Narayaneeyam Dasakam 97 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಸಪ್ತನವತಿತಮದಶಕಮ್


ಸಪ್ತನವತಿತಮದಶಕಮ್ (೯೭) – ಉತ್ತಮಭಕ್ತಿಪ್ರಾರ್ಥನಾ ತಥಾ ಮಾರ್ಕಣ್ಡೇಯ ಕಥಾ |

ತ್ರೈಗುಣ್ಯಾದ್ಭಿನ್ನರೂಪಂ ಭವತಿ ಹಿ ಭುವನೇ ಹೀನಮಧ್ಯೋತ್ತಮಂ ಯತ್-
ಜ್ಞಾನಂ ಶ್ರದ್ಧಾ ಚ ಕರ್ತಾ ವಸತಿರಪಿ ಸುಖಂ ಕರ್ಮ ಚಾಹಾರಭೇದಾಃ |
ತ್ವತ್ಕ್ಷೇತ್ರತ್ವನ್ನಿಷೇವಾದಿ ತು ಯದಿಹ ಪುನಸ್ತ್ವತ್ಪರಂ ತತ್ತು ಸರ್ವಂ
ಪ್ರಾಹುರ್ನೈರ್ಗುಣ್ಯನಿಷ್ಠಂ ತದನುಭಜನತೋ ಮಙ್ಕ್ಷು ಸಿದ್ಧೋ ಭವೇಯಮ್ || ೯೭-೧ ||

ತ್ವಯ್ಯೇವ ನ್ಯಸ್ತಚಿತ್ತಃ ಸುಖಮಯಿ ವಿಚರನ್ಸರ್ವಚೇಷ್ಟಾಸ್ತ್ವದರ್ಥಂ
ತ್ವದ್ಭಕ್ತೈಃ ಸೇವ್ಯಮಾನಾನಪಿ ಚರಿತಚರಾನಾಶ್ರಯನ್ ಪುಣ್ಯದೇಶಾನ್ |
ದಸ್ಯೌ ವಿಪ್ರೇ ಮೃಗಾದಿಷ್ವಪಿ ಚ ಸಮಮತಿರ್ಮುಚ್ಯಮಾನಾವಮಾನ-
ಸ್ಪರ್ಧಾಸೂಯಾದಿದೋಷಃ ಸತತಮಖಿಲಭೂತೇಷು ಸಮ್ಪೂಜಯೇ ತ್ವಾಮ್ || ೯೭-೨ ||

ತ್ವದ್ಭಾವೋ ಯಾವದೇಷು ಸ್ಫುರತಿ ನ ವಿಶದಂ ತಾವದೇವಂ ಹ್ಯುಪಾಸ್ತಿಂ
ಕುರ್ವನ್ನೈಕಾತ್ಮ್ಯಬೋಧೇ ಝಟಿತಿ ವಿಕಸತಿ ತ್ವನ್ಮಯೋಽಹಂ ಚರೇಯಮ್ |
ತ್ವದ್ಧರ್ಮಸ್ಯಾಸ್ಯ ತಾವತ್ಕಿಮಪಿ ನ ಭಗವನ್ ಪ್ರಸ್ತುತಸ್ಯ ಪ್ರಣಾಶ-
ಸ್ತಸ್ಮಾತ್ಸರ್ವಾತ್ಮನೈವ ಪ್ರದಿಶ ಮಮ ವಿಭೋ ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗಂ ಮನೋಜ್ಞಮ್ || ೯೭-೩ ||

ತಂ ಚೈನಂ ಭಕ್ತಿಯೋಗಂ ದೃಢಯಿತುಮಯಿ ಮೇ ಸಾಧ್ಯಮಾರೋಗ್ಯಮಾಯು-
ರ್ದಿಷ್ಟ್ಯಾ ತತ್ರಾಪಿ ಸೇವ್ಯಂ ತವ ಚರಣಮಹೋ ಭೇಷಜಾಯೇವ ದುಗ್ಧಮ್ |
ಮಾರ್ಕಣ್ಡೇಯೋ ಹಿ ಪೂರ್ವಂ ಗಣಕನಿಗದಿತದ್ವಾದಶಾಬ್ದಾಯುರುಚ್ಚೈಃ
ಸೇವಿತ್ವಾ ವತ್ಸರಂ ತ್ವಾಂ ತವ ಭಟನಿವಹೈರ್ದ್ರಾವಯಾಮಾಸ ಮೃತ್ಯುಮ್ || ೯೭-೪ ||

ಮಾರ್ಕಣ್ಡೇಯಶ್ಚಿರಾಯುಸ್ಸ ಖಲು ಪುನರಪಿ ತ್ವತ್ಪರಃ ಪುಷ್ಪಭದ್ರಾ-
ತೀರೇ ನಿನ್ಯೇ ತಪಸ್ಯನ್ನತುಲಸುಖರತಿಃ ಷಟ್ ತು ಮನ್ವನ್ತರಾಣಿ |
ದೇವೇನ್ದ್ರಃ ಸಪ್ತಮಸ್ತಂ ಸುರಯುವತಿಮರುನ್ಮನ್ಮಥೈರ್ಮೋಹಯಿಷ್ಯನ್
ಯೋಗೋಷ್ಮಪ್ಲುಷ್ಯಮಾಣೈರ್ನ ತು ಪುನರಶಕತ್ತ್ವಜ್ಜನಂ ನಿರ್ಜಯೇತ್ಕಃ || ೯೭-೫ ||

ಪ್ರೀತ್ಯಾ ನಾರಾಯಣಾಖ್ಯಸ್ತ್ವಮಥ ನರಸಖಃ ಪ್ರಾಪ್ತವಾನಸ್ಯ ಪಾರ್ಶ್ವಂ
ತುಷ್ಟ್ಯಾ ತೋಷ್ಟೂಯಮಾನಃ ಸ ತು ವಿವಿಧವರೈರ್ಲೋಭಿತೋ ನಾನುಮೇನೇ |
ದ್ರಷ್ಟುಂ ಮಾಯಾಂ ತ್ವದೀಯಾಂ ಕಿಲ ಪುನರವೃಣೋದ್ಭಕ್ತಿತೃಪ್ತಾನ್ತರಾತ್ಮಾ
ಮಾಯಾದುಃಖಾನಭಿಜ್ಞಸ್ತದಪಿ ಮೃಗಯತೇ ನೂನಮಾಶ್ಚರ್ಯಹೇತೋಃ || ೯೭-೬ ||

ಯಾತೇ ತ್ವಯ್ಯಾಶು ವಾತಾಕುಲಜಲದಗಲತ್ತೋಯಪೂರ್ಣಾತಿಘೂರ್ಣತ್-
ಸಪ್ತಾರ್ಣೋರಾಶಿಮಗ್ನೇ ಜಗತಿ ಸ ತು ಜಲೇ ಸಂಭ್ರಮನ್ವರ್ಷಕೋಟೀಃ |
ದೀನಃ ಪ್ರೈಕ್ಷಿಷ್ಟ ದೂರೇ ವಟದಲಶಯನಂ ಕಞ್ಚಿದಾಶ್ಚರ್ಯಬಾಲಂ
ತ್ವಾಮೇವ ಶ್ಯಾಮಲಾಙ್ಗಂ ವದನಸರಸಿಜನ್ಯಸ್ತಪಾದಾಙ್ಗುಲೀಕಮ್ || ೯೭-೭ ||

ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತ್ವಾಂ ಹೃಷ್ಟರೋಮಾ ತ್ವರಿತಮಭಿಗತಃ ಸ್ಪ್ರಷ್ಟುಕಾಮೋ ಮುನೀನ್ದ್ರಃ
ಶ್ವಾಸೇನಾನ್ತರ್ನಿವಿಷ್ಟಃ ಪುನರಿಹ ಸಕಲಂ ದೃಷ್ಟವಾನ್ ವಿಷ್ಟಪೌಘಮ್ |
ಭೂಯೋಽಪಿ ಶ್ವಾಸವಾತೈರ್ಬಹಿರನುಪತಿತೋ ವೀಕ್ಷಿತಸ್ತ್ವತ್ಕಟಾಕ್ಷೈ-
ರ್ಮೋದಾದಾಶ್ಲೇಷ್ಟುಕಾಮಸ್ತ್ವಯಿ ಪಿಹಿತತನೌ ಸ್ವಾಶ್ರಮೇ ಪ್ರಾಗ್ವದಾಸೀತ್ || ೯೭-೮ ||

ಗೌರ್ಯಾ ಸಾರ್ಧಂ ತದಗ್ರೇ ಪುರಭಿದಥ ಗತಸ್ತ್ವತ್ಪ್ರಿಯಪ್ರೇಕ್ಷಣಾರ್ಥೀ
ಸಿದ್ಧಾನೇವಾಸ್ಯ ದತ್ತ್ವಾ ಸ್ವಯಮಯಮಜರಾಮೃತ್ಯುತಾದೀನ್ ಗತೋಽಭೂತ್ |
ಏವಂ ತ್ವತ್ಸೇವಯೈವ ಸ್ಮರರಿಪುರಪಿ ಸ ಪ್ರೀಯತೇ ಯೇನ ತಸ್ಮಾ-
ನ್ಮೂರ್ತಿತ್ರಯ್ಯಾತ್ಮಕಸ್ತ್ವಂ ನನು ಸಕಲನಿಯನ್ತೇತಿ ಸುವ್ಯಕ್ತಮಾಸೀತ್ || ೯೭-೯ ||

ತ್ರ್ಯಂಶೇಽಸ್ಮಿನ್ಸತ್ಯಲೋಕೇ ವಿಧಿಹರಿಪುರಭಿನ್ಮನ್ದಿರಾಣ್ಯೂರ್ಧ್ವಮೂರ್ಧ್ವಂ
ತೇಭ್ಯೋಽಪ್ಯೂರ್ಧ್ವಂ ತು ಮಾಯಾವಿಕೃತಿವಿರಹಿತೋ ಭಾತಿ ವೈಕುಣ್ಠಲೋಕಃ |
ತತ್ರ ತ್ವಂ ಕಾರಣಾಂಭಸ್ಯಪಿ ಪಶುಪಕುಲೇ ಶುದ್ಧಸತ್ತ್ವೈಕರೂಪೀ
ಸಚ್ಚಿದ್ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ವಯಾತ್ಮಾ ಪವನಪುರಪತೇ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಸರ್ವರೋಗಾತ್ || ೯೭-೧೦
ಇತಿ ಸಪ್ತನವತಿತಮದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ |


ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed
%d bloggers like this: