Narayaneeyam Dasakam 57 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಸಪ್ತಪಞ್ಚಾಶತ್ತಮದಶಕಮ್


<< ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಷಟ್ಪಞ್ಚಾಶತ್ತಮದಶಕಮ್

ಸಪ್ತಪಞ್ಚಾಶತ್ತಮದಶಕಮ್ (೫೭) – ಪ್ರಲಂಬಾಸುರವಧಮ್

ರಾಮಸಖಃ ಕ್ವಾಪಿ ದಿನೇ ಕಾಮದ ಭಗವನ್ ಗತೋ ಭವಾನ್ವಿಪಿನಮ್ |
ಸೂನುಭಿರಪಿ ಗೋಪಾನಾಂ ಧೇನುಭಿರಭಿಸಂವೃತೋ ಲಸದ್ವೇಷಃ || ೫೭-೧ ||

ಸನ್ದರ್ಶಯನ್ಬಲಾಯ ಸ್ವೈರಂ ವೃನ್ದಾವನಶ್ರಿಯಂ ವಿಮಲಾಮ್ |
ಕಾಣ್ಡೀರೈಃ ಸಹ ಬಾಲೈರ್ಭಾಣ್ಡೀರಕಮಾಗಮೋ ವಟಂ ಕ್ರೀಡನ್ || ೫೭-೨ ||

ತಾವತ್ತಾವಕನಿಧನ-ಸ್ಪೃಹಯಾಲುರ್ಗೋಪಮೂರ್ತಿರದಯಾಲುಃ |
ದೈತ್ಯಃ ಪ್ರಲಂಬನಾಮಾ ಪ್ರಲಂಬಬಾಹುಂ ಭವನ್ತಮಾಪೇದೇ || ೫೭-೩ ||

ಜಾನನ್ನಪ್ಯವಿಜಾನನ್ನಿವ ತೇನ ಸಮಂ ನಿಬದ್ಧಸೌಹಾರ್ದಃ |
ವಟನಿಕಟೇ ಪಟುಪಶುಪವ್ಯಾಬದ್ಧಂ ದ್ವನ್ದ್ವಯುದ್ಧಮಾರಬ್ಧಾಃ || ೫೭-೪ ||

ಗೋಪಾನ್ವಿಭಜ್ಯ ತನ್ವನ್ಸಙ್ಘಂ ಬಲಭದ್ರಕಂ ಭವತ್ಕಮಪಿ |
ತ್ವದ್ಬಲಭೀತಂ ದೈತ್ಯಂ ತ್ವದ್ಬಲಗತಮನ್ವಮನ್ಯಥಾ ಭಗವನ್ || ೫೭-೫ ||
[** ತ್ವದ್ಬಲಭೀರುಂ **]

ಕಲ್ಪಿತವಿಜೇತೃವಹನೇ ಸಮರೇ ಪರಯೂಥಗಂ ಸ್ವದಯಿತತರಮ್ |
ಶ್ರೀದಾಮಾನಮಧತ್ಥಾಃ ಪರಾಜಿತೋ ಭಕ್ತದಾಸತಾಂ ಪ್ರಥಯನ್ || ೫೭-೬ ||

ಏವಂ ಬಹುಷು ವಿಭೂಮನ್ ಬಾಲೇಷು ವಹತ್ಸು ವಾಹ್ಯಮಾನೇಷು |
ರಾಮವಿಜಿತಃ ಪ್ರಲಂಬೋ ಜಹಾರ ತಂ ದೂರತೋ ಭವದ್ಭೀತ್ಯಾ || ೫೭-೭ ||

ತ್ವದ್ದೂರಂ ಗಮಯನ್ತಂ ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಹಲಿನಿ ವಿಹಿತಗರಿಮಭರೇ |
ದೈತ್ಯಃ ಸ್ವರೂಪಮಾಗಾದ್ಯದ್ರೂಪಾತ್ಸ ಹಿ ಬಲೋಽಪಿ ಚಕಿತೋಽಭೂತ್ || ೫೭-೮ ||

ಉಚ್ಚತಯಾ ದೈತ್ಯತನೋಸ್ತ್ವನ್ಮುಖಮಾಲೋಕ್ಯ ದೂರತೋ ರಾಮಃ |
ವಿಗತಭಯೋ ದೃಢಮುಷ್ಟ್ಯಾ ಭೃಶದುಷ್ಟಂ ಸಪದಿ ಪಿಷ್ಟವಾನೇನಮ್ || ೫೭-೯ ||

ಹತ್ವಾ ದಾನವವೀರಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಬಲಮಾಲಿಲಿಙ್ಗಿಥ ಪ್ರೇಮ್ಣಾ |
ತಾವನ್ಮಿಲತೋರ್ಯುವಯೋಃ ಶಿರಸಿ ಕೃತಾ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿರಮರಗಣೈಃ || ೫೭-೧೦ ||

ಆಲಂಬೋ ಭುವನಾನಾಂ ಪ್ರಾಲಂಬಂ ನಿಧನಮೇವಮಾರಚಯನ್ |
ಕಾಲಂ ವಿಹಾಯ ಸದ್ಯೋ ಲೋಲಂಬರುಚೇ ಹರೇ ಹರೇಃ ಕ್ಲೇಶಾನ್ || ೫೭-೧೧ ||

ಇತಿ ಸಪ್ತಪಞ್ಚಾಶತ್ತಮದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಂ

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಅಷ್ಟಪಞ್ಚಾಶತ್ತಮದಶಕಮ್ >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed