Narayaneeyam Dasakam 83 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ತ್ರ್ಯಶೀತಿತಮದಶಕಮ್


<< ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದ್ವ್ಯಶೀತಿತಮದಶಕಮ್

ತ್ರ್ಯಶೀತಿತಮದಶಕಮ್ (೮೩) – ಪೌಣ್ಡ್ರಕವಧಂ – ದ್ನಿನಿದವಧಮ್ |

ರಾಮೇಽಥಗೋಕುಲಗತೇ ಪ್ರಮದಾಪ್ರಸಕ್ತೇ
ಹೂತಾನುಪೇತಯಮುನಾದಮನೇ ಮದಾನ್ಧೇ |
ಸ್ವೈರಂ ಸಮಾರಮತಿ ಸೇವಕವಾದಮೂಢೋ
ದೂತಂ ನ್ಯಯುಙ್ಕ್ತ ತವ ಪೌಣ್ಡ್ರಕವಾಸುದೇವಃ || ೮೩-೧ ||

ನಾರಾಯಣೋಽಹಮವತೀರ್ಣ ಇಹಾಸ್ಮಿ ಭೂಮೌ
ಧತ್ಸೇ ಕಿಲ ತ್ವಮಪಿ ಮಾಮಕಲಕ್ಷಣಾನಿ |
ಉತ್ಸೃಜ್ಯ ತಾನಿ ಶರಣಂ ವ್ರಜ ಮಾಮಿತಿ ತ್ವಾಂ
ದೂತೋ ಜಗಾದ ಸಕಲೈರ್ಹಸಿತಃ ಸಭಾಯಾಮ್ || ೮೩-೨ ||

ದೂತೇಽಥ ಯಾತವತಿ ಯಾದವಸೈನಿಕಸ್ತ್ವಂ
ಯಾತೋ ದದರ್ಶಿಥ ವಪುಃ ಕಿಲ ಪೌಣ್ಡ್ರಕೀಯಮ್ |
ತಾಪೇನ ವಕ್ಷಸಿ ಕೃತಾಙ್ಕಮನಲ್ಪಮೂಲ್ಯ-
ಶ್ರೀಕೌಸ್ತುಭಂ ಮಕರಕುಣ್ಡಲಪೀತಚೇಲಮ್ || ೮೩-೩ ||

ಕಾಲಾಯಸಂ ನಿಜಸುದರ್ಶನಮಸ್ಯತೋಽಸ್ಯ
ಕಾಲಾನಲೋತ್ಕರಕಿರೇಣ ಸುದರ್ಶನೇನ |
ಶೀರ್ಷಂ ಚಕರ್ತಿಥ ಮಮರ್ದಿಥ ಚಾಸ್ಯ ಸೈನ್ಯಂ [** ಸೇನಾಂ **]
ತನ್ಮಿತ್ರಕಾಶಿಪಶಿರೋಽಪಿ ಚಕರ್ಥ ಕಾಶ್ಯಾಮ್ || ೮೩-೪ ||

ಜಾಡ್ಯೇನ ಬಾಲಕಗಿರಾಽಪಿ ಕಿಲಾಹಮೇವ
ಶ್ರೀವಾಸುದೇವ ಇತಿ ರೂಢಮತಿಶ್ಚಿರಂ ಸಃ |
ಸಾಯುಜ್ಯಮೇವ ಭವದೈಕ್ಯಧಿಯಾ ಗತೋಽಭೂತ್
ಕೋ ನಾಮ ಕಸ್ಯ ಸುಕೃತಂ ಕಥಮಿತ್ಯವೇಯಾತ್ || ೮೩-೫ ||

ಕಾಶೀಶ್ವರಸ್ಯ ತನಯೋಽಥ ಸುದಕ್ಷಿಣಾಖ್ಯಃ
ಶರ್ವಂ ಪ್ರಪೂಜ್ಯ ಭವತೇ ವಿಹಿತಾಭಿಚಾರಃ |
ಕೃತ್ಯಾನಲಂ ಕಮಪಿ ಬಾಣರಣಾತಿಭೀತೈ-
ರ್ಭೂತೈಃ ಕಥಞ್ಚನ ವೃತೈಃ ಸಮಮಭ್ಯಮುಞ್ಚತ್ || ೮೩-೬ ||

ತಾಲಪ್ರಮಾಣಚರಣಾಮಖಿಲಂ ದಹನ್ತೀಂ
ಕೃತ್ಯಾಂ ವಿಲೋಕ್ಯ ಚಕಿತೈಃ ಕಥಿತೋಽಪಿ ಪೌರೈಃ |
ದ್ಯೂತೋತ್ಸವೇ ಕಿಮಪಿ ನೋ ಚಲಿತೋ ವಿಭೋ ತ್ವಂ
ಪಾರ್ಶ್ವಸ್ಥಮಾಶು ವಿಸಸರ್ಜಿಥ ಕಾಲಚಕ್ರಮ್ || ೮೩-೭ ||

ಅಭ್ಯಾಪತತ್ಯಮಿತಧಾಮ್ನಿ ಭವನ್ಮಹಾಸ್ತ್ರೇ
ಹಾ ಹೇತಿ ವಿದ್ರುತವತೀ ಖಲು ಘೋರಕೃತ್ಯಾ |
ರೋಷಾತ್ಸುದಕ್ಷಿಣಮದಕ್ಷಿಣಚೇಷ್ಟಿತಂ ತಂ
ಪುಪ್ಲೋಷ ಚಕ್ರಮಪಿ ಕಾಶಿಪುರೀಮಧಾಕ್ಷೀತ್ || ೮೩-೮ ||

ಸ ಖಲು ವಿವಿದೋ ರಕ್ಷೋಘಾತೇ ಕೃತೋಪಕೃತಿಃ ಪುರಾ
ತವ ತು ಕಲಯಾ ಮೃತ್ಯುಂ ಪ್ರಾಪ್ತುಂ ತದಾ ಖಲತಾಂ ಗತಃ |
ನರಕಸಚಿವೋ ದೇಶಕ್ಲೇಶಂ ಸೃಜನ್ ನಗರಾನ್ತಿಕೇ
ಝಟಿತಿ ಹಲಿನಾ ಯುಧ್ಯನ್ನದ್ಧಾ ಪಪಾತ ತಲಾಹತಃ || ೮೩-೯ ||

ಸಾಂಬಂ ಕೌರವ್ಯಪುತ್ರೀಹರಣನಿಯಮಿತಂ ಸಾನ್ತ್ವನಾರ್ಥೀ ಕುರೂಣಾಂ
ಯಾತಸ್ತದ್ವಾಕ್ಯರೋಷೋದ್ಧೃತಕರಿನಗರೋ ಮೋಚಯಾಮಾಸ ರಾಮಃ |
ತೇ ಘಾತ್ಯಾಃ ಪಾಣ್ಡವೇಯೈರಿತಿ ಯದುಪೃತನಾಂ ನಾಮುಚಸ್ತ್ವಂ ತದಾನೀಂ
ತಂ ತ್ವಾಂ ದುರ್ಬೋಧಲೀಲಂ ಪವನಪುರಪತೇ ತಾಪಶಾನ್ತ್ಯೈ ನಿಷೇವೇ || ೮೩-೧೦ ||

ಇತಿ ತ್ರ್ಯಶೀತಿತಮದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ |

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಚತುರಶೀತಿತಮದಶಕಮ್ >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed