Narayaneeyam Dasakam 92 – నారాయణీయం ద్వినవతితమదశకమ్


ద్వినవతితమదశకమ్ (౯౨) – కర్మమిశ్రభక్తిః |

వేదైస్సర్వాణి కర్మాణ్యఫలపరతయా వర్ణితానీతి బుద్ధ్వా
తాని త్వయ్యర్పితాన్యేవ హి సమనుచరన్ యాని నైష్కర్మ్యమీశ |
మా భూద్వేదైర్నిషిద్ధే కుహచిదపి మనఃకర్మవాచాం ప్రవృత్తి-
ర్దుర్వర్జం చేదవాప్తం తదపి ఖలు భవత్యర్పయే చిత్ప్రకాశే || ౯౨-౧ ||

యస్త్వన్యః కర్మయోగస్తవ భజనమయస్తత్ర చాభీష్టమూర్తిం
హృద్యాం సత్త్వైకరూపాం దృషది హృది మృది క్వాపి వా భావయిత్వా |
పుష్పైర్గన్ధైర్నివేద్యైరపి చ విరచితైః శక్తితో భక్తిపూతై-
ర్నిత్యం వర్యాం సపర్యాం విదధదయి విభో త్వత్ప్రసాదం భజేయమ్ || ౯౨-౨ ||

స్త్రీశూద్రాస్త్వత్కథాదిశ్రవణవిరహితా ఆసతాం తే దయార్హా-
స్త్వత్పాదాసన్నయాతాన్ద్విజకులజనుషో హన్త శోచామ్యశాన్తాన్ |
వృత్త్యర్థం తే యజన్తో బహుకథితమపి త్వామనాకర్ణయన్తో
దృప్తా విద్యాభిజాత్యైః కిము న విదధతే తాదృశం మా కృథా మామ్ || ౯౨-౩ ||

పాపోఽయం కృష్ణరామేత్యభిలపతి నిజం గూహితుం దుశ్చారిత్రం
నిర్లజ్జస్యాస్య వాచా బహుతరకథనీయాని మే విఘ్నితాని |
భ్రాతా మే వన్ధ్యశీలో భజతి కిల సదా విష్ణుమిత్థం బుధాంస్తే
నిన్దన్త్యుచ్చైర్హసన్తి త్వయి నిహితమతీంస్తాదృశం మా కృథా మామ్ || ౯౨-౪ ||

శ్వేతచ్ఛాయం కృతే త్వాం మునివరవపుషం ప్రీణయన్తే తపోభి-
స్త్రేతాయాం స్రుక్స్రువాద్యఙ్కితమరుణతనుం యజ్ఞరూపం యజన్తే |
సేవన్తే తన్త్రమార్గైర్విలసదరిగదం ద్వాపరే శ్యామలాఙ్గం
నీలం సఙ్కీర్తనాద్యైరిహ కలిసమయే మానుషాస్త్వాం భజన్తే || ౯౨-౫ ||

సోఽయం కాలేయకాలో జయతి మురరిపో యత్ర సఙ్కీర్తనాద్యై-
ర్నిర్యత్నైరేవ మార్గైరఖిలద నచిరాత్త్వత్ప్రసాదం భజన్తే |
జాతాస్త్రేతాకృతాదావపి హి కిల కలౌ సంభవం కామయన్తే
దైవాత్తత్రైవ జాతాన్విషయవిషరసైర్మా విభో వఞ్చయాస్మాన్ || ౯౨-౬ ||

భక్తాస్తావత్కలౌ స్యుర్ద్రమిలభువి తతో భూరిశస్తత్ర చోచ్చైః
కావేరీం తామ్రపర్ణీమను కిల కృతమాలాంచ పుణ్యాం ప్రతీచీమ్ |
హా మామప్యేతదన్తర్భవమపి చ విభో కిఞ్చిదఞ్చద్రసం త్వ-
య్యాశాపాశైర్నిబధ్య భ్రమయ న భగవన్ పూరయ త్వన్నిషేవామ్ || ౯౨-౭ ||

దృష్ట్వా ధర్మద్రుహం తం కలిమపకరుణం ప్రాఙ్మహీక్షిత్ పరీక్షిత్
హన్తుం వ్యాకృష్టఖడ్గోఽపి న వినిహితవాన్ సారవేదీ గుణాంశాత్ |
త్వత్సేవాద్యాశు సిద్ధ్యేదసదిహ న తథా త్వత్పరే చైష భీరు-
ర్యత్తు ప్రాగేవ రోగాదిభిరపహరతే తత్ర హా శిక్షయైనమ్ || ౯౨-౮ ||

గఙ్గా గీతా చ గాయత్ర్యపి చ తులసికా గోపికాచన్దనం తత్
సాలగ్రామాభిపూజా పరపురుష తథైకాదశీ నామవర్ణాః |
ఏతాన్యష్టాప్యయత్నాన్యయి కలిసమయే త్వత్ప్రసాదప్రవృద్ధ్యా
క్షిప్రం ముక్తిప్రదానీత్యభిదధురృషయస్తేషు మాం సజ్జయేథాః || ౯౨-౯ ||

దేవర్షీణాం పితృణామపి న పునరృణీ కిఙ్కరో వా స భూమన్
యోఽసౌ సర్వాత్మనా త్వాం శరణముపగతస్సర్వకృత్యాని హిత్వా |
తస్యోత్పన్నం వికర్మాప్యఖిలమపనుదస్యేవ చిత్తస్థితస్త్వం
తన్మే పాపోత్థతాపాన్పవనపురపతే రున్ధి భక్తిం ప్రణీయాః || ౯౨-౧౦ ||

ఇతి ద్వినవతితమదశకం సమాప్తం


సంపూర్ణ శ్రీమన్నారాయణీయం (౧౦౦ దశకాలు) చూడండి.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed