Narayaneeyam Dasakam 100 – నారాయణీయం శతతమదశకమ్


శతతమదశకమ్ (౧౦౦) – భగవతః కేశాదిపాదవర్ణనమ్ |

అగ్రే పశ్యామి తేజో నిబిడతరకలాయావలీలోభనీయం
పీయూషాప్లావితోఽహం తదను తదుదరే దివ్యకైశోరవేషమ్ |
తారుణ్యారంభరమ్యం పరమసుఖరసాస్వాదరోమాఞ్చితాఙ్గై-
రావీతం నారదాద్యైవిలసదుపనిషత్సున్దరీమణ్డలైశ్చ || ౧౦౦-౧ ||

నీలాభం కుఞ్చితాగ్రం ఘనమమలతరం సంయతం చారుభఙ్గ్యా
రత్నోత్తంసాభిరామం వలయితముదయచ్చన్ద్రకైః పిఞ్ఛజాలైః |
మన్దారస్రఙ్నివీతం తవ పృథుకబరీభారమాలోకయేఽహం
స్నిగ్ధశ్వేతోర్ధ్వపుణ్డ్రామపి చ సులలితాం ఫాలబాలేన్దువీథీమ్ || ౧౦౦-౨ ||

హృద్యం పూర్ణానుకమ్పార్ణవమృదులహరీచఞ్చలభ్రూవిలాసై-
రానీలస్నిగ్ధపక్ష్మావలిపరిలసితం నేత్రయుగ్మం విభో తే |
సాన్ద్రచ్ఛాయం విశాలారుణకమలదలాకారమాముగ్ధతారం
కారుణ్యాలోకలీలాశిశిరితభువనం క్షిప్యతాం మయ్యనాథే || ౧౦౦-౩ ||

ఉత్తుఙ్గోల్లాసినాసం హరిమణిముకురప్రోల్లసద్గణ్డపాలీ-
వ్యాలోలత్కర్ణపాశాఞ్చితమకరమణీకుణ్డలద్వన్ద్వదీప్రమ్ |
ఉన్మీలద్దన్తపఙ్క్తిస్ఫురదరుణతరచ్ఛాయబింబాధరాన్తః-
ప్రీతిప్రస్యన్దిమన్దస్మితమధురతరం వక్త్రముద్భాసతాం మే || ౧౦౦-౪ ||

బాహుద్వన్ద్వేన రత్నోజ్జ్వలవలయభృతా శోణపాణిప్రవాలే-
నోపాత్తాం వేణునాలీం ప్రసృతనఖమయూఖాఙ్గులీసఙ్గశారామ్ |
కృత్వా వక్త్రారవిన్ద్రే సుమధురవికసద్రాగముద్భావ్యమానైః
శబ్దబ్రహ్మామృతైస్త్వం శిశిరితభువనైస్సిఞ్చ మే కర్ణవీథీమ్ || ౧౦౦-౫ ||

ఉత్సర్పత్కౌస్తుభశ్రీతతిభిరరుణితం కోమలం కణ్ఠదేశం
వక్షః శ్రీవత్సరమ్యం తరలతరసముద్దీప్రహారప్రతానమ్ |
నానావర్ణప్రసూనావలికిసలయినీం వన్యమాలాం విలోల-
ల్లోలంబాం లంబమానామురసి తవ తథా భావయే రత్నమాలామ్ || ౧౦౦-౬ ||

అఙ్గే పఞ్చాఙ్గరాగైరతిశయవికసత్సౌరభాకృష్టలోకం
లీనానేకత్రిలోకీవితతిమపి కృశాం బిభ్రతం మధ్యవల్లీమ్ |
శక్రాశ్మన్యస్తతప్తోజ్వలకనకనిభం పీతచేలం దధానం
ధ్యాయామో దీప్తరశ్మిస్ఫుటమణిరశనాకిఙ్కిణీమణ్డితం త్వామ్ || ౧౦౦-౭ ||

ఊరూ చారూ తవోరూ ఘనమసృణరుచౌ చిత్తచోరౌ రమాయాః
విశ్వక్షోభం విశఙ్క్య ధ్రువమనిశముభౌ పీతచేలావృతాఙ్గౌ |
ఆనమ్రాణాం పురస్తాన్న్యసనధృతసమస్తార్థపాలీసముద్గ-
చ్ఛాయం జానుద్వయం చ క్రమపృథులమనోజ్ఞే చ జఙ్ఘే నిషేవే || ౧౦౦-౮ ||

మఞ్జీరం మఞ్జునాదైరివ పదభజనం శ్రేయ ఇత్యాలపన్తం
పాదాగ్రం భ్రాన్తిమజ్జత్ప్రణతజనమనోమన్దరోద్ధారకూర్మమ్ |
ఉత్తుఙ్గాతామ్రరాజన్నఖరహిమకరజ్యోత్స్నయా చాఽశ్రితానాం
సన్తాపధ్వాన్తహన్త్రీం తతిమనుకలయే మఙ్గలామఙ్గులీనామ్ || ౧౦౦-౯ ||

యోగీన్ద్రాణాం త్వదఙ్గేష్వధికసుమధురం ముక్తిభాజాం నివాసో
భక్తానాం కామవర్షద్యుతరుకిసలయం నాథ తే పాదమూలమ్ |
నిత్యం చిత్తస్థితం మే పవనపురపతే కృష్ణ కారుణ్యసిన్ధో
హృత్వా నిఃశేషతాపాన్ప్రదిశతు పరమానన్దసన్దోహలక్ష్మీమ్ || ౧౦౦-౧౦ ||

అజ్ఞాత్వా తే మహత్త్వం యదిహ నిగదితం విశ్వనాథ క్షమేథాః
స్తోత్రం చైతత్సహస్రోత్తరమధికతరం త్వత్ప్రసాదాయ భూయాత్ |
ద్వేధా నారాయణీయం శ్రుతిషు చ జనుషా స్తుత్యతావర్ణనేన
స్ఫీతం లీలావతారైరిదమిహ కురుతామాయురారోగ్యసౌఖ్యమ్ || ౧౦౦-౧౧ ||

ఇతి మేల్పత్తూర్ శ్రీనారాయణభట్టతిరివర్యవిరచితం నారాయణీయం స్తోత్రం సమాప్తమ్ ||


సంపూర్ణ శ్రీమన్నారాయణీయం (౧౦౦ దశకాలు) చూడండి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

2 thoughts on “Narayaneeyam Dasakam 100 – నారాయణీయం శతతమదశకమ్

  1. తెలుగు లో భావము కూడా పెడితే బాగుంటుంది కదా అనిపించింది

  2. నారాయణుడు ఆరోగ్య ప్రదాత, స్వానుభావం కరోనా విముక్తి,

స్పందించండి

error: Not allowed