Narayaneeyam Dasakam 82 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದ್ವ್ಯಶೀತಿತಮದಶಕಮ್


<< ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಏಕಾಶೀತಿತಮದಶಕಮ್

ದ್ವ್ಯಶೀತಿತಮದಶಕಮ್ (೮೨) – ಬಾಣಾಸುರಯುದ್ಧಂ ತಥಾ ನೃಗಶಾಪಮೋಕ್ಷಮ್ |

ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನೋ ರೌಕ್ಮಿಣೇಯಃ ಸ ಖಲು ತವ ಕಲಾ ಶಂಬರೇಣಾಹೃತಸ್ತಂ
ಹತ್ವಾ ರತ್ಯಾ ಸಹಾಪ್ತೋ ನಿಜಪುರಮಹರದ್ರುಕ್ಮಿಕನ್ಯಾಂ ಚ ಧನ್ಯಾಮ್ |
ತತ್ಪುತ್ರೋಽಥಾನಿರುದ್ಧೋ ಗುಣನಿಧಿರವಹದ್ರೋಚನಾಂ ರುಕ್ಮಿಪೌತ್ರೀಂ
ತತ್ರೋದ್ವಾಹೇ ಗತಸ್ತ್ವಂ ನ್ಯವಧಿ ಮುಸಲಿನಾ ರುಕ್ಮ್ಯಪಿ ದ್ಯೂತವೈರಾತ್ || ೮೨-೧ ||

ಬಾಣಸ್ಯ ಸಾ ಬಲಿಸುತಸ್ಯ ಸಹಸ್ರಬಾಹೋ-
ರ್ಮಾಹೇಶ್ವರಸ್ಯ ಮಹಿತಾ ದುಹಿತಾ ಕಿಲೋಷಾ |
ತ್ವತ್ಪೌತ್ರಮೇನಮನಿರುದ್ಧಮದೃಷ್ಟಪೂರ್ವಂ
ಸ್ವಪ್ನೇಽನುಭೂಯ ಭಗವನ್ ವಿರಹಾತುರಾಽಭೂತ್ || ೮೨-೨ ||

ಯೋಗಿನ್ಯತೀವ ಕುಶಲಾ ಖಲು ಚಿತ್ರಲೇಖಾ
ತಸ್ಯಾಃ ಸಖೀ ವಿಲಿಖತೀ ತರುಣಾನಶೇಷಾನ್ |
ತತ್ರಾನಿರುದ್ಧಮುಷಯಾ ವಿದಿತಂ ನಿಶಾಯಾ-
ಮಾನೇಷ್ಟ ಯೋಗಬಲತೋ ಭವತೋ ನಿಕೇತಾತ್ || ೮೨-೩ ||

ಕನ್ಯಾಪುರೇ ದಯಿತಯಾ ಸುಖಮಾರಮನ್ತಂ
ಚೈನಂ ಕಥಞ್ಚನ ಬಬನ್ಧುಷಿ ಶರ್ವಬನ್ಧೌ |
ಶ್ರೀನಾರದೋಕ್ತತದುದನ್ತದುರನ್ತರೋಷೈ-
ಸ್ತ್ವಂ ತಸ್ಯ ಶೋಣಿತಪುರಂ ಯದುಭಿರ್ನ್ಯರುನ್ಧಾಃ || ೮೨-೪ ||

ಪುರೀಪಾಲಃ ಶೈಲಪ್ರಿಯದುಹಿತೃನಾಥೋಽಸ್ಯ ಭಗವಾನ್
ಸಮಂ ಭೂತವ್ರಾತೈರ್ಯದುಬಲಮಶಙ್ಕಂ ನಿರುರುಧೇ |
ಮಹಾಪ್ರಾಣೋ ಬಾಣೋ ಝಟಿತಿ ಯುಯುಧಾನೇನಯುಯುಧೇ
ಗುಹಃ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನೇನ ತ್ವಮಪಿ ಪುರಹನ್ತ್ರಾ ಜಘಟಿಷೇ || ೮೨-೫ ||

ನಿರುದ್ಧಾಶೇಷಾಸ್ತ್ರೇ ಮುಮುಹುಷಿ ತವಾಸ್ತ್ರೇಣ ಗಿರಿಶೇ
ದ್ರುತಾ ಭೂತಾ ಭೀತಾಃ ಪ್ರಮಥಕುಲವೀರಾಃ ಪ್ರಮಥಿತಾಃ |
ಪರಾಸ್ಕನ್ದತ್ಸ್ಕನ್ದಃ ಕುಸುಮಶರಬಾಣೈಶ್ಚ ಸಚಿವಃ
ಸ ಕುಂಭಾಣ್ಡೋ ಭಾಣ್ಡಂ ನವಮಿವ ಬಲೇನಾಶು ಬಿಭಿದೇ || ೮೨-೬ ||

ಚಾಪಾನಾಂ ಪಞ್ಚಶತ್ಯಾ ಪ್ರಸಭಮುಪಗತೇ ಛಿನ್ನಚಾಪೇಽಥ ಬಾಣೇ
ವ್ಯರ್ಥೇ ಯಾತೇ ಸಮೇತೋ ಜ್ವರಪತಿರಶನೈರಜ್ವರಿ ತ್ವಜ್ಜ್ವರೇಣ |
ಜ್ಞಾನೀ ಸ್ತುತ್ವಾಥ ದತ್ತ್ವಾ ತವ ಚರಿತಜುಷಾಂ ವಿಜ್ವರಂ ಸ ಜ್ವರೋಽಗಾತ್
ಪ್ರಾಯೋಽನ್ತರ್ಜ್ಞಾನವನ್ತೋಽಪಿ ಚ ಬಹುತಮಸಾ ರೌದ್ರಚೇಷ್ಟಾ ಹಿ ರೌದ್ರಾಃ || ೮೨-೭ ||

ಬಾಣಂ ನಾನಾಯುಧೋಗ್ರಂ ಪುನರಭಿಪತಿತಂ ದರ್ಪದೋಷಾದ್ವಿತನ್ವನ್
ನಿರ್ಲೂನಾಶೇಷದೋಷಂ ಸಪದಿ ಬುಬುಧುಷಾ ಶಙ್ಕರೇಣೋಪಗೀತಃ |
ತದ್ವಾಚಾ ಶಿಷ್ಟಬಾಹುದ್ವಿತಯಮುಭಯತೋ ನಿರ್ಭಯಂ ತತ್ಪ್ರಿಯಂ ತಂ
ಮುಕ್ತ್ವಾ ತದ್ದತ್ತಮಾನೋ ನಿಜಪುರಮಗಮಃ ಸಾನಿರುದ್ಧಃ ಸಹೋಷಃ || ೮೨-೮ ||

ಮುಹುಸ್ತಾವಚ್ಛಕ್ರಂ ವರುಣಮಜಯೋ ನನ್ದಹರಣೇ
ಯಮಂ ಬಾಲಾನೀತೌ ದವದಹನಪಾನೇಽನಿಲಸಖಮ್ |
ವಿಧಿಂ ವತ್ಸಸ್ತೇಯೇ ಗಿರಿಶಮಿಹ ಬಾಣಸ್ಯ ಸಮರೇ
ವಿಭೋ ವಿಶ್ವೋತ್ಕರ್ಷೀ ತದಯಮವತಾರೋ ಜಯತಿ ತೇ || ೮೨-೯ ||

ದ್ವಿಜರುಷಾ ಕೃಕಲಾಸವಪುರ್ಧರಂ ನೃಗನೃಪಂ ತ್ರಿದಿವಾಲಯಮಾಪಯನ್ |
ನಿಜಜನೇ ದ್ವಿಜಭಕ್ತಿಮನುತ್ತಮಾಮುಪದಿಶನ್ ಪವನೇಶ್ವರ ಪಾಹಿ ಮಾಮ್ || ೮೨-೧೦ ||

ಇತಿ ದ್ವ್ಯಶೀತಿತಮದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಂ

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ತ್ರ್ಯಶೀತಿತಮದಶಕಮ್ >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed