Sri Dattatreya Sahasranama Stotram 1 – శ్రీ దత్తాత్రేయ సహస్రనామ స్తోత్రం 1


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

మునయః ఊచుః |
నిఖిలాగమతత్త్వజ్ఞ బ్రహ్మధ్యానపరాయణ |
వదాస్మాకం ముక్త్యుపాయం సూత సర్వోపకారకమ్ || ౧ ||

సర్వదేవేషు కో దేవః సద్యో మోక్షప్రదో భవేత్ |
కో మనుర్వా భవేత్తస్య సద్యః ప్రీతికరో ధ్రువమ్ || ౨ ||

సూత ఉవాచ |
నిగమాగమతత్త్వజ్ఞో హ్యవధూతశ్చిదంబరః |
భక్తవాత్సల్యప్రవణో దత్త ఏవ హి కేవలః || ౩ ||

సదా ప్రసన్నవదనో భక్తచింతైకతత్పరః |
తస్య నామాన్యనంతాని వర్తంతేఽథాప్యదః పరమ్ || ౪ ||

దత్తస్య నామసాహస్రం తస్య ప్రీతివివర్ధనమ్ |
యస్త్విదం పఠతే నిత్యం దత్తాత్రేయైకమానసః || ౫ ||

ముచ్యతే సర్వపాపేభ్యః స సద్యో నాత్ర సంశయః |
అంతే తద్ధామ సంయాతి పునరావృత్తిదుర్లభమ్ || ౬ ||

అస్య శ్రీమద్దత్తాత్రేయసహస్రనామస్తోత్రమంత్రస్య అవధూత ఋషిః, అనుష్టుప్ ఛందః, దిగంబరో దేవతా, ఓం బీజం, హ్రీం శక్తిః, క్రౌం కీలకం, శ్రీదత్తాత్రేయప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః |

అథ ధ్యానమ్ |
దిగంబరం భస్మవిలేపితాంగం
బోధాత్మకం ముక్తికరం ప్రసన్నమ్ |
నిర్మానసం శ్యామతనుం భజేఽహం
దత్తాత్రేయం బ్రహ్మసమాధియుక్తమ్ ||

అథ స్తోత్రమ్ |
దత్తాత్రేయో మహాయోగీ యోగేశశ్చామరప్రభుః |
మునిర్దిగంబరో బాలో మాయాముక్తో మదాపహః || ౧ ||

అవధూతో మహానాథః శంకరోఽమరవల్లభః |
మహాదేవశ్చాదిదేవః పురాణప్రభురీశ్వరః || ౨ ||

సత్త్వకృత్సత్త్వభృద్భావః సత్త్వాత్మా సత్త్వసాగరః |
సత్త్వవిత్సత్త్వసాక్షీ చ సత్త్వసాధ్యోఽమరాధిపః || ౩ ||

భూతకృద్భూతభృచ్చైవ భూతాత్మా భూతసంభవః |
భూతభావో భవో భూతవిత్తథా భూతకారణః || ౪ ||

భూతసాక్షీ ప్రభూతిశ్చ భూతానాం పరమా గతిః |
భూతసంగవిహీనాత్మా భూతాత్మా భూతశంకరః || ౫ ||

భూతనాథో మహానాథ ఆదినాథో మహేశ్వరః |
సర్వభూతనివాసాత్మా భూతసంతాపనాశనః || ౬ ||

సర్వాత్మా సర్వభృత్సర్వః సర్వజ్ఞః సర్వనిర్ణయః |
సర్వసాక్షీ బృహద్భానుః సర్వవిత్ సర్వమంగళః || ౭ ||

శాంతః సత్యః సమః పూర్ణో ఏకాకీ కమలాపతిః |
రామో రామప్రియశ్చైవ విరామో రామకారణః || ౮ ||

శుద్ధాత్మా పావనోఽనంతః ప్రతీతః పరమార్థభృత్ |
హంససాక్షీ విభుశ్చైవ ప్రభుః ప్రళయ ఇత్యపి || ౯ ||

సిద్ధాత్మా పరమాత్మా చ సిద్ధానాం పరమా గతిః |
సిద్ధిసిద్ధస్తథా సాధ్యః సాధనో హ్యుత్తమస్తథా || ౧౦ ||

సులక్షణః సుమేధావీ విద్యావాన్విగతాంతరః |
విజ్వరశ్చ మహాబాహుర్బహులానందవర్ధనః || ౧౧ ||

అవ్యక్తపురుషః ప్రాజ్ఞః పరజ్ఞః పరమార్థదృక్ |
పరాపరవినిర్ముక్తో యుక్తస్తత్త్వప్రకాశవాన్ || ౧౨ ||

దయావాన్ భగవాన్ భావీ భావాత్మా భావకారణః |
భవసంతాపనాశశ్చ పుష్పవాన్ పండితో బుధః || ౧౩ ||

ప్రత్యక్షవస్తుర్విశ్వాత్మా ప్రత్యగ్బ్రహ్మ సనాతనః |
ప్రమాణవిగతశ్చైవ ప్రత్యాహారనియోజకః || ౧౪ ||

ప్రణవః ప్రణవాతీతః ప్రముఖః ప్రలయాత్మకః |
మృత్యుంజయో వివిక్తాత్మా శంకరాత్మా పరో వపుః || ౧౫ ||

పరమస్తనువిజ్ఞేయః పరమాత్మని సంస్థితః |
ప్రబోధకలనాధారః ప్రభావప్రవరోత్తమః || ౧౬ ||

చిదంబరశ్చిద్విలాసశ్చిదాకాశశ్చిదుత్తమః |
చిత్తచైతన్యచిత్తాత్మా దేవానాం పరమా గతిః || ౧౭ ||

అచేత్యశ్చేతనాధారశ్చేతనాచిత్తవిక్రమః |
చిత్తాత్మా చేతనారూపో లసత్పంకజలోచనః || ౧౮ ||

పరం బ్రహ్మ పరం జ్యోతిః పరం ధామ పరంతపః |
పరం సూత్రం పరం తంత్రం పవిత్రః పరమోహవాన్ || ౧౯ ||

క్షేత్రజ్ఞః క్షేత్రగః క్షేత్రః క్షేత్రాధారః పురంజనః |
క్షేత్రశూన్యో లోకసాక్షీ క్షేత్రవాన్ బహునాయకః || ౨౦ ||

యోగేంద్రో యోగపూజ్యశ్చ యోగ్య ఆత్మవిదాం శుచిః |
యోగమాయాధరః స్థాణురచలః కమలాపతిః || ౨౧ ||

యోగేశో యోగనిర్మాతా యోగజ్ఞానప్రకాశనః |
యోగపాలో లోకపాలః సంసారతమనాశనః || ౨౨ ||

గుహ్యో గుహ్యతమో గుప్తో ముక్తో యుక్తః సనాతనః |
గహనో గగనాకారో గంభీరో గణనాయకః || ౨౩ ||

గోవిందో గోపతిర్గోప్తా గోభాగో భావసంస్థితః |
గోసాక్షీ గోతమారిశ్చ గాంధారో గగనాకృతిః || ౨౪ ||

యోగయుక్తో భోగయుక్తః శంకాముక్తసమాధిమాన్ |
సహజః సకలేశానః కార్తవీర్యవరప్రదః || ౨౫ ||

సరజో విరజో పుంసో పావనః పాపనాశనః |
పరావరవినిర్ముక్తః పరం‍జ్యోతిః పురాతనః || ౨౬ ||

నానాజ్యోతిరనేకాత్మా స్వయం‍జ్యోతిః సదాశివః |
దివ్యజ్యోతిర్మయశ్చైవ సత్యవిజ్ఞానభాస్కరః || ౨౭ ||

నిత్యశుద్ధః పరః పూర్ణః ప్రకాశః ప్రకటోద్భవః |
ప్రమాదవిగతశ్చైవ పరేశః పరవిక్రమః || ౨౮ ||

యోగీ యోగో యోగపశ్చ యోగాభ్యాసప్రకాశనః |
యోక్తా మోక్తా విధాతా చ త్రాతా పాతా నిరాయుధః || ౨౯ ||

నిత్యముక్తో నిత్యయుక్తః సత్యః సత్యపరాక్రమః |
సత్త్వశుద్ధికరః సత్త్వస్తథా సత్త్వభృతాం గతిః || ౩౦ ||

శ్రీధరః శ్రీవపుః శ్రీమాన్ శ్రీనివాసోఽమరార్చితః |
శ్రీనిధిః శ్రీపతిః శ్రేష్ఠః శ్రేయస్కశ్చరమాశ్రయః || ౩౧ ||

త్యాగీ త్యాగార్థసంపన్నస్త్యాగాత్మా త్యాగవిగ్రహః |
త్యాగలక్షణసిద్ధాత్మా త్యాగజ్ఞస్త్యాగకారణః || ౩౨ ||

భోగో భోక్తా తథా భోగ్యో భోగసాధనకారణః |
భోగీ భోగార్థసంపన్నో భోగజ్ఞానప్రకాశనః || ౩౩ ||

కేవలః కేశవః కృష్ణః కంవాసాః కమలాలయః |
కమలాసనపూజ్యశ్చ హరిరజ్ఞానఖండనః || ౩౪ ||

మహాత్మా మహదాదిశ్చ మహేశోత్తమవందితః |
మనోబుద్ధివిహీనాత్మా మానాత్మా మానవాధిపః || ౩౫ ||

భువనేశో విభూతిశ్చ ధృతిర్మేధా స్మృతిర్దయా |
దుఃఖదావానలో బుద్ధః ప్రబుద్ధః పరమేశ్వరః || ౩౬ ||

కామహా క్రోధహా చైవ దంభదర్పమదాపహః |
అజ్ఞానతిమిరారిశ్చ భవారిర్భువనేశ్వరః || ౩౭ ||

రూపకృద్రూపభృద్రూపీ రూపాత్మా రూపకారణః |
రూపజ్ఞో రూపసాక్షీ చ నామరూపో గుణాంతకః || ౩౮ ||

అప్రమేయః ప్రమేయశ్చ ప్రమాణం ప్రణవాశ్రయః |
ప్రమాణరహితోఽచింత్యశ్చేతనావిగతోఽజరః || ౩౯ ||

అక్షరోఽక్షరముక్తశ్చ విజ్వరో జ్వరనాశనః |
విశిష్టో విత్తశాస్త్రీ చ దృష్టో దృష్టాంతవర్జితః || ౪౦ ||

గుణేశో గుణకాయశ్చ గుణాత్మా గుణభావనః |
అనంతగుణసంపన్నో గుణగర్భో గుణాధిపః || ౪౧ ||

గణేశో గుణనాథశ్చ గుణాత్మా గణభావనః |
గణబంధుర్వివేకాత్మా గుణయుక్తః పరాక్రమీ || ౪౨ ||

అతర్క్యః క్రతురగ్నిశ్చ కృతజ్ఞః సఫలాశ్రయః |
యజ్ఞశ్చ యజ్ఞఫలదో యజ్ఞ ఇజ్యోఽమరోత్తమః || ౪౩ ||

హిరణ్యగర్భః శ్రీగర్భః ఖగర్భః కుణపేశ్వరః |
మాయాగర్భో లోకగర్భః స్వయంభూర్భువనాంతకః || ౪౪ ||

నిష్పాపో నిబిడో నందీ బోధీ బోధసమాశ్రయః |
బోధాత్మా బోధనాత్మా చ భేదవైతండఖండనః || ౪౫ ||

స్వాభావ్యో భావనిర్ముక్తో వ్యక్తోఽవ్యక్తసమాశ్రయః |
నిత్యతృప్తో నిరాభాసో నిర్వాణః శరణః సుహృత్ || ౪౬ ||

గుహ్యేశో గుణగంభీరో గుణదోషనివారణః |
గుణసంగవిహీనశ్చ యోగారేర్దర్పనాశనః || ౪౭ ||

ఆనందః పరమానందః స్వానందసుఖవర్ధనః |
సత్యానందశ్చిదానందః సర్వానందపరాయణః || ౪౮ ||

సద్రూపః సహజః సత్యః స్వానందః సుమనోహరః |
సర్వః సర్వాంతరశ్చైవ పూర్వాత్పూర్వతరస్తథా || ౪౯ ||

ఖమయః ఖపరః ఖాదిః ఖం‍బ్రహ్మ ఖతనుః ఖగః |
ఖవాసాః ఖవిహీనశ్చ ఖనిధిః ఖపరాశ్రయః || ౫౦ ||

అనంతశ్చాదిరూపశ్చ సూర్యమండలమధ్యగః |
అమోఘః పరమామోఘః పరోక్షః పరదః కవిః || ౫౧ ||

విశ్వచక్షుర్విశ్వసాక్షీ విశ్వబాహుర్ధనేశ్వరః |
ధనంజయో మహాతేజాస్తేజిష్ఠస్తైజసః సుఖీ || ౫౨ ||

జ్యోతిర్జ్యోతిర్మయో జేతా జ్యోతిషాం జ్యోతిరాత్మకః |
జ్యోతిషామపి జ్యోతిశ్చ జనకో జనమోహనః || ౫౩ ||

జితేంద్రియో జితక్రోధో జితాత్మా జితమానసః |
జితసంగో జితప్రాణో జితసంసారవాసనః || ౫౪ ||

నిర్వాసనో నిరాలంబో నిర్యోగక్షేమవర్జితః |
నిరీహో నిరహంకారో నిరాశీర్నిరుపాధికః || ౫౫ ||

నిత్యబోధో వివిక్తాత్మా విశుద్ధోత్తమగౌరవః |
విద్యార్థీ పరమార్థీ చ శ్రద్ధార్థీ సాధనాత్మకః || ౫౬ ||

ప్రత్యాహారీ నిరాహారీ సర్వాహారపరాయణః |
నిత్యశుద్ధో నిరాకాంక్షీ పారాయణపరాయణః || ౫౭ ||

అణోరణుతరః సూక్ష్మః స్థూలః స్థూలతరస్తథా |
ఏకస్తథాఽనేకరూపో విశ్వరూపః సనాతనః || ౫౮ ||

నైకరూపో విరూపాత్మా నైకబోధమయస్తథా |
నైకనామమయశ్చైవ నైకవిద్యావివర్ధనః || ౫౯ ||

ఏకశ్చైకాంతికశ్చైవ నానాభావవివర్జితః |
ఏకాక్షరస్తథా బీజః పూర్ణబింబః సనాతనః || ౬౦ ||

మంత్రవీర్యో మంత్రబీజః శాస్త్రవీర్యో జగత్పతిః |
నానావీర్యధరశ్చైవ శక్రేశః పృథివీపతిః || ౬౧ ||

ప్రాణేశః ప్రాణదః ప్రాణః ప్రాణాయామపరాయణః |
ప్రాణపంచకనిర్ముక్తః కోశపంచకవర్జితః || ౬౨ ||

నిశ్చలో నిష్కలోఽసంగో నిష్ప్రపంచో నిరామయః |
నిరాధారో నిరాకారో నిర్వికారో నిరంజనః || ౬౩ ||

నిష్ప్రతీతో నిరాభాసో నిరాసక్తో నిరాకులః |
నిష్ఠాసర్వగతశ్చైవ నిరారంభో నిరాశ్రయః || ౬౪ ||

నిరంతరః సర్వగోప్తా శాంతో దాంతో మహామునిః | [సత్త్వ]
నిఃశబ్దః సుకృతః స్వస్థః సత్యవాదీ సురేశ్వరః || ౬౫ ||

జ్ఞానదో జ్ఞానవిజ్ఞానీ జ్ఞానాత్మాఽఽనందపూరితః |
జ్ఞానయజ్ఞవిదాం దక్షో జ్ఞానాగ్నిర్జ్వలనో బుధః || ౬౬ ||

దయావాన్ భవరోగారిశ్చికిత్సాచరమాగతిః |
చంద్రమండలమధ్యస్థశ్చంద్రకోటిసుశీతలః || ౬౭ ||

యంత్రకృత్పరమో యంత్రీ యంత్రారూఢాపరాజితః |
యంత్రవిద్యంత్రవాసశ్చ యంత్రాధారో ధరాధరః || ౬౮ ||

తత్త్వజ్ఞస్తత్త్వభూతాత్మా మహత్తత్త్వప్రకాశనః |
తత్త్వసంఖ్యానయోగజ్ఞః సాంఖ్యశాస్త్రప్రవర్తకః || ౬౯ ||

అనంతవిక్రమో దేవో మాధవశ్చ ధనేశ్వరః |
సాధుః సాధువరిష్ఠాత్మా సావధానోఽమరోత్తమః || ౭౦ ||

నిఃసంకల్పో నిరాధారో దుర్ధరో హ్యాత్మవిత్పతిః |
ఆరోగ్యసుఖదశ్చైవ ప్రవరో వాసవస్తథా || ౭౧ ||

పరేశః పరమోదారః ప్రత్యక్చైతన్యదుర్గమః |
దురాధర్షో దురావాసో దూరత్వపరినాశనః || ౭౨ ||

వేదవిద్వేదకృద్వేదో వేదాత్మా విమలాశయః |
వివిక్తసేవీ చ సంసారశ్రమనాశనస్తథా || ౭౩ ||

బ్రహ్మయోనిర్బృహద్యోనిర్విశ్వయోనిర్విదేహవాన్ |
విశాలాక్షో విశ్వనాథో హాటకాంగదభూషణః || ౭౪ ||

అబాధ్యో జగదారాధ్యో జగదార్జవపాలనః |
జనవాన్ ధనవాన్ ధర్మీ ధర్మగో ధర్మవర్ధనః || ౭౫ ||

అమృతః శాశ్వతః సాధ్యః సిద్ధిదః సుమనోహరః |
ఖలుబ్రహ్మఖలుస్థానో మునీనాం పరమా గతిః || ౭౬ ||

ఉపద్రష్టా తథా శ్రేష్ఠః శుచిభూతో హ్యనామయః |
వేదసిద్ధాంతవేద్యశ్చ మానసాహ్లాదవర్ధనః || ౭౭ ||

దేహాదన్యో గుణాదన్యో లోకాదన్యో వివేకవిత్ |
దుష్టస్వప్నహరశ్చైవ గురుర్గురువరోత్తమః || ౭౮ ||

కర్మీ కర్మవినిర్ముక్తః సంన్యాసీ సాధకేశ్వరః |
సర్వభావవిహీనశ్చ తృష్ణాసంగనివారకః || ౭౯ ||

త్యాగీ త్యాగవపుస్త్యాగస్త్యాగదానవివర్జితః |
త్యాగకారణత్యాగాత్మా సద్గురుః సుఖదాయకః || ౮౦ ||

దక్షో దక్షాదివంద్యశ్చ జ్ఞానవాదప్రవర్తకః |
శబ్దబ్రహ్మమయాత్మా చ శబ్దబ్రహ్మప్రకాశవాన్ || ౮౧ ||

గ్రసిష్ణుః ప్రభవిష్ణుశ్చ సహిష్ణుర్విగతాంతరః |
విద్వత్తమో మహావంద్యో విశాలోత్తమవాఙ్మునిః || ౮౨ ||

బ్రహ్మవిద్బ్రహ్మభావశ్చ బ్రహ్మర్షిర్బ్రాహ్మణప్రియః |
బ్రహ్మ బ్రహ్మప్రకాశాత్మా బ్రహ్మవిద్యాప్రకాశనః || ౮౩ ||

అత్రివంశప్రభూతాత్మా తాపసోత్తమవందితః |
ఆత్మవాసీ విధేయాత్మా హ్యత్రివంశవివర్ధనః || ౮౪ ||

ప్రవర్తనో నివృత్తాత్మా ప్రలయోదకసన్నిభః |
నారాయణో మహాగర్భో భార్గవప్రియకృత్తమః || ౮౫ ||

సంకల్పదుఃఖదలనః సంసారతమనాశనః |
త్రివిక్రమస్త్రిధాకారస్త్రిమూర్తిస్త్రిగుణాత్మకః || ౮౬ ||

భేదత్రయహరశ్చైవ తాపత్రయనివారకః |
దోషత్రయవిభేదీ చ సంశయార్ణవఖండనః || ౮౭ ||

అసంశయస్త్వసమ్మూఢో హ్యవాదీ రాజవందితః |
రాజయోగీ మహాయోగీ స్వభావగలితస్తథా || ౮౮ ||

పుణ్యశ్లోకః పవిత్రాంఘ్రిర్ధ్యానయోగపరాయణః |
ధ్యానస్థో ధ్యానగమ్యశ్చ విధేయాత్మా పురాతనః || ౮౯ ||

అవిజ్ఞేయో హ్యంతరాత్మా ముఖ్యబింబసనాతనః |
జీవసంజీవనో జీవశ్చిద్విలాసశ్చిదాశ్రయః || ౯౦ ||

మహేంద్రోఽమరమాన్యశ్చ యోగేంద్రో యోగవిత్తమః |
యోగధర్మస్తథా యోగస్తత్త్వస్తత్త్వవినిశ్చయః || ౯౧ ||

నైకబాహురనంతాత్మా నైకనామపరాక్రమః |
నైకాక్షీ నైకపాదశ్చ నాథనాథోత్తమోత్తమః || ౯౨ ||

సహస్రశీర్షా పురుషః సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ |
సహస్రరూపదృక్ చైవ సహస్రారమయోద్ధవః || ౯౩ ||

త్రిపాదపురుషశ్చైవ త్రిపాదూర్ధ్వస్తథైవ చ |
త్ర్యంబకశ్చ మహావీర్యో యోగవీర్యవిశారదః || ౯౪ ||

విజయీ వినయీ జేతా వీతరాగీ విరాజితః |
రుద్రో రౌద్రో మహాభీమః ప్రాజ్ఞముఖ్యః సదాశుచిః || ౯౫ ||

అంతర్జ్యోతిరనంతాత్మా ప్రత్యగాత్మా నిరంతరః |
అరూపశ్చాత్మరూపశ్చ సర్వభావవినిర్వృతః || ౯౬ ||

అంతఃశూన్యో బహిఃశూన్యః శూన్యాత్మా శూన్యభావనః |
అంతఃపూర్ణో బహిఃపూర్ణః పూర్ణాత్మా పూర్ణభావనః || ౯౭ ||

అంతస్త్యాగీ బహిస్త్యాగీ త్యాగాత్మా సర్వయోగవాన్ |
అంతర్యోగీ బహిర్యోగీ సర్వయోగపరాయణః || ౯౮ ||

అంతర్భోగీ బహిర్భోగీ సర్వభోగవిదుత్తమః |
అంతర్నిష్ఠో బహిర్నిష్ఠః సర్వనిష్ఠామయస్తథా || ౯౯ ||

బాహ్యాంతరవిముక్తశ్చ బాహ్యాంతరవివర్జితః |
శాంతః శుద్ధో విశుద్ధశ్చ నిర్వాణః ప్రకృతేః పరః || ౧౦౦ ||

అకాలః కాలనేమీ చ కాలకాలో జనేశ్వరః |
కాలాత్మా కాలకర్తా చ కాలజ్ఞః కాలనాశనః || ౧౦౧ ||

కైవల్యపదదాతా చ కైవల్యసుఖదాయకః |
కైవల్యకలనాధారో నిర్భరో హర్షవర్ధనః || ౧౦౨ ||

హృదయస్థో హృషీకేశో గోవిందో గర్భవర్జితః |
సకలాగమపూజ్యశ్చ నిగమో నిగమాశ్రయః || ౧౦౩ ||

పరాశక్తిః పరాకీర్తిః పరావృత్తిర్నిధిస్మృతిః |
పరవిద్యా పరాక్షాంతిర్విభక్తిర్యుక్తసద్గతిః || ౧౦౪ ||

స్వప్రకాశః ప్రకాశాత్మా పరసంవేదనాత్మకః |
స్వసేవ్యః స్వవిదాం స్వాత్మా స్వసంవేద్యోఽనఘః క్షమీ || ౧౦౫ ||

స్వానుసంధానశీలాత్మా స్వానుసంధానగోచరః |
స్వానుసంధానశూన్యాత్మా స్వానుసంధానకాశ్రయః || ౧౦౬ ||

స్వబోధదర్పణోఽభంగః కందర్పకులనాశనః |
బ్రహ్మచారీ బ్రహ్మవేత్తా బ్రాహ్మణో బ్రహ్మవిత్తమః || ౧౦౭ ||

తత్త్వబోధః సుధావర్షః పావనః పాపపావకః |
బ్రహ్మసూత్రవిధేయాత్మా బ్రహ్మసూత్రార్థనిర్ణయః || ౧౦౮ ||

ఆత్యంతికో మహాకల్పః సంకల్పావర్తనాశనః |
ఆధివ్యాధిహరశ్చైవ సంశయార్ణవశోషకః || ౧౦౯ ||

తత్త్వాత్మజ్ఞానసందేశో మహానుభవభావితః |
ఆత్మానుభవసంపన్నః స్వానుభావసుఖాశ్రయః || ౧౧౦ ||

అచింత్యశ్చ బృహద్భానుః ప్రమదోత్కర్షనాశనః |
అనికేత ప్రశాంతాత్మా శూన్యావాసో జగద్వపుః || ౧౧౧ ||

చిద్గతిశ్చిన్మయశ్చక్రీ మాయాచక్రప్రవర్తకః |
సర్వవర్ణవిదారంభీ సర్వారంభపరాయణః || ౧౧౨ ||

పురాణః ప్రవరో దాతా సుందరః కనకాంగదీ |
అనసూయాత్మజో దత్తః సర్వజ్ఞః సర్వకామదః || ౧౧౩ ||

కామజిత్ కామపాలశ్చ కామీ కామప్రదాగమః |
కామవాన్ కామపోషశ్చ సర్వకామనివర్తకః || ౧౧౪ ||

సర్వకర్మఫలోత్పత్తిః సర్వకామఫలప్రదః |
సర్వకర్మఫలైః పూజ్యః సర్వకర్మఫలాశ్రయః || ౧౧౫ ||

విశ్వకర్మా కృతాత్మా చ కృతజ్ఞః సర్వసాక్షికః |
సర్వారంభపరిత్యాగీ జడోన్మత్తపిశాచవాన్ || ౧౧౬ ||

భిక్షుర్భైక్షాకరశ్చైవ భైక్షాహారీ నిరాశ్రమీ |
అకూలశ్చానుకూలశ్చ వికలో హ్యకలస్తథా || ౧౧౭ ||

జటిలో వనచారీ చ దండీ ముండీ చ గండవాన్ |
దేహధర్మవిహీనాత్మా హ్యేకాకీ సంగవర్జితః || ౧౧౮ ||

ఆశ్రమ్యనాశ్రమారంభోఽనాచారీ కర్మవర్జితః |
అసందేహీ చ సందేహీ న కించిన్న చ కించనః || ౧౧౯ ||

నృదేహీ దేహశూన్యశ్చ నాభావీ భావనిర్గతః |
నాబ్రహ్మా చ పరబ్రహ్మ స్వయమేవ నిరాకులః || ౧౨౦ ||

అనఘశ్చాగురుశ్చైవ నాథనాథోత్తమో గురుః |
ద్విభుజః ప్రాకృతశ్చైవ జనకశ్చ పితామహః || ౧౨౧ ||

అనాత్మా న చ నానాత్మా నీతిర్నీతిమతాం వరః |
సహజః సదృశః సిద్ధశ్చైకశ్చిన్మాత్ర ఏవ చ || ౧౨౨ ||

న కర్తాపి చ కర్తా చ భోక్తా భోగవివర్జితః |
తురీయస్తురీయాతీతః స్వచ్ఛః సర్వమయస్తథా || ౧౨౩ ||

సర్వాధిష్ఠానరూపశ్చ సర్వధ్యేయవివర్జితః |
సర్వలోకనివాసాత్మా సకలోత్తమవందితః || ౧౨౪ ||

దేహభృద్దేహకృచ్చైవ దేహాత్మా దేహభావనః |
దేహీ దేహవిభక్తశ్చ దేహభావప్రకాశనః || ౧౨౫ ||

లయస్థో లయవిచ్చైవ లయాభావశ్చ బోధవాన్ |
లయాతీతో లయస్యాంతో లయభావనివారణః || ౧౨౬ ||

విముఖః ప్రముఖశ్చైవ ప్రత్యఙ్ముఖవదాచరీ |
విశ్వభుగ్విశ్వధృగ్విశ్వో విశ్వక్షేమకరస్తథా || ౧౨౭ ||

అవిక్షిప్తోఽప్రమాదీ చ పరర్ధిః పరమార్థదృక్ |
స్వానుభావవిహీనశ్చ స్వానుభావప్రకాశనః || ౧౨౮ ||

నిరింద్రియశ్చ నిర్బుద్ధిర్నిరాభాసో నిరాకృతః |
నిరహంకారరూపాత్మా నిర్వపుః సకలాశ్రయః || ౧౨౯ ||

శోకదుఃఖహరశ్చైవ భోగమోక్షఫలప్రదః |
సుప్రసన్నస్తథా సూక్ష్మః శబ్దబ్రహ్మార్థసంగ్రహః || ౧౩౦ ||

ఆగమాపాయశూన్యశ్చ స్థానదశ్చ సతాంగతిః |
అకృతః సుకృతశ్చైవ కృతకర్మా వినిర్వృతః || ౧౩౧ ||

భేదత్రయహరశ్చైవ దేహత్రయవినిర్గతః |
సర్వకామమయశ్చైవ సర్వకామనివర్తకః || ౧౩౨ ||

సిద్ధేశ్వరోఽజరః పంచబాణదర్పహుతాశనః |
చతురక్షరబీజాత్మా స్వభూశ్చిత్కీర్తిభూషణః || ౧౩౩ ||

అగాధబుద్ధిరక్షుబ్ధశ్చంద్రసూర్యాగ్నిలోచనః |
యమదంష్ట్రోఽతిసంహర్తా పరమానందసాగరః || ౧౩౪ ||

లీలావిశ్వంభరో భానుర్భైరవో భీమలోచనః |
బ్రహ్మచర్మాంబరః కాలస్త్వచలశ్చలనాంతకః || ౧౩౫ ||

ఆదిదేవో జగద్యోనిర్వాసవారివిమర్దనః |
వికర్మకర్మకర్మజ్ఞో అనన్యగమకోఽగమః || ౧౩౬ ||

అబద్ధకర్మశూన్యశ్చ కామరాగకులక్షయః |
యోగాంధకారమథనః పద్మజన్మాదివందితః || ౧౩౭ ||

భక్తకామోఽగ్రజశ్చక్రీ భావనిర్భావభావకః |
భేదాంతకో మహానగ్ర్యో నిగూహో గోచరాంతకః || ౧౩౮ ||

కాలాగ్నిశమనః శంఖచక్రపద్మగదాధరః |
దీప్తో దీనపతిః శాస్తా స్వచ్ఛందో ముక్తిదాయకః || ౧౩౯ ||

వ్యోమధర్మాంబరో భేత్తా భస్మధారీ ధరాధరః |
ధర్మగుప్తోఽన్వయాత్మా చ వ్యతిరేకార్థనిర్ణయః || ౧౪౦ ||

ఏకానేకగుణాభాసాభాసనిర్భాసవర్జితః |
భావాభావస్వభావాత్మా భావాభావవిభావవిత్ || ౧౪౧ ||

యోగిహృదయవిశ్రామోఽనంతవిద్యావివర్ధనః |
విఘ్నాంతకస్త్రికాలజ్ఞస్తత్త్వాత్మా జ్ఞానసాగరః || ౧౪౨ ||

ఇతీదం దత్తసాహస్రం సాయం ప్రాతః పఠేత్తు యః |
స ఇహాముత్ర లభతే నిర్వాణం పరమం సుఖమ్ || ౧౪౩ ||

గురువారే దత్తభక్తో భక్తిభావసమన్వితః |
పఠేత్ సదైవ యో హ్యేతత్ స లభేచ్చింతితం ధ్రువమ్ || ౧౪౪ ||

ఇతి శ్రీమద్దత్తాత్రేయపురాణే శ్రీ దత్తాత్రేయ సహస్రనామ స్తోత్రమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Sri Dattatreya Sahasranama Stotram 1 – శ్రీ దత్తాత్రేయ సహస్రనామ స్తోత్రం 1

స్పందించండి

error: Not allowed
%d bloggers like this: