Narayaneeyam Dasakam 66 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಷಟ್ಷಷ್ಟಿತಮದಶಕಮ್


ಷಟ್ಷಷ್ಟಿತಮದಶಕಮ್ (೬೬) – ಗೋಪೀಜನಾಹ್ಲಾದನಮ್ |

ಉಪಯಾತಾನಾಂ ಸುದೃಶಾಂ ಕುಸುಮಾಯುಧಬಾಣಪಾತವಿವಶಾನಾಮ್ |
ಅಭಿವಾಞ್ಛಿತಂ ವಿಧಾತುಂ ಕೃತಮತಿರಪಿ ತಾ ಜಗಾಥ ವಾಮಮಿವ || ೬೬-೧ ||

ಗಗನಗತಂ ಮುನಿನಿವಹಂ ಶ್ರಾವಯಿತುಂ ಜಗಿಥ ಕುಲವಧೂಧರ್ಮಮ್ |
ಧರ್ಮ್ಯಂ ಖಲು ತೇ ವಚನಂ ಕರ್ಮ ತು ನೋ ನಿರ್ಮಲಸ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸ್ಯಮ್ || ೬೬-೨ ||

ಆಕರ್ಣ್ಯ ತೇ ಪ್ರತೀಪಾಂ ವಾಣೀಮೇಣೀದೃಶಃ ಪರಂ ದೀನಾಃ |
ಮಾ ಮಾ ಕರುಣಾಸಿನ್ಧೋ ಪರಿತ್ಯಜೇತ್ಯತಿಚಿರಂ ವಿಲೇಪುಸ್ತಾಃ || ೬೬-೩ ||

ತಾಸಾಂ ರುದಿತೈರ್ಲಪಿತೈಃ ಕರುಣಾಕುಲಮಾನಸೋ ಮುರಾರೇ ತ್ವಮ್ |
ತಾಭಿಃ ಸಮಂ ಪ್ರವೃತ್ತೋ ಯಮುನಾಪುಲಿನೇಷು ಕಾಮಮಭಿರನ್ತುಮ್ || ೬೬-೪ ||

ಚನ್ದ್ರಕರಸ್ಯನ್ದಲಸ-ತ್ಸುನ್ದರಯಮುನಾತಟಾನ್ತವೀಥೀಷು |
ಗೋಪೀಜನೋತ್ತರೀಯೈರಾಪಾದಿತಸಂಸ್ತರೋ ನ್ಯಷೀದಸ್ತ್ವಮ್ || ೬೬-೫ ||

ಸುಮಧುರನರ್ಮಾಲಪನೈಃ ಕರಸಙ್ಗ್ರಹಣೈಶ್ಚ ಚುಂಬನೋಲ್ಲಾಸೈಃ |
ಗಾಢಾಲಿಙ್ಗನಸಙ್ಗೈ-ಸ್ತ್ವಮಙ್ಗನಾಲೋಕಮಾಕುಲೀಚಕೃಷೇ || ೬೬-೬ ||

ವಾಸೋಹರಣದಿನೇ ಯದ್ವಾಸೋಹರಣಂ ಪ್ರತಿಶ್ರುತಂ ತಾಸಾಮ್ |
ತದಪಿ ವಿಭೋ ರಸವಿವಶಸ್ವಾನ್ತಾನಾಂ ಕಾನ್ತಸುಭ್ರುವಾಮದಧಾಃ || ೬೬-೭ ||

ಕನ್ದಲಿತಘರ್ಮಲೇಶಂ ಕುನ್ದಮೃದುಸ್ಮೇರವಕ್ತ್ರಪಾಥೋಜಮ್ |
ನನ್ದಸುತ ತ್ವಾಂ ತ್ರಿಜಗತ್ಸುನ್ದರಮುಪಗೂಹ್ಯ ನನ್ದಿತಾ ಬಾಲಾಃ || ೬೬-೮ ||

ವಿರಹೇಷ್ವಙ್ಗಾರಮಯಃ ಶೃಙ್ಗಾರಮಯಶ್ಚ ಸಙ್ಗಮೇಽಪಿ ತ್ವಮ್
ನಿತರಾಮಙ್ಗಾರಮಯಸ್ತತ್ರ ಪುನಃ ಸಙ್ಗಮೇಽಪಿ ಚಿತ್ರಮಿದಮ್ || ೬೬-೯ ||

ರಾಧಾತುಙ್ಗಪಯೋಧರ-ಸಾಧುಪರೀರಂಭಲೋಲುಪಾತ್ಮಾನಮ್ |
ಆರಾಧಯೇ ಭವನ್ತಂ ಪವನಪುರಾಧೀಶ ಶಮಯ ಸಕಲಗದಾನ್ || ೬೬-೧೦ ||

ಇತಿ ಷಟ್ಷಷ್ಟಿತಮದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ |


ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed