Narayaneeyam Dasakam 80 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಅಶೀತಿತಮದಶಕಮ್


<< ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಏಕೋನಾಶೀತಿತಮ ದಶಕಮ್

ಅಶೀತಿತಮದಶಕಮ್ (೮೦) – ಸ್ಯಮನ್ತಕೋಪಾಖ್ಯಾನಮ್

ಸತ್ರಾಜಿತಸ್ತ್ವಮಥ ಲುಬ್ಧವದರ್ಕಲಬ್ಧಂ
ದಿವ್ಯಂ ಸ್ಯಮನ್ತಕಮಣಿಂ ಭಗವನ್ನಯಾಚೀಃ |
ತತ್ಕಾರಣಂ ಬಹುವಿಧಂ ಮಮ ಭಾತಿ ನೂನಂ
ತಸ್ಯಾತ್ಮಜಾಂ ತ್ವಯಿ ರತಾಂ ಛಲತೋ ವಿವೋಢುಮ್ || ೮೦-೧ ||

ಅದತ್ತಂ ತಂ ತುಭ್ಯಂ ಮಣಿವರಮನೇನಾಲ್ಪಮನಸಾ
ಪ್ರಸೇನಸ್ತದ್ಭ್ರಾತಾ ಗಲಭುವಿ ವಹನ್ಪ್ರಾಪ ಮೃಗಯಾಮ್ |
ಅಹನ್ನೇನಂ ಸಿಂಹೋ ಮಣಿಮಹಸಿ ಮಾಂಸಭ್ರಮವಶಾತ್
ಕಪೀನ್ದ್ರಸ್ತಂ ಹತ್ವಾ ಮಣಿಮಪಿ ಚ ಬಾಲಾಯ ದದಿವಾನ್ || ೮೦-೨ ||

ಶಶಂಸುಃ ಸತ್ರಾಜಿದ್ಗಿರಮನು ಜನಾಸ್ತ್ವಾಂ ಮಣಿಹರಂ
ಜನಾನಾಂ ಪೀಯೂಷಂ ಭವತಿ ಗುಣಿನಾಂ ದೋಷಕಣಿಕಾ |
ತತಃ ಸರ್ವಜ್ಞೋಽಪಿ ಸ್ವಜನಸಹಿತೋ ಮಾರ್ಗಣಪರಃ
ಪ್ರಸೇನಂ ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಹರಿಮಪಿ ಗತೋಽಭೂಃ ಕಪಿಗುಹಾಮ್ || ೮೦-೩ ||

ಭವನ್ತಮವಿತರ್ಕಯನ್ನತಿವಯಾಃ ಸ್ವಯಂ ಜಾಂಬವಾನ್
ಮುಕುನ್ದಶರಣಂ ಹಿ ಮಾಂ ಕ ಇಹ ರೋದ್ಧುಮಿತ್ಯಾಲಪನ್ |
ವಿಭೋ ರಘುಪತೇ ಹರೇ ಜಯ ಜಯೇತ್ಯಲಂ ಮುಷ್ಟಿಭಿ-
ಶ್ಚಿರಂ ತವ ಸಮರ್ಚನಂ ವ್ಯಧಿತ ಭಕ್ತಚೂಡಾಮಣಿಃ || ೮೦-೪ ||

ಬುದ್ಧ್ವಾಥ ತೇನ ದತ್ತಾಂ ನವರಮಣೀಂ ವರಮಣಿಂ ಚ ಪರಿಗೃಹ್ಣನ್ |
ಅನುಗೃಹ್ಣನ್ನಮುಮಾಗಾಃ ಸಪದಿ ಚ ಸತ್ರಾಜಿತೇ ಮಣಿಂ ಪ್ರಾದಾಃ || ೮೦-೫ ||

ತದನು ಸ ಖಲು ವ್ರೀಡಾಲೋಲೋ ವಿಲೋಲವಿಲೋಚನಾಂ
ದುಹಿತರಮಹೋ ಧೀಮಾನ್ಭಾಮಾಂ ಗಿರೈವ ಪರಾರ್ಪಿತಾಮ್ |
ಅದಿತಮಣಿನಾ ತುಭ್ಯಂ ಲಭ್ಯಂ ಸಮೇತ್ಯ ಭವಾನಪಿ
ಪ್ರಮುದಿತಮನಾಸ್ತಸ್ಯೈವಾದಾನ್ಮಣಿಂ ಗಹನಾಶಯಃ || ೮೦-೬ ||

ವ್ರೀಲಾಕುಲಾಂ ರಮಯತಿ ತ್ವಯಿ ಸತ್ಯಭಾಮಾಂ
ಕೌನ್ತೇಯದಾಹಕಥಯಾಥ ಕುರೂನ್ಪ್ರಯಾತೇ |
ಹೀ ಗಾನ್ದಿನೇಯಕೃತವರ್ಮಗಿರಾ ನಿಪಾತ್ಯ
ಸತ್ರಾಜಿತಂ ಶತಧನುರ್ಮಣಿಮಾಜಹಾರ || ೮೦-೭ ||

ಶೋಕಾತ್ಕುರೂನುಪಗತಾಮವಲೋಕ್ಯ ಕಾನ್ತಾಂ
ಹತ್ವಾ ದ್ರುತಂ ಶತಧನುಂ ಸಮಹರ್ಷಯಸ್ತಾಮ್ |
ರತ್ನೇ ಸಶಙ್ಕ ಇವ ಮೈಥಿಲಗೇಹಮೇತ್ಯ
ರಾಮೋ ಗದಾಂ ಸಮಶಿಶಿಕ್ಷತ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಮ್ || ೮೦-೮ ||

ಅಕ್ರೂರ ಏಷ ಭಗವನ್ ಭವದಿಚ್ಛಯೈವ
ಸತ್ರಾಜಿತಃ ಕುಚರಿತಸ್ಯ ಯುಯೋಜ ಹಿಂಸಾಮ್ |
ಅಕ್ರೂರತೋ ಮಣಿಮನಾಹೃತವಾನ್ಪುನಸ್ತ್ವಂ
ತಸ್ಯೈವ ಭೂತಿಮುಪಧಾತುಮಿತಿ ಬ್ರುವನ್ತಿ || ೮೦-೯ ||

ಭಕ್ತಸ್ತ್ವಯಿ ಸ್ಥಿರತರಃ ಸ ಹಿ ಗಾನ್ದಿನೇಯ-
ಸ್ತಸ್ಯೈವ ಕಾಪಥಮತಿಃ ಕಥಮೀಶ ಜಾತಾ |
ವಿಜ್ಞಾನವಾನ್ಪ್ರಶಮವಾನಹಮಿತ್ಯುದೀರ್ಣಂ
ಗರ್ವಂ ಧ್ರುವಂ ಶಮಯಿತುಂ ಭವತಾ ಕೃತೈವ || ೮೦-೧೦ ||

ಯಾತಂ ಭಯೇನ ಕೃತವರ್ಮಯುತಂ ಪುನಸ್ತ-
ಮಾಹೂಯ ತದ್ವಿನಿಹಿತಂ ಚ ಮಣಿಂ ಪ್ರಕಾಶ್ಯ |
ತತ್ರೈವ ಸುವ್ರತಧರೇ ವಿನಿಧಾಯ ತುಷ್ಯನ್
ಭಾಮಾಕುಚಾನ್ತರಶಯಃ ಪವನೇಶ ಪಾಯಾಃ || ೮೦-೧೧ ||

ಇತಿ ಅಶೀತಿತಮದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ |

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಏಕಾಶೀತಿತಮದಶಕಮ್ >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed