Pitru Suktam – பித்ரு ஸூக்தம்


(ரு।1।10।15।1)

உதீ³॑ரதா॒மவ॑ர॒ உத்பரா॑ஸ॒ உந்ம॑த்⁴ய॒மா꞉ பி॒தர॑: ஸோ॒ம்யாஸ॑: ।
அஸும்॒ ய ஈ॒யுர॑வ்ரு॒கா ரு॑த॒ஜ்ஞாஸ்தே நோ॑(அ)வந்து பி॒தரோ॒ ஹவே॑ஷு ॥ 01

இ॒த³ம் பி॒த்ருப்⁴யோ॒ நமோ॑ அஸ்த்வ॒த்³ய யே பூர்வா॑ஸோ॒ ய உப॑ராஸ ஈ॒யு꞉ ।
யே பார்தி²॑வே॒ ரஜ॒ஸ்யா நிஷ॑த்தா॒ யே வா॑ நூ॒நம் ஸு॑வ்ரு॒ஜநா॑ஸு வி॒க்ஷு ॥ 02

ஆஹம் பி॒த்ரூந்ஸு॑வி॒த³த்ரா॑ம்ˮ அவித்ஸி॒ நபா॑தம் ச வி॒க்ரம॑ணம் ச॒ விஷ்ணோ॑: ।
ப³॒ர்ஹி॒ஷதோ³॒ யே ஸ்வ॒த⁴யா॑ ஸு॒தஸ்ய॒ ப⁴ஜ॑ந்த பி॒த்வஸ்த இ॒ஹாக³॑மிஷ்டா²꞉ ॥ 03

ப³ர்ஹி॑ஷத³꞉ பிதர ஊ॒த்ய(1॒॑ )ர்வாகி³॒மா வோ॑ ஹ॒வ்யா ச॑க்ருமா ஜு॒ஷத்⁴வ॑ம் ।
த ஆ க³॒தாவ॑ஸா॒ ஶந்த॑மே॒நாதா²॑ ந॒: ஶம் யோர॑ர॒போ த³॑தா⁴த ॥ 04

உப॑ஹூதா꞉ பி॒தர॑: ஸோ॒ம்யாஸோ॑ ப³ர்ஹி॒ஷ்யே॑ஷு நி॒தி⁴ஷு॑ ப்ரி॒யேஷு॑ ।
த ஆ க³॑மந்து॒ த இ॒ஹ ஶ்ரு॑வ॒ந்த்வதி⁴॑ ப்³ருவந்து॒ தே॑(அ)வந்த்வ॒ஸ்மாந் ॥ 05

ஆச்யா॒ ஜாநு॑ த³க்ஷிண॒தோ நி॒ஷத்³யே॒மம் ய॒ஜ்ஞம॒பி⁴ க்³ரு॑ணீத॒ விஶ்வே॑ ।
மா ஹிம்॑ஸிஷ்ட பிதர॒: கேந॑ சிந்நோ॒ யத்³வ॒ ஆக³॑: புரு॒ஷதா॒ கரா॑ம ॥ 06

ஆஸீ॑நாஸோ அரு॒ணீநா॑மு॒பஸ்தே²॑ ர॒யிம் த⁴॑த்த தா³॒ஶுஷே॒ மர்த்யா॑ய ।
பு॒த்ரேப்⁴ய॑: பிதர॒ஸ்தஸ்ய॒ வஸ்வ॒: ப்ர ய॑ச்ச²த॒ த இ॒ஹோர்ஜம்॑ த³தா⁴த ॥ 07

யே ந॒: பூர்வே॑ பி॒தர॑: ஸோ॒ம்யாஸோ॑(அ)நூஹி॒ரே ஸோ॑மபீ॒த²ம் வஸி॑ஷ்டா²꞉ ।
தேபி⁴॑ர்ய॒ம꞉ ஸம்॑ரரா॒ணோ ஹ॒வீம்ஷ்யு॒ஶந்நு॒ஶத்³பி⁴॑: ப்ரதிகா॒மம॑த்து ॥ 08

யே தா॑த்ரு॒ஷுர்தே³॑வ॒த்ரா ஜேஹ॑மாநா ஹோத்ரா॒வித³॒: ஸ்தோம॑தஷ்டாஸோ அ॒ர்கை꞉ ।
ஆக்³நே॑ யாஹி ஸுவி॒த³த்ரே॑பி⁴ர॒ர்வாங் ஸ॒த்யை꞉ க॒வ்யை꞉ பி॒த்ருபி⁴॑ர்க⁴ர்ம॒ஸத்³பி⁴॑: ॥ 09

யே ஸ॒த்யாஸோ॑ ஹவி॒ரதோ³॑ ஹவி॒ஷ்பா இந்த்³ரே॑ண தே³॒வை꞉ ஸ॒ரத²ம்॒ த³தா⁴॑நா꞉ ।
ஆக்³நே॑ யாஹி ஸ॒ஹஸ்ரம்॑ தே³வவ॒ந்தை³꞉ பரை॒: பூர்வை॑: பி॒த்ருபி⁴॑ர்க⁴ர்ம॒ஸத்³பி⁴॑: ॥ 10

அக்³நி॑ஷ்வாத்தா꞉ பிதர॒ ஏஹ க³॑ச்ச²த॒ ஸத³॑:ஸத³꞉ ஸத³த ஸுப்ரணீதய꞉ ।
அ॒த்தா ஹ॒வீம்ஷி॒ ப்ரய॑தாநி ப³॒ர்ஹிஷ்யதா²॑ ர॒யிம் ஸர்வ॑வீரம் த³தா⁴தந ॥ 11

த்வம॑க்³ந ஈலி॒தோ ஜா॑தவே॒தோ³(அ)வா॑ட்³ட⁴॒வ்யாநி॑ ஸுர॒பீ⁴ணி॑ க்ரு॒த்வீ ।
ப்ராதா³॑: பி॒த்ருப்⁴ய॑: ஸ்வ॒த⁴யா॒ தே அ॑க்ஷந்ந॒த்³தி⁴ த்வம் தே³॑வ॒ ப்ரய॑தா ஹ॒வீம்ஷி॑ ॥ 12

யே சே॒ஹ பி॒தரோ॒ யே ச॒ நேஹ யாம்ஶ்ச॑ வி॒த்³ம யாம்ˮ உ॑ ச॒ ந ப்ர॑வி॒த்³ம ।
த்வம் வே॑த்த²॒ யதி॒ தே ஜா॑தவேத³꞉ ஸ்வ॒தா⁴பி⁴॑ர்ய॒ஜ்ஞம் ஸுக்ரு॑தம் ஜுஷஸ்வ ॥ 13

யே அ॑க்³நித³॒க்³தா⁴ யே அந॑க்³நித³க்³தா⁴॒ மத்⁴யே॑ தி³॒வ꞉ ஸ்வ॒த⁴யா॑ மா॒த³ய॑ந்தே ।
தேபி⁴॑: ஸ்வ॒ராலஸு॑நீதிமே॒தாம் ய॑தா²வ॒ஶம் த॒ந்வம்॑ கல்பயஸ்வ ॥ 14

ஓம் ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॑: ।

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

4 thoughts on “Pitru Suktam – பித்ரு ஸூக்தம்

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed