Narayaneeyam Dasakam 58 – నారాయణీయం అష్టపఞ్చాశత్తమదశకమ్


అష్టపఞ్చాశత్తమదశకమ్ (౫౮) – దావాగ్నిసంరక్షణం తథా ఋతువర్ణనమ్ |

త్వయి విహరణలోలే బాలజాలైః ప్రలంబ-
ప్రమథనసవిలంబే ధేనవః స్వైరచారాః |
తృణకుతుకనివిష్టా దూరదూరం చరన్త్యః
కిమపి విపినమైషీకాఖ్యమీషాంబభూవుః || ౫౮-౧ ||

అనధిగతనిదాఘక్రౌర్యవృన్దావనాన్తాత్
బహిరిదముపయాతాః కాననం ధేనవస్తాః |
తవ విరహవిషణ్ణా ఊష్మలగ్రీష్మతాప-
ప్రసరవిసరదంభస్యాకులాః స్తంభమాపుః || ౫౮-౨ ||

తదను సహ సహాయైర్దూరమన్విష్య శౌరే
గలితసరణిముఞ్జారణ్యసఞ్జాతఖేదమ్ |
పశుకులమభివీక్ష్య క్షిప్రమానేతుమారా-
త్వయి గతవతి హీ హీ సర్వతోఽగ్నిర్జజృంభే || ౫౮-౩ ||

సకలహరితి దీప్తే ఘోరభాఙ్కారభీమే
శిఖిని విహతమార్గా అర్ధదగ్ధా ఇవార్తాః |
అహహ భువనబన్ధో పాహి పాహీతి సర్వే
శరణముపగతాస్త్వాం తాపహర్తారమేకమ్ || ౫౮-౪ ||

అలమలమతిభీత్య సర్వతో మీలయధ్వం
భృశమితి తవ వాచా మీలితాక్షేషు తేషు |
క్వను దవదహనోఽసౌ కుత్ర ముఞ్జాటవీ సా
సపది వవృతిరే తే హన్త భణ్డీరదేశే || ౫౮-౫ ||

జయ జయ తవ మాయా కేయమీశేతి తేషాం
నుతిభిరుదితహాసో బద్ధనానావిలాసః |
పునరపి విపినాన్తే ప్రాచరః పాటలాది-
ప్రసవనికరమాత్రగ్రాహ్యఘర్మానుభావే || ౫౮-౬ ||

త్వయి విముఖవిమోచ్చైస్తాపభారం వహన్తం
తవ భజనవదన్తః పఙ్కముచ్ఛోషయన్తమ్ |
తవ భుజవదుదఞ్చద్భూరితేజఃప్రవాహం
తపసమయమనైషీర్యామునేషు స్థలేషు || ౫౮-౭ ||

తదను జలదజాలైస్త్వద్వపుస్తుల్యభాభి-
ర్వికసదమలవిద్యుత్పీతవాసోవిలాసైః |
సకలభువనభాజాం హర్షదాం వర్షవేలాం
క్షితిధరకుహరేషు స్వైరవాసీ వ్యనైషీః || ౫౮-౮ ||

కుహరతలనివిష్టం త్వాం గరిష్ఠం గిరీన్ద్రః
శిఖికులనవకేకాకాకుభిః స్తోత్రకారీ |
స్ఫుటకుటజకదంబస్తోమపుష్పాఞ్జలిం చ
ప్రవిదధదనుభేజే దేవ గోవర్ధనోఽసౌ || ౫౮-౯ ||

అథ శరదముపేతాం తాం భవద్భక్తచేతో-
విమలసలిలపూరాం మానయన్కాననేషు |
తృణమమలవనాన్తే చారు సఞ్చారయన్ గాః
పవనపురపతే త్వం దేహి మే దేహసౌఖ్యమ్ || ౫౮-౧౦ ||

ఇతి అష్టపఞ్చాశత్తమదశకం సమాప్తమ్ |


సంపూర్ణ శ్రీమన్నారాయణీయం (౧౦౦ దశకాలు) చూడండి.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed