Narayaneeyam Dasakam 98 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಅಷ್ಟನವತಿತಮದಶಕಮ್


<< ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಸಪ್ತನವತಿತಮದಶಕಮ್

ಅಷ್ಟನವತಿತಮದಶಕಮ್ (೯೮) – ನಿಷ್ಕಲಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನಮ್ |

ಯಸ್ಮಿನ್ನೇತದ್ವಿಭಾತಂ ಯತ ಇದಮಭವದ್ಯೇನ ಚೇದಂ ಯ ಏತ-
ದ್ಯೋಽಸ್ಮಾದುತ್ತೀರ್ಣರೂಪಃ ಖಲು ಸಕಲಮಿದಂ ಭಾಸಿತಂ ಯಸ್ಯ ಭಾಸಾ |
ಯೋ ವಾಚಾಂ ದೂರದೂರೇ ಪುನರಪಿ ಮನಸಾಂ ಯಸ್ಯ ದೇವಾ ಮುನೀನ್ದ್ರಾಃ
ನೋ ವಿದ್ಯುಸ್ತತ್ತ್ವರೂಪಂ ಕಿಮು ಪುನರಪರೇ ಕೃಷ್ಣ ತಸ್ಮೈ ನಮಸ್ತೇ || ೯೮-೧ ||

ಜನ್ಮಾಥೋ ಕರ್ಮ ನಾಮ ಸ್ಫುಟಮಿಹ ಗುಣದೋಷಾದಿಕಂ ವಾ ನ ಯಸ್ಮಿನ್
ಲೋಕಾನಾಮೂತೇಯ ಯಃ ಸ್ವಯಮನುಭಜತೇ ತಾನಿ ಮಾಯಾನುಸಾರೀ |
ಬಿಭ್ರಚ್ಛಕ್ತೀರರೂಪೋಽಪಿ ಚ ಬಹುತರರೂಪೋಽವಭಾತ್ಯದ್ಭುತಾತ್ಮಾ
ತಸ್ಮೈ ಕೈವಲ್ಯಧಾಮ್ನೇ ಪರರಸಪರಿಪೂರ್ಣಾಯ ವಿಷ್ಣೋ ನಮಸ್ತೇ || ೯೮-೨ ||

ನೋ ತಿರ್ಯಞ್ಚನ್ನ ಮರ್ತ್ಯಂ ನ ಚ ಸುರಮಸುರಂ ನ ಸ್ತ್ರಿಯಂ ನೋ ಪುಮಾಂಸಂ
ನ ದ್ರವ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಜಾತಿಂ ಗುಣಮಪಿ ಸದಸದ್ವಾಪಿ ತೇ ರೂಪಮಾಹುಃ |
ಶಿಷ್ಟಂ ಯತ್ಸ್ಯಾನ್ನಿಷೇಧೇ ಸತಿ ನಿಗಮಶತೈರ್ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿತಸ್ತತ್
ಕೃಚ್ಛ್ರೇಣಾವೇದ್ಯಮಾನಂ ಪರಮಸುಖಮಯಂ ಭಾತಿ ತಸ್ಮೈ ನಮಸ್ತೇ || ೯೮-೩ ||

ಮಾಯಾಯಾಂ ಬಿಂಬಿತಸ್ತ್ವಂ ಸೃಜಸಿ ಮಹದಹಙ್ಕಾರತನ್ಮಾತ್ರಭೇದೈ-
ರ್ಭೂತಗ್ರಾಮೇನ್ದ್ರಿಯಾದ್ಯೈರಪಿ ಸಕಲಜಗತ್ಸ್ವಪ್ನಸಙ್ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಮ್ |
ಭೂಯಃ ಸಂಹೃತ್ಯ ಸರ್ವಂ ಕಮಠ ಇವ ಪದಾನ್ಯಾತ್ಮನಾ ಕಾಲಶಕ್ತ್ಯಾ
ಗಂಭೀರೇ ಜಾಯಮಾನೇ ತಮಸಿ ವಿತಿಮಿರೋ ಭಾಸಿ ತಸ್ಮೈ ನಮಸ್ತೇ || ೯೮-೪ ||

ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಕರ್ಮೇತ್ಯಣುರಿತಿ ಭಗವನ್ ಕಾಲ ಇತ್ಯಾಲಪನ್ತಿ
ತ್ವಾಮೇಕಂ ವಿಶ್ವಹೇತುಂ ಸಕಲಮಯತಯಾ ಸರ್ವಥಾ ಕಲ್ಪ್ಯಮಾನಮ್ |
ವೇದಾನ್ತೈರ್ಯತ್ತು ಗೀತಂ ಪುರುಷಪರಚಿದಾತ್ಮಾಭಿಧಂ ತತ್ತು ತತ್ತ್ವಂ
ಪ್ರೇಕ್ಷಾಮಾತ್ರೇಣ ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿವಿಕೃತಿಕೃತ್ಕೃಷ್ಣ ತಸ್ಮೈ ನಮಸ್ತೇ || ೯೮-೫ ||

ಸತ್ತ್ವೇನಾಸತ್ತಯಾ ವಾ ನ ಚ ಖಲು ಸದಸತ್ತ್ವೇನ ನಿರ್ವಾಚ್ಯರೂಪಾ
ಧತ್ತೇ ಯಾಸಾವವಿದ್ಯಾ ಗುಣಫಣಿಮತಿವದ್ವಿಶ್ವದೃಶ್ಯಾವಭಾಸಮ್ |
ವಿದ್ಯಾತ್ವಂ ಸೈವ ಯಾತಾ ಶ್ರುತಿವಚನಲವೈರ್ಯತ್ಕೃಪಾಸ್ಯನ್ದಲಾಭೇ
ಸಂಸಾರಾರಣ್ಯಸದ್ಯಸ್ತ್ರುಟನಪರಶುತಾಮೇತಿ ತಸ್ಮೈ ನಮಸ್ತೇ || ೯೮-೬ ||

ಭೂಷಾಸು ಸ್ವರ್ಣವದ್ವಾ ಜಗತಿ ಘಟಶರಾವಾದಿಕೇ ಮೃತ್ತಿಕಾವ-
ತತ್ತ್ವೇ ಸಞ್ಚಿನ್ತ್ಯಮಾನೇ ಸ್ಫುರತಿ ತದಧುನಾಪ್ಯದ್ವಿತೀಯಂ ವಪುಸ್ತೇ |
ಸ್ವಪ್ನದ್ರಷ್ಟುಃ ಪ್ರಬೋಧೇ ತಿಮಿರಲಯವಿಧೌ ಜೀರ್ಣರಜ್ಜೋಶ್ಚ ಯದ್ವ-
ದ್ವಿದ್ಯಾಲಾಭೇ ತಥೈವ ಸ್ಫುಟಮಪಿ ವಿಕಸೇತ್ಕೃಷ್ಣ ತಸ್ಮೈ ನಮಸ್ತೇ || ೯೮-೭ ||

ಯದ್ಭೀತ್ಯೋದೇತಿ ಸೂರ್ಯೋ ದಹತಿ ಚ ದಹನೋ ವಾತಿ ವಾಯುಸ್ತಥಾನ್ಯೇ
ಯದ್ಭೀತಾಃ ಪದ್ಮಜಾದ್ಯಾಃ ಪುನರುಚಿತಬಲೀನಾಹರನ್ತೇಽನುಕಾಲಮ್ |
ಯೇನೈವಾರೋಪಿತಾಃ ಪ್ರಾಙ್ನಿಜಪದಮಪಿ ತೇ ಚ್ಯಾವಿತಾರಶ್ಚ ಪಶ್ಚಾತ್
ತಸ್ಮೈ ವಿಶ್ವಂ ನಿಯನ್ತ್ರೇ ವಯಮಪಿ ಭವತೇ ಕೃಷ್ಣ ಕುರ್ಮಃ ಪ್ರಣಾಮಮ್ || ೯೮-೮ ||

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಭಾವಯನ್ತಂ ತ್ರಿಗುಣಮಯಮಿದಂ ತ್ರ್ಯಕ್ಷರಸ್ಯೈಕವಾಚ್ಯಂ
ತ್ರೀಶಾನಾಮೈಕ್ಯರೂಪಂ ತ್ರಿಭಿರಪಿ ನಿಗಮೈರ್ಗೀಯಮಾನಸ್ವರೂಪಮ್ |
ತಿಸ್ರೋಽವಸ್ಥಾ ವಿದನ್ತಂ ತ್ರಿಯುಗಜನಿಜುಷಂ ತ್ರಿಕ್ರಮಾಕ್ರಾನ್ತವಿಶ್ವಂ
ತ್ರೈಕಾಲ್ಯೇ ಭೇದಹೀನಂ ತ್ರಿಭಿರಹಮನಿಶಂ ಯೋಗಭೇದೈರ್ಭಜೇ ತ್ವಾಮ್ || ೯೮-೯ ||

ಸತ್ಯಂ ಶುದ್ಧಂ ವಿಬುದ್ಧಂ ಜಯತಿ ತವ ವಪುರ್ನಿತ್ಯಮುಕ್ತಂ ನಿರೀಹಂ
ನಿರ್ದ್ವನ್ದ್ವಂ ನಿರ್ವಿಕಾರಂ ನಿಖಿಲಗುಣಗಣವ್ಯಞ್ಜನಾಧಾರಭೂತಮ್ |
ನಿರ್ಮೂಲಂ ನಿರ್ಮಲಂ ತನ್ನಿರವಧಿಮಹಿಮೋಲ್ಲಾಸಿ ನಿರ್ಲೀನಮನ್ತ-
ರ್ನಿಸ್ಸಙ್ಗಾನಾಂ ಮುನೀನಾಂ ನಿರುಪಮಪರಮಾನನ್ದಸಾನ್ದ್ರಪ್ರಕಾಶಮ್ || ೯೮-೧೦ ||

ದುರ್ವಾರಂ ದ್ವಾದಶಾರಂ ತ್ರಿಶತಪರಿಮಿಲತ್ಷಷ್ಟಿಪರ್ವಾಭಿವೀತಂ
ಸಂಭ್ರಾಮ್ಯತ್ಕ್ರೂರವೇಗಂ ಕ್ಷಣಮನು ಜಗದಾಚ್ಛಿದ್ಯ ಸನ್ಧಾವಮಾನಮ್ |
ಚಕ್ರಂ ತೇ ಕಾಲರೂಪಂ ವ್ಯಥಯತು ನ ತು ಮಾಂ ತ್ವತ್ಪದೈಕಾವಲಂಬಂ
ವಿಷ್ಣೋ ಕಾರುಣ್ಯಸಿನ್ಧೋ ಪವನಪುರಪತೇ ಪಾಹಿ ಸರ್ವಾಮಯೌಘಾತ್ || ೯೮-೧೧ ||

ಇತಿ ಅಷ್ಟನವತಿತಮದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಂ

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನವನವತಿತಮದಶಕಮ್ >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed