೋ ವಶ್ಯೋ ವಿಕಲ್ಪಪರಿವರ್ಜಿತಃ || ೧೦೨ ||

ವಿಪಾಶೋ ವಿಗತಾತಂಕೋ ವಿಚಿತ್ರಾಂಗೋ ವಿರೋಚನಃ |
ವಿದ್ಯಾಧರೋ ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ವೇದಾಂಗೋ ವಿಬುಧಪ್ರಿಯಃ || ೧೦೩ ||

ವಚಸ್ಕರೋ ವ್ಯಾಪಕಶ್ಚ ವಿಜ್ಞಾನೀ ವಿನಯಾನ್ವಿತಃ |
ವಿದ್ವತ್ತಮೋ ವಿರೋಧಿಘ್ನೋ ವೀರೋ ವಿಗತರಾಗವಾನ್ || ೧೦೪ ||

ವೀತಭಾವೋ ವಿನೀತಾತ್ಮಾ ವೇದಗರ್ಭೋ ವಸುಪ್ರದಃ |
ವಿಶ್ವದೀಪ್ತಿರ್ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೋ ವಿಜಿತಾತ್ಮಾ ವಿಭಾವನಃ || ೧೦೫ ||

ವೇದವೇದ್ಯೋ ವಿಧೇಯಾತ್ಮಾ ವೀತದೋಷಶ್ಚ ವೇದವಿತ್ |
ವಿಶ್ವಕರ್ಮಾ ವೀತಭಯೋ ವಾಗೀಶೋ ವಾಸವಾರ್ಚಿತಃ || ೧೦೬ ||

ವೀರಧ್ವಂಸೋ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿರ್ವಿಶ್ವರೂಪೋ ವರಾಸನಃ |
ವಿಶಾಖೋ ವಿಮಲೋ ವಾಗ್ಮೀ ವಿದ್ವಾನ್ವೇದಧರೋ ವಟುಃ || ೧೦೭ ||

ವೀರಚೂಡಾಮಣಿರ್ವೀರೋ ವಿದ್ಯೇಶೋ ವಿಬುಧಾಶ್ರಯಃ |
ವಿಜಯೀ ವಿನಯೀ ವೇತ್ತಾ ವರೀಯಾನ್ವಿರಜಾ ವಸುಃ || ೧೦೮ ||

ವೀರಘ್ನೋ ವಿಜ್ವರೋ ವೇದ್ಯೋ ವೇಗವಾನ್ವೀರ್ಯವಾನ್ವಶೀ |
ವರಶೀಲೋ ವರಗುಣೋ ವಿಶೋಕೋ ವಜ್ರಧಾರಕಃ || ೧೦೯ ||

ಶರಜನ್ಮಾ ಶಕ್ತಿಧರಃ ಶತ್ರುಘ್ನಃ ಶಿಖಿವಾಹನಃ |
ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶಿಷ್ಟಃ ಶುಚಿಃ ಶುದ್ಧಃ ಶಾಶ್ವತಃ ಶ್ರುತಿಸಾಗರಃ || ೧೧೦ ||

ಶರಣ್ಯಃ ಶುಭದಃ ಶರ್ಮ ಶಿಷ್ಟೇಷ್ಟಃ ಶುಭಲಕ್ಷಣಃ |
ಶಾಂತಃ ಶೂಲಧರಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ಶಂಕರಃ ಶಿವಃ || ೧೧೧ ||

ಶಿತಿಕಂಠಾತ್ಮಜಃ ಶೂರಃ ಶಾಂತಿದಃ ಶೋಕನಾಶನಃ |
ಷಾಣ್ಮಾತುರಃ ಷಣ್ಮುಖಶ್ಚ ಷಡ್ಗುಣೈಶ್ವರ್ಯಸಂಯುತಃ || ೧೧೨ ||

ಷಟ್ಚಕ್ರಸ್ಥಃ ಷಡೂರ್ಮಿಘ್ನಃ ಷಡಂಗಶ್ರುತಿಪಾರಗಃ |
ಷಡ್ಭಾವರಹಿತಃ ಷಟ್ಕಃ ಷಟ್ಛಾಸ್ತ್ರಸ್ಮೃತಿಪಾರಗಃ || ೧೧೩ ||

ಷಡ್ವರ್ಗದಾತಾ ಷಡ್ಗ್ರೀವಃ ಷಡರಿಘ್ನಃ ಷಡಾಶ್ರಯಃ |
ಷಟ್ಕಿರೀಟಧರಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಷಡಾಧಾರಶ್ಚ ಷಟ್ಕ್ರಮಃ || ೧೧೪ ||

ಷಟ್ಕೋಣಮಧ್ಯನಿಲಯಃ ಷಂಡತ್ವಪರಿಹಾರಕಃ |
ಸೇನಾನೀಃ ಸುಭಗಃ ಸ್ಕಂದಃ ಸುರಾನಂದಃ ಸತಾಂ ಗತಿಃ || ೧೧೫ ||

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಃ ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವದಃ ಸುಖೀ |
ಸುಲಭಃ ಸಿದ್ಧಿದಃ ಸೌಮ್ಯಃ ಸಿದ್ಧೇಶಃ ಸಿದ್ಧಿಸಾಧನಃ || ೧೧೬ ||

ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಃ ಸಿದ್ಧಸಂಕಲ್ಪಃ ಸಿದ್ಧಸಾಧುಃ ಸುರೇಶ್ವರಃ |
ಸುಭುಜಃ ಸರ್ವದೃಕ್ಸಾಕ್ಷೀ ಸುಪ್ರಸಾದಃ ಸನಾತನಃ || ೧೧೭ ||

ಸುಧಾಪತಿಃ ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿಃ ಸ್ವಯಂಭೂಃ ಸರ್ವತೋಮುಖಃ |
ಸಮರ್ಥಃ ಸತ್ಕೃತಿಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮಃ ಸುಘೋಷಃ ಸುಖದಃ ಸುಹೃತ್ || ೧೧೮ ||

ಸುಪ್ರಸನ್ನಃ ಸುರಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಸುಶೀಲಃ ಸತ್ಯಸಾಧಕಃ |
ಸಂಭಾವ್ಯಃ ಸುಮನಾಃ ಸೇವ್ಯಃ ಸಕಲಾಗಮಪಾರಗಃ || ೧೧೯ ||

ಸುವ್ಯಕ್ತಃ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಃ ಸುವೀರಃ ಸುಜನಾಶ್ರಯಃ |
ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಸಂಪನ್ನಃ ಸತ್ಯಧರ್ಮಪರಾಯಣಃ || ೧೨೦ ||

ಸರ್ವದೇವಮಯಃ ಸತ್ಯಃ ಸದಾ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನದಾಯಕಃ |
ಸುಧಾಪೀ ಸುಮತಿಃ ಸತ್ಯಃ ಸರ್ವವಿಘ್ನವಿನಾಶನಃ || ೧೨೧ ||

ಸರ್ವದುಃಖಪ್ರಶಮನಃ ಸುಕುಮಾರಃ ಸುಲೋಚನಃ |
ಸುಗ್ರೀವಃ ಸುಧೃತಿಃ ಸಾರಃ ಸುರಾರಾಧ್ಯಃ ಸುವಿಕ್ರಮಃ || ೧೨೨ ||

ಸುರಾರಿಘ್ನಃ ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣಃ ಸರ್ಪರಾಜಃ ಸದಾ ಶುಚಿಃ |
ಸಪ್ತಾರ್ಚಿರ್ಭೂಃ ಸುರವರಃ ಸರ್ವಾಯುಧವಿಶಾರದಃ || ೧೨೩ ||

ಹಸ್ತಿಚರ್ಮಾಂಬರಸುತೋ ಹಸ್ತಿವಾಹನಸೇವಿತಃ |
ಹಸ್ತಚಿತ್ರಾಯುಧಧರೋ ಹೃತಾಘೋ ಹಸಿತಾನನಃ || ೧೨೪ ||

ಹೇಮಭೂಷೋ ಹರಿದ್ವರ್ಣೋ ಹೃಷ್ಟಿದೋ ಹೃಷ್ಟಿವರ್ಧನಃ |
ಹೇಮಾದ್ರಿಭಿದ್ಧಂಸರೂಪೋ ಹುಂಕಾರಹತಕಿಲ್ಬಿಷಃ || ೧೨೫ ||

ಹಿಮಾದ್ರಿಜಾತಾತನುಜೋ ಹರಿಕೇಶೋ ಹಿರಣ್ಮಯಃ |
ಹೃದ್ಯೋ ಹೃಷ್ಟೋ ಹರಿಸಖೋ ಹಂಸೋ ಹಂಸಗತಿರ್ಹವಿಃ || ೧೨೬ ||

ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣೋ ಹಿತಕೃದ್ಧರ್ಷದೋ ಹೇಮಭೂಷಣಃ |
ಹರಪ್ರಿಯೋ ಹಿತಕರೋ ಹತಪಾಪೋ ಹರೋದ್ಭವಃ || ೧೨೭ ||

ಕ್ಷೇಮದಃ ಕ್ಷೇಮಕೃತ್ಕ್ಷೇಮ್ಯಃ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಃ ಕ್ಷಾಮವರ್ಜಿತಃ |
ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಃ ಕ್ಷಮಾಧಾರಃ ಕ್ಷೇಮಕ್ಷೇತ್ರಃ ಕ್ಷಮಾಕರಃ || ೧೨೮ ||

ಕ್ಷುದ್ರಘ್ನಃ ಕ್ಷಾಂತಿದಃ ಕ್ಷೇಮಃ ಕ್ಷಿತಿಭೂಷಃ ಕ್ಷಮಾಶ್ರಯಃ |
ಕ್ಷಾಲಿತಾಘಃ ಕ್ಷಿತಿಧರಃ ಕ್ಷೀಣಸಂರಕ್ಷಣಕ್ಷಮಃ || ೧೨೯ ||

ಕ್ಷಣಭಂಗುರಸನ್ನದ್ಧಘನಶೋಭಿಕಪರ್ದಕಃ |
ಕ್ಷಿತಿಭೃನ್ನಾಥತನಯಾಮುಖಪಂಕಜಭಾಸ್ಕರಃ || ೧೩೦ ||

ಕ್ಷತಾಹಿತಃ ಕ್ಷರಃ ಕ್ಷಂತಾ ಕ್ಷತದೋಷಃ ಕ್ಷಮಾನಿಧಿಃ |
ಕ್ಷಪಿತಾಖಿಲಸಂತಾಪಃ ಕ್ಷಪಾನಾಥಸಮಾನನಃ || ೧೩೧ ||

ಉತ್ತರ ನ್ಯಾಸಃ |
ಕರನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ಶಂ ಓಂಕಾರಸ್ವರೂಪಾಯ ಓಜೋಧರಾಯ ಓಜಸ್ವಿನೇ ಸುಹೃದಯಾಯ ಹೃಷ್ಟಚಿತ್ತಾತ್ಮನೇ ಭಾಸ್ವರರೂಪಾಯ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ರಂ ಷಟ್ಕೋಣಮಧ್ಯನಿಲಯಾಯ ಷಟ್ಕಿರೀಟಧರಾಯ ಶ್ರೀಮತೇ ಷಡಾಧಾರಾಯ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ವಂ ಷಣ್ಮುಖಾಯ ಶರಜನ್ಮನೇ ಶುಭಲಕ್ಷಣಾಯ ಶಿಖಿವಾಹನಾಯ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಣಂ ಕೃಶಾನುಸಂಭವಾಯ ಕವಚಿನೇ ಕುಕ್ಕುಟಧ್ವಜಾಯ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಂ ಕಂದರ್ಪಕೋಟಿದೀಪ್ಯಮಾನಾಯ ದ್ವಿಷಡ್ಬಾಹವೇ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷಾಯ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ವಂ ಖೇಟಧರಾಯ ಖಡ್ಗಿನೇ ಶಕ್ತಿಹಸ್ತಾಯ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |

ಹೃದಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ಶಂ ಓಂಕಾರಸ್ವರೂಪಾಯ ಓಜೋಧರಾಯ ಓಜಸ್ವಿನೇ ಸುಹೃದಯಾಯ ಹೃಷ್ಟಚಿತ್ತಾತ್ಮನೇ ಭಾಸ್ವರರೂಪಾಯ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಂ ಷಟ್ಕೋಣಮಧ್ಯನಿಲಯಾಯ ಷಟ್ಕಿರೀಟಧರಾಯ ಶ್ರೀಮತೇ ಷಡಾಧಾರಾಯ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ವಂ ಷಣ್ಮುಖಾಯ ಶರಜನ್ಮನೇ ಶುಭಲಕ್ಷಣಾಯ ಶಿಖಿವಾಹನಾಯ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಓಂ ಣಂ ಕೃಶಾನುಸಂಭವಾಯ ಕವಚಿನೇ ಕುಕ್ಕುಟಧ್ವಜಾಯ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ಓಂ ಭಂ ಕಂದರ್ಪಕೋಟಿದೀಪ್ಯಮಾನಾಯ ದ್ವಿಷಡ್ಬಾಹವೇ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷಾಯ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಓಂ ವಂ ಖೇಟಧರಾಯ ಖಡ್ಗಿನೇ ಶಕ್ತಿಹಸ್ತಾಯ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |
ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ವಿಮೋಕಃ |

ಫಲಶ್ರುತಿ |
ಇತಿ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಷಣ್ಮುಖಸ್ಯ ಚ ನಾರದ |
ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛೃಣುಯಾದ್ವಾಪಿ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತೇನ ಚೇತಸಾ || ೧ ||

ಸ ಸದ್ಯೋ ಮುಚ್ಯತೇ ಪಾಪೈರ್ಮನೋವಾಕ್ಕಾಯಸಂಭವೈಃ |
ಆಯುರ್ವೃದ್ಧಿಕರಂ ಪುಂಸಾಂ ಸ್ಥೈರ್ಯವೀರ್ಯವಿವರ್ಧನಮ್ || ೨ ||

ವಾಕ್ಯೇನೈಕೇನ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ವಾಂಛಿತಾರ್ಥಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ |
ತಸ್ಮಾತ್ಸರ್ವಾತ್ಮನಾ ಬ್ರಹ್ಮನ್ನಿಯಮೇನ ಜಪೇತ್ಸುಧೀಃ || ೩ ||

ಇತಿ ಸ್ಕಂದಪುರಾಣೇ ಈಶ್ವರಪ್ರೋಕ್ತೇ ಬ್ರಹ್ಮನಾರದಸಂವಾದೇ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed