Narayaneeyam Dasakam 58 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಅಷ್ಟಪಞ್ಚಾಶತ್ತಮದಶಕಮ್


ಅಷ್ಟಪಞ್ಚಾಶತ್ತಮದಶಕಮ್ (೫೮) – ದಾವಾಗ್ನಿಸಂರಕ್ಷಣಂ ತಥಾ ಋತುವರ್ಣನಮ್ |

ತ್ವಯಿ ವಿಹರಣಲೋಲೇ ಬಾಲಜಾಲೈಃ ಪ್ರಲಂಬ-
ಪ್ರಮಥನಸವಿಲಂಬೇ ಧೇನವಃ ಸ್ವೈರಚಾರಾಃ |
ತೃಣಕುತುಕನಿವಿಷ್ಟಾ ದೂರದೂರಂ ಚರನ್ತ್ಯಃ
ಕಿಮಪಿ ವಿಪಿನಮೈಷೀಕಾಖ್ಯಮೀಷಾಂಬಭೂವುಃ || ೫೮-೧ ||

ಅನಧಿಗತನಿದಾಘಕ್ರೌರ್ಯವೃನ್ದಾವನಾನ್ತಾತ್
ಬಹಿರಿದಮುಪಯಾತಾಃ ಕಾನನಂ ಧೇನವಸ್ತಾಃ |
ತವ ವಿರಹವಿಷಣ್ಣಾ ಊಷ್ಮಲಗ್ರೀಷ್ಮತಾಪ-
ಪ್ರಸರವಿಸರದಂಭಸ್ಯಾಕುಲಾಃ ಸ್ತಂಭಮಾಪುಃ || ೫೮-೨ ||

ತದನು ಸಹ ಸಹಾಯೈರ್ದೂರಮನ್ವಿಷ್ಯ ಶೌರೇ
ಗಲಿತಸರಣಿಮುಞ್ಜಾರಣ್ಯಸಞ್ಜಾತಖೇದಮ್ |
ಪಶುಕುಲಮಭಿವೀಕ್ಷ್ಯ ಕ್ಷಿಪ್ರಮಾನೇತುಮಾರಾ-
ತ್ವಯಿ ಗತವತಿ ಹೀ ಹೀ ಸರ್ವತೋಽಗ್ನಿರ್ಜಜೃಂಭೇ || ೫೮-೩ ||

ಸಕಲಹರಿತಿ ದೀಪ್ತೇ ಘೋರಭಾಙ್ಕಾರಭೀಮೇ
ಶಿಖಿನಿ ವಿಹತಮಾರ್ಗಾ ಅರ್ಧದಗ್ಧಾ ಇವಾರ್ತಾಃ |
ಅಹಹ ಭುವನಬನ್ಧೋ ಪಾಹಿ ಪಾಹೀತಿ ಸರ್ವೇ
ಶರಣಮುಪಗತಾಸ್ತ್ವಾಂ ತಾಪಹರ್ತಾರಮೇಕಮ್ || ೫೮-೪ ||

ಅಲಮಲಮತಿಭೀತ್ಯ ಸರ್ವತೋ ಮೀಲಯಧ್ವಂ
ಭೃಶಮಿತಿ ತವ ವಾಚಾ ಮೀಲಿತಾಕ್ಷೇಷು ತೇಷು |
ಕ್ವನು ದವದಹನೋಽಸೌ ಕುತ್ರ ಮುಞ್ಜಾಟವೀ ಸಾ
ಸಪದಿ ವವೃತಿರೇ ತೇ ಹನ್ತ ಭಣ್ಡೀರದೇಶೇ || ೫೮-೫ ||

ಜಯ ಜಯ ತವ ಮಾಯಾ ಕೇಯಮೀಶೇತಿ ತೇಷಾಂ
ನುತಿಭಿರುದಿತಹಾಸೋ ಬದ್ಧನಾನಾವಿಲಾಸಃ |
ಪುನರಪಿ ವಿಪಿನಾನ್ತೇ ಪ್ರಾಚರಃ ಪಾಟಲಾದಿ-
ಪ್ರಸವನಿಕರಮಾತ್ರಗ್ರಾಹ್ಯಘರ್ಮಾನುಭಾವೇ || ೫೮-೬ ||

ತ್ವಯಿ ವಿಮುಖವಿಮೋಚ್ಚೈಸ್ತಾಪಭಾರಂ ವಹನ್ತಂ
ತವ ಭಜನವದನ್ತಃ ಪಙ್ಕಮುಚ್ಛೋಷಯನ್ತಮ್ |
ತವ ಭುಜವದುದಞ್ಚದ್ಭೂರಿತೇಜಃಪ್ರವಾಹಂ
ತಪಸಮಯಮನೈಷೀರ್ಯಾಮುನೇಷು ಸ್ಥಲೇಷು || ೫೮-೭ ||

ತದನು ಜಲದಜಾಲೈಸ್ತ್ವದ್ವಪುಸ್ತುಲ್ಯಭಾಭಿ-
ರ್ವಿಕಸದಮಲವಿದ್ಯುತ್ಪೀತವಾಸೋವಿಲಾಸೈಃ |
ಸಕಲಭುವನಭಾಜಾಂ ಹರ್ಷದಾಂ ವರ್ಷವೇಲಾಂ
ಕ್ಷಿತಿಧರಕುಹರೇಷು ಸ್ವೈರವಾಸೀ ವ್ಯನೈಷೀಃ || ೫೮-೮ ||

ಕುಹರತಲನಿವಿಷ್ಟಂ ತ್ವಾಂ ಗರಿಷ್ಠಂ ಗಿರೀನ್ದ್ರಃ
ಶಿಖಿಕುಲನವಕೇಕಾಕಾಕುಭಿಃ ಸ್ತೋತ್ರಕಾರೀ |
ಸ್ಫುಟಕುಟಜಕದಂಬಸ್ತೋಮಪುಷ್ಪಾಞ್ಜಲಿಂ ಚ
ಪ್ರವಿದಧದನುಭೇಜೇ ದೇವ ಗೋವರ್ಧನೋಽಸೌ || ೫೮-೯ ||

ಅಥ ಶರದಮುಪೇತಾಂ ತಾಂ ಭವದ್ಭಕ್ತಚೇತೋ-
ವಿಮಲಸಲಿಲಪೂರಾಂ ಮಾನಯನ್ಕಾನನೇಷು |
ತೃಣಮಮಲವನಾನ್ತೇ ಚಾರು ಸಞ್ಚಾರಯನ್ ಗಾಃ
ಪವನಪುರಪತೇ ತ್ವಂ ದೇಹಿ ಮೇ ದೇಹಸೌಖ್ಯಮ್ || ೫೮-೧೦ ||

ಇತಿ ಅಷ್ಟಪಞ್ಚಾಶತ್ತಮದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ |


ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.


గమనిక: "శ్రీ కాళికా స్తోత్రనిధి" విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ

error: Not allowed