Narayaneeyam Dasakam 96 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಷಣ್ಣವತಿತಮದಶಕಮ್


<< ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಪಞ್ಚನವತಿತಮದಶಕಮ್

ಷಣ್ಣವತಿತಮದಶಕಮ್ (೯೬) – ಭಗವದ್ವಿಭೂತಯಃ ತಥಾ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮಭಕ್ತಿಯೋಗಾಃ |

ತ್ವಂ ಹಿ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮುರುಮಹಿಮನ್ನಕ್ಷರಾಣಾಮಕಾರ-
ಸ್ತಾರೋ ಮನ್ತ್ರೇಷು ರಾಜ್ಞಾಂ ಮನುರಸಿ ಮುನಿಷು ತ್ವಂ ಭೃಗುರ್ನಾರದೋಽಪಿ |
ಪ್ರಹ್ಲಾದೋ ದಾನವಾನಾಂ ಪಶುಷು ಚ ಸುರಭಿಃ ಪಕ್ಷಿಣಾಂ ವೈನತೇಯೋ
ನಾಗಾನಾಮಸ್ಯನನ್ತಃ ಸುರಸರಿದಪಿ ಚ ಸ್ರೋತಸಾಂ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೇ || ೯೬-೧ ||

ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾನಾಂ ಬಲಿಸ್ತ್ವಂ ಕ್ರತುಷು ಚ ಜಪಯಜ್ಞೋಽಸಿ ವೀರೇಷು ಪಾರ್ಥಃ
ಭಕ್ತಾನಾಮುದ್ಧವಸ್ತ್ವಂ ಬಲಮಸಿ ಬಲಿನಾಂ ಧಾಮ ತೇಜಸ್ವಿನಾಂ ತ್ವಮ್ |
ನಾಸ್ತ್ಯನ್ತಸ್ತ್ವದ್ವಿಭೂತೇರ್ವಿಕಸದತಿಶಯಂ ವಸ್ತು ಸರ್ವಂ ತ್ವಮೇವ
ತ್ವಂ ಜೀವಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರಧಾನಂ ಯದಿಹ ಭವದೃತೇ ತನ್ನ ಕಿಞ್ಚಿತ್ಪ್ರಪಞ್ಚೇ || ೯೬-೨ ||

ಧರ್ಮಂ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಾಣಾಂ ಶ್ರುತಿಪಥವಿಹಿತಂ ತ್ವತ್ಪರತ್ವೇನ ಭಕ್ತ್ಯಾ
ಕುರ್ವನ್ತೋಽನ್ತರ್ವಿರಾಗೇ ವಿಕಸತಿ ಶನಕೈಸ್ಸನ್ತ್ಯಜನ್ತೋ ಲಭನ್ತೇ |
ಸತ್ತಾಸ್ಫೂರ್ತಿಪ್ರಿಯತ್ವಾತ್ಮಕಮಖಿಲಪದಾರ್ಥೇಷು ಭಿನ್ನೇಷ್ವಭಿನ್ನಂ
ನಿರ್ಮೂಲಂ ವಿಶ್ವಮೂಲಂ ಪರಮಮಹಮಿತಿ ತ್ವದ್ವಿಬೋಧಂ ವಿಶುದ್ಧಮ್ || ೯೬-೩ ||

ಜ್ಞಾನಂ ಕರ್ಮಾಪಿ ಭಕ್ತಿಸ್ತ್ರಿತಯಮಿಹ ಭವತ್ಪ್ರಾಪಕಂ ತತ್ರ ತಾವ-
ನ್ನಿರ್ವಿಣ್ಣಾನಾಮಶೇಷೇ ವಿಷಯ ಇಹ ಭವೇತ್ ಜ್ಞಾನಯೋಗೇಽಧಿಕಾರಃ |
ಸಕ್ತಾನಾಂ ಕರ್ಮಯೋಗಸ್ತ್ವಯಿ ಹಿ ವಿನಿಹಿತೋ ಯೇ ತು ನಾತ್ಯನ್ತಸಕ್ತಾಃ
ನಾಪ್ಯತ್ಯನ್ತಂ ವಿರಕ್ತಾಸ್ತ್ವಯಿ ಚ ಧೃತರಸಾ ಭಕ್ತಿಯೋಗೋ ಹ್ಯಮೀಷಾಮ್ || ೯೬-೪ ||

ಜ್ಞಾನಂ ತ್ವದ್ಭಕ್ತತಾಂ ವಾ ಲಘು ಸುಕೃತವಶಾನ್ಮರ್ತ್ಯಲೋಕೇ ಲಭನ್ತೇ
ತಸ್ಮಾತ್ತತ್ರೈವ ಜನ್ಮ ಸ್ಪೃಹಯತಿ ಭಗವನ್ ನಾಕಗೋ ನಾರಕೋ ವಾ |
ಆವಿಷ್ಟಂ ಮಾಂ ತು ದೈವಾದ್ಭವಜಲನಿಧಿಪೋತಾಯಿತೇ ಮರ್ತ್ಯದೇಹೇ
ತ್ವಂ ಕೃತ್ವಾ ಕರ್ಣಧಾರಂ ಗುರುಮನುಗುಣವಾತಾಯಿತಸ್ತಾರಯೇಥಾಃ || ೯೬-೫ ||

ಅವ್ಯಕ್ತಂ ಮಾರ್ಗಯನ್ತಃ ಶ್ರುತಿಭಿರಪಿ ನಯೈಃ ಕೇವಲಜ್ಞಾನಲುಬ್ಧಾಃ
ಕ್ಲಿಶ್ಯನ್ತೇಽತೀವ ಸಿದ್ಧಿಂ ಬಹುತರಜನುಷಾಮನ್ತ ಏವಾಪ್ನುವನ್ತಿ |
ದೂರಸ್ಥಃ ಕರ್ಮಯೋಗೋಽಪಿ ಚ ಪರಮಫಲೇ ನನ್ವಯಂ ಭಕ್ತಿಯೋಗ-
ಸ್ತ್ವಾಮೂಲಾದೇವ ಹೃದ್ಯಸ್ತ್ವರಿತಮಯಿ ಭವತ್ಪ್ರಾಪಕೋ ವರ್ಧತಾಂ ಮೇ || ೯೬-೬ ||

ಜ್ಞಾನಾಯೈವಾತಿಯತ್ನಂ ಮುನಿರಪವದತೇ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ತ್ವಂ ತು ಶ್ರುಣ್ವನ್
ಗಾಢಂ ತ್ವತ್ಪಾದಭಕ್ತಿಂ ಶರಣಮಯತಿ ಯಸ್ತಸ್ಯ ಮುಕ್ತಿಃ ಕರಾಗ್ರೇ |
ತ್ವದ್ಧ್ಯಾನೇಽಪೀಹ ತುಲ್ಯಾ ಪುನರಸುಕರತಾ ಚಿತ್ತಚಾಞ್ಚಲ್ಯಹೇತೋ-
ರಭ್ಯಾಸಾದಾಶು ಶಕ್ಯಂ ತದಪಿ ವಶಯಿತುಂ ತ್ವತ್ಕೃಪಾಚಾರುತಾಭ್ಯಾಮ್ || ೯೬-೭ ||

ನಿರ್ವಿಣ್ಣಃ ಕರ್ಮಮಾರ್ಗೇ ಖಲು ವಿಷಮತಮೇ ತ್ವತ್ಕಥಾದೌ ಚ ಗಾಢಂ
ಜಾತಶ್ರದ್ಧೋಽಪಿ ಕಾಮಾನಯಿ ಭುವನಪತೇ ನೈವ ಶಕ್ನೋಮಿ ಹಾತುಮ್ |
ತದ್ಭೂಯೋ ನಿಶ್ಚಯೇನ ತ್ವಯಿ ನಿಹಿತಮನಾ ದೋಷಬುದ್ಧ್ಯಾ ಭಜಂಸ್ತಾನ್
ಪುಷ್ಣೀಯಾಂ ಭಕ್ತಿಮೇವ ತ್ವಯಿ ಹೃದಯಗತೇ ಮಙ್ಕ್ಷು ನಙ್ಕ್ಷ್ಯನ್ತಿ ಸಙ್ಗಾಃ || ೯೬-೮ ||

ಕಶ್ಚಿತ್ಕ್ಲೇಶಾರ್ಜಿತಾರ್ಥಕ್ಷಯವಿಮಲಮತಿರ್ನುದ್ಯಮಾನೋ ಜನೌಘೈಃ
ಪ್ರಾಗೇವಂ ಪ್ರಾಹ ವಿಪ್ರೋ ನ ಖಲು ಮಮ ಜನಃ ಕಾಲಕರ್ಮಗ್ರಹಾ ವಾ |
ಚೇತೋ ಮೇ ದುಃಖಹೇತುಸ್ತದಿಹ ಗುಣಗಣಂ ಭಾವಯತ್ಸರ್ವಕಾರೀ-
ತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಶಾನ್ತೋ ಗತಸ್ತ್ವಾಂ ಮಮ ಚ ಕುರು ವಿಭೋ ತಾದೃಶೀ ಚಿತ್ತಶಾನ್ತಿಮ್ || ೯೬-೯ ||

ಐಲಃ ಪ್ರಾಗುರ್ವಶೀಂ ಪ್ರತ್ಯತಿವಿವಶಮನಾಃ ಸೇವಮಾನಶ್ಚಿರಂ ತಾಂ
ಗಾಢಂ ನಿರ್ವಿದ್ಯ ಭೂಯೋ ಯುವತಿಸುಖಮಿದಂ ಕ್ಷುದ್ರಮೇವೇತಿ ಗಾಯನ್ |
ತ್ವದ್ಭಕ್ತಿಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಪೂರ್ಣಃ ಸುಖತರಮಚರತ್ತದ್ವದುದ್ಧೂತಸಙ್ಗಂ
ಭಕ್ತೋತ್ತಂಸಂ ಕ್ರಿಯಾ ಮಾಂ ಪವನಪುರಪತೇ ಹನ್ತ ಮೇ ರುನ್ಧಿ ರೋಗಾನ್ || ೯೬-೧೦ ||

ಇತಿ ಷಣ್ಣವತಿತಮದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಂ

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಸಪ್ತನವತಿತಮದಶಕಮ್ >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed