Narayaneeyam Dasakam 81 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಏಕಾಶೀತಿತಮದಶಕಮ್


<< ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಅಶೀತಿತಮದಶಕಮ್

ಏಕಾಶೀತಿತಮದಶಕಮ್ (೮೧) – ನರಕಾಸುರವಧಂ ತಥಾ ಸುಭದ್ರಾಹರಣಮ್ |

ಸ್ನಿಗ್ಧಾಂ ಮುಗ್ಧಾಂ ಸತತಮಪಿ ತಾಂ ಲಾಲಯನ್ ಸತ್ಯಭಾಮಾಂ
ಯಾತೋ ಭೂಯಃ ಸಹ ಖಲು ತಯಾ ಯಾಜ್ಞಸೇನೀವಿವಾಹಮ್ |
ಪಾರ್ಥಪ್ರೀತ್ಯೈ ಪುನರಪಿ ಮನಾಗಾಸ್ಥಿತೋ ಹಸ್ತಿಪುರ್ಯಾಂ
ಶಕ್ರಪ್ರಸ್ಥಂ ಪುರಮಪಿ ವಿಭೋ ಸಂವಿಧಾಯಾಗತೋಽಭೂಃ || ೮೧-೧ ||

ಭದ್ರಾಂ ಭದ್ರಾಂ ಭವದವರಜಾಂ ಕೌರವೇಣಾರ್ಥ್ಯಮಾನಾಂ
ತ್ವದ್ವಾಚಾ ತಾಮಹೃತ ಕುಹನಾಮಸ್ಕರೀ ಶಕ್ರಸೂನುಃ |
ತತ್ರ ಕ್ರುದ್ಧಂ ಬಲಮನುನಯನ್ ಪ್ರತ್ಯಗಾಸ್ತೇನ ಸಾರ್ಧಂ
ಶಕ್ರಪ್ರಸ್ಥಂ ಪ್ರಿಯಸಖಮುದೇ ಸತ್ಯಭಾಮಾಸಹಾಯಃ || ೮೧-೨ ||

ತತ್ರ ಕ್ರೀಡನ್ನಪಿ ಚ ಯಮುನಾಕೂಲದೃಷ್ಟಾಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ
ತಾಂ ಕಾಲಿನ್ದೀಂ ನಗರಮಗಮಃ ಖಾಣ್ಡವಪ್ರೀಣಿತಾಗ್ನಿಃ |
ಭ್ರಾತೃತ್ರಸ್ತಾಂ ಪ್ರಣಯವಿವಶಾಂ ದೇವ ಪೈತೃಷ್ವಸೇಯೀಂ
ರಾಜ್ಞಾಂ ಮಧ್ಯೇ ಸಪದಿ ಜಹೃಷೇ ಮಿತ್ರವಿನ್ದಾಮವನ್ತೀಮ್ || ೮೧-೩ ||

ಸತ್ಯಾಂ ಗತ್ವಾ ಪುನರುದವಹೋ ನಗ್ನಜಿನ್ನನ್ದನಾಂ ತಾಂ
ಬಧ್ವಾ ಸಪ್ತಾಪಿ ಚ ವೃಷವರಾನ್ಸಪ್ತಮೂರ್ತಿರ್ನಿಮೇಷಾತ್ |
ಭದ್ರಾಂ ನಾಮ ಪ್ರದದುರಥ ತೇ ದೇವ ಸನ್ತರ್ದನಾದ್ಯಾ-
ಸ್ತತ್ಸೋದರ್ಯಾಂ ವರದ ಭವತಃ ಸಾಪಿ ಪೈತೃಷ್ವಸೇಯೀ || ೮೧-೪ ||

ಪಾರ್ಥಾದ್ಯೈರಪ್ಯಕೃತಲವನಂ ತೋಯಮಾತ್ರಾಭಿಲಕ್ಷ್ಯಂ
ಲಕ್ಷಂ ಛಿತ್ವಾ ಶಫರಮವೃಥಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಂ ಮದ್ರಕನ್ಯಾಮ್ |
ಅಷ್ಟಾವೇವಂ ತವ ಸಮಭವನ್ ವಲ್ಲಭಾಸ್ತತ್ರ ಮಧ್ಯೇ
ಶುಶ್ರೋಥ ತ್ವಂ ಸುರಪತಿಗಿರಾ ಭೌಮದುಶ್ಚೇಷ್ಟಿತಾನಿ || ೮೧-೫ ||

ಸ್ಮೃತಾಯಾತಂ ಪಕ್ಷಿಪ್ರವರಮಧಿರೂಢಸ್ತ್ವಮಗಮೋ
ವಹನ್ನಙ್ಕೇ ಭಾಮಾಮುಪವನಮಿವಾರಾತಿಭವನಮ್ |
ವಿಭಿನ್ದನ್ ದುರ್ಗಾಣಿ ತ್ರುಟಿತಪೃತನಾಶೋನಿತರಸೈಃ
ಪುರಂ ತಾವತ್ಪ್ರಾಗ್ಜ್ಯೋತಿಷಮಕುರುಥಾಃ ಶೋಣಿತಪುರಮ್ || ೮೧-೬ ||

ಮುರಸ್ತ್ವಾಂ ಪಞ್ಚಾಸ್ಯೋ ಜಲಧಿವನಮಧ್ಯಾದುದಪತತ್
ಸ ಚಕ್ರೇ ಚಕ್ರೇಣ ಪ್ರದಲಿತಶಿರಾ ಮಙ್ಕ್ಷು ಭವತಾ |
ಚತುರ್ದನ್ತೈರ್ದನ್ತಾವಲಪತಿಭಿರಿನ್ಧಾನಸಮರಂ
ರಥಾಙ್ಗೇನ ಛಿತ್ವಾ ನರಕಮಕರೋಸ್ತೀರ್ಣನರಕಮ್ || ೮೧-೭ ||

ಸ್ತುತೋ ಭೂಮ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಂ ಸಪದಿ ಭಗದತ್ತೇಽಸ್ಯ ತನಯೇ
ಗಜಞ್ಚೈಕಂ ದತ್ತ್ವಾ ಪ್ರಜಿಘಯಿಥ ನಾಗಾನ್ನಿಜಪುರೀಮ್ |
ಖಲೇನಾಬದ್ಧಾನಾಂ ಸ್ವಗತಮನಸಾಂ ಷೋಡಶ ಪುನಃ
ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಸ್ತ್ರೀಣಾಮಪಿ ಚ ಧನರಾಶಿಂ ಚ ವಿಪುಲಮ್ || ೮೧-೮ ||

ಭೌಮಾಪಾಹೃತಕುಣ್ಡಲಂ ತದದಿತೇರ್ದಾತುಂ ಪ್ರಯಾತೋ ದಿವಂ
ಶಕ್ರಾದ್ಯೈರ್ಮಹಿತಃ ಸಮಂ ದಯಿತಯಾ ದ್ಯುಸ್ತ್ರೀಷು ದತ್ತಹ್ರಿಯಾ |
ಹೃತ್ವಾ ಕಲ್ಪತರುಂ ರುಷಾಭಿಪತಿತಂ ಜಿತ್ವೇನ್ದ್ರಮಭ್ಯಾಗಮ-
ಸ್ತತ್ತು ಶ್ರೀಮದದೋಷ ಈದೃಶ ಇತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತುಮೇವಾಕೃಥಾಃ || ೮೧-೯ ||

ಕಲ್ಪದ್ರುಂ ಸತ್ಯಭಾಮಾಭವನಭುವಿ ಸೃಜನ್ದ್ವ್ಯಷ್ಟಸಾಹಸ್ರಯೋಷಾಃ
ಸ್ವೀಕೃತ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಗಾರಂ ವಿಹಿತಬಹುವಪುರ್ಲಾಲಯನ್ಕೇಲಿಭೇದೈಃ |
ಆಶ್ಚರ್ಯಾನ್ನಾರದಾಲೋಕಿತವಿವಿಧಗತಿಸ್ತತ್ರ ತತ್ರಾಪಿ ಗೇಹೇ
ಭೂಯಃ ಸರ್ವಾಸು ಕುರ್ವನ್ ದಶ ದಶ ತನಯಾನ್ ಪಾಹಿ ವಾತಾಲಯೇಶ || ೮೧-೧೦ ||

ಇತಿ ಏಕಾಶೀತಿತಮದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ |

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದ್ವ್ಯಶೀತಿತಮದಶಕಮ್ >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed