Narayaneeyam Dasakam 62 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದ್ವಿಷಷ್ಟಿತಮದಶಕಮ್


<< ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಏಕಷಷ್ಟಿತಮದಶಕಮ್

ದ್ವಿಷಷ್ಟಿತಮದಶಕಮ್ (೬೨) – ಇನ್ದ್ರಯಜ್ಞನಿರೋಧನಂ ತಥಾ ಗೋವರ್ಧನಯಾಗಮ್ |

ಕದಾಚಿದ್ಗೋಪಾಲಾನ್ ವಿಹಿತಮಖಸಂಭಾರವಿಭವಾನ್
ನಿರೀಕ್ಷ್ಯ ತ್ವಂ ಶೌರೇ ಮಘವಮದಮುಧ್ವಂಸಿತುಮನಾಃ |
ವಿಜಾನನ್ನಪ್ಯೇತಾನ್ ವಿನಯಮೃದು ನನ್ದಾದಿಪಶುಪಾ-
ನಪೃಚ್ಛಃ ಕೋ ವಾಯಂ ಜನಕ ಭವತಾಮುದ್ಯಮ ಇತಿ || ೬೨-೧ ||

ಬಭಾಷೇ ನನ್ದಸ್ತ್ವಾಂ ಸುತ ನನು ವಿಧೇಯೋ ಮಘವತೋ
ಮಖೋ ವರ್ಷೇ ವರ್ಷೇ ಸುಖಯತಿ ಸ ವರ್ಷೇಣ ಪೃಥಿವೀಮ್ |
ನೃಣಾಂ ವರ್ಷಾಯತ್ತಂ ನಿಖಿಲಮುಪಜೀವ್ಯಂ ಮಹಿತಲೇ
ವಿಶೇಷಾದಸ್ಮಾಕಂ ತೃಣಸಲಿಲಜೀವಾ ಹಿ ಪಶವಃ || ೬೨-೨ ||

ಇತಿ ಶ್ರುತ್ವಾ ವಾಚಂ ಪಿತುರಯಿ ಭವಾನಾಹ ಸರಸಂ
ಧಿಗೇತನ್ನೋ ಸತ್ಯಂ ಮಘವಜನಿತಾ ವೃಷ್ಟಿರಿತಿ ಯತ್ |
ಅದೃಷ್ಟಂ ಜೀವಾನಾಂ ಸೃಜತಿ ಖಲು ವೃಷ್ಟಿಂ ಸಮುಚಿತಾಂ
ಮಹಾರಣ್ಯೇ ವೃಕ್ಷಾಃ ಕಿಮಿವ ಬಲಿಮಿನ್ದ್ರಾಯ ದದತೇ || ೬೨-೩ ||

ಇದಂ ತಾವತ್ಸತ್ಯಂ ಯದಿಹ ಪಶವೋ ನಃ ಕುಲಧನಂ
ತದಾಜೀವ್ಯಾಯಾಸೌ ಬಲಿರಚಲಭರ್ತ್ರೇ ಸಮುಚಿತಃ |
ಸುರೇಭ್ಯೋಽಪ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟಾ ನನು ಧರಣಿದೇವಾಃ ಕ್ಷಿತಿತಲೇ
ತತಸ್ತೇಽಪ್ಯಾರಾಧ್ಯಾ ಇತಿ ಜಗದಿಥ ತ್ವಂ ನಿಜಜನಾನ್ || ೬೨-೪ ||

ಭವದ್ವಾಚಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಬಹುಮತಿಯುತಾಸ್ತೇಽಪಿ ಪಶುಪಾಃ
ದ್ವಿಜೇನ್ದ್ರಾನರ್ಚನ್ತೋ ಬಲಿಮದದುರುಚ್ಚೈಃ ಕ್ಷಿತಿಭೃತೇ |
ವ್ಯಧುಃ ಪ್ರಾದಕ್ಷಿಣ್ಯಂ ಸುಭೃಶಮನಮನ್ನಾದರಯುತಾ-
ಸ್ತ್ವಮಾದಃ ಶೈಲಾತ್ಮಾ ಬಲಿಮಖಿಲಮಾಭೀರಪುರತಃ || ೬೨-೫ ||

ಅವೋಚಶ್ಚೈವಂ ತಾನ್ಕಿಮಿಹ ವಿತಥಂ ಮೇ ನಿಗದಿತಂ
ಗಿರೀನ್ದ್ರೋ ನನ್ವೇಷ ಸ್ವಬಲಿಮುಪಭುಙ್ಕ್ತೇ ಸ್ವವಪುಷಾ |
ಅಯಂ ಗೋತ್ರೋ ಗೋತ್ರದ್ವಿಷಿ ಚ ಕುಪಿತೇ ರಕ್ಷಿತುಮಲಂ
ಸಮಸ್ತಾನಿತ್ಯುಕ್ತಾ ಜಹೃಷುರಖಿಲಾ ಗೋಕುಲಜುಷಃ || ೬೨-೬ ||

ಪರಿಪ್ರೀತಾ ಯಾತಾಃ ಖಲು ಭವದುಪೇತಾ ವ್ರಜಜುಷೋ
ವ್ರಜಂ ಯಾವತ್ತಾವನ್ನಿಜಮಖವಿಭಙ್ಗಂ ನಿಶಮಯನ್ |
ಭವನ್ತಂ ಜಾನನ್ನಪ್ಯಧಿಕರಜಸಾಽಽಕ್ರಾನ್ತಹೃದಯೋ
ನ ಸೇಹೇ ದೇವೇನ್ದ್ರಸ್ತ್ವದುಪರಚಿತಾತ್ಮೋನ್ನತಿರಪಿ || ೬೨-೭ ||

ಮನುಷ್ಯತ್ವಂ ಯಾತೋ ಮಧುಭಿದಪಿ ದೇವೇಷ್ವವಿನಯಂ
ವಿಧತ್ತೇ ಚೇನ್ನಷ್ಟಸ್ತ್ರಿದಶಸದಸಾಂ ಕೋಽಪಿ ಮಹಿಮಾ |
ತತಶ್ಚ ಧ್ವಂಸಿಷ್ಯೇ ಪಶುಪಹತಕಸ್ಯ ಶ್ರಿಯಮಿತಿ
ಪ್ರವೃತ್ತಸ್ತ್ವಾಂ ಜೇತುಂ ಸ ಕಿಲ ಮಘವಾ ದುರ್ಮದನಿಧಿಃ || ೬೨-೮ ||

ತ್ವದಾವಾಸಂ ಹನ್ತುಂ ಪ್ರಲಯಜಲದಾನಂಬರಭುವಿ
ಪ್ರಹಿಣ್ವನ್ ಬಿಭ್ರಾಣಃ ಕುಲಿಶಮಯಮಭ್ರೇಭಗಮನಃ |
ಪ್ರತಸ್ಥೇಽನ್ಯೈರನ್ತರ್ದಹನಮರುದಾದ್ಯೈರ್ವಿಹಸಿತೋ
ಭವನ್ಮಾಯಾ ನೈವ ತ್ರಿಭುವನಪತೇ ಮೋಹಯತಿ ಕಮ್ || ೬೨-೯ ||

ಸುರೇನ್ದ್ರಃ ಕ್ರುದ್ಧಶ್ಚೇದ್ವಿಜಕರುಣಯಾ ಶೈಲಕೃಪಯಾ-
ಪ್ಯನಾತಙ್ಕೋಽಸ್ಮಾಕಂ ನಿಯತ ಇತಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ಯ ಪಶುಪಾನ್ |
ಅಹೋ ಕಿಂ ನಾಯಾತೋ ಗಿರಿಭಿದಿತಿ ಸಞ್ಚಿನ್ತ್ಯ ನಿವಸನ್
ಮರುದ್ಗೇಹಾಧೀಶ ಪ್ರಣುದ ಮುರವೈರಿನ್ ಮಮ ಗದಾನ್ || ೬೨-೧೦ ||

ಇತಿ ದ್ವಿಷಷ್ಟಿತಮದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ |

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ತ್ರಿಷಷ್ಟಿತಮದಶಕಮ್ >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed