Ruchi Kruta Pitru Stotram (Garuda Puranam) – பித்ரு ஸ்தோத்ரம் (ருசி க்ருதம்)


ருசிருவாச ।
நமஸ்யே(அ)ஹம் பித்ரூந் ப⁴க்த்யா யே வஸந்த்யதி⁴தே³வதா꞉ ।
தே³வைரபி ஹி தர்ப்யந்தே யே ஶ்ராத்³தே⁴ஷு ஸ்வதோ⁴த்தரை꞉ ॥ 1 ॥

நமஸ்யே(அ)ஹம் பித்ரூந் ஸ்வர்கே³ யே தர்ப்யந்தே மஹர்ஷிபி⁴꞉ ।
ஶ்ராத்³தை⁴ர்மநோமயைர்ப⁴க்த்யா பு⁴க்திமுக்திமபீ⁴ப்ஸுபி⁴꞉ ॥ 2 ॥

நமஸ்யே(அ)ஹம் பித்ரூந் ஸ்வர்கே³ ஸித்³தா⁴꞉ ஸந்தர்பயந்தி யாந் ।
ஶ்ராத்³தே⁴ஷு தி³வ்யை꞉ ஸகலைருபஹாரைரநுத்தமை꞉ ॥ 3 ॥

நமஸ்யே(அ)ஹம் பித்ரூந் ப⁴க்த்யா யே(அ)ர்ச்யந்தே கு³ஹ்யகைர்தி³வி ।
தந்மயத்வேந வாஞ்ச²த்³பி⁴ர்ருத்³தி⁴ர்யாத்யந்திகீம் பராம் ॥ 4 ॥

நமஸ்யே(அ)ஹம் பித்ரூந் மர்த்யைரர்ச்யந்தே பு⁴வி யே ஸதா³ ।
ஶ்ராத்³தே⁴ஷு ஶ்ரத்³த⁴யாபீ⁴ஷ்டலோகபுஷ்டிப்ரதா³யிந꞉ ॥ 5 ॥

நமஸ்யே(அ)ஹம் பித்ரூந் விப்ரைரர்ச்யந்தே பு⁴வி யே ஸதா³ ।
வாஞ்சி²தாபீ⁴ஷ்டலாபா⁴ய ப்ராஜாபத்யப்ரதா³யிந꞉ ॥ 6 ॥

நமஸ்யே(அ)ஹம் பித்ரூந் யே வை தர்ப்யந்தே(அ)ரண்யவாஸிபி⁴꞉ ।
வந்யை꞉ ஶ்ராத்³தை⁴ர்யதாஹாரைஸ்தபோநிர்தூ⁴தகல்மஷை꞉ ॥ 7 ॥

நமஸ்யே(அ)ஹம் பித்ரூந் விப்ரைர்நைஷ்டி²கைர்த⁴ர்மசாரிபி⁴꞉ ।
யே ஸம்யதாத்மபி⁴ர்நித்யம் ஸந்தர்ப்யந்தே ஸமாதி⁴பி⁴꞉ ॥ 8 ॥

நமஸ்யே(அ)ஹம் பித்ரூந் ஶ்ராத்³தை⁴ ராஜந்யாஸ்தர்பயந்தி யாந் ।
கவ்யைரஶேஷைர்விதி⁴வல்லோகத்³வயப²லப்ரதா³ந் ॥ 9 ॥

நமஸ்யே(அ)ஹம் பித்ரூந் வைஶ்யைரர்ச்யந்தே பு⁴வி யே ஸதா³ ।
ஸ்வகர்மாபி⁴ரதைர்நித்யம் புஷ்பதூ⁴பாந்நவாரிபி⁴꞉ ॥ 10 ॥

நமஸ்யே(அ)ஹம் பித்ரூந் ஶ்ராத்³தே⁴ ஶூத்³ரைரபி ச ப⁴க்தித꞉ ।
ஸந்தர்ப்யந்தே ஜக³த்க்ருத்ஸ்நம் நாம்நா க்²யாதா꞉ ஸுகாளிந꞉ ॥ 11 ॥

நமஸ்யே(அ)ஹம் பித்ரூந் ஶ்ராத்³தே⁴ பாதாலே யே மஹாஸுரை꞉ ।
ஸந்தர்ப்யந்தே ஸுதா⁴ஹாராஸ்த்யக்தத³ம்ப⁴மதை³꞉ ஸதா³ ॥ 12 ॥

நமஸ்யே(அ)ஹம் பித்ரூந் ஶ்ராத்³தை⁴ரர்ச்யந்தே யே ரஸாதலே ।
போ⁴கை³ரஶேஷைர்விதி⁴வந்நாகை³꞉ காமாநபீ⁴ப்ஸுபி⁴꞉ ॥ 13 ॥

நமஸ்யே(அ)ஹம் பித்ரூந் ஶ்ராத்³தை⁴꞉ ஸர்பை꞉ ஸந்தர்பிதாந்ஸதா³ ।
தத்ரைவ விதி⁴வந்மந்த்ரபோ⁴க³ஸம்பத்ஸமந்விதை꞉ ॥ 14 ॥

பித்ரூந்நமஸ்யே நிவஸந்தி ஸாக்ஷா-
-த்³யே தே³வலோகே(அ)த² மஹீதலே வா ।
ததா²(அ)ந்தரிக்ஷே ச ஸுராரிபூஜ்யா-
-ஸ்தே மே ப்ரதீச்ச²ந்து மநோபநீதம் ॥ 15 ॥

பித்ரூந்நமஸ்யே பரமார்த²பூ⁴தா
யே வை விமாநே நிவஸந்த்யமூர்தா꞉ ।
யஜந்தி யாநஸ்தமலைர்மநோபி⁴-
-ர்யோகீ³ஶ்வரா꞉ க்லேஶவிமுக்திஹேதூந் ॥ 16 ॥

பித்ரூந்நமஸ்யே தி³வி யே ச மூர்தா꞉
ஸ்வதா⁴பு⁴ஜ꞉ காம்யப²லாபி⁴ஸந்தௌ⁴ ।
ப்ரதா³நஶக்தா꞉ ஸகலேப்ஸிதாநாம்
விமுக்திதா³ யே(அ)நபி⁴ஸம்ஹிதேஷு ॥ 17 ॥

த்ருப்யந்து தே(அ)ஸ்மிந்பிதர꞉ ஸமஸ்தா
இச்சா²வதாம் யே ப்ரதி³ஶந்தி காமாந் ।
ஸுரத்வமிந்த்³ரத்வமிதோ(அ)தி⁴கம் வா
க³ஜாஶ்வரத்நாநி மஹாக்³ருஹாணி ॥ 18 ॥

ஸோமஸ்ய யே ரஶ்மிஷு யே(அ)ர்கபி³ம்பே³
ஶுக்லே விமாநே ச ஸதா³ வஸந்தி ।
த்ருப்யந்து தே(அ)ஸ்மிந்பிதரோ(அ)ந்நதோயை-
-ர்க³ந்தா⁴தி³நா புஷ்டிமிதோ வ்ரஜந்து ॥ 19 ॥

யேஷாம் ஹுதே(அ)க்³நௌ ஹவிஷா ச த்ருப்தி-
-ர்யே பு⁴ஞ்ஜதே விப்ரஶரீரஸம்ஸ்தா²꞉ ।
யே பிண்ட³தா³நேந முத³ம் ப்ரயாந்தி
த்ருப்யந்து தே(அ)ஸ்மிந்பிதரோ(அ)ந்நதோயை꞉ ॥ 20 ॥

யே க²ட்³க³மாம்ஸேந ஸுரைரபீ⁴ஷ்டை꞉
க்ருஷ்ணைஸ்திலைர்தி³வ்ய மநோஹரைஶ்ச ।
காலேந ஶாகேந மஹர்ஷிவர்யை꞉
ஸம்ப்ரீணிதாஸ்தே முத³மத்ர யாந்து ॥ 21 ॥

கவ்யாந்யஶேஷாணி ச யாந்யபீ⁴ஷ்டா-
-ந்யதீவ தேஷாம் மம பூஜிதாநாம் ।
தேஷாஞ்ச ஸாந்நித்⁴யமிஹாஸ்து புஷ்ப-
-க³ந்தா⁴ம்பு³போ⁴ஜ்யேஷு மயா க்ருதேஷு ॥ 22 ॥

தி³நே தி³நே யே ப்ரதிக்³ருஹ்ணதே(அ)ர்சாம்
மாஸாந்தபூஜ்யா பு⁴வி யே(அ)ஷ்டகாஸு ।
யே வத்ஸராந்தே(அ)ப்⁴யுத³யே ச பூஜ்யா꞉
ப்ரயாந்து தே மே பிதரோ(அ)த்ர துஷ்டிம் ॥ 23 ॥

பூஜ்யா த்³விஜாநாம் குமுதே³ந்து³பா⁴ஸோ
யே க்ஷத்ரியாணாம் ஜ்வலநார்கவர்ணா꞉ ।
ததா² விஶாம் யே கநகாவதா³தா
நீலீப்ரபா⁴꞉ ஶூத்³ரஜநஸ்ய யே ச ॥ 24 ॥

தே(அ)ஸ்மிந்ஸமஸ்தா மம புஷ்பக³ந்த⁴-
-தூ⁴பாம்பு³போ⁴ஜ்யாதி³நிவேத³நேந ।
ததா²(அ)க்³நிஹோமேந ச யாந்தி த்ருப்திம்
ஸதா³ பித்ருப்⁴ய꞉ ப்ரணதோ(அ)ஸ்மி தேப்⁴ய꞉ ॥ 25 ॥

யே தே³வபூர்வாண்யபி⁴த்ருப்திஹேதோ-
-ரஶ்நந்தி கவ்யாநி ஶுபா⁴ஹ்ருதாநி ।
த்ருப்தாஶ்ச யே பூ⁴திஸ்ருஜோ ப⁴வந்தி
த்ருப்யந்து தே(அ)ஸ்மிந்ப்ரணதோ(அ)ஸ்மி தேப்⁴ய꞉ ॥ 26 ॥

ரக்ஷாம்ஸி பூ⁴தாந்யஸுராம்ஸ்ததோ²க்³ரா-
-ந்நிர்நாஶயந்து த்வஶிவம் ப்ரஜாநாம் ।
ஆத்³யா꞉ ஸுராணாமமரேஶபூஜ்யா-
-ஸ்த்ருப்யந்து தே(அ)ஸ்மிந்ப்ரணதோ(அ)ஸ்மிதேப்⁴ய꞉ ॥ 27 ॥

அக்³நிஸ்வாத்தா ப³ர்ஹிஷத³ ஆஜ்யபா꞉ ஸோமபாஸ்ததா² ।
வ்ரஜந்து த்ருப்திம் ஶ்ராத்³தே⁴(அ)ஸ்மிந்பிதரஸ்தர்பிதா மயா ॥ 28 ॥

அக்³நிஸ்வாத்தா꞉ பித்ருக³ணா꞉ ப்ராசீம் ரக்ஷந்து மே தி³ஶம் ।
ததா² ப³ர்ஹிஷத³꞉ பாந்து யாம்யாம் மே பிதர꞉ ஸதா³ ।
ப்ரதீசீமாஜ்யபாஸ்தத்³வது³தீ³சீமபி ஸோமபா꞉ ॥ 29 ॥

ரக்ஷோபூ⁴தபிஶாசேப்⁴யஸ்ததை²வாஸுரதோ³ஷத꞉ ।
ஸர்வத꞉ பிதரோ ரக்ஷாம் குர்வந்து மம நித்யஶ꞉ ॥ 30 ॥

விஶ்வோ விஶ்வபு⁴கா³ராத்⁴யோ த⁴ர்மோ த⁴ந்ய꞉ ஶுபா⁴நந꞉ ।
பூ⁴திதோ³ பூ⁴திக்ருத்³பூ⁴தி꞉ பித்ரூணாம் யே க³ணா நவ ॥ 31 ॥

கல்யாண꞉ கல்யத³꞉ கர்தா கல்ய꞉ கல்யதராஶ்ரய꞉ ।
கல்யதாஹேதுரநக⁴꞉ ஷடி³மே தே க³ணா꞉ ஸ்ம்ருதா꞉ ॥ 32 ॥

வரோ வரேண்யோ வரத³ஸ்துஷ்டித³꞉ புஷ்டித³ஸ்ததா² ।
விஶ்வபாதா ததா² தா⁴தா ஸப்தைதே ச க³ணா꞉ ஸ்ம்ருதா꞉ ॥ 33 ॥

மஹாந்மஹாத்மா மஹிதோ மஹிமாவாந்மஹாப³ல꞉ ।
க³ணா꞉ பஞ்ச ததை²வைதே பித்ரூணாம் பாபநாஶநா꞉ ॥ 34 ॥

ஸுக²தோ³ த⁴நத³ஶ்சாந்யோ த⁴ர்மதோ³(அ)ந்யஶ்ச பூ⁴தித³꞉ ।
பித்ரூணாம் கத்²யதே சைவ ததா² க³ணசதுஷ்டயம் ॥ 35 ॥

ஏகத்ரிம்ஶத்பித்ருக³ணா யைர்வ்யாப்தமகி²லம் ஜக³த் ।
த ஏவாத்ர பித்ருக³ணாஸ்துஷ்யந்து ச மதா³ஹிதம் ॥ 36 ॥

இதி ஶ்ரீ க³ருட³புராணே ஊநநவதிதமோ(அ)த்⁴யாயே ருசிக்ருத பித்ரு ஸ்தோத்ரம் ।


மேலும் விவித⁴ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed