Narayaneeyam Dasakam 95 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಪಞ್ಚನವತಿತಮದಶಕಮ್


<< ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಚತುರ್ನವತಿತಮದಶಕಮ್

ಪಞ್ಚನವತಿತಮದಶಕಮ್ (೯೫) – ಧ್ಯಾನಯೋಗಃ – ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿಮಾರ್ಗಃ

ಆದೌ ಹೈರಣ್ಯಗರ್ಭೀಂ ತನುಮವಿಕಲಜೀವಾತ್ಮಿಕಾಮಾಸ್ಥಿತಸ್ತ್ವಂ
ಜೀವತ್ವಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಮಾಯಾಗುಣಗಣಖಚಿತೋ ವರ್ತಸೇ ವಿಶ್ವಯೋನೇ |
ತತ್ರೋದ್ವೃದ್ಧೇನ ಸತ್ತ್ವೇನ ತು ಗಣಯುಗಲಂ ಭಕ್ತಿಭಾವಂ ಗತೇನ
ಛಿತ್ವಾ ಸತ್ತ್ವಂ ಚ ಹಿತ್ವಾ ಪುನರನುಪಹಿತೋ ವರ್ತಿತಾಹೇ ತ್ವಮೇವ || ೯೫-೧ ||

ಸತ್ತ್ವೋನ್ಮೇಷಾತ್ಕದಾಚಿತ್ಖಲು ವಿಷಯರಸೇ ದೋಷಬೋಧೇಽಪಿ ಭೂಮನ್
ಭೂಯೋಽಪ್ಯೇಷು ಪ್ರವೃತ್ತಿಃ ಸತಮಸಿ ರಜಸಿ ಪ್ರೋದ್ಧತೇ ದುರ್ನಿವಾರಾ |
ಚಿತ್ತಂ ತಾವದ್ಗುಣಾಶ್ಚ ಗ್ರಥಿತಮಿಹ ಮಿಥಸ್ತಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ರೋದ್ಧುಂ
ತುರ್ಯೇ ತ್ವಯ್ಯೇಕಭಕ್ತಿಃ ಶರಣಮಿತಿ ಭವಾನ್ಹಂಸರೂಪೀ ನ್ಯಗಾದೀತ್ || ೯೫-೨ ||

ಸನ್ತಿ ಶ್ರೇಯಾಂಸಿ ಭೂಯಾಂಸ್ಯಪಿ ರುಚಿಭಿದಯಾ ಕರ್ಮಿಣಾಂ ನಿರ್ಮಿತಾನಿ
ಕ್ಷುದ್ರಾನನ್ದಾಶ್ಚ ಸಾನ್ತಾ ಬಹುವಿಧಗತಯಃ ಕೃಷ್ಣ ತೇಭ್ಯೋ ಭವೇಯುಃ |
ತ್ವಞ್ಚಾಚಖ್ಯಾಥ ಸಖ್ಯೇ ನನು ಮಹಿತತಮಾಂ ಶ್ರೇಯಸಾಂ ಭಕ್ತಿಮೇಕಾಂ
ತ್ವದ್ಭಕ್ತ್ಯಾನನ್ದತುಲ್ಯಃ ಖಲು ವಿಷಯಜುಷಾಂ ಸಮ್ಮದಃ ಕೇನ ವಾ ಸ್ಯಾತ್ || ೯೫-೩ ||

ತ್ವದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ತುಷ್ಟಬುದ್ಧೇಃ ಸುಖಮಿಹ ಚರತೋ ವಿಚ್ಯುತಾಶಸ್ಯ ಚಾಶಾಃ
ಸರ್ವಾಸ್ಸ್ಯುಃ ಸೌಖ್ಯಮಯ್ಯಃ ಸಲಿಲಕುಹರಗಸ್ಯೇವ ತೋಯೈಕಮಯ್ಯಃ |
ಸೋಽಯಂ ಖಲ್ವಿನ್ದ್ರಲೋಕಂ ಕಮಲಜಭವನಂ ಯೋಗಸಿದ್ಧೀಶ್ಚ ಹೃದ್ಯಾಃ
ನಾಕಾಙ್ಕ್ಷತ್ಯೇತದಾಸ್ತಾಂ ಸ್ವಯಮನುಪತಿತೇ ಮೋಕ್ಷಸೌಖ್ಯೇಽಪ್ಯನೀಹಃ || ೯೫-೪ ||

ತ್ವದ್ಭಕ್ತೋ ಬಾಧ್ಯಮಾನೋಽಪಿ ಚ ವಿಷಯರಸೈರಿನ್ದ್ರಿಯಾಶಾನ್ತಿಹೇತೋ-
ರ್ಭಕ್ತ್ಯೈವಾಕ್ರಮ್ಯಮಾಣೈಃ ಪುನರಪಿ ಖಲು ತೈರ್ದುರ್ಬಲೈರ್ನಾಭಿಜಯ್ಯಃ |
ಸಪ್ತಾರ್ಚಿರ್ದೀಪಿತಾರ್ಚಿರ್ದಹತಿ ಕಿಲ ಯಥಾ ಭೂರಿದಾರುಪ್ರಪಞ್ಚಂ
ತ್ವದ್ಭಕ್ತ್ಯೌಘೇ ತಥೈವ ಪ್ರದಹತಿ ದುರಿತಂ ದುರ್ಮದಃ ಕ್ವೇನ್ದ್ರಿಯಾಣಾಮ್ || ೯೫-೫ ||

ಚಿತ್ತಾರ್ದ್ರೀಭಾವಮುಚ್ಚೈರ್ವಪುಷಿ ಚ ಪುಲಕಂ ಹರ್ಷಬಾಷ್ಪಂ ಚ ಹಿತ್ವಾ
ಚಿತ್ತಂ ಶುದ್ಧ್ಯೇತ್ಕಥಂ ವಾ ಕಿಮು ಬಹುತಪಸಾ ವಿದ್ಯಯಾ ವೀತಭಕ್ತೇಃ |
ತ್ವದ್ಗಾಥಾಸ್ವಾದಸಿದ್ಧಾಞ್ಜನಸತತಮರೀಮೃಜ್ಯಮಾನೋಽಯಮಾತ್ಮಾ
ಚಕ್ಷುರ್ವತ್ತತ್ತ್ವಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಭಜತಿ ನ ತು ತಥಾಭ್ಯಸ್ತಯಾ ತರ್ಕಕೋಟ್ಯಾ || ೯೫-೬ ||

ಧ್ಯಾನಂ ತೇ ಶೀಲಯೇಯಂ ಸಮತನುಸುಖಬದ್ಧಾಸನೋ ನಾಸಿಕಾಗ್ರ-
ನ್ಯಸ್ತಾಕ್ಷಃ ಪೂರಕಾದ್ಯೈರ್ಜಿತಪವನಪಥಶ್ಚಿತ್ತಪದ್ಮಂ ತ್ವವಾಞ್ಚಮ್ |
ಊರ್ಧ್ವಾಗ್ರಂ ಭಾವಯಿತ್ವಾ ರವಿವಿಧುಶಿಖಿನಃ ಸಂವಿಚಿನ್ತ್ಯೋಪರಿಷ್ಟಾತ್
ತತ್ರಸ್ಥಂ ಭಾವಯೇ ತ್ವಾಂ ಸಜಲಜಲಧರಶ್ಯಾಮಲಂ ಕೋಮಲಾಙ್ಗಮ್ || ೯೫-೭ ||

ಆನೀಲಶ್ಲಕ್ಷ್ಣಕೇಶಂ ಜ್ವಲಿತಮಕರಸತ್ಕುಣ್ಡಲಂ ಮನ್ದಹಾಸ-
ಸ್ಯನ್ದಾರ್ದ್ರಂ ಕೌಸ್ತುಭಶ್ರೀಪರಿಗತವನಮಾಲೋರುಹಾರಾಭಿರಾಮಮ್ |
ಶ್ರೀವತ್ಸಾಙ್ಕಂ ಸುಬಾಹುಂ ಮೃದುಲಸದುದರಂ ಕಾಞ್ಚನಚ್ಛಾಯಚೇಲಂ
ಚಾರುಸ್ನಿಗ್ಧೋರುಮಂಭೋರುಹಲಲಿತಪದಂ ಭಾವಯೇಽಹಂ ಭವನ್ತಮ್ || ೯೫-೮ ||

ಸರ್ವಾಙ್ಗೇಷ್ವಙ್ಗ ರಙ್ಗತ್ಕುತುಕಮಿತಿಮುಹುರ್ಧಾರಯನ್ನೀಶ ಚಿತ್ತಂ
ತತ್ರಾಪ್ಯೇಕತ್ರ ಯುಞ್ಜೇ ವದನಸರಸಿಜೇ ಸುನ್ದರೇ ಮನ್ದಹಾಸೇ |
ತತ್ರಾಲೀನನ್ತು ಚೇತಃ ಪರಮಸುಖಚಿದದ್ವೈತರೂಪೇ ವಿತನ್ವ-
ನ್ನನ್ಯನ್ನೋ ಚಿನ್ತಯೇಯಂ ಮುಹುರಿತಿ ಸಮುಪಾರೂಢಯೋಗೋ ಭವೇಯಮ್ || ೯೫-೯ ||

ಇತ್ಥಂ ತ್ವದ್ಧ್ಯಾನಯೋಗೇ ಸತಿ ಪುನರಣಿಮಾದ್ಯಷ್ಟಸಂಸಿದ್ಧಯಸ್ತಾಃ
ದೂರಶ್ರುತ್ಯಾದಯೋಽಪಿ ಹ್ಯಹಮಹಮಿಕಯಾ ಸಮ್ಪತೇಯುರ್ಮುರಾರೇ |
ತ್ವತ್ಸಮ್ಪ್ರಾಪ್ತೌ ವಿಲಂಬಾವಹಮಖಿಲಮಿದಂ ನಾದ್ರಿಯೇ ಕಾಮಯೇಽಹಂ
ತ್ವಾಮೇವಾನನ್ದಪೂರ್ಣಂ ಪವನಪುರಪತೇ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಸರ್ವತಾಪಾತ್ || ೯೫-೧೦ ||

ಇತಿ ಪಞ್ಚನವತಿತಮದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ |

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಷಣ್ಣವತಿತಮದಶಕಮ್ >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed