Ruchi Kruta Pitru Stotram (Garuda Puranam) – ಪಿತೃ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ರುಚಿ ಕೃತಂ)


ರುಚಿರುವಾಚ |
ನಮಸ್ಯೇಽಹಂ ಪಿತೄನ್ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಯೇ ವಸನ್ತ್ಯಧಿದೇವತಾಃ |
ದೇವೈರಪಿ ಹಿ ತರ್ಪ್ಯಂತೇ ಯೇ ಶ್ರಾದ್ಧೇಷು ಸ್ವಧೋತ್ತರೈಃ || ೧ ||

ನಮಸ್ಯೇಽಹಂ ಪಿತೄನ್ ಸ್ವರ್ಗೇ ಯೇ ತರ್ಪ್ಯಂತೇ ಮಹರ್ಷಿಭಿಃ |
ಶ್ರಾದ್ಧೈರ್ಮನೋಮಯೈರ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಮಭೀಪ್ಸುಭಿಃ || ೨ ||

ನಮಸ್ಯೇಽಹಂ ಪಿತೄನ್ ಸ್ವರ್ಗೇ ಸಿದ್ಧಾಃ ಸಂತರ್ಪಯಂತಿ ಯಾನ್ |
ಶ್ರಾದ್ಧೇಷು ದಿವ್ಯೈಃ ಸಕಲೈರುಪಹಾರೈರನುತ್ತಮೈಃ || ೩ ||

ನಮಸ್ಯೇಽಹಂ ಪಿತೄನ್ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಯೇಽರ್ಚ್ಯಂತೇ ಗುಹ್ಯಕೈರ್ದಿವಿ |
ತನ್ಮಯತ್ವೇನ ವಾಂಛದ್ಭಿರೃದ್ಧಿರ್ಯಾತ್ಯಂತಿಕೀಂ ಪರಾಮ್ || ೪ ||

ನಮಸ್ಯೇಽಹಂ ಪಿತೄನ್ ಮರ್ತ್ಯೈರರ್ಚ್ಯಂತೇ ಭುವಿ ಯೇ ಸದಾ |
ಶ್ರಾದ್ಧೇಷು ಶ್ರದ್ಧಯಾಭೀಷ್ಟಲೋಕಪುಷ್ಟಿಪ್ರದಾಯಿನಃ || ೫ ||

ನಮಸ್ಯೇಽಹಂ ಪಿತೄನ್ ವಿಪ್ರೈರರ್ಚ್ಯಂತೇ ಭುವಿ ಯೇ ಸದಾ |
ವಾಂಛಿತಾಭೀಷ್ಟಲಾಭಾಯ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯಪ್ರದಾಯಿನಃ || ೬ ||

ನಮಸ್ಯೇಽಹಂ ಪಿತೄನ್ ಯೇ ವೈ ತರ್ಪ್ಯಂತೇಽರಣ್ಯವಾಸಿಭಿಃ |
ವನ್ಯೈಃ ಶ್ರಾದ್ಧೈರ್ಯತಾಹಾರೈಸ್ತಪೋನಿರ್ಧೂತಕಲ್ಮಷೈಃ || ೭ ||

ನಮಸ್ಯೇಽಹಂ ಪಿತೄನ್ ವಿಪ್ರೈರ್ನೈಷ್ಠಿಕೈರ್ಧರ್ಮಚಾರಿಭಿಃ |
ಯೇ ಸಂಯತಾತ್ಮಭಿರ್ನಿತ್ಯಂ ಸಂತರ್ಪ್ಯಂತೇ ಸಮಾಧಿಭಿಃ || ೮ ||

ನಮಸ್ಯೇಽಹಂ ಪಿತೄನ್ ಶ್ರಾದ್ಧೈ ರಾಜನ್ಯಾಸ್ತರ್ಪಯಂತಿ ಯಾನ್ |
ಕವ್ಯೈರಶೇಷೈರ್ವಿಧಿವಲ್ಲೋಕದ್ವಯಫಲಪ್ರದಾನ್ || ೯ ||

ನಮಸ್ಯೇಽಹಂ ಪಿತೄನ್ ವೈಶ್ಯೈರರ್ಚ್ಯಂತೇ ಭುವಿ ಯೇ ಸದಾ |
ಸ್ವಕರ್ಮಾಭಿರತೈರ್ನಿತ್ಯಂ ಪುಷ್ಪಧೂಪಾನ್ನವಾರಿಭಿಃ || ೧೦ ||

ನಮಸ್ಯೇಽಹಂ ಪಿತೄನ್ ಶ್ರಾದ್ಧೇ ಶೂದ್ರೈರಪಿ ಚ ಭಕ್ತಿತಃ |
ಸಂತರ್ಪ್ಯಂತೇ ಜಗತ್ಕೃತ್ಸ್ನಂ ನಾಮ್ನಾ ಖ್ಯಾತಾಃ ಸುಕಾಲಿನಃ || ೧೧ ||

ನಮಸ್ಯೇಽಹಂ ಪಿತೄನ್ ಶ್ರಾದ್ಧೇ ಪಾತಾಲೇ ಯೇ ಮಹಾಸುರೈಃ |
ಸಂತರ್ಪ್ಯಂತೇ ಸುಧಾಹಾರಾಸ್ತ್ಯಕ್ತದಂಭಮದೈಃ ಸದಾ || ೧೨ ||

ನಮಸ್ಯೇಽಹಂ ಪಿತೄನ್ ಶ್ರಾದ್ಧೈರರ್ಚ್ಯಂತೇ ಯೇ ರಸಾತಲೇ |
ಭೋಗೈರಶೇಷೈರ್ವಿಧಿವನ್ನಾಗೈಃ ಕಾಮಾನಭೀಪ್ಸುಭಿಃ || ೧೩ ||

ನಮಸ್ಯೇಽಹಂ ಪಿತೄನ್ ಶ್ರಾದ್ಧೈಃ ಸರ್ಪೈಃ ಸಂತರ್ಪಿತಾನ್ಸದಾ |
ತತ್ರೈವ ವಿಧಿವನ್ಮಂತ್ರಭೋಗಸಂಪತ್ಸಮನ್ವಿತೈಃ || ೧೪ ||

ಪಿತೄನ್ನಮಸ್ಯೇ ನಿವಸಂತಿ ಸಾಕ್ಷಾ-
-ದ್ಯೇ ದೇವಲೋಕೇಽಥ ಮಹೀತಲೇ ವಾ |
ತಥಾಽಂತರಿಕ್ಷೇ ಚ ಸುರಾರಿಪೂಜ್ಯಾ-
-ಸ್ತೇ ಮೇ ಪ್ರತೀಚ್ಛಂತು ಮನೋಪನೀತಮ್ || ೧೫ ||

ಪಿತೄನ್ನಮಸ್ಯೇ ಪರಮಾರ್ಥಭೂತಾ
ಯೇ ವೈ ವಿಮಾನೇ ನಿವಸಂತ್ಯಮೂರ್ತಾಃ |
ಯಜಂತಿ ಯಾನಸ್ತಮಲೈರ್ಮನೋಭಿ-
-ರ್ಯೋಗೀಶ್ವರಾಃ ಕ್ಲೇಶವಿಮುಕ್ತಿಹೇತೂನ್ || ೧೬ ||

ಪಿತೄನ್ನಮಸ್ಯೇ ದಿವಿ ಯೇ ಚ ಮೂರ್ತಾಃ
ಸ್ವಧಾಭುಜಃ ಕಾಮ್ಯಫಲಾಭಿಸಂಧೌ |
ಪ್ರದಾನಶಕ್ತಾಃ ಸಕಲೇಪ್ಸಿತಾನಾಂ
ವಿಮುಕ್ತಿದಾ ಯೇಽನಭಿಸಂಹಿತೇಷು || ೧೭ ||

ತೃಪ್ಯಂತು ತೇಽಸ್ಮಿನ್ಪಿತರಃ ಸಮಸ್ತಾ
ಇಚ್ಛಾವತಾಂ ಯೇ ಪ್ರದಿಶಂತಿ ಕಾಮಾನ್ |
ಸುರತ್ವಮಿಂದ್ರತ್ವಮಿತೋಽಧಿಕಂ ವಾ
ಗಜಾಶ್ವರತ್ನಾನಿ ಮಹಾಗೃಹಾಣಿ || ೧೮ ||

ಸೋಮಸ್ಯ ಯೇ ರಶ್ಮಿಷು ಯೇಽರ್ಕಬಿಂಬೇ
ಶುಕ್ಲೇ ವಿಮಾನೇ ಚ ಸದಾ ವಸಂತಿ |
ತೃಪ್ಯಂತು ತೇಽಸ್ಮಿನ್ಪಿತರೋಽನ್ನತೋಯೈ-
-ರ್ಗಂಧಾದಿನಾ ಪುಷ್ಟಿಮಿತೋ ವ್ರಜಂತು || ೧೯ ||

ಯೇಷಾಂ ಹುತೇಽಗ್ನೌ ಹವಿಷಾ ಚ ತೃಪ್ತಿ-
-ರ್ಯೇ ಭುಂಜತೇ ವಿಪ್ರಶರೀರಸಂಸ್ಥಾಃ |
ಯೇ ಪಿಂಡದಾನೇನ ಮುದಂ ಪ್ರಯಾಂತಿ
ತೃಪ್ಯಂತು ತೇಽಸ್ಮಿನ್ಪಿತರೋಽನ್ನತೋಯೈಃ || ೨೦ ||

ಯೇ ಖಡ್ಗಮಾಂಸೇನ ಸುರೈರಭೀಷ್ಟೈಃ
ಕೃಷ್ಣೈಸ್ತಿಲೈರ್ದಿವ್ಯ ಮನೋಹರೈಶ್ಚ |
ಕಾಲೇನ ಶಾಕೇನ ಮಹರ್ಷಿವರ್ಯೈಃ
ಸಂಪ್ರೀಣಿತಾಸ್ತೇ ಮುದಮತ್ರ ಯಾಂತು || ೨೧ ||

ಕವ್ಯಾನ್ಯಶೇಷಾಣಿ ಚ ಯಾನ್ಯಭೀಷ್ಟಾ-
-ನ್ಯತೀವ ತೇಷಾಂ ಮಮ ಪೂಜಿತಾನಾಮ್ |
ತೇಷಾಂಚ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಮಿಹಾಸ್ತು ಪುಷ್ಪ-
-ಗಂಧಾಂಬುಭೋಜ್ಯೇಷು ಮಯಾ ಕೃತೇಷು || ೨೨ ||

ದಿನೇ ದಿನೇ ಯೇ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಣತೇಽರ್ಚಾಂ
ಮಾಸಾಂತಪೂಜ್ಯಾ ಭುವಿ ಯೇಽಷ್ಟಕಾಸು |
ಯೇ ವತ್ಸರಾಂತೇಽಭ್ಯುದಯೇ ಚ ಪೂಜ್ಯಾಃ
ಪ್ರಯಾಂತು ತೇ ಮೇ ಪಿತರೋಽತ್ರ ತುಷ್ಟಿಮ್ || ೨೩ ||

ಪೂಜ್ಯಾ ದ್ವಿಜಾನಾಂ ಕುಮುದೇಂದುಭಾಸೋ
ಯೇ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಣಾಂ ಜ್ವಲನಾರ್ಕವರ್ಣಾಃ |
ತಥಾ ವಿಶಾಂ ಯೇ ಕನಕಾವದಾತಾ
ನೀಲೀಪ್ರಭಾಃ ಶೂದ್ರಜನಸ್ಯ ಯೇ ಚ || ೨೪ ||

ತೇಽಸ್ಮಿನ್ಸಮಸ್ತಾ ಮಮ ಪುಷ್ಪಗಂಧ-
-ಧೂಪಾಂಬುಭೋಜ್ಯಾದಿನಿವೇದನೇನ |
ತಥಾಽಗ್ನಿಹೋಮೇನ ಚ ಯಾಂತಿ ತೃಪ್ತಿಂ
ಸದಾ ಪಿತೃಭ್ಯಃ ಪ್ರಣತೋಽಸ್ಮಿ ತೇಭ್ಯಃ || ೨೫ ||

ಯೇ ದೇವಪೂರ್ವಾಣ್ಯಭಿತೃಪ್ತಿಹೇತೋ-
-ರಶ್ನಂತಿ ಕವ್ಯಾನಿ ಶುಭಾಹೃತಾನಿ |
ತೃಪ್ತಾಶ್ಚ ಯೇ ಭೂತಿಸೃಜೋ ಭವಂತಿ
ತೃಪ್ಯಂತು ತೇಽಸ್ಮಿನ್ಪ್ರಣತೋಽಸ್ಮಿ ತೇಭ್ಯಃ || ೨೬ ||

ರಕ್ಷಾಂಸಿ ಭೂತಾನ್ಯಸುರಾಂಸ್ತಥೋಗ್ರಾ-
-ನ್ನಿರ್ನಾಶಯಂತು ತ್ವಶಿವಂ ಪ್ರಜಾನಾಮ್ |
ಆದ್ಯಾಃ ಸುರಾಣಾಮಮರೇಶಪೂಜ್ಯಾ-
-ಸ್ತೃಪ್ಯಂತು ತೇಽಸ್ಮಿನ್ಪ್ರಣತೋಽಸ್ಮಿತೇಭ್ಯಃ || ೨೭ ||

ಅಗ್ನಿಸ್ವಾತ್ತಾ ಬರ್ಹಿಷದ ಆಜ್ಯಪಾಃ ಸೋಮಪಾಸ್ತಥಾ |
ವ್ರಜಂತು ತೃಪ್ತಿಂ ಶ್ರಾದ್ಧೇಽಸ್ಮಿನ್ಪಿತರಸ್ತರ್ಪಿತಾ ಮಯಾ || ೨೮ ||

ಅಗ್ನಿಸ್ವಾತ್ತಾಃ ಪಿತೃಗಣಾಃ ಪ್ರಾಚೀಂ ರಕ್ಷಂತು ಮೇ ದಿಶಮ್ |
ತಥಾ ಬರ್ಹಿಷದಃ ಪಾಂತು ಯಾಮ್ಯಾಂ ಮೇ ಪಿತರಃ ಸದಾ |
ಪ್ರತೀಚೀಮಾಜ್ಯಪಾಸ್ತದ್ವದುದೀಚೀಮಪಿ ಸೋಮಪಾಃ || ೨೯ ||

ರಕ್ಷೋಭೂತಪಿಶಾಚೇಭ್ಯಸ್ತಥೈವಾಸುರದೋಷತಃ |
ಸರ್ವತಃ ಪಿತರೋ ರಕ್ಷಾಂ ಕುರ್ವಂತು ಮಮ ನಿತ್ಯಶಃ || ೩೦ ||

ವಿಶ್ವೋ ವಿಶ್ವಭುಗಾರಾಧ್ಯೋ ಧರ್ಮೋ ಧನ್ಯಃ ಶುಭಾನನಃ |
ಭೂತಿದೋ ಭೂತಿಕೃದ್ಭೂತಿಃ ಪಿತೄಣಾಂ ಯೇ ಗಣಾ ನವ || ೩೧ ||

ಕಲ್ಯಾಣಃ ಕಲ್ಯದಃ ಕರ್ತಾ ಕಲ್ಯಃ ಕಲ್ಯತರಾಶ್ರಯಃ |
ಕಲ್ಯತಾಹೇತುರನಘಃ ಷಡಿಮೇ ತೇ ಗಣಾಃ ಸ್ಮೃತಾಃ || ೩೨ ||

ವರೋ ವರೇಣ್ಯೋ ವರದಸ್ತುಷ್ಟಿದಃ ಪುಷ್ಟಿದಸ್ತಥಾ |
ವಿಶ್ವಪಾತಾ ತಥಾ ಧಾತಾ ಸಪ್ತೈತೇ ಚ ಗಣಾಃ ಸ್ಮೃತಾಃ || ೩೩ ||

ಮಹಾನ್ಮಹಾತ್ಮಾ ಮಹಿತೋ ಮಹಿಮಾವಾನ್ಮಹಾಬಲಃ |
ಗಣಾಃ ಪಂಚ ತಥೈವೈತೇ ಪಿತೄಣಾಂ ಪಾಪನಾಶನಾಃ || ೩೪ ||

ಸುಖದೋ ಧನದಶ್ಚಾನ್ಯೋ ಧರ್ಮದೋಽನ್ಯಶ್ಚ ಭೂತಿದಃ |
ಪಿತೄಣಾಂ ಕಥ್ಯತೇ ಚೈವ ತಥಾ ಗಣಚತುಷ್ಟಯಮ್ || ೩೫ ||

ಏಕತ್ರಿಂಶತ್ಪಿತೃಗಣಾ ಯೈರ್ವ್ಯಾಪ್ತಮಖಿಲಂ ಜಗತ್ |
ತ ಏವಾತ್ರ ಪಿತೃಗಣಾಸ್ತುಷ್ಯಂತು ಚ ಮದಾಹಿತಮ್ || ೩೬ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಗರುಡಪುರಾಣೇ ಊನನವತಿತಮೋಽಧ್ಯಾಯೇ ರುಚಿಕೃತ ಪಿತೃ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವಿಧ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed