Narayaneeyam Dasakam 100 -ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಶತತಮದಶಕಮ್


<< ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನವನವತಿತಮದಶಕಮ್

ಶತತಮದಶಕಮ್ (೧೦೦) – ಭಗವತಃ ಕೇಶಾದಿಪಾದವರ್ಣನಮ್ |

ಅಗ್ರೇ ಪಶ್ಯಾಮಿ ತೇಜೋ ನಿಬಿಡತರಕಲಾಯಾವಲೀಲೋಭನೀಯಂ
ಪೀಯೂಷಾಪ್ಲಾವಿತೋಽಹಂ ತದನು ತದುದರೇ ದಿವ್ಯಕೈಶೋರವೇಷಮ್ |
ತಾರುಣ್ಯಾರಂಭರಮ್ಯಂ ಪರಮಸುಖರಸಾಸ್ವಾದರೋಮಾಞ್ಚಿತಾಙ್ಗೈ-
ರಾವೀತಂ ನಾರದಾದ್ಯೈವಿಲಸದುಪನಿಷತ್ಸುನ್ದರೀಮಣ್ಡಲೈಶ್ಚ || ೧೦೦-೧ ||

ನೀಲಾಭಂ ಕುಞ್ಚಿತಾಗ್ರಂ ಘನಮಮಲತರಂ ಸಂಯತಂ ಚಾರುಭಙ್ಗ್ಯಾ
ರತ್ನೋತ್ತಂಸಾಭಿರಾಮಂ ವಲಯಿತಮುದಯಚ್ಚನ್ದ್ರಕೈಃ ಪಿಞ್ಛಜಾಲೈಃ |
ಮನ್ದಾರಸ್ರಙ್ನಿವೀತಂ ತವ ಪೃಥುಕಬರೀಭಾರಮಾಲೋಕಯೇಽಹಂ
ಸ್ನಿಗ್ಧಶ್ವೇತೋರ್ಧ್ವಪುಣ್ಡ್ರಾಮಪಿ ಚ ಸುಲಲಿತಾಂ ಫಾಲಬಾಲೇನ್ದುವೀಥೀಮ್ || ೧೦೦-೨ ||

ಹೃದ್ಯಂ ಪೂರ್ಣಾನುಕಮ್ಪಾರ್ಣವಮೃದುಲಹರೀಚಞ್ಚಲಭ್ರೂವಿಲಾಸೈ-
ರಾನೀಲಸ್ನಿಗ್ಧಪಕ್ಷ್ಮಾವಲಿಪರಿಲಸಿತಂ ನೇತ್ರಯುಗ್ಮಂ ವಿಭೋ ತೇ |
ಸಾನ್ದ್ರಚ್ಛಾಯಂ ವಿಶಾಲಾರುಣಕಮಲದಲಾಕಾರಮಾಮುಗ್ಧತಾರಂ
ಕಾರುಣ್ಯಾಲೋಕಲೀಲಾಶಿಶಿರಿತಭುವನಂ ಕ್ಷಿಪ್ಯತಾಂ ಮಯ್ಯನಾಥೇ || ೧೦೦-೩ ||

ಉತ್ತುಙ್ಗೋಲ್ಲಾಸಿನಾಸಂ ಹರಿಮಣಿಮುಕುರಪ್ರೋಲ್ಲಸದ್ಗಣ್ಡಪಾಲೀ-
ವ್ಯಾಲೋಲತ್ಕರ್ಣಪಾಶಾಞ್ಚಿತಮಕರಮಣೀಕುಣ್ಡಲದ್ವನ್ದ್ವದೀಪ್ರಮ್ |
ಉನ್ಮೀಲದ್ದನ್ತಪಙ್ಕ್ತಿಸ್ಫುರದರುಣತರಚ್ಛಾಯಬಿಂಬಾಧರಾನ್ತಃ-
ಪ್ರೀತಿಪ್ರಸ್ಯನ್ದಿಮನ್ದಸ್ಮಿತಮಧುರತರಂ ವಕ್ತ್ರಮುದ್ಭಾಸತಾಂ ಮೇ || ೧೦೦-೪ ||

ಬಾಹುದ್ವನ್ದ್ವೇನ ರತ್ನೋಜ್ಜ್ವಲವಲಯಭೃತಾ ಶೋಣಪಾಣಿಪ್ರವಾಲೇ-
ನೋಪಾತ್ತಾಂ ವೇಣುನಾಲೀಂ ಪ್ರಸೃತನಖಮಯೂಖಾಙ್ಗುಲೀಸಙ್ಗಶಾರಾಮ್ |
ಕೃತ್ವಾ ವಕ್ತ್ರಾರವಿನ್ದ್ರೇ ಸುಮಧುರವಿಕಸದ್ರಾಗಮುದ್ಭಾವ್ಯಮಾನೈಃ
ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಾಮೃತೈಸ್ತ್ವಂ ಶಿಶಿರಿತಭುವನೈಸ್ಸಿಞ್ಚ ಮೇ ಕರ್ಣವೀಥೀಮ್ || ೧೦೦-೫ ||

ಉತ್ಸರ್ಪತ್ಕೌಸ್ತುಭಶ್ರೀತತಿಭಿರರುಣಿತಂ ಕೋಮಲಂ ಕಣ್ಠದೇಶಂ
ವಕ್ಷಃ ಶ್ರೀವತ್ಸರಮ್ಯಂ ತರಲತರಸಮುದ್ದೀಪ್ರಹಾರಪ್ರತಾನಮ್ |
ನಾನಾವರ್ಣಪ್ರಸೂನಾವಲಿಕಿಸಲಯಿನೀಂ ವನ್ಯಮಾಲಾಂ ವಿಲೋಲ-
ಲ್ಲೋಲಂಬಾಂ ಲಂಬಮಾನಾಮುರಸಿ ತವ ತಥಾ ಭಾವಯೇ ರತ್ನಮಾಲಾಮ್ || ೧೦೦-೬ ||

ಅಙ್ಗೇ ಪಞ್ಚಾಙ್ಗರಾಗೈರತಿಶಯವಿಕಸತ್ಸೌರಭಾಕೃಷ್ಟಲೋಕಂ
ಲೀನಾನೇಕತ್ರಿಲೋಕೀವಿತತಿಮಪಿ ಕೃಶಾಂ ಬಿಭ್ರತಂ ಮಧ್ಯವಲ್ಲೀಮ್ |
ಶಕ್ರಾಶ್ಮನ್ಯಸ್ತತಪ್ತೋಜ್ವಲಕನಕನಿಭಂ ಪೀತಚೇಲಂ ದಧಾನಂ
ಧ್ಯಾಯಾಮೋ ದೀಪ್ತರಶ್ಮಿಸ್ಫುಟಮಣಿರಶನಾಕಿಙ್ಕಿಣೀಮಣ್ಡಿತಂ ತ್ವಾಮ್ || ೧೦೦-೭ ||

ಊರೂ ಚಾರೂ ತವೋರೂ ಘನಮಸೃಣರುಚೌ ಚಿತ್ತಚೋರೌ ರಮಾಯಾಃ
ವಿಶ್ವಕ್ಷೋಭಂ ವಿಶಙ್ಕ್ಯ ಧ್ರುವಮನಿಶಮುಭೌ ಪೀತಚೇಲಾವೃತಾಙ್ಗೌ |
ಆನಮ್ರಾಣಾಂ ಪುರಸ್ತಾನ್ನ್ಯಸನಧೃತಸಮಸ್ತಾರ್ಥಪಾಲೀಸಮುದ್ಗ-
ಚ್ಛಾಯಂ ಜಾನುದ್ವಯಂ ಚ ಕ್ರಮಪೃಥುಲಮನೋಜ್ಞೇ ಚ ಜಙ್ಘೇ ನಿಷೇವೇ || ೧೦೦-೮ ||

ಮಞ್ಜೀರಂ ಮಞ್ಜುನಾದೈರಿವ ಪದಭಜನಂ ಶ್ರೇಯ ಇತ್ಯಾಲಪನ್ತಂ
ಪಾದಾಗ್ರಂ ಭ್ರಾನ್ತಿಮಜ್ಜತ್ಪ್ರಣತಜನಮನೋಮನ್ದರೋದ್ಧಾರಕೂರ್ಮಮ್ |
ಉತ್ತುಙ್ಗಾತಾಮ್ರರಾಜನ್ನಖರಹಿಮಕರಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಯಾ ಚಾಽಶ್ರಿತಾನಾಂ
ಸನ್ತಾಪಧ್ವಾನ್ತಹನ್ತ್ರೀಂ ತತಿಮನುಕಲಯೇ ಮಙ್ಗಲಾಮಙ್ಗುಲೀನಾಮ್ || ೧೦೦-೯ ||

ಯೋಗೀನ್ದ್ರಾಣಾಂ ತ್ವದಙ್ಗೇಷ್ವಧಿಕಸುಮಧುರಂ ಮುಕ್ತಿಭಾಜಾಂ ನಿವಾಸೋ
ಭಕ್ತಾನಾಂ ಕಾಮವರ್ಷದ್ಯುತರುಕಿಸಲಯಂ ನಾಥ ತೇ ಪಾದಮೂಲಮ್ |
ನಿತ್ಯಂ ಚಿತ್ತಸ್ಥಿತಂ ಮೇ ಪವನಪುರಪತೇ ಕೃಷ್ಣ ಕಾರುಣ್ಯಸಿನ್ಧೋ
ಹೃತ್ವಾ ನಿಃಶೇಷತಾಪಾನ್ಪ್ರದಿಶತು ಪರಮಾನನ್ದಸನ್ದೋಹಲಕ್ಷ್ಮೀಮ್ || ೧೦೦-೧೦ ||

ಅಜ್ಞಾತ್ವಾ ತೇ ಮಹತ್ತ್ವಂ ಯದಿಹ ನಿಗದಿತಂ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕ್ಷಮೇಥಾಃ
ಸ್ತೋತ್ರಂ ಚೈತತ್ಸಹಸ್ರೋತ್ತರಮಧಿಕತರಂ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾಯ ಭೂಯಾತ್ |
ದ್ವೇಧಾ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಶ್ರುತಿಷು ಚ ಜನುಷಾ ಸ್ತುತ್ಯತಾವರ್ಣನೇನ
ಸ್ಫೀತಂ ಲೀಲಾವತಾರೈರಿದಮಿಹ ಕುರುತಾಮಾಯುರಾರೋಗ್ಯಸೌಖ್ಯಮ್ || ೧೦೦-೧೧ ||

ಇತಿ ಮೇಲ್ಪತ್ತೂರ್ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಭಟ್ಟತಿರಿವರ್ಯವಿರಚಿತಂ
ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ||


ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed