Narayaneeyam Dasakam 90 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನವತಿತಮದಶಕಮ್


<< ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಏಕೋನನವತಿತಮದಶಕಮ್

ನವತಿತಮದಶಕಮ್ (೯೦) – ವಿಷ್ಣುಮಹತ್ತತ್ತ್ವಸ್ಥಾಪನಮ್ |

ವೃಕಭೃಗುಮುನಿಮೋಹಿನ್ಯಂಬರೀಷಾದಿವೃತ್ತೇ-
ಷ್ವಯಿ ತವ ಹಿ ಮಹತ್ತ್ವಂ ಸರ್ವಶರ್ವಾದಿಜೈತ್ರಮ್ |
ಸ್ಥಿತಮಿಹ ಪರಮಾತ್ಮನ್ ನಿಷ್ಕಲಾರ್ವಾಗಭಿನ್ನಂ
ಕಿಮಪಿ ತದವಭಾತಂ ತದ್ಧಿ ರೂಪಂ ತವೈವ || ೯೦-೧ ||

ಮೂರ್ತಿತ್ರಯೇಶ್ವರಸದಾಶಿವಪಞ್ಚಕಂ ಯತ್
ಪ್ರಾಹುಃ ಪರಾತ್ಮವಪುರೇವ ಸದಾಶಿವೋಽಸ್ಮಿನ್ |
ತತ್ರೇಶ್ವರಸ್ತು ಸ ವಿಕುಣ್ಠಪದಸ್ತ್ವಮೇವ
ತ್ರಿತ್ವಂ ಪುನರ್ಭಜಸಿ ಸತ್ಯಪದೇ ತ್ರಿಭಾಗೇ || ೯೦-೨ ||

ತತ್ರಾಪಿ ಸಾತ್ತ್ವಿಕತನುಂ ತವ ವಿಷ್ಣುಮಾಹು-
ರ್ಧಾತಾ ತು ಸತ್ತ್ವವಿರಲೋ ರಜಸೈವ ಪೂರ್ಣಃ |
ಸತ್ವೋತ್ಕಟತ್ವಮಪಿ ಚಾಸ್ತಿ ತಮೋವಿಕಾರ-
ಚೇಷ್ಟಾದಿಕಂ ಚ ತವ ಶಙ್ಕರನಾಮ್ನಿ ಮೂರ್ತೌ || ೯೦-೩ ||

ತಂ ಚ ತ್ರಿಮೂರ್ತ್ಯತಿಗತಂ ಪುರಪೂರುಷಂ ತ್ವಾಂ
ಶರ್ವಾತ್ಮನಾಪಿ ಖಲು ಸರ್ವಮಯತ್ವಹೇತೋಃ |
ಶಂಸನ್ತ್ಯುಪಾಸನವಿಧೌ ತದಪಿ ಸ್ವತಸ್ತು
ತ್ವದ್ರೂಪಮಿತ್ಯತಿದೃಢಂ ಬಹು ನಃ ಪ್ರಮಾಣಮ್ || ೯೦-೪ ||

ಶ್ರೀಶಙ್ಕರೋಽಪಿ ಭಗವಾನ್ಸಕಲೇಷು ತಾವ-
ತ್ತ್ವಾಮೇವ ಮಾನಯತಿ ಯೋ ನ ಹಿ ಪಕ್ಷಪಾತೀ |
ತ್ವನ್ನಿಷ್ಠಮೇವ ಸ ಹಿ ನಾಮಸಹಸ್ರಕಾದಿ
ವ್ಯಾಖ್ಯದ್ಭವತ್ಸ್ತುತಿಪರಶ್ಚ ಗತಿಂ ಗತೋಽನ್ತೇ || ೯೦-೫ ||

ಮೂರ್ತಿತ್ರಯಾತಿಗಮುವಾಚ ಚ ಮನ್ತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ-
ಸ್ಯಾದೌ ಕಲಾಯಸುಷಮಂ ಸಕಲೇಶ್ವರಂ ತ್ವಾಮ್ |
ಧ್ಯಾನಂ ಚ ನಿಷ್ಕಲಮಸೌ ಪ್ರಣವೇ ಖಲೂಕ್ತ್ವಾ
ತ್ವಾಮೇವ ತತ್ರ ಸಕಲಂ ನಿಜಗಾದ ನಾನ್ಯಮ್ || ೯೦-೬ ||

ಸಮಸ್ತಸಾರೇ ಚ ಪುರಾಣಸಙ್ಗ್ರಹೇ
ವಿಸಂಶಯಂ ತ್ವನ್ಮಹಿಮೈವ ವರ್ಣ್ಯತೇ |
ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಯುಕ್ಸತ್ಯಪದತ್ರಿಭಾಗತಃ
ಪರಂ ಪದಂ ತೇ ಕಥಿತಂ ನ ಶೂಲಿನಃ || ೯೦-೭ ||

ಯದ್ಬ್ರಾಹ್ಮಕಲ್ಪಮಿಹ ಭಾಗವತದ್ವಿತೀಯ-
ಸ್ಕನ್ಧೋದಿತಂ ವಪುರನಾವೃತಮೀಶ ಧಾತ್ರೇ |
ತಸ್ಯೈವ ನಾಮ ಹರಿಶರ್ವಮುಖಂ ಜಗಾದ
ಶ್ರೀಮಾಧವಃ ಶಿವಪರೋಽಪಿ ಪುರಾಣಸಾರೇ || ೯೦-೮ ||

ಯೇ ಸ್ವಪ್ರಕೃತ್ಯನುಗುಣಾ ಗಿರಿಶಂ ಭಜನ್ತೇ
ತೇಷಾಂ ಫಲಂ ಹಿ ದೃಢಯೈವ ತದೀಯಭಕ್ತ್ಯಾ |
ವ್ಯಾಸೋ ಹಿ ತೇನ ಕೃತವಾನಧಿಕಾರಿಹೇತೋಃ
ಸ್ಕಾನ್ದಾದಿಕೇಷು ತವ ಹಾನಿವಚೋಽರ್ಥವಾದೈಃ || ೯೦-೯ ||

ಭೂತಾರ್ಥಕೀರ್ತಿರನುವಾದವಿರುದ್ಧವಾದೌ
ತ್ರೇಧಾರ್ಥವಾದಗತಯಃ ಖಲು ರೋಚನಾರ್ಥಾಃ |
ಸ್ಕಾನ್ದಾದಿಕೇಷು ಬಹವೋಽತ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾದಾ-
ಸ್ತ್ವತ್ತಾಮಸತ್ವಪರಿಭೂತ್ಯುಪಶಿಕ್ಷಣಾದ್ಯಾಃ || ೯೦-೧೦ ||

ಯತ್ಕಿಞ್ಚಿದಪ್ಯವಿದುಷಾಪಿ ವಿಭೋ ಮಯೋಕ್ತಂ
ತನ್ಮನ್ತ್ರಶಾಸ್ತ್ರವಚನಾದ್ಯಭಿದೃಷ್ಟಮೇವ |
ವ್ಯಾಸೋಕ್ತಿಸಾರಮಯಭಾಗವತೋಪಗೀತ
ಕ್ಲೇಶಾನ್ವಿಧೂಯ ಕುರು ಭಕ್ತಿಭರಂ ಪರಾತ್ಮನ್ || ೯೦-೧೧ ||

ಇತಿ ನವತಿತಮದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ |

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಏಕನವತಿತಮದಶಕಮ್ >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed