Ruchi Kruta Pitru Stotram – 1 (Garuda Puranam) – పితృ స్తోత్రం – ౧ (రుచి కృతం)


(గమనిక: ఈ స్తోత్రము “పితృదేవతా స్తోత్రనిధి” ఈ-బుక్ లో ఉచితంగా అందుబాటులో ఉంది. డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.)

రుచిరువాచ |
నమస్యేఽహం పితౄన్ భక్త్యా యే వసన్త్యధిదేవతాః |
దేవైరపి హి తర్ప్యంతే యే శ్రాద్ధేషు స్వధోత్తరైః || ౧ ||

నమస్యేఽహం పితౄన్ స్వర్గే యే తర్ప్యంతే మహర్షిభిః |
శ్రాద్ధైర్మనోమయైర్భక్త్యా భుక్తిముక్తిమభీప్సుభిః || ౨ ||

నమస్యేఽహం పితౄన్ స్వర్గే సిద్ధాః సంతర్పయంతి యాన్ |
శ్రాద్ధేషు దివ్యైః సకలైరుపహారైరనుత్తమైః || ౩ ||

నమస్యేఽహం పితౄన్ భక్త్యా యేఽర్చ్యంతే గుహ్యకైర్దివి |
తన్మయత్వేన వాంఛద్భిరృద్ధిర్యాత్యంతికీం పరామ్ || ౪ ||

నమస్యేఽహం పితౄన్ మర్త్యైరర్చ్యంతే భువి యే సదా |
శ్రాద్ధేషు శ్రద్ధయాభీష్టలోకపుష్టిప్రదాయినః || ౫ ||

నమస్యేఽహం పితౄన్ విప్రైరర్చ్యంతే భువి యే సదా |
వాంఛితాభీష్టలాభాయ ప్రాజాపత్యప్రదాయినః || ౬ ||

నమస్యేఽహం పితౄన్ యే వై తర్ప్యంతేఽరణ్యవాసిభిః |
వన్యైః శ్రాద్ధైర్యతాహారైస్తపోనిర్ధూతకల్మషైః || ౭ ||

నమస్యేఽహం పితౄన్ విప్రైర్నైష్ఠికైర్ధర్మచారిభిః |
యే సంయతాత్మభిర్నిత్యం సంతర్ప్యంతే సమాధిభిః || ౮ ||

నమస్యేఽహం పితౄన్ శ్రాద్ధై రాజన్యాస్తర్పయంతి యాన్ |
కవ్యైరశేషైర్విధివల్లోకద్వయఫలప్రదాన్ || ౯ ||

నమస్యేఽహం పితౄన్ వైశ్యైరర్చ్యంతే భువి యే సదా |
స్వకర్మాభిరతైర్నిత్యం పుష్పధూపాన్నవారిభిః || ౧౦ ||

నమస్యేఽహం పితౄన్ శ్రాద్ధే శూద్రైరపి చ భక్తితః |
సంతర్ప్యంతే జగత్కృత్స్నం నామ్నా ఖ్యాతాః సుకాలినః || ౧౧ ||

నమస్యేఽహం పితౄన్ శ్రాద్ధే పాతాలే యే మహాసురైః |
సంతర్ప్యంతే సుధాహారాస్త్యక్తదంభమదైః సదా || ౧౨ ||

నమస్యేఽహం పితౄన్ శ్రాద్ధైరర్చ్యంతే యే రసాతలే |
భోగైరశేషైర్విధివన్నాగైః కామానభీప్సుభిః || ౧౩ ||

నమస్యేఽహం పితౄన్ శ్రాద్ధైః సర్పైః సంతర్పితాన్సదా |
తత్రైవ విధివన్మంత్రభోగసంపత్సమన్వితైః || ౧౪ ||

పితౄన్నమస్యే నివసంతి సాక్షా-
-ద్యే దేవలోకేఽథ మహీతలే వా |
తథాఽంతరిక్షే చ సురారిపూజ్యా-
-స్తే మే ప్రతీచ్ఛంతు మనోపనీతమ్ || ౧౫ ||

పితౄన్నమస్యే పరమార్థభూతా
యే వై విమానే నివసంత్యమూర్తాః |
యజంతి యానస్తమలైర్మనోభి-
-ర్యోగీశ్వరాః క్లేశవిముక్తిహేతూన్ || ౧౬ ||

పితౄన్నమస్యే దివి యే చ మూర్తాః
స్వధాభుజః కామ్యఫలాభిసంధౌ |
ప్రదానశక్తాః సకలేప్సితానాం
విముక్తిదా యేఽనభిసంహితేషు || ౧౭ ||

తృప్యంతు తేఽస్మిన్పితరః సమస్తా
ఇచ్ఛావతాం యే ప్రదిశంతి కామాన్ |
సురత్వమింద్రత్వమితోఽధికం వా
గజాశ్వరత్నాని మహాగృహాణి || ౧౮ ||

సోమస్య యే రశ్మిషు యేఽర్కబింబే
శుక్లే విమానే చ సదా వసంతి |
తృప్యంతు తేఽస్మిన్పితరోఽన్నతోయై-
-ర్గంధాదినా పుష్టిమితో వ్రజంతు || ౧౯ ||

యేషాం హుతేఽగ్నౌ హవిషా చ తృప్తి-
-ర్యే భుంజతే విప్రశరీరసంస్థాః |
యే పిండదానేన ముదం ప్రయాంతి
తృప్యంతు తేఽస్మిన్పితరోఽన్నతోయైః || ౨౦ ||

యే ఖడ్గమాంసేన సురైరభీష్టైః
కృష్ణైస్తిలైర్దివ్య మనోహరైశ్చ |
కాలేన శాకేన మహర్షివర్యైః
సంప్రీణితాస్తే ముదమత్ర యాంతు || ౨౧ ||

కవ్యాన్యశేషాణి చ యాన్యభీష్టా-
-న్యతీవ తేషాం మమ పూజితానామ్ |
తేషాంచ సాన్నిధ్యమిహాస్తు పుష్ప-
-గంధాంబుభోజ్యేషు మయా కృతేషు || ౨౨ ||

దినే దినే యే ప్రతిగృహ్ణతేఽర్చాం
మాసాంతపూజ్యా భువి యేఽష్టకాసు |
యే వత్సరాంతేఽభ్యుదయే చ పూజ్యాః
ప్రయాంతు తే మే పితరోఽత్ర తుష్టిమ్ || ౨౩ ||

పూజ్యా ద్విజానాం కుముదేందుభాసో
యే క్షత్రియాణాం జ్వలనార్కవర్ణాః |
తథా విశాం యే కనకావదాతా
నీలీప్రభాః శూద్రజనస్య యే చ || ౨౪ ||

తేఽస్మిన్సమస్తా మమ పుష్పగంధ-
-ధూపాంబుభోజ్యాదినివేదనేన |
తథాఽగ్నిహోమేన చ యాంతి తృప్తిం
సదా పితృభ్యః ప్రణతోఽస్మి తేభ్యః || ౨౫ ||

యే దేవపూర్వాణ్యభితృప్తిహేతో-
-రశ్నంతి కవ్యాని శుభాహృతాని |
తృప్తాశ్చ యే భూతిసృజో భవంతి
తృప్యంతు తేఽస్మిన్ప్రణతోఽస్మి తేభ్యః || ౨౬ ||

రక్షాంసి భూతాన్యసురాంస్తథోగ్రా-
-న్నిర్నాశయంతు త్వశివం ప్రజానామ్ |
ఆద్యాః సురాణామమరేశపూజ్యా-
-స్తృప్యంతు తేఽస్మిన్ప్రణతోఽస్మితేభ్యః || ౨౭ ||

అగ్నిస్వాత్తా బర్హిషద ఆజ్యపాః సోమపాస్తథా |
వ్రజంతు తృప్తిం శ్రాద్ధేఽస్మిన్పితరస్తర్పితా మయా || ౨౮ ||

అగ్నిస్వాత్తాః పితృగణాః ప్రాచీం రక్షంతు మే దిశమ్ |
తథా బర్హిషదః పాంతు యామ్యాం మే పితరః సదా |
ప్రతీచీమాజ్యపాస్తద్వదుదీచీమపి సోమపాః || ౨౯ ||

రక్షోభూతపిశాచేభ్యస్తథైవాసురదోషతః |
సర్వతః పితరో రక్షాం కుర్వంతు మమ నిత్యశః || ౩౦ ||

విశ్వో విశ్వభుగారాధ్యో ధర్మో ధన్యః శుభాననః |
భూతిదో భూతికృద్భూతిః పితౄణాం యే గణా నవ || ౩౧ ||

కల్యాణః కల్యదః కర్తా కల్యః కల్యతరాశ్రయః |
కల్యతాహేతురనఘః షడిమే తే గణాః స్మృతాః || ౩౨ ||

వరో వరేణ్యో వరదస్తుష్టిదః పుష్టిదస్తథా |
విశ్వపాతా తథా ధాతా సప్తైతే చ గణాః స్మృతాః || ౩౩ ||

మహాన్మహాత్మా మహితో మహిమావాన్మహాబలః |
గణాః పంచ తథైవైతే పితౄణాం పాపనాశనాః || ౩౪ ||

సుఖదో ధనదశ్చాన్యో ధర్మదోఽన్యశ్చ భూతిదః |
పితౄణాం కథ్యతే చైవ తథా గణచతుష్టయమ్ || ౩౫ ||

ఏకత్రింశత్పితృగణా యైర్వ్యాప్తమఖిలం జగత్ |
త ఏవాత్ర పితృగణాస్తుష్యంతు చ మదాహితమ్ || ౩౬ ||

ఇతి శ్రీ గరుడపురాణే ఊననవతితమోఽధ్యాయే రుచికృత పితృ స్తోత్రమ్ |


మరిన్ని వివిధ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed