Narayaneeyam Dasakam 81 – నారాయణీయం ఏకాశీతితమదశకమ్


ఏకాశీతితమదశకమ్ (౮౧) – నరకాసురవధం తథా సుభద్రాహరణమ్ |

స్నిగ్ధాం ముగ్ధాం సతతమపి తాం లాలయన్ సత్యభామాం
యాతో భూయః సహ ఖలు తయా యాజ్ఞసేనీవివాహమ్ |
పార్థప్రీత్యై పునరపి మనాగాస్థితో హస్తిపుర్యాం
శక్రప్రస్థం పురమపి విభో సంవిధాయాగతోఽభూః || ౮౧-౧ ||

భద్రాం భద్రాం భవదవరజాం కౌరవేణార్థ్యమానాం
త్వద్వాచా తామహృత కుహనామస్కరీ శక్రసూనుః |
తత్ర క్రుద్ధం బలమనునయన్ ప్రత్యగాస్తేన సార్ధం
శక్రప్రస్థం ప్రియసఖముదే సత్యభామాసహాయః || ౮౧-౨ ||

తత్ర క్రీడన్నపి చ యమునాకూలదృష్టాం గృహీత్వా
తాం కాలిన్దీం నగరమగమః ఖాణ్డవప్రీణితాగ్నిః |
భ్రాతృత్రస్తాం ప్రణయవివశాం దేవ పైతృష్వసేయీం
రాజ్ఞాం మధ్యే సపది జహృషే మిత్రవిన్దామవన్తీమ్ || ౮౧-౩ ||

సత్యాం గత్వా పునరుదవహో నగ్నజిన్నన్దనాం తాం
బధ్వా సప్తాపి చ వృషవరాన్సప్తమూర్తిర్నిమేషాత్ |
భద్రాం నామ ప్రదదురథ తే దేవ సన్తర్దనాద్యా-
స్తత్సోదర్యాం వరద భవతః సాపి పైతృష్వసేయీ || ౮౧-౪ ||

పార్థాద్యైరప్యకృతలవనం తోయమాత్రాభిలక్ష్యం
లక్షం ఛిత్వా శఫరమవృథా లక్ష్మణాం మద్రకన్యామ్ |
అష్టావేవం తవ సమభవన్ వల్లభాస్తత్ర మధ్యే
శుశ్రోథ త్వం సురపతిగిరా భౌమదుశ్చేష్టితాని || ౮౧-౫ ||

స్మృతాయాతం పక్షిప్రవరమధిరూఢస్త్వమగమో
వహన్నఙ్కే భామాముపవనమివారాతిభవనమ్ |
విభిన్దన్ దుర్గాణి త్రుటితపృతనాశోనితరసైః
పురం తావత్ప్రాగ్జ్యోతిషమకురుథాః శోణితపురమ్ || ౮౧-౬ ||

మురస్త్వాం పఞ్చాస్యో జలధివనమధ్యాదుదపతత్
స చక్రే చక్రేణ ప్రదలితశిరా మఙ్క్షు భవతా |
చతుర్దన్తైర్దన్తావలపతిభిరిన్ధానసమరం
రథాఙ్గేన ఛిత్వా నరకమకరోస్తీర్ణనరకమ్ || ౮౧-౭ ||

స్తుతో భూమ్యా రాజ్యం సపది భగదత్తేఽస్య తనయే
గజఞ్చైకం దత్త్వా ప్రజిఘయిథ నాగాన్నిజపురీమ్ |
ఖలేనాబద్ధానాం స్వగతమనసాం షోడశ పునః
సహస్రాణి స్త్రీణామపి చ ధనరాశిం చ విపులమ్ || ౮౧-౮ ||

భౌమాపాహృతకుణ్డలం తదదితేర్దాతుం ప్రయాతో దివం
శక్రాద్యైర్మహితః సమం దయితయా ద్యుస్త్రీషు దత్తహ్రియా |
హృత్వా కల్పతరుం రుషాభిపతితం జిత్వేన్ద్రమభ్యాగమ-
స్తత్తు శ్రీమదదోష ఈదృశ ఇతి వ్యాఖ్యాతుమేవాకృథాః || ౮౧-౯ ||

కల్పద్రుం సత్యభామాభవనభువి సృజన్ద్వ్యష్టసాహస్రయోషాః
స్వీకృత్య ప్రత్యగారం విహితబహువపుర్లాలయన్కేలిభేదైః |
ఆశ్చర్యాన్నారదాలోకితవివిధగతిస్తత్ర తత్రాపి గేహే
భూయః సర్వాసు కుర్వన్ దశ దశ తనయాన్ పాహి వాతాలయేశ || ౮౧-౧౦ ||

ఇతి ఏకాశీతితమదశకం సమాప్తమ్ |


సంపూర్ణ శ్రీమన్నారాయణీయం (౧౦౦ దశకాలు) చూడండి.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed