Narayaneeyam Dasakam 91 – నారాయణీయం ఏకనవతితమదశకమ్


ఏకనవతితమదశకమ్ (౯౧) – భక్తిమహత్త్వమ్ |

శ్రీకృష్ణ త్వత్పదోపాసనమభయతమం బద్ధమిథ్యార్థదృష్టే-
ర్మర్త్యస్యార్తస్య మన్యే వ్యపసరతి భయం యేన సర్వాత్మనైవ |
యత్తావత్త్వత్ప్రణీతానిహ భజనవిధీనాస్థితో మోహమార్గే
ధావన్నప్యావృతాక్షః స్ఖలతి న కుహచిద్దేవదేవాఖిలాత్మన్ || ౯౧-౧ ||

భూమన్ కాయేన వాచా ముహురపి మనసా త్వద్బలప్రేరితాత్మా
యద్యత్కుర్వే సమస్తం తదిహ పరతరే త్వయ్యసావర్పయామి |
జాత్యాపీహ శ్వపాకస్త్వయి నిహితమనః కర్మవాగిన్ద్రియార్థ-
ప్రాణో విశ్వం పునీతే న తు విముఖమనాస్త్వత్పదాద్విప్రవర్యః || ౯౧-౨ ||

భీతిర్నామ ద్వితీయాద్భవతి నను మనఃకల్పితం చ ద్వితీయం
తేనైక్యాభ్యాసశీలో హృదయమిహ యథాశక్తి బుద్ధ్యా నిరున్ధ్యామ్ |
మాయావిద్ధే తు తస్మిన్పునరపి న తథా భాతి మాయాధినాథం
తం త్వాం భక్త్యా మహత్యా సతతమనుభజన్నీశ భీతిం విజహ్యామ్ || ౯౧-౩ ||

భక్తేరుత్పత్తివృద్ధీ తవ చరణజుషాం సఙ్గమేనైవ పుంసా-
మాసాద్యే పుణ్యభాజాం శ్రియ ఇవ జగతి శ్రీమతాం సఙ్గమేన |
తత్సఙ్గో దేవ భూయాన్మమ ఖలు సతతం తన్ముఖాదున్మిషద్భి-
స్త్వన్మాహాత్మ్యప్రకారైర్భవతి చ సుదృఢా భక్తిరుద్ధూతపాపా || ౯౧-౪ ||

శ్రేయోమార్గేషు భక్తావధికబహుమతిర్జన్మకర్మాణి భూయో
గాయన్క్షేమాణి నామాన్యపి తదుభయతః ప్రద్రుతం ప్రద్రుతాత్మా |
ఉద్యద్ధాసః కదాచిత్కుహచిదపి రుదన్క్వాపి గర్జన్ప్రగాయ-
న్నున్మాదీవ ప్రనృత్యన్నయి కురు కరుణాం లోకబాహ్యశ్చరేయమ్ || ౯౧-౫ ||

భూతాన్యేతాని భూతాత్మకమపి సకలం పక్షిమత్స్యాన్మృగాదీన్
మర్త్యాన్మిత్రాణి శత్రూనపి యమితమతిస్త్వన్మయాన్యానమాని |
త్వత్సేవాయాం హి సిద్ధ్యేన్మమ తవ కృపయా భక్తిదార్ఢ్యం విరాగ-
స్త్వత్తత్త్వస్యావబోధోఽపి చ భువనపతే యత్నభేదం వినైవ || ౯౧-౬ ||

నో ముహ్యన్క్షుత్తృడాద్యైర్భవసరణిభవైస్త్వన్నిలీనాశయత్వా-
చ్చిన్తాసాతత్యశాలీ నిమిషలవమపి త్వత్పదాదప్రకమ్పః |
ఇష్టానిష్టేషు తుష్టివ్యసనవిరహితో మాయికత్వావబోధా-
జ్జ్యోత్స్నాభిస్త్వన్నఖేన్దోరధికశిశిరితేనాత్మనా సఞ్చరేయమ్ || ౯౧-౭ ||

భూతేష్వేషు త్వదైక్యస్మృతిసమధిగతౌ నాధికారోఽధునా చే-
త్త్వత్ప్రేమ త్వత్కమైత్రీ జడమతిషు కృపా ద్విట్సు భూయాదుపేక్షా |
అర్చాయాం వా సమర్చాకుతుకమురుతరశ్రద్ధయా వర్ధతాం మే
త్వత్సంసేవీ తథాపి ద్రుతముపలభతే భక్తలోకోత్తమత్వమ్ || ౯౧-౮ ||

ఆవృత్య త్వత్స్వరూపం క్షితిజలమరుదాద్యాత్మనా విక్షిపన్తీ
జీవాన్భూయిష్ఠకర్మావలివివశగతీన్ దుఃఖజాలే క్షిపన్తీ |
త్వన్మాయా మాభిభూన్మామయి భువనపతే కల్పతే తత్ప్రశాన్త్యై
త్వత్పాదే భక్తిరేవేత్యవదదయి విభో సిద్ధయోగీ ప్రబుద్ధః || ౯౧-౯ ||

దుఃఖాన్యాలోక్య జన్తుష్వలముదితవివేకోఽహమాచార్యవర్యా-
ల్లబ్ధ్వా త్వద్రూపతత్త్వం గుణచరితకథాద్యుద్భవద్భక్తిభూమా |
మాయామేనాం తరిత్వా పరమసుఖమయే త్వత్పదే మోదితాహే
తస్యాయం పూర్వరఙ్గః పవనపురపతే నాశయాశేషరోగాన్ || ౯౧-౧౦ ||

ఇతి ఏకనవతితమదశకం సమాప్తమ్ |


సంపూర్ణ శ్రీమన్నారాయణీయం (౧౦౦ దశకాలు) చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed