Category: Narayaneeyam – ನಾರಾಯಣೀಯಂ

Narayaneeyam Dasakam 90 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನವತಿತಮದಶಕಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನವತಿತಮದಶಕಮ್ (೯೦) – ವಿಷ್ಣುಮಹತ್ತತ್ತ್ವಸ್ಥಾಪನಮ್ | ವೃಕಭೃಗುಮುನಿಮೋಹಿನ್ಯಂಬರೀಷಾದಿವೃತ್ತೇ- ಷ್ವಯಿ ತವ ಹಿ ಮಹತ್ತ್ವಂ ಸರ್ವಶರ್ವಾದಿಜೈತ್ರಮ್ | ಸ್ಥಿತಮಿಹ ಪರಮಾತ್ಮನ್ ನಿಷ್ಕಲಾರ್ವಾಗಭಿನ್ನಂ ಕಿಮಪಿ ತದವಭಾತಂ ತದ್ಧಿ ರೂಪಂ ತವೈವ || ೯೦-೧ ||...

Narayaneeyam Dasakam 89 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಏಕೋನನವತಿತಮದಶಕಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಏಕೋನನವತಿತಮದಶಕಮ್ (೮೯) – ವೃಕಾಸುರವಧಂ – ಭೃಗುಪರೀಕ್ಷಣಮ್ | ರಮಾಜಾನೇ ಜಾನೇ ಯದಿಹ ತವ ಭಕ್ತೇಷು ವಿಭವೋ ನ ಸದ್ಯಸ್ಸಮ್ಪದ್ಯಸ್ತದಿಹ ಮದಕೃತ್ತ್ವಾದಶಮಿನಾಮ್ | ಪ್ರಶಾನ್ತಿಂ ಕೃತ್ವೈವ ಪ್ರದಿಶಸಿ ತತಃ ಕಾಮಮಖಿಲಂ ಪ್ರಶಾನ್ತೇಷು...

Narayaneeyam Dasakam 88 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಸಪ್ತಾಶೀತಿತಮದಶಕಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಸಪ್ತಾಶೀತಿತಮದಶಕಮ್ (೮೮) – ಸನ್ತಾನಗೋಪಾಲಮ್ ಪ್ರಾಗೇವಾಚಾರ್ಯಪುತ್ರಾಹೃತಿನಿಶಮನಯಾ ಸ್ವೀಯಷಟ್ಸೂನುವೀಕ್ಷಾಂ ಕಾಙ್ಕ್ಷನ್ತ್ಯಾ ಮಾತುರುಕ್ತ್ಯಾ ಸುತಲಭುವಿ ಬಲಿಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ತೇನಾರ್ಚಿತಸ್ತ್ವಮ್ | ಧಾತುಃ ಶಾಪಾದ್ಧಿರಣ್ಯಾನ್ವಿತಕಶಿಪುಭವಾನ್ಶೌರಿಜಾನ್ ಕಂಸಭಗ್ನಾ- ನಾನೀಯೈನಾನ್ ಪ್ರದರ್ಶ್ಯ ಸ್ವಪದಮನಯಥಾಃ ಪೂರ್ವಪುತ್ರಾನ್ಮರೀಚೇಃ || ೮೮-೧ ||...

Narayaneeyam Dasakam 87 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಸಪ್ತಾಶೀತಿತಮದಶಕಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಸಪ್ತಾಶೀತಿತಮದಶಕಮ್ (೮೭) – ಕುಚೇಲೋಪಾಖ್ಯಾನಮ್ | ಕುಚೇಲನಾಮಾ ಭವತಃ ಸತೀರ್ಥ್ಯತಾಂ ಗತಃ ಸ ಸಾನ್ದೀಪನಿಮನ್ದಿರೇ ದ್ವಿಜಃ | ತ್ವದೇಕರಾಗೇಣ ಧನಾದಿನಿಃಸ್ಪೃಹೋ ದಿನಾನಿ ನಿನ್ಯೇ ಪ್ರಶಮೀ ಗೃಹಾಶ್ರಮೀ || ೮೭-೧ || ಸಮಾನಶೀಲಾಽಪಿ...

Narayaneeyam Dasakam 86 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಷಡಶೀತಿತಮದಶಕಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಷಡಶೀತಿತಮದಶಕಮ್ (೮೬) – ಸಾಲ್ವವಧಮ್ – ಮಹಾಭಾರತಯುದ್ಧಮ್ | ಸಾಲ್ವೋ ಭೈಷ್ಮೀವಿವಾಹೇ ಯದುಬಲವಿಜಿತಶ್ಚನ್ದ್ರಚೂಡಾದ್ವಿಮಾನಂ ವಿನ್ದನ್ಸೌಭಂ ಸ ಮಾಯೀ ತ್ವಯಿ ವಸತಿ ಕುರುಂಸ್ತ್ವತ್ಪುರೀಮಭ್ಯಭಾಙ್ಕ್ಷೀತ್ | ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಸ್ತಂ ನಿರುನ್ಧನ್ನಿಖಿಲಯದುಭಟೈರ್ನ್ಯಗ್ರಹೀದುಗ್ರವೀರ್ಯಂ ತಸ್ಯಾಮಾತ್ಯಂ ದ್ಯುಮನ್ತಂ ವ್ಯಜನಿ ಚ...

Narayaneeyam Dasakam 85 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಪಞ್ಚಾಶೀತಿತಮದಶಕಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಪಞ್ಚಾಶೀತಿತಮದಶಕಮ್ (೮೫) – ಜರಾಸನ್ಧವಧಂ – ಶಿಶುಪಾಲವಧಮ್ | ತತೋ ಮಗಧಭೂಭೃತಾ ಚಿರನಿರೋಧಸಙ್ಕ್ಲೇಶಿತಂ ಶತಾಷ್ಟಕಯುತಾಯುತದ್ವಿತಯಮೀಶ ಭೂಮೀಭೃತಾಮ್ | ಅನಾಥಶರಣಾಯ ತೇ ಕಮಪಿ ಪೂರುಷಂ ಪ್ರಾಹಿಣೋ- ದಯಾಚತ ಸ ಮಾಗಧಕ್ಷಪಣಮೇವ ಕಿಂ ಭೂಯಸಾ...

Narayaneeyam Dasakam 84 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಚತುರಶೀತಿತಮದಶಕಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಚತುರಶೀತಿತಮದಶಕಮ್ (೮೪) – ಸಮನ್ತಪಞ್ಚಕತೀರ್ಥಯಾತ್ರಾ | – ಬನ್ಧುಮಿತ್ರಾದಿ ಸಮಾಗಮಮ್ | ಕ್ವಚಿದಥ ತಪನೋಪರಾಗಕಾಲೇ ಪುರಿ ನಿದಧತ್ಕೃತವರ್ಮಕಾಮಸೂನೂ | ಯದುಕುಲಮಹಿಲಾವೃತಃ ಸುತೀರ್ಥಂ ಸಮುಪಗತೋಽಸಿ ಸಮನ್ತಪಞ್ಚಕಾಖ್ಯಮ್ || ೮೪-೧ || ಬಹುತರಜನತಾಹಿತಾಯ ತತ್ರ...

Narayaneeyam Dasakam 83 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ತ್ರ್ಯಶೀತಿತಮದಶಕಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ತ್ರ್ಯಶೀತಿತಮದಶಕಮ್ (೮೩) – ಪೌಣ್ಡ್ರಕವಧಂ – ದ್ನಿನಿದವಧಮ್ | ರಾಮೇಽಥಗೋಕುಲಗತೇ ಪ್ರಮದಾಪ್ರಸಕ್ತೇ ಹೂತಾನುಪೇತಯಮುನಾದಮನೇ ಮದಾನ್ಧೇ | ಸ್ವೈರಂ ಸಮಾರಮತಿ ಸೇವಕವಾದಮೂಢೋ ದೂತಂ ನ್ಯಯುಙ್ಕ್ತ ತವ ಪೌಣ್ಡ್ರಕವಾಸುದೇವಃ || ೮೩-೧ || ನಾರಾಯಣೋಽಹಮವತೀರ್ಣ...

Narayaneeyam Dasakam 82 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದ್ವ್ಯಶೀತಿತಮದಶಕಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದ್ವ್ಯಶೀತಿತಮದಶಕಮ್ (೮೨) – ಬಾಣಾಸುರಯುದ್ಧಂ ತಥಾ ನೃಗಶಾಪಮೋಕ್ಷಮ್ | ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನೋ ರೌಕ್ಮಿಣೇಯಃ ಸ ಖಲು ತವ ಕಲಾ ಶಂಬರೇಣಾಹೃತಸ್ತಂ ಹತ್ವಾ ರತ್ಯಾ ಸಹಾಪ್ತೋ ನಿಜಪುರಮಹರದ್ರುಕ್ಮಿಕನ್ಯಾಂ ಚ ಧನ್ಯಾಮ್ | ತತ್ಪುತ್ರೋಽಥಾನಿರುದ್ಧೋ ಗುಣನಿಧಿರವಹದ್ರೋಚನಾಂ...

Narayaneeyam Dasakam 81 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಏಕಾಶೀತಿತಮದಶಕಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಏಕಾಶೀತಿತಮದಶಕಮ್ (೮೧) – ನರಕಾಸುರವಧಂ ತಥಾ ಸುಭದ್ರಾಹರಣಮ್ | ಸ್ನಿಗ್ಧಾಂ ಮುಗ್ಧಾಂ ಸತತಮಪಿ ತಾಂ ಲಾಲಯನ್ ಸತ್ಯಭಾಮಾಂ ಯಾತೋ ಭೂಯಃ ಸಹ ಖಲು ತಯಾ ಯಾಜ್ಞಸೇನೀವಿವಾಹಮ್ | ಪಾರ್ಥಪ್ರೀತ್ಯೈ ಪುನರಪಿ ಮನಾಗಾಸ್ಥಿತೋ...

error: Not allowed