Narayaneeyam Dasakam 94 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಚತುರ್ನವತಿತಮದಶಕಮ್


<< ನಾರಾಯಣೀಯಂ ತ್ರಿನವತಿತಮದಶಕಮ್

ಚತುರ್ನವತಿತಮದಶಕಮ್ (೯೪) – ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿಃ |

ಶುದ್ಧಾ ನಿಷ್ಕಾಮಧರ್ಮೈಃ ಪ್ರವರಗುರುಗಿರಾ ತತ್ಸ್ವರೂಪಂ ಪರಂ ತೇ
ಶುದ್ಧಂ ದೇಹೇನ್ದ್ರಿಯಾದಿವ್ಯಪಗತಮಖಿಲವ್ಯಾಪ್ತಮಾವೇದಯನ್ತೇ |
ನಾನಾತ್ವಸ್ಥೌಲ್ಯಕಾರ್ಶ್ಯಾದಿ ತು ಗುಣಜವಪುಸ್ಸಙ್ಗತೋಽಧ್ಯಾಸಿತಂ ತೇ
ವಹ್ನೇರ್ದಾರುಪ್ರಭೇದೇಷ್ವಿವ ಮಹದಣುತಾದೀಪ್ತತಾಶಾನ್ತತಾದಿ || ೯೪-೧ ||

ಆಚಾರ್ಯಾಖ್ಯಾಧರಸ್ಥಾರಣಿಸಮನುಮಿಲಚ್ಛಿಷ್ಯರೂಪೋತ್ತರಾರ-
ಣ್ಯಾವೇಧೋದ್ಭಾಸಿತೇನ ಸ್ಫುಟತರಪರಿಬೋಧಾಗ್ನಿನಾ ದಹ್ಯಮಾನೇ |
ಕರ್ಮಾಲೀವಾಸನಾತತ್ಕೃತತನುಭುವನಭ್ರಾನ್ತಿಕಾನ್ತಾರಪೂರೇ
ದಾಹ್ಯಾಭಾವೇನ ವಿದ್ಯಾಶಿಖಿನಿ ಚ ವಿರತೇ ತ್ವನ್ಮಯೀ ಖಲ್ವವಸ್ಥಾ || ೯೪-೨ ||

ಏವಂ ತ್ವತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿತೋಽನ್ಯೋ ನಹಿ ಖಲು ನಿಖಿಲಕ್ಲೇಶಹಾನೇರುಪಾಯೋ
ನೈಕಾನ್ತಾತ್ಯನ್ತಿಕಾಸ್ತೇ ಕೃಷಿವದಗದಷಾಡ್ಗುಣ್ಯಷಟ್ಕರ್ಮಯೋಗಾಃ |
ದುರ್ವೈಕಲ್ಯೈರಕಲ್ಯಾ ಅಪಿ ನಿಗಮಪಥಾಸ್ತತ್ಫಲಾನ್ಯಪ್ಯವಾಪ್ತಾ
ಮತ್ತಾಸ್ತ್ವಾಂ ವಿಸ್ಮರನ್ತಃ ಪ್ರಸಜತಿ ಪತನೇ ಯಾನ್ತ್ಯನನ್ತಾನ್ವಿಷಾದಾನ್ || ೯೪-೩ ||

ತ್ವಲ್ಲೋಕಾದನ್ಯಲೋಕಃ ಕ್ವನು ಭಯರಹಿತೋ ಯತ್ಪರಾರ್ಧದ್ವಯಾನ್ತೇ
ತ್ವದ್ಭೀತಸ್ಸತ್ಯಲೋಕೇಽಪಿ ನ ಸುಖವಸತಿಃ ಪದ್ಮಭೂಃ ಪದ್ಮನಾಭ |
ಏವಂಭಾವೇ ತ್ವಧರ್ಮಾರ್ಜಿತಬಹುತಮಸಾಂ ಕಾ ಕಥಾ ನಾರಕಾಣಾಂ
ತನ್ಮೇ ತ್ವಂ ಛಿನ್ಧಿ ಬನ್ಧಂ ವರದ ಕೃಪಣಬನ್ಧೋ ಕೃಪಾಪೂರಸಿನ್ಧೋ || ೯೪-೪ ||

ಯಾಥಾರ್ಥ್ಯಾತ್ತ್ವನ್ಮಯಸ್ಯೈವ ಹಿ ಮಮ ನ ವಿಭೋ ವಸ್ತುತೋ ಬನ್ಧಮೋಕ್ಷೌ
ಮಾಯಾವಿದ್ಯಾತನುಭ್ಯಾಂ ತವ ತು ವಿರಚಿತೌ ಸ್ವಪ್ನಬೋಧೋಪಮೌ ತೌ |
ಬದ್ಧೇ ಜೀವದ್ವಿಮುಕ್ತಿಂ ಗತವತಿ ಚ ಭಿದಾ ತಾವತೀ ತಾವದೇಕೋ
ಭುಙ್ಕ್ತೇ ದೇಹದ್ರುಮಸ್ಥೋ ವಿಷಯಫಲರಸಾನ್ನಾಪರೋ ನಿರ್ವ್ಯಥಾತ್ಮಾ || ೯೪-೫ ||

ಜೀವನ್ಮುಕ್ತತ್ವಮೇವಂವಿಧಮಿತಿ ವಚಸಾ ಕಿಂ ಫಲಂ ದೂರದೂರೇ
ತನ್ನಾಮಾಶುದ್ಧಬುದ್ಧೇರ್ನ ಚ ಲಘು ಮನಸಶ್ಶೋಧನಂ ಭಕ್ತಿತೋಽನ್ಯತ್ |
ತನ್ಮೇ ವಿಷ್ಣೋ ಕೃಷೀಷ್ಠಾಸ್ತ್ವಯಿ ಕೃತಸಕಲಪ್ರಾರ್ಪಣಂ ಭಕ್ತಿಭಾರಂ
ಯೇನ ಸ್ಯಾಂ ಮಙ್ಕ್ಷು ಕಿಞ್ಚಿದ್ಗುರುವಚನಮಿಲತ್ತ್ವತ್ಪ್ರಬೋಧಸ್ತ್ವದಾತ್ಮಾ || ೯೪-೬ ||

ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಪೀಹ ಪ್ರಯತಿತಮನಸಸ್ತ್ವಾಂ ನ ಜಾನನ್ತಿ ಕೇಚಿತ್
ಕಷ್ಟಂ ವನ್ಧ್ಯಶ್ರಮಾಸ್ತೇ ಚಿರತರಮಿಹ ಗಾಂ ಬಿಭ್ರತೇ ನಿಷ್ಪ್ರಸೂತಿಂ |
ಯಸ್ಯಾಂ ವಿಶ್ವಾಭಿರಾಮಾಸ್ಸಕಲಮಲಾಹರಾ ದಿವ್ಯಲೀಲಾವತಾರಾಃ
ಸಚ್ಚಿತ್ಸಾನ್ದ್ರಂ ಚ ರೂಪಂ ತವ ನ ನಿಗದಿತಂ ತಾಂ ನ ವಾಚಂ ಭ್ರಿಯಾಸಮ್ || ೯೪-೭ ||

ಯೋ ಯಾವಾನ್ಯಾದೃಶೋ ವಾ ತ್ವಮಿತಿ ಕಿಮಪಿ ನೈವಾವಗಚ್ಛಾಮಿ ಭೂಮ-
ನ್ನೇವಞ್ಚಾನನ್ಯಭಾವಸ್ತ್ವದನುಭಜನಮೇವಾದ್ರಿಯೇ ಚೈದ್ಯವೈರಿನ್ |
ತ್ವಲ್ಲಿಙ್ಗಾನಾಂ ತ್ವದಙ್ಘ್ರಿಪ್ರಿಯಜನಸದಸಾಂ ದರ್ಶನಸ್ಪರ್ಶನಾದಿ-
ರ್ಭೂಯಾನ್ಮೇ ತ್ವತ್ಪ್ರಪೂಜಾನತಿನುತಿಗುಣಕರ್ಮಾನುಕೀರ್ತ್ಯಾದರೋಽಪಿ || ೯೪-೮ ||

ಯದ್ಯಲ್ಲಭ್ಯೇತ ತತ್ತತ್ತವ ಸಮುಪಹೃತಂ ದೇವ ದಾಸೋಽಸ್ಮಿ ತೇಽಹಂ
ತ್ವದ್ಗೇಹೋನ್ಮಾರ್ಜನಾದ್ಯಂ ಭವತು ಮಮ ಮುಹುಃ ಕರ್ಮ ನಿರ್ಮಾಯಮೇವ |
ಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಬ್ರಾಹ್ಮಣಾತ್ಮಾದಿಷು ಲಸಿತಚತುರ್ಬಾಹುಮಾರಾಧಯೇ ತ್ವಾಂ
ತ್ವತ್ಪ್ರೇಮಾರ್ದ್ರತ್ವರೂಪೋ ಮಮ ಸತತಮಭಿಷ್ಯನ್ದತಾಂ ಭಕ್ತಿಯೋಗಃ || ೯೪-೯ ||

ಐಕ್ಯಂ ತೇ ದಾನಹೋಮವ್ರತನಿಯಮತಪಸ್ಸಾಙ್ಖ್ಯಯೋಗೈರ್ದುರಾಪಂ
ತ್ವತ್ಸಙ್ಗೇನೈವ ಗೋಪ್ಯಃ ಕಿಲ ಸುಕೃತಿತಮಾಃ ಪ್ರಾಪುರಾನನ್ದಸಾನ್ದ್ರಮ್ |
ಭಕ್ತೇಷ್ವನ್ಯೇಷು ಭೂಯಸ್ಸ್ವಪಿ ಬಹುಮನುಷೇ ಭಕ್ತಿಮೇವ ತ್ವಮಾಸಾಂ
ತನ್ಮೇ ತ್ವದ್ಭಕ್ತಿಮೇವ ದೃಢಯ ಹರ ಗದಾನ್ಕೃಷ್ಣ ವಾತಾಲಯೇಶ || ೯೪-೧೦ ||

ಇತಿ ಚತುರ್ನವತಿತಮದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ |

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಪಞ್ಚನವತಿತಮದಶಕಮ್ >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed