Narayaneeyam Dasakam 91 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಏಕನವತಿತಮದಶಕಮ್


<< ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನವತಿತಮದಶಕಮ್

ಏಕನವತಿತಮದಶಕಮ್ (೯೧) – ಭಕ್ತಿಮಹತ್ತ್ವಮ್ |

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತ್ವತ್ಪದೋಪಾಸನಮಭಯತಮಂ ಬದ್ಧಮಿಥ್ಯಾರ್ಥದೃಷ್ಟೇ-
ರ್ಮರ್ತ್ಯಸ್ಯಾರ್ತಸ್ಯ ಮನ್ಯೇ ವ್ಯಪಸರತಿ ಭಯಂ ಯೇನ ಸರ್ವಾತ್ಮನೈವ |
ಯತ್ತಾವತ್ತ್ವತ್ಪ್ರಣೀತಾನಿಹ ಭಜನವಿಧೀನಾಸ್ಥಿತೋ ಮೋಹಮಾರ್ಗೇ
ಧಾವನ್ನಪ್ಯಾವೃತಾಕ್ಷಃ ಸ್ಖಲತಿ ನ ಕುಹಚಿದ್ದೇವದೇವಾಖಿಲಾತ್ಮನ್ || ೯೧-೧ ||

ಭೂಮನ್ ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮುಹುರಪಿ ಮನಸಾ ತ್ವದ್ಬಲಪ್ರೇರಿತಾತ್ಮಾ
ಯದ್ಯತ್ಕುರ್ವೇ ಸಮಸ್ತಂ ತದಿಹ ಪರತರೇ ತ್ವಯ್ಯಸಾವರ್ಪಯಾಮಿ |
ಜಾತ್ಯಾಪೀಹ ಶ್ವಪಾಕಸ್ತ್ವಯಿ ನಿಹಿತಮನಃ ಕರ್ಮವಾಗಿನ್ದ್ರಿಯಾರ್ಥ-
ಪ್ರಾಣೋ ವಿಶ್ವಂ ಪುನೀತೇ ನ ತು ವಿಮುಖಮನಾಸ್ತ್ವತ್ಪದಾದ್ವಿಪ್ರವರ್ಯಃ || ೯೧-೨ ||

ಭೀತಿರ್ನಾಮ ದ್ವಿತೀಯಾದ್ಭವತಿ ನನು ಮನಃಕಲ್ಪಿತಂ ಚ ದ್ವಿತೀಯಂ
ತೇನೈಕ್ಯಾಭ್ಯಾಸಶೀಲೋ ಹೃದಯಮಿಹ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ನಿರುನ್ಧ್ಯಾಮ್ |
ಮಾಯಾವಿದ್ಧೇ ತು ತಸ್ಮಿನ್ಪುನರಪಿ ನ ತಥಾ ಭಾತಿ ಮಾಯಾಧಿನಾಥಂ
ತಂ ತ್ವಾಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಹತ್ಯಾ ಸತತಮನುಭಜನ್ನೀಶ ಭೀತಿಂ ವಿಜಹ್ಯಾಮ್ || ೯೧-೩ ||

ಭಕ್ತೇರುತ್ಪತ್ತಿವೃದ್ಧೀ ತವ ಚರಣಜುಷಾಂ ಸಙ್ಗಮೇನೈವ ಪುಂಸಾ-
ಮಾಸಾದ್ಯೇ ಪುಣ್ಯಭಾಜಾಂ ಶ್ರಿಯ ಇವ ಜಗತಿ ಶ್ರೀಮತಾಂ ಸಙ್ಗಮೇನ |
ತತ್ಸಙ್ಗೋ ದೇವ ಭೂಯಾನ್ಮಮ ಖಲು ಸತತಂ ತನ್ಮುಖಾದುನ್ಮಿಷದ್ಭಿ-
ಸ್ತ್ವನ್ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಪ್ರಕಾರೈರ್ಭವತಿ ಚ ಸುದೃಢಾ ಭಕ್ತಿರುದ್ಧೂತಪಾಪಾ || ೯೧-೪ ||

ಶ್ರೇಯೋಮಾರ್ಗೇಷು ಭಕ್ತಾವಧಿಕಬಹುಮತಿರ್ಜನ್ಮಕರ್ಮಾಣಿ ಭೂಯೋ
ಗಾಯನ್ಕ್ಷೇಮಾಣಿ ನಾಮಾನ್ಯಪಿ ತದುಭಯತಃ ಪ್ರದ್ರುತಂ ಪ್ರದ್ರುತಾತ್ಮಾ |
ಉದ್ಯದ್ಧಾಸಃ ಕದಾಚಿತ್ಕುಹಚಿದಪಿ ರುದನ್ಕ್ವಾಪಿ ಗರ್ಜನ್ಪ್ರಗಾಯ-
ನ್ನುನ್ಮಾದೀವ ಪ್ರನೃತ್ಯನ್ನಯಿ ಕುರು ಕರುಣಾಂ ಲೋಕಬಾಹ್ಯಶ್ಚರೇಯಮ್ || ೯೧-೫ ||

ಭೂತಾನ್ಯೇತಾನಿ ಭೂತಾತ್ಮಕಮಪಿ ಸಕಲಂ ಪಕ್ಷಿಮತ್ಸ್ಯಾನ್ಮೃಗಾದೀನ್
ಮರ್ತ್ಯಾನ್ಮಿತ್ರಾಣಿ ಶತ್ರೂನಪಿ ಯಮಿತಮತಿಸ್ತ್ವನ್ಮಯಾನ್ಯಾನಮಾನಿ |
ತ್ವತ್ಸೇವಾಯಾಂ ಹಿ ಸಿದ್ಧ್ಯೇನ್ಮಮ ತವ ಕೃಪಯಾ ಭಕ್ತಿದಾರ್ಢ್ಯಂ ವಿರಾಗ-
ಸ್ತ್ವತ್ತತ್ತ್ವಸ್ಯಾವಬೋಧೋಽಪಿ ಚ ಭುವನಪತೇ ಯತ್ನಭೇದಂ ವಿನೈವ || ೯೧-೬ ||

ನೋ ಮುಹ್ಯನ್ಕ್ಷುತ್ತೃಡಾದ್ಯೈರ್ಭವಸರಣಿಭವೈಸ್ತ್ವನ್ನಿಲೀನಾಶಯತ್ವಾ-
ಚ್ಚಿನ್ತಾಸಾತತ್ಯಶಾಲೀ ನಿಮಿಷಲವಮಪಿ ತ್ವತ್ಪದಾದಪ್ರಕಮ್ಪಃ |
ಇಷ್ಟಾನಿಷ್ಟೇಷು ತುಷ್ಟಿವ್ಯಸನವಿರಹಿತೋ ಮಾಯಿಕತ್ವಾವಬೋಧಾ-
ಜ್ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಭಿಸ್ತ್ವನ್ನಖೇನ್ದೋರಧಿಕಶಿಶಿರಿತೇನಾತ್ಮನಾ ಸಞ್ಚರೇಯಮ್ || ೯೧-೭ ||

ಭೂತೇಷ್ವೇಷು ತ್ವದೈಕ್ಯಸ್ಮೃತಿಸಮಧಿಗತೌ ನಾಧಿಕಾರೋಽಧುನಾ ಚೇ-
ತ್ತ್ವತ್ಪ್ರೇಮ ತ್ವತ್ಕಮೈತ್ರೀ ಜಡಮತಿಷು ಕೃಪಾ ದ್ವಿಟ್ಸು ಭೂಯಾದುಪೇಕ್ಷಾ |
ಅರ್ಚಾಯಾಂ ವಾ ಸಮರ್ಚಾಕುತುಕಮುರುತರಶ್ರದ್ಧಯಾ ವರ್ಧತಾಂ ಮೇ
ತ್ವತ್ಸಂಸೇವೀ ತಥಾಪಿ ದ್ರುತಮುಪಲಭತೇ ಭಕ್ತಲೋಕೋತ್ತಮತ್ವಮ್ || ೯೧-೮ ||

ಆವೃತ್ಯ ತ್ವತ್ಸ್ವರೂಪಂ ಕ್ಷಿತಿಜಲಮರುದಾದ್ಯಾತ್ಮನಾ ವಿಕ್ಷಿಪನ್ತೀ
ಜೀವಾನ್ಭೂಯಿಷ್ಠಕರ್ಮಾವಲಿವಿವಶಗತೀನ್ ದುಃಖಜಾಲೇ ಕ್ಷಿಪನ್ತೀ |
ತ್ವನ್ಮಾಯಾ ಮಾಭಿಭೂನ್ಮಾಮಯಿ ಭುವನಪತೇ ಕಲ್ಪತೇ ತತ್ಪ್ರಶಾನ್ತ್ಯೈ
ತ್ವತ್ಪಾದೇ ಭಕ್ತಿರೇವೇತ್ಯವದದಯಿ ವಿಭೋ ಸಿದ್ಧಯೋಗೀ ಪ್ರಬುದ್ಧಃ || ೯೧-೯ ||

ದುಃಖಾನ್ಯಾಲೋಕ್ಯ ಜನ್ತುಷ್ವಲಮುದಿತವಿವೇಕೋಽಹಮಾಚಾರ್ಯವರ್ಯಾ-
ಲ್ಲಬ್ಧ್ವಾ ತ್ವದ್ರೂಪತತ್ತ್ವಂ ಗುಣಚರಿತಕಥಾದ್ಯುದ್ಭವದ್ಭಕ್ತಿಭೂಮಾ |
ಮಾಯಾಮೇನಾಂ ತರಿತ್ವಾ ಪರಮಸುಖಮಯೇ ತ್ವತ್ಪದೇ ಮೋದಿತಾಹೇ
ತಸ್ಯಾಯಂ ಪೂರ್ವರಙ್ಗಃ ಪವನಪುರಪತೇ ನಾಶಯಾಶೇಷರೋಗಾನ್ || ೯೧-೧೦ ||

ಇತಿ ಏಕನವತಿತಮದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ |

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದ್ವಿನವತಿತಮದಶಕಮ್ >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed